Mezilidské vztahy v rodině v percepci dětí mladšího školního věku

Leona Stašová, Hana Serbousková

Abstrakt

Vrůstání do světa dospělých prostřednictvím orientace v mezilidských vztazích, v jejich utváření, fungování a v pravidlech, která jsou s nimi spojena, patří k základním pilířům socializace. Nová paradigmata dětství pak poukazují na svébytnost a samostatnost dítěte při konstrukci reality, k níž patří i realita vztahová. Jednou ze zajímavých otázek je proto otázka významů a souvislostí, které spojují děti s mezilidskými vztahy, jež je bezprostředně obklopují. Text předkládá výsledky kvalitativního šetření, které využilo principy zakotvené teorie při hledání odpovědi na základní výzkumnou otázku: „Jak vidí mezilidské vztahy v rodině děti mladšího školního věku?“ Šetření bylo realizováno s 25 dětmi ve věku 7–8 let prostřednictvím semistrukturovaných rozhovorů. Soustředilo se přitom na vnímání různých rovin vztahů v rodině a jejich dimenze. Prostřednictvím analýzy bylo možné vykreslit některé rysy dětského pojetí rodinných vztahů z hlediska jejich hlavního vnímaného obsahu, především intimity, stability a podpory, prožitky dětí spojované s mezilidskými vztahy v rodině, aktivity užívané k hodnocení vztahů a dětmi pociťovaný vlastní vliv na rodinné vztahy.

Klíčová slova

socializace; děti; mezilidské vztahy; rodina

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BERGER, Peter, LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality. Pojednání o sociologii vědění. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. 214 s. ISBN 80-85959-46-1.

CORSARO, William A. The Sociology of Childhood. 2nd ed. Thousand Oaks: Pine Forge Press, 2005. 359 s. ISBN 0-7619-8751-7.

HANDEL, Gerald, CAHILL, Spencer E., ELKIN, Frederick. Children and Society: The Sociology of Children and Childhood Socialization. New York: Oxford University Press, 2007. s. 372. ISBN 978-0-19-533078-6.

HAYESOVÁ, Nicky. Základy sociální psychologie. 4. vydání. Praha: Portál, 2007. 166 s. ISBN 978-80-7367-283-6.

HELUS, Zdeněk. Sociální psychologie pro pedagogy. 1. vydání. Praha: Grada, 2007. 280 s. ISBN 978-80-247-1168-3.

HELUS, Zdeněk. Vyznat se v dětech. 2. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 211 s. ISBN 978-80-247-1168-3.

JAMES, Allison, PROUT, Alan. (eds.) Constructing and Reconstructing Childhood: Contemporary Issues in the Sociological Study of Childhood. 1. ed. New York: Falmer Press, 1990. 248 p. ISBN 1850007497.

KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Já a Ty: O zdravých vztazích mezi lidmi. 2. vydání. Praha: Avicenum, 1986. 256 s. ISBN: 08-042-86.

LANGMEIER, Josef., KREJČÍŘOVÁ, Dana. Vývojová psychologie. 2. vydání. Praha: Grada, 2006. 368 s. ISBN 80-247-1284-9.

MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. 311 s. ISBN 80-86429-58-X.

NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie. 2. vydání. Praha: Academia, 2009. 498 s. ISBN 978-80-200-1679-9.

VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. 2. vydání. Praha: Karolinum, 1999. 353 s. ISBN 80-7184-803-4.

VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie pro obor speciální pedagogika – vychovatelství. 1. vydání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. 127 s. ISBN 978-80-7372-306-4.

WYNESS, Michael. Childhood and Society: An Introduction to the Sociology of Childhood. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2006. 268 s. ISBN 0-333-94649-9.

https://doi.org/10.5817/SOC2012-2-65