Problematické tranzice k mateřství

Michaela Bartošová, Lenka Slepičková

Abstrakt

Mateřství je v dnešních západních společnostech vnímáno jako svobodná volba, nikoli nevyhnutelný ženský úděl. Ženy se v rámci svých možných životních stylů mohou a musí rozhodovat o tom, kdy a za jakých podmínek se chtějí stát matkami, případně jestli vůbec chtějí. Úplná kontrola nad reprodukcí je však jen zdánlivá. Ženy ve svém rozhodování zvažují řadu faktorů, které nemohou ovlivnit. Kromě individuální touhy po dítěti do hry vstupují sociálně a kulturně definované podmínky mateřství (načasování mateřství v životní dráze ženy, stabilní rodinné uspořádání, materiální zabezpečení atd.) a biologické limity reprodukce (omezená doba plodnosti ženy a rizika spojována s mateřstvím v určitém věku). Snaha o naplnění podmínek „správného mateřství“ vede k prodlužování období dočasně chápané bezdětnosti, které může vyústit v bezdětnost celoživotní. V našem výzkumu srovnáváme výpovědi dvou skupin žen, které jsou/byly nuceny v určité fázi svého života čelit situaci, kdy jejich touha po dítěti nebyla v souladu s jinými podmínkami mateřství. V prvním případě jde o ženy, které odkládaly mateřství z důvodu absence podmínky, kterou definovaly jako nezbytnou, ve druhém případě se realizaci rodičovství postavila do cesty fyzická překážka v podobě neplodnosti. Cílem výzkumu je zjistit, jak je utvářena norma správného mateřství a jak je redefinovaná v případě, že jí není možné naplnit.

Klíčová slova

věkové normy; odkládání mateřství; neplodnost; reprodukce; tranzice k mateřství

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BAILEY, Lucy. Refracted Selves? A Study of Changes in Self-Identity in the Transition to Motherhood. Sociology, 1999, roč. 33, č. 1, s. 335–352. ISSN 0038-0385. https://doi.org/10.1017/S0038038599000206

BARTOŠOVÁ, Michaela. Životní dráhy prvorodiček po třicítce: proč mít dítě později? Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2007, roč. 8, č. 2, s. 75–81. ISSN 1213-0028.

BAUMAN, Zygmunt. The Individualized Society. Cambridge : Polity Press, 2001. 272 s. ISBN 074562507X.

BECK, Ulrich. Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně. 1. vyd. Praha : Slon, 2004. 431 s. ISBN 80-8642-932-6.

BECK, Ulrich ; GIDDENS, Anthony ; LASH, Scott. Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order. 1. vyd. Cambridge : Polity Press, 1994. 225 s. ISBN 0804724725.

BECK, Ulrich ; Beck-Gernsheim, Elisabeth. The normal chaos of love. 1. vyd. Cambridge : Polity Press, 1995. 231 s. ISBN 0745613829.

BERGER, Peter L. ; LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality. 1. vyd. Brno : CDK, 1999. ISBN 8085959461.

EARLE, Sarah ; LETHERBY, Gayle. Conceiving Time? Women Who Do or Do not Conceive . Sociology of Health and Illness, 2007, roč. 29, č. 2, s. 233–250. ISSN 0141-9889. https://doi.org/10.1111/j.1467-9566.2007.00546.x

ELDER, Glen H., Jr. Models of the Life Course. Contemporary Sociology, 1992, roč. 21, č. 2, s. 632–635. ISSN 0094-3061. https://doi.org/10.2307/2075543

ELDER, Glen H., Jr. ; JOHNSON, Monica K. ; CROSNOE, Robert. The Emergence and Development of the Life Course Theory. In MORTIMER, J. T., SHANAHAN, M. J. (eds.) Handbook of the Life Course. 1. vyd. New York : Plenum, 2004. ISBN 0387324577.

ERIKSON, Erik H. Identity and the Life Cycle. New York: W. W. Norton & Company, 1994. 191 s. ISBN 0393311325. GIDDENS, Anthony. Modernity and Self-identity: Self and Society in the Late Modern Age. 1. vyd. Cambridge : Polity Press, 1991. 256 s. ISBN 0745608892.

Gubrium, J., Holstein, J. 1997. The New Language of Qualitative Metod. New York : Oxford University Press.

HAGESTAD, Gunhild O. ; CALL, Vaughn R. A. Pathways to Childlessness. A Life Course Perspective. Journal of Family Issues, 2007, roč. 28, č. 10, s. 1338–1361. ISSN 0192-513X. https://doi.org/10.1177/0192513X07303836

HAŠKOVÁ, Hana ; ZAMYKALOVÁ, Lenka. Mít děti – co je to za normu? Čí je to norma? Biograf. 2006, č. 40-41, s. 3-53. ISSN 1211-5770.

HENDL, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1997. 243 s. ISBN 80-7184-549-3.

HOLSTEIN, James A. ; GUBRIUM, Jaber F. Constructionist Perspectives on the Life Course. Sociology Compass, 2007, č. 1, s. 1–18. ISSN 1751-9020. https://doi.org/10.1111/j.1751-9020.2007.00004.x

HUNT, Stephen. The Life Course: a Sociological Introduction. New York : Palgrave Macmillan, 2005. 240 s. ISBN 1403914702. https://doi.org/10.1007/978-1-137-07292-4

IRELAND, Mardy S. Reconceiving Women. Separating Motherhood from Female Identity. 1. vyd. New York : The Guilford Press, 1993. 195 s. ISBN 0898620163.

KAMMEYER, Kenneth ; GINN, Helen. An Introduction to Population. Chicago : The Dorsey Press, 1986. 336 s. ISBN 0-256-03446-X.

LA ROSSA, Ralph ; SINHA, Cynthia. B. Constructing the Transition to Parenthood. Sociological Inquiry, 2006, roč. 76, č 4, s. 433–457. ISSN 0038-0245. https://doi.org/10.1111/j.1475-682X.2006.00165.x

MAHER, Jane ; Saugeres, Lise. To Be or not to Be a Mother. Journal of sociology, 2007, roč. 43, č. 1, s. 5–21. ISSN 1440-7833. https://doi.org/10.1177/1440783307073931

MAREŠ, Petr. Co znamená mateřství. Sedmá generace, 2002, roč. 11, č. 10, s. 30–39. ISSN1212-0499.

MEYERS, Diana T. The Rush to Motherhood – Pronatalist Discourse and Women‘s Autonomy. Signs, 2001, roč. 26, č. 3, s. 735–773. ISSN 0097-9740. https://doi.org/10.1086/495627

MIALL, Charlene E. Community Constructs of Involuntary Childlessness: Sympathy, Stigma, and Social Support. Canadian Review of Sociology and Antropology, 1994, roč. 31, č. 4, s. 392–421. ISSN 0008-4948. https://doi.org/10.1111/j.1755-618X.1994.tb00828.x

MILLER, Tina. Making Sense of Motherhood: A Narrative Approach. New York : Cambridge University Press, 2005. 184 s. ISBN 0521835720. https://doi.org/10.1017/CBO9780511489501

MONACH, James H. Childless: No Choice: The Experience of Involuntary Childlessness. London : Routledge, 1993. 288 s. ISBN 0415040906.

OAKLEY, Ann. Woman Confined: Towards a Sociology of Childbirth. Oxford : Martin Robertson, 1980. 334 s. ISBN 0805237437.

SANDELOWSKI, Margarete ; HOLDITCH-DAVIS, Diane ; HARRIS, Betty. G. Living the Life: Explanations of Infertility. Sociology of Health and Illness, 1990, roč. 12, č. 2, s. 195–215. ISSN 0141-9889. https://doi.org/10.1111/1467-9566.ep11376477

SEVÓN, Eija. Timing Motherhood: Experiencing and Narrating the Choice to Become a Mother. Feminism and Psychology, 2005, roč. 15, č. 4, s. 461–482. ISSN 0959-3535. https://doi.org/10.1177/0959-353505057619

SOBOTKA, Tomáš. Bezdětnost v České Republice. In HAMPLOVÁ, D., ŠALAMOUNOVÁ , P., ŠAMANOVÁ, G. (eds.). Životní cyklus. Sociologické a demografické perspektivy. 1. vyd. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2006. 308 s. ISBN 80-7330-082-6. TOMÁŠEK, Marcel. Singles a jejich vztahy; kvalitativní pohled na nesezdané a nekohabitující jednotlivce v České republice. Sociologický časopis, 2006, roč. 42, č. 1, s. 81–105. ISSN 0038-0288.

TOMÁŠEK, Marcel. K genderovým zdrojům individualizačního habitu. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2006, roč. 7, č. 1, s. 75–81. ISSN 1213-0028.

VAN WISSEN, Leo J. G. ; DYKSTRA, Pearl A. (eds.) Population Issues. An Interdisciplinary Focus. 1. vyd. New York: Plenum Publishers, 1999. 292 s. ISBN 030646196X.

WENGRAF, Tom. Qualitative Research Interviewing: Biographic Narrative and Semi-structured Methods. 1. vyd. London : Sage Publications, 2001. 424 s. ISBN 0803975007. https://doi.org/10.4135/9781849209717

https://doi.org/10.5817/SOC2008-2-35


Crossref Cited-by (5)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Couples undergoing infertility treatment in the Czech Republic: Broad range of possibilities in a traditional milieu
Lenka Slepičková
Social Theory & Health  ročník: 8,  číslo: 2,  první strana: 151,  rok: 2010  
https://doi.org/10.1057/sth.2009.25

2. Reasons for delaying the first birth for mothers aged 35 and more
Radka Kozáková, Šárka Vévodová, Jiří Vévoda, Lukáš Merz
Profese online  ročník: 8,  číslo: 1,  první strana: 17,  rok: 2015  
https://doi.org/10.5507/pol.2015.003

3. How Men and Women Experience Infertility: Gender Aspects of Assisted Reproduction
Lenka Slepičková
Czech Sociological Review  ročník: 45,  číslo: 1,  první strana: 177,  rok: 2009  
https://doi.org/10.13060/00380288.2009.45.1.08

4. Women over Thirty - Specific Reproductive Strategies and Their Sources
Michaela Bartošová
Czech Sociological Review  ročník: 45,  číslo: 1,  první strana: 147,  rok: 2009  
https://doi.org/10.13060/00380288.2009.45.1.07

5. Souvislosti partnerství a mateřství: Vliv partnerského vztahu na rozhodování žen o mateřství
Michaela Kvapilová Bartošová
Sociální studia / Social Studies  ročník: 8,  číslo: 4,  první strana: 67,  rok: 2011  
https://doi.org/10.5817/SOC2011-4-67