Obrana „antropocentrismu“

Vlastimil Hála

Abstrakt

Tento článek se zaměřuje na novum, jež přinesla ekologická etika obecně interpretaci etické problematiky. Tím, že otevřela sféru přírody a „mimo-lidských“ bytostí jako relevantní předmět etiky a axiologie, překročila ekologická etika dosavadní přístupy vyjádřené v ekologických koncepcích, jež byly založeny pouze na intersubjektivních schématech. Podněty ekologické etiky přinášejí ovšem také další filosofické problémy, zejména v oblasti interpretace hodnot. Zaměření na axiologickou interpretaci přírody vede totiž zvláště v některých pojetích (např. v biocentrismu)k jednostrannému hodnotovému objektivismu; hodnoty jsou interpretovány jako „inherentní“ nebo „vlastní“ samotné přírodě a relevance hodnotící pozice člověka je potlačena. Autor sám zastává naopak pozici „kultivovaného antropocentrismu“ a zdůrazňuje nezastupitelnost lidské pozice jako „centra“ možnosti hodnocení, včetně hodnocení statusu přírody a „mimo-lidských“ bytostí. Autor neakceptuje jednostranné pojetí „antropocentrismu“ jako pozice, podle které je příroda pouze k dispozici pro lidské účely a využívání.

Klíčová slova

etika; environmentalismus; antropocentrismus; hodnoty

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ATTFIELD, Robin. Environmental Ethics. An Overview for the Twenty-First Century. 1. vyd. Cambridge: Polity Press, 2003, 248 s. ISBN 0745627382.

EHRENFELS, Christian von. Werttheorie. Philosophische Schriften. Bd 1, hrsg. von R. Fabian. München: Philosophia Verlag, 1982, 613 s. ISBN 3-88405-033-8.

ENDREFFY, Zoltán. Frieden mit den Menschen – Frieden mit der Natur. In Unum omnes in Christo. Miscelanea, vol. 1. Separatum: Panonhalma, 1995, 107 s. ISSN 1218-1374.

Hála, Vlastimil. Klaus Michael Meyer-Abich: Filosofie rozšířeného komunitarismu. In:

Hála, Vlastimil, Smreková, Dagmar, Palovičová, Zuzana a Rudolf Kolářský. Etika a jej tradícia.Bratislava: Fox & Col, 2006, s. 34–57, 174 s. ISBN 9788096951420.

Hála, Vlastimil. Robert Spaemann: Konzervativní reakce na (post-) modernu. In Hála, Vlastimil, Smreková, Dagmar, Palovičová, Zuzana a Rudolf Kolářský. Etika a jej tradícia. Bratislava: Fox & Col, 2006, s. 9–33, 174 s. ISBN 9788096951420.

Hartmann, Nicolai. Ästhethik. Berlin: Walter de Gruyter, 1966, 477 s. ISBN 3110001462, 9783110001464.

Hartmann, Nicolai. Das Problem des geistigen Seins. 3. vyd. Berlin: Walter de Gruyter, 1962, 564 s. ISBN 3110048094. https://doi.org/10.1515/9783110833508

Hengstenberg, Hans-Eduard. Philosophische Anthropologie. 3. vyd. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, 1966, 396 s.

HILDEBRAND, Dietrich von. Ethik, 2. Aufl., Bd. II der Gesammelten Werke. Stuttgart: Kohlhammer Verlag 1973, 496 s. ISBN 3170011596, 9783170011595.

HORÁK, Petr a Josef ZUMR (eds.). La Responsabilité – Responsibility: Entretiens de Prague, Institut international de philosophie. Praha: Filosofický ústav ČSAV, 1992, 134 s. IBSN 80-7007-036-6.

HRUBEC, Marek. Od zneuznání ke spravedlnosti. Kritická teorie globální společnosti a politiky. Praha: Filosofia, 2011, 562 s. ISBN 978-80-7007-362-9.

KANT, Immanuel. Kritika čistého rozumu. Přeložil I. Chvatík, J. Loužil, J. Chotaš. Praha: Oikúmené, 2001, 567 s. ISBN 80-7298-035-1.

KANT, Immanuel. Kritika soudnosti, přel. V. Špalek a W. Hansel. Praha: Odeon 1975.

KEMPER, Anne. Unverfügbare Natur. Ästhetik, Anthropologie und Ethik des Umweltschutzes. Frankfurt am Main: Campus Verlag 2001, 180 s. ISBN 9783593367620.

Kollár, Jan. Slávy dcera [online, cit. 20. 5. 2013]. V MKP 1. vyd. Praha: Městská knihovna v Praze, 2011, 97 s. Dostupné z: http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/37/06/49/slavy_dcera.html

KOLÁŘSKÝ, Rudolf. Filosofický význam současné ekologické krize. Praha: Filosofia, 2011, 156 s., ISBN 978-80-7007-361-2.

MARX, Karel a Bedřich ENGELS. Spisy. Sv. 3, Praha: SNPL, 1958.

Meyer-Abich, Karl Michael. Aufstand für die Natur. Von der Umwelt zur Mitwelt. München: C. Hanser Verlag, 1990, 148 s. ISBN 3-446-14889-2.

