Individualizace, individualismus a environmentální témata v sociologické a environmentalistické literatuře

Vojtěch Pelikán

Abstrakt

Pohled do relevantních sociologických a environmentalistických časopisů ukazuje, že propojení individualizačních a environmentálních témat je zde velmi slabé. Mezi environmentalisty nacházíme individualismus většinou v nereflektovaném a intuitivním významu, jenž souvisí s kritikou moderny. Promyšlené propojení se objevuje u environmentálních etiků. V sociologii zůstává patrný zájem o její tradiční témata a dimenze vztahu k přírodě zde prakticky schází. Environmentální rozměr společenskovědních témat tak nacházíme spíše mimo rámec zkoumaných odborných časopisů – především při promýšlení otázek spotřeby a individualizovaného životního způsobu, méně u náboženství a vzdělání. Individualizace a individualismus bývají spojovány s konzumenstvím, izolací jedince, redukcionismem či s vyvazováním se z přírody, komunity a místa. Kritizováno bývá opomenutí komplexnosti vztahů a společenského rozměru života, preferován je celostní pohled. Snad až automaticky je převažující negativní postoj spojován se znaky individualismu kvantitativního. Odlišení kvalitativní formy – jakožto snahy o hledání vlastních cest a odpovědí jiným než běžným způsobem či coby uvědomování si vlastní odpovědnosti – se neobjevuje

Klíčová slova

prostředí; enviromentalní studia; individualismus; individualizace; sociologie

Plný Text: