Mediální obraz rodiny a partnerství v českém denním tisku a v reflexi mladé generace na konci 20. století

Leona Stašová

Abstrakt

Změny demografického chování po roce 1989 jsou v tomto článku sledovány z perspektivy teorie difuze a vlivu masové komunikace. Stěžejní část je věnována obsahové analýze českého denního tisku v 90. letech 20. století a šetření zaměřenému na mladou českou generaci ve věku 18-30 let, na její percepci rodinné tematiky v médiích a na případné možnosti mediálního vlivu na její postoje a chování. Obsah českého denního tisku ukázal, že témata, která se týkala rodinné problematiky, nepatřila mezi nejčetnější a mohla by být nazvána „klasickými“. Rodina a reprodukce byly zmiňovány převážně v kontextu populačního vývoje a potratového zákona a etiky. Analyzované texty však ukazovaly pluralitu přístupů k těmto problémům a celkově nenabízely žádné ideologické či systematické směry diskusí o rodině. Navzdory poměrně slabému zájmu médií o tuto tematiku studovaná část mladé generace mediálním zprávám o rodině pozornost věnovala, i když se zřetelným selektivním přístupem. Působení médií pak vnímala především v oblasti nastolování témat k celospolečenské diskusi, vytváření populačního klimatu a celkové společenské atmosféry obklopující utváření a fungování rodiny.

Klíčová slova

Česká republika; rodina; mediální obsah; partnerství; mladá generace

Plný Text: