K nízké sňatečnosti v České republice

Hana Hašková, Ladislav Rabušic

Abstrakt

V 90. letech 20. století začala v České republice dramatickým způsobem klesat prvosňatečnost. Mladí lidé spolu stále častěji žijí nesezdaně, a pokud do manželství vstupují, pak sňatek odkládají do stále vyššího věku. V našem článku analyzujeme, jