Verejné a súkromé v komunikácii: Blog ako príklad pro adolescenty

Pavol Rankov

Abstrakt

Tato studie se zaměřuje na rozlišení mezi koncepty veřejného a soukromého v kontextu komunikačních procesů a zkoumá tyto koncepty ze dvou pohledů: viditelnosti (skrytý vs. otevřený) a kolektivity (individuální vs. sociální). Na podkladu Habermasovy myšlenky vzestupu a pádu moderní veřejnosti, kdy oba procesy souvisely se změnami v komunikačním prostředí, se autor zabývá otázkou, zdali současná sociální média se svou schopností umožnit každému občanu v rozvinutém světě šířit své ideje takřka neomezeným způsobem, mohou přispět ke znovuzrození veřejné sféry v Habermasově smyslu. Analýzou blogů jako jedněch z nejpopulárnějších typů soudobých nových médií autor dospívá k tvrzení, že mnoho z nich obsahuje převážně intimní a triviální informace, často odvozené z diskurzu masmédií, a jejich tvůrci vykazují jasné známky exhibicionismu, zatímco jiní dávají přednost ukrytí za virtuální identitou. Blogy jsou tematizovány jako příklady dvojznačného procesu masifikace autorství a současné de-masifikace a fragmentace publika. V závěru autor rozvíjí myšlenku blogosféry jako komunikační struktury rizomového typu bez jakéhokoliv centra, hierarchie či prostředníků.

Klíčová slova

blogger; komunikační rizom; masifikace autorství; osobní deník-blog; soukromá sféra; veřejná komunikace; veřejná sféra; publikace

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ANDERSON, Chris. Q&A with the Author of the Long Tail. In OCLC Newsletter, April/May/June. 2005, s. 10 – 11.

BARNES, Susan B. Understanding Social Media from the Media Ecological Perspective. In KONIJN, E.A., UTZ, S., TANIS, M., BARNES, S.B. (ed.). Mediated Interpersonal Communication. New York : Routledge, 2000, s. 14 – 33. ISBN 978-0-8058-6304-8.

BAUDRILLARD, Jean. Symbolic Exchange and Death. London : Sage, 1993. 254 s. ISBN 0-8039-8398-0.

BAUDRILLARD, Jean. 1994. Dokonalý zločin. In Text, 1994, č. 2, s. 68 –74.

BAUMAN, Zykmunt. Individualizovaná společnost. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2004. s. 296. ISBN 80-204-1195-X.

BAUMAN, Zykmunt. Komunita. Hľadanie bezpečia vo svete bez istôt. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slov. spisovateľov, 2006. 122 s. ISBN 80-8061-225-0.

BENJAMIN, Walter. Iluminácie. Bratislava : Kalligram, 1999. 286 s. ISBN 80-714-9248-5.

BOBBIO, Norberto. Democracy and Dictatorship: the Nature and Limits of State Power. Cambridge : Polity Press, 1989. 216 s. ISBN 978-0-7456-1912-5.

BOWMAN, Shayne ; WILLIS, Chris. We Media: How Audiences are Shaping the Future of News and Information. 2003. [cit. 28.6.2009]. Dostupné z www: <http://www.hypergene.net/wemedia>.

CALHOUN, Craig. Introduction. In CALHOUN, C. (ed.). Habermas and the Public Sphere. Cambridge : MIT Press, 1992. ISBN 0-262-53114-3.

CALVERT, Clay. Voyeur Nation: Media, Privacy, and Peering in Modern Culture. Boulder : Westview Press, 2000. 282 s. ISBN 0-81334-236-8.

CURRAN, James. Nový pohled na masová média a demokracii. In JIRÁK, J., ŘÍCHOVÁ, B. (eds.). Politická komunikace a média. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2000. ISBN 80-2460-182-6.

DARNTON, Robert. An Early Information Society: News and the Media in the Eighteen-Century Paris. The American Historical Review, 2000, roč. 105, č. 1, s. 1 – 35. ISSN 0002-8762. https://doi.org/10.2307/2652433

DELEUZE, Gilles ; GUATTARI, Felix. A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. London : Athlone, 1987. 610 s. ISBN 0-81661-402-4.

DELWICHE, Aaron. Agenda-setting, opinion leadership, and the World of Web logs. In First Monday, 2005, roč. 10, č. 12. [cit. 28.5.2009]. Dostupné z www: <http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/1300/1220>. https://doi.org/10.5210/fm.v10i12.1300

DIVÍNOVÁ, Radana. Cybersex – forma internetové komunikace. 1. vyd. Praha : Triton, 2005. 168 s. ISBN 80-7254-636-8.

DOHNALOVÁ, Marie ; MALINA, Jaroslav. Slovník antropologie občanské společnosti. 1. vyd. Brno : CERM, 2006. 778 s. ISBN 80-7204-349-8.

FAIRCLOUGH, Norman. Media Discourse. London, New York : Arnold, 1995. 224 s. ISBN 0-34058-889-6.

FERJANC, Matej. Úvahy o prázdnej spoločnosti u G. Lipovetskeho. In PALENČÁR, M. Hľadanie ľudskej identity. Banská Bystrica : Univerzita M. Bela, 2004, s. 106 – 110. ISBN 80-8055-989-9.

FLUSSER, Vilém. Komunikológia. Bratislava : Mediálny inštitút, 2002, 253 s. ISBN 80-968770-0-3.

GIDDENS, Anthony. Sociologie. 1. vyd. Praha : Argo, 1999. 596 s. ISBN 80-7203-124-4.

GLEVICKÁ, Marcela ; HAJDÚCHOVÁ Andrea. Blog ako dôkaz v spore o deti. SME.sk. 2007. [cit. 28.5.2009]. Dostupné z www: <http://www.sme.sk/c/3512666/Blog-ako-dokaz-v-spore-o-deti.html>.

GURAK, Laura J. ; ANTONIJEVIC, Smiljana. The Psychology of Blogging: You, Me, and Everyone in Between. In American Behavioral Scientist, 2008, roč. 52, č. 1, s. 60 – 68. ISSN 0002-7642. https://doi.org/10.1177/0002764208321341

HABERMAS, Jürgen. Strukturální přeměna veřejnosti. Praha : Filosofia, 2000. 424 s. ISBN 80-7007-134-6.

HEWSTONE, Miles ; STROEBE, Wolfgang. Sociální psychologie. 1. vyd. Praha : Portal, 2006. 769 s. ISBN 80-7367-092-5.

HOSPERS, M. What Are They Afraid of? The Importance of So-called Amateurs on the Internet. 2008. [cit. 28.5.2009]. Dostupné z www: <http://www.virtueelplatform.nl/download.php?id=5733>.

HOOKWAY, Nicholas. Entering the Blogosphere: Some Strategies for Using Blogs in Social Research. Qualitative Research, 2008, roč. 8, č. 1, s. 91 – 113. ISSN 1741-3109. https://doi.org/10.1177/1468794107085298

CHMELÁR, Eduard. Filozofia slobody prejavu. Otázky žurnalistiky, 2003, roč. 46, č. 3-4, s. 164 – 176. ISSN 0322-7049.

JARETT, Kylie. Battlecat Then, Battlecat Now: Temporal Shifts, Hyperlinking and Database Subjectivities. In GURAK, L.J., ANTONIJEVIC, S., JOHSON, L., RATLIFF, C., REYMAN, J. Into the Blogosphere: Rhetoric, Community, and Culture of Weblogs. 2004. [cit. 28.5.2009]. Dostupné z www: <http://blog.lib.umn.edu/>.

JIRÁK, Jan ; KÖPPLOVÁ, Barbora. Média a společnost. Praha : Portál, 2003. 208 s. ISBN 978-80-7367-287-4.

KATZ, Elihu. Dvoustupňový tok komunikace: nejnovější zpráva o hypotéze. In JIRÁK, J., ŘÍCHOVÁ, B. Politická komunikace a média. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2000. ISBN 80-2460-182-6.

KATZ, Elihu ; LAZARSFELD, Paul F. Personal Influence: The Part Played by People in Mass Communication. New York : Free Press, 1955. 400 s.

KAVANAUGH, Andrea ; ZIN THAN, Than ; CARROLL, John M. ; SCHMITZ, Joseph ; PÉREZ-QUINONES, Manuel ; ISENHOUR, Philip. When Opinion Leaders Blog: New Forms of Citizen Interaction. In Proceedings of the 2006 International Conference on Digital Government Research. New York : ACM, 2006. https://doi.org/10.1145/1146598.1146628

KEEN, Andrew. The Cult of the Amateur: How Blogs, MySpace, YouTube, and the Rest of Today’s User-Generated Media are Destroying Our Economy, Our Culture, and Our Values. New York : Doubleday, 2007. 240 s. ISBN 978-0-385-52080-5.

KENSICKI, Linda J. Second Level Agenda Setting: A Study of Integration and Progress. In Egyptian Journal of Public Opinion Research, 2000, č. 3, s. 85 – 100. [cit.28.5.2009]. Dostupné z www: <http://ir.canterbury.ac.nz/bitstream/10092/718/1/12597032_Second%20Level%20Agenda%20Setting.pdf>.

KOHN, Margaret. Brave New Neighborhoods. New York : Routledge, 2004. 240 s. ISBN 0-41594-463-5.

LAMPA, Graham. Imagining the Blogosphere. An Introduction to the Imagined Community of Instant Publishing. In GURAK,L.J., ANTONIJEVIC,S., JOHNSON, L., RATLIFF,C., REYMAN, J. Into the Blogosphere: Rhetoric, Community, and Culture of Weblogs. 2004. [cit. 28.5.2009]. Dostupné z www: <http://blog.lib.umn.edu/>.

LIPOVETSKY, Gilles. Éra prázdnoty: úvahy o současném individualismu. 2. vyd. Praha : Prostor, 2001. 269 s. ISBN 80-7260-044-3.

LYMAN, P. ; HAL, R. V. How Much Information? 2000. [cit. 28.5.2009]. Dostupné z www: <http://www2.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info/summary.html>. https://doi.org/10.3998/3336451.0006.204

McCOMBS, Maxwell ; SHAW, Donald. The Agenda-Setting Function of Mass Media. The Public Opinion Quarterly, 1972, roč. 36, č. 2, s. 176 – 187. ISSN 0033-362X. https://doi.org/10.1086/267990

McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 1. vyd. Praha : Portál, 1999. 447 s. ISBN 80-7178-200-9.

MEYROWITZ, Joshua. No Sense of Place: the Impact of Electronic Media on Social Behavior. In MACKAY , H., O´SULLIVAN, T. The Media Reader: Continuity and Transformation. London : Sage, 1999, s. 99 – 121. ISBN 0-76196-250-6.

MILLER, Carolin R. ; SHEPHERD, Dawn. Blogging as Social Action: A Genre Analysis of the Weblog. In GURAK, L.J., ANTONIJEVIC, S., JOHNSON, L., RATLIFF,C., REYMAN, J. (eds.). Into the Blogosphere: Rhetoric, Community, and Culture of Weblogs. 2004. [cit.28.5.2009]. Dostupné z www: <http://blog.lib.umn.edu/>.

NIETZSCHE, Friedrich. Tak pravil Zarathustra. Olomouc : Votobia, 1992. 301 s. ISBN 80-8561-928-8.

NOELLE-NEUMANN, Elisabeth. The Spiral of Silence: Public Opinion – Our Social Skin. 1. vyd. Chicago : University Press, 1993. 277 s. ISBN 0-22658-936-6.

NOVÁKOVÁ, Marta. Publikácia. In KATUŠČÁK, D. (ed.). Informačná výchova. Terminologický a výkladový slovník. Odbor knižničná a informačná veda. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998. ISBN 80-08-02818-1.

PACKWOOD, Nicolas. Geography of the Blogosphere: Representing the Culture, Ecology and Community of Weblog. In GURAK, L.J., ANTONIJEVIC, S., JOHNSON, L., RATLIFF,C., REYMAN, J. (eds.). Into the Blogosphere: Rhetoric, Community, and Culture of Weblogs. 2004. [cit.28.5.2009]. Dostupné z www: <http://blog.lib.umn.edu/>.

PAPACHARISSI, Zizi. The Virtual Sphere 2.0: the Internet, the Public Sphere, and Beyond. In CHADWICK, A., HOWARD, P.N. (eds.). Routledge Handbook of Internet Politics. New York : Routledge, 2009, s. 230 – 246. ISBN 978-0-415-42914-6.

PATOČKA, Jan. Kacířske eseje o filosofii dějin. 1. vyd. Praha : Academia, 1990. 162 s. ISBN 80-2000-263-4.

Príbeh služby blogger. 2008. [cit. 28.5.2009]. Dostupné z www: <http://www.blogger.com/about>.

PROST, Antonie. Public and Private Sphere in France. In PROST,A., VINCENT, G. A History of Private Life. Volume V. Riddles of Identity in Modern Times. Cambridge,London : Belknap Press, 1998, s. 1 – 103. ISBN 0-67440-004-6.

RANKOV, Pavol ; VALČEK, Peter. Čítanie 2008. Výskum súčasného stavu a úrovne čítania v SR. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008.

REESE, Stephen D. ; RATIGLIANO, Lou ; HYUN, Kideuk ; JEONG, Jaekwan. Mapping the Blogosphere: Professional and Citizen-based Media in the Global News Arena. Journalism, 2007, roč. 8, č. 3, s. 235 – 261. ISSN 1741-3001. https://doi.org/10.1177/1464884907076459

SCOTT-JOYNT, Jeremy. What Myspace Means to Murdoch. BBC News [on line]. 2005. [cit. 28.5.2009]. Dostupné z www: <http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/4697671.stm>.

SENNETT, Richard. The Fall of Public Man. New York : Norton. 1992. 416 s. ISBN 0-39330-879-0.

SCHUDSON, Michael. Was There Ever a Public Sphere? If So, When? Reflections on the American Cases. In CALHOUN, C. Habermas and the Public Sphere. Cambridge : MIT Press,1992, s. 143 – 164. ISBN 0-26253-114-3.

SIFRY, David. State of the Blogosphere. October 2004. 2004 [cit. 28.5.2009]. Dostupné z www: <http://www.sifry.com/alerts/archives/000245.html>.

SIFRY, David. State of the Live Web. April 2007. 2007. [cit. 28.5.2009]. Dostupné z www: <http://www.sifry.com/alerts/archives/000493.html>.

SOPÓCI, Ján. Kolektívne správanie a sociálne hnutie. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. 127 s. ISBN 80-223-1085-9.

SUWARA, Bogumila. Salve hypertext, vale hypertext. K perspektívam (skúmania) literatúry v nových médiách. Slovak Review of World Literature Research, 2008, roč. 17, č. 2, s. 30 – 52. ISSN 1335-0544.

THOMPSON, John B. Média a modernita. Sociální teorie médií. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2004. 219 s. ISBN 80-246-0652-6.

TREMAYNE, Mark. Introduction: Examining the Blog-Media Relationship. In TREMAYNE, M. (ed.). Blogging, Citizenship, and the Future of Media. London,New York : Routledge, 2007, s. ix – 1. ISBN 0-415-97940-4.

Vesmír je možno konečný, ľudská tuposť nie. BratislaVitae [on line]. 2007. [cit. 28.6.2009]. Dostupné na www: <http://bratislavitae.blog.pravda.sk/detail-vesmir-je-mozno-konecny--ludska-tupostnie-alebokauzaprocklovai..html?a=6c3aff9643a389962d4d2f9b59072b54>.

VOLEK, Jaromír. Televize jako spolutvůrce domova a extenze rodiny. Sociální studia, 1999, č. 4, s. 17 – 42. ISSN 1214-813X.

WEINTRAUB, Jeff. The Theory and Politics of the Public/Private Distinction. In WEINTRAUB, J., KUMAR, K. (ed.). Public and Private in Thought and Practice. Chicago : University Press, 1997, s. 1 – 43. ISBN 0-226-88624-7.

Welcome to Technorati. TechnoratiMedia [on line]. 2008. [cit. 28.5.2009]. Dostupné z www: <http://technoratimedia.com/about/>.

ZÁPOTOČNÁ, Oľga. Kultúrna gramotnosť v sociálnopsychologických súvislostiach. Bratislava : Album ,2004. 87 s. ISBN 80-88868-43-2.

https://doi.org/10.5817/SOC2009-2-15