Čtyři dimenze individualizmu v environmentální perspektivě

Hana Librová

Abstrakt

Text se snaží vnést do environmentálního diskurzu plnější pochopení individualizmu. V laických diskusích, ale i v odborných textech, environmentalisté individualizmus ztotožňují s egoizmem, s neochotou korigovat ekologicky riskantní chování, spotřební životní způsob a sobecké lpění na soukromí. V našem textu jsme použili typologii amerického sociologa Stevena Lukese, která je postavena na sémantických dimenzích individualizmu. Díky nim se můžeme zamýšlet nad environmentálními souvislostmi individualizmu z širšího zorného úhlu. Lukes na základě historické a sémantické analýzy navrhuje chápat individualizmus v jedenácti dimenzích: důstojnost člověka, autonomie rozhodování, soukromí, seberozvoj, abstraktní individuum, individualizmus politický, individualizmus ekonomický, individualizmus náboženský, individualizmus etický, individualizmus epistemologický a individualizmus metodologický. Článek pracuje zejména s prvními čtyřmi z těchto kategorií; snaží se dokázat, že šířeji chápaný individualizmus nemusí vždy znamenat ekologicky riskantní postoj sobeckého individua, ale že v mnoha ohledech naopak přináší do postoje k přírodě a do každodenního chování prvky, které jsou ekologicky příznivé.

Klíčová slova

environmentální ideologie; individualizmus; sémantické dimenze; životní způsob

Plný Text: