Paměť a prostor: Reprezentační strategie společenstva vzpomínání v postindustriálním městě

Petra Lupták Burzová, Ilona Dvořáková, Ondřej Hejnal, Michal Růžička, Ladislav Toušek

Abstrakt

Studie se věnuje dnes již zaniklé dělnické kolonii Karlov, kterou v Plzni zbudovaly Škodovy závody počátkem druhého desetiletí 20. století. V textu studujeme toto dnes již neexistující místo v kontextu transformujícího se urbánního prostoru průmyslové metropole a jeho vztah k pamětnickým reprezentacím. Na základě dat z rozhovorů s pamětníky, zúčastněného pozorování komemorativních setkání a archivního výzkumu zachycujeme vyjednávané změny v reprezentačních praktikách „Karlováků“. Tak v textu zkoumáme dva Karlovy. Prvním je Karlov vzpomínkový, tak, jak je komemorován a utvářen původními obyvateli Karlova, kteří se jako společenstvo vzpomínání pravidelně scházejí, když retroaktivně konstruují Karlov jako smysluplné a ideální místo pro život v městském prostoru. Dále se věnujeme tomu, jak a proč se tento vzpomínkový Karlov brání tomu být ztotožňován se zbytkovým Karlovem, tj. s fyzickými a architektonickými pozůstatky komemorovaného místa.

Klíčová slova

kolektivní paměť; konstrukce identity; paměť místa; urbánní antropologie; Karlov; Plzeň; postindustrialismus

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BURZOVÁ, Petra L., Ilona DVOŘÁKOVÁ, Ondřej HEJNAL, Michal RŮŽIČKA a Laco TOUŠEK. Dělnická kolonie Karlov: Místo, paměť a identita. Český lid, 2013, roč. 100, č. 3, s. 259–279. ISSN 0009-0794.

CASEY, Edward S. Remembering: A phenomenological study. Indiana University Press, 2000. ISBN 0253204097.

CRESSWELL, Tim. Place: A short introduction. Oxford: Blackwell, 2004. ISBN 1405106727.

CRINSON, Marc a Paul TYRER. Clocking off in Ancoats: Time and remembrance in the post-industrial city. In CRINSON, Marc (ed.). Urban Memory: History and Amnesia in the Modern City. New York: Routledge, 2005, s. 49–74. ISBN 0415334063. https://doi.org/10.4324/9780203414613_chapter_3

CRINSON, Mark (ed.). Urban memory: history and amnesia in the modern city. New York: Routledge, 2005. ISBN 0415334063. https://doi.org/10.4324/9780203414613

DICKINSON, James. Monuments of Tomorrow: Industrial Ruins at the Millennium. In GOTHAM, Kevin Fox (ed). Critical Perspectives on Urban Redevelopment. Amsterdam; New York: Emerald Group Publishing Limited, 2001, s. 33-74. ISBN: 076230541X. https://doi.org/10.1016/S1047-0042(01)80004-0

FRAGNER, Benjamin. Konverze industriálních staveb jako prostředek generování nových urbanistických ak­tivit a otazníků. Zprávy památkové péče, 2004, č. 4, s. 284-288. ISSN: 1210-5538 596.

GIBAS, Petr. Industrial Nostalgia: The Case of Poldi Kladno. Lidé města, 2008, roč. 10, č. 2, s. 92-114. ISSN: 1212-8112.

HÁJEK, Tomáš. K tématu využití a transformací památkově hodnotné architektury. Architektúra & Urbanizmus, 2009, č. 3-4, s. 144-157. ISSN: 1212-4168.

HALBWACHS, Maurice. Kolektivní paměť. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. ISBN: 978-80-7419-016-2.

HARVEY, David. Justice, nature and the politics of difference. Malden, Massachusetts: B1ackwell, 1996. ISBN: 978-1-55786-681-3.

HARVEY, David. Spaces of hope. Berkeley: University of California Press, 2000. ISBN: 9780520225787.

JONES, Owain. An Ecology of Emotion, Memory, Self and Landscape. In DAVIDSON, Joyce; BONDI, Liz; SMITH, Mick (eds.). Emotional geographies, Aldershot: Ashgate, 2005, s. 205-218. ISBN: 0754680126.

KOLEJKA, Jaromír a Martin KLIMÁNEK. Vymezení a typologie postindustriální krajiny Česka. Geografie-Sborník České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2012, roč. 117, č. 3, s. 289-307. ISSN 1212-0014.

LLOYD, Richard a Terry Nichols CLARK. The city as an entertainment machine. In GOTHAM, Kevin Fox (ed). Critical Perspectives on Urban Redevelopment. Amsterdam; New York: Emerald Group Publishing Limited, 2001, s. 357-78. ISBN: 076230541X. https://doi.org/10.1016/S1047-0042(01)80014-3

MARX, Karl. Grundrisse: Introduction to the Critique of Political Economy. Baltimore: Penguin Books, [1858/1939] 1973. ISBN: 0140216677.

MĚSTSKÁ POLICIE PLZEŇ [online]. Služebna Bory. 2013 [cit. 28. 5. 2013]. Dostupné z: http://www.mpplzen.cz/o-mestske-policii-plzen/sluzebny/bory/sluzebna-bory.aspx.

MÍSTNÍ KULTURA [online]. Příběh Světovaru. 2013 [cit. 26. 5. 2013]. Dostupné z: http://www.mistnikultura.cz/pribeh-svetovaru.

NORA, Pierre. Mezi pamětí a historií: Problematika míst. Cahiers du CEFRES, 1998, č. 13, s. 7-31. ISSN: 1805-0336.

NORA, Pierre. [online]. The reasons for the current upsurge in memory. Transit–Europäische Revue, 2002, č. 22 [cit. 26. 5. 2013]. Dostupné z http://archiv.iwm.at/index.php?option=com_content&task=view&id=285&Itemid=463

OLICK, Jeffrey K., Vered VINITZKY-SEROUSSI a Daniel LEVY (eds.). The collective memory reader. Oxford: Oxford University Press on Demand, 2011. ISBN: 0195337425.

ROSE-REDWOOD, Reuben, Derek ALDERMAN a Maoz AZARYAHU. Collective memory and the politics of urban space: an introduction. GeoJournal, 2008, roč. 73, č. 3, s. 161-164. ISSN: 1572-9893. https://doi.org/10.1007/s10708-008-9200-6

SZALÓ, Csaba a Eleanóra HAMAR. Váš Trianon, náš holocaust: segregace a inkluze kultur vzpomínání. In MARADA, Radim (ed.). Etnická různost a občanská jednota. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2006, s. 117-142. ISBN: 80-7325-111-6.

SZALÓ, Csaba a Radim MARADA. Vzpomínání a paměť. Sociální studia, 2010, č. 1, s. 7-8. ISSN: 1214-813X.

TEMELOVÁ, Jana a Jakub NOVÁK. Z průmyslové čtvrti na moderní městské centrum: proměny ve fyzickém a funkčním prostředí centrálního Smíchova. Geografie-Sborník České geografické společnosti, 2007, roč. 112, č. 3, s. 79-97. ISSN 212-0014.

TRUC, Gérôme. Memory of places and places of memory: for a Halbwachsian socio-ethnography of collective memory. International Social Science Journal, 2011, roč. 62, č. 203-204, s. 147-159. ISSN: 1468-2451. https://doi.org/10.1111/j.1468-2451.2011.01800.x

ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE PLZEŇ [online]. Světovar. 2013 [cit. 28. 5. 2013]. Dostupné z: http://www.bvv.cz/urbis-invest/urbis-invest-2013/aktuality/svetovar

ZERUBAVEL, Eviatar. Social memories: Steps to a sociology of the past. Qualitative Sociology, 1996, roč. 19, č. 3, s. 283-299. ISSN 1573-7837. https://doi.org/10.1007/BF02393273

ZUKIN, Sharon. Gentrification: culture and capital in the urban core. Annual Review of Sociology, 1987, roč. 13, s. 129-147. ISSN 0360-0572. https://doi.org/10.1146/annurev.so.13.080187.001021

ZUKIN, Sharon. How to create a culture capital: reflections on urban markets and places. In BLAZWICK, Iwona (ed.). Century city: Art and culture in the modern metropolis. London: Tate Gallery Publishing, 2001, s. 258-265. ISBN 1854373447.

ZUKIN, Sharon. Landscapes of Power: From Detroit to Disneyland. Berkeley: California University Press, 1991. ISBN 9780520082885.

ZUKIN, Sharon. Naked city: The death and life of authentic urban places. Oxford University Press, 2009. ISBN 0199794464.

ZUKIN, Sharon. Urban lifestyles: diversity and standardisation in spaces of consumption. Urban Studies, 1998, roč. 35, č. 5-6, s. 825-839. ISSN 0042-0980. https://doi.org/10.1080/0042098984574

https://doi.org/10.5817/SOC2013-4-107


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. „Díky, Ameriko!“: dramaturgická analýza Slavností svobody v „nejameričtějším“ městě Evropy
Petr Krčál, Vladimír Naxera
Středoevropské politické studie Central European Political Studies Review  ročník: 17,  číslo: 3-4,  první strana: 313,  rok: 2016  
https://doi.org/10.5817/CEPSR.2015.34.313