Meyer-Abich, Karl Michael. Für wen hat die Natur einen Eigenwert? Die Abhängigkeit der ökologischen Ethik vom Menschenbild. In BIASI, Luca di a kol (Hrsg.). Nachhaltigkeit in der Ökologie. München, C.H. Beck Verlag 2001, s. 243–262, 287 s. ISBN 3406475612.

Meyer-Abich, Karl Michael. Praktische Naturphilosophie. Erinnerung an einen vergessenen Traum. München: H.C. Beck Verlag, 1997, 520 s. ISBN 978-3-406-41990-4.

Meyer-Abich, Karl Michael. Wege zum Frieden mit der Natur. Praktische Naturphilosophie für die Umweltpolitik. Wien: C. Hanser Verlag, 1984, 322 s. ISBN 3-446-14131-6.

NORTON, Bryan G. Environmental Ethics and Weak Anthropocentrism. Environmental Ethics, Vol. 6, Summer 1984, No. 2, s. 131–148. https://doi.org/10.5840/enviroethics19846233

Ott, Konrad. Ökologie und Ethik. Ein Versuch praktischer Philosophie. Tübingen: Attempto Verlag 1993, 188 s. ISBN 3893081623.

Plessner, Helmuth. Die Stufen des Organischen und der Mensch: Einleitung in die philosophische Anthropologie. 3. vyd. Berlin: W. de Gruyter, 1975, 373 s. ISBN 3110845342, 9783110845341. https://doi.org/10.1515/9783110845341

POLÁK, Milota Zdirad. Vznešenost přírody. Praha, Ad Fontes 2003, 124 s. ISBN 80-902927-4-7.

Rolston, Holmes III. Philosophy Gone Wild. Essays in Environmental Ethics. New York: Buffalo Prometheus Books 1986, 269 s. ISBN 0879753293.

ROUTLEY, Richard Sylvan. Is thewre a Need for a New, an Environmental Ethic? Proceedings of the XVth World Congress of Philosophy. September 17–22, 1973, Varna, Bulgaria: Sofia Press 1975, s. 205–210. https://doi.org/10.5840/wcp151973136

RUSSELL, Bertrand. Introduction to Mathematical Philosophy. London: G. Allen & Unwin, Ltd., 1919, s. 169–170.

Scheler, Max. Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. Neuer Versuch der Grundlegung eines ethischen Personalismus. Bern: A. Francke 1966, 5. vyd. 659 s.

Seel, Martin. Eine Ästhetik der Natur. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag 1991, 389 s. ISBN 3518288318.

Siep, Ludwig. Konkrete Ethik. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 2004, 395 s. ISBN 3518288318.

SKÝBOVÁ, Marie. Etika a příroda. Červený Kostelec: P. Mervart 2011, 193 s. ISBN 978-80-87378-80-9.

SKÝBOVÁ, Marie. Kam sahá hranice našich morálních ohledů. Filosofický časopis, 60, 2012, č. 2, 321–330, ISSN 0015-1831.

SKÝBOVÁ, Marie. Vlastní hodnota přírody. Disertační práce. Olomouc, 2008, 110 s.

SMREKOVÁ, Dagmar, PALOVIČOVÁ, Zuzana, HÁLA, Vlastimil a Rudolf KOLÁŘSKÝ. Podoby etiky.Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2009, 135 s. ISBN 978-80-969770-9-3.

Spaemann, Robert. Grenzen. Zur ethischen Dimension des Handelns. 2. vyd. Stuttgart: Clett-Cotta 2002, 558 s. ISBN 3-608-91027-1.

Spaemann, Robert. Philosophische Essays. Stuttgart: Ph. Reclam jun. 1994, 184 s. ISBN 3150079616, 9783150079614.

Šmajs, Josef. Deklarace závislosti. Filosofický časopis, 60, 2012, s. 313–316, ISSN 0015-1831.

Šmajs, Josef a Josef Krob. Evoluční ontologie. Brno : Masarykova univerzita, 2003, 399 s. ISBN 8021030380.

Šmajs, Josef. Filosofie – Obrat k Zemi. Evolučně ontologická reflexe přírody, kultury, techniky a lidského poznání. Praha: Academia 2008, 432 s. ISBN 978-80-200-1639-3.

ŠMAJS, Josef. Ohrožená kultura. Od evoluční ontologie k ekologické politice. Brno: „Zvláštní vydání“, 1995, 105 s. ISBN 80-85436-38-8.

Trpák, Pavel. Křesťanství a odpovědnost na Zemi. Filosofický časopis 39, 1991, č. 6, s. 992–1000, ISSN 0015-1831.

Vavroušek, Josef. Hledání lidských hodnot slučitelných s trvale udržitelným způsobem života. In Plos, Jiří a Josef VAVROUŠEK (ed.). Lidské hodnoty a společnost v pohybu. Praha: Kruh nezávislé inteligence: Společnost pro trvale udržitelný život, 1994, 97 s.

https://doi.org/10.5817/SOC2013-1-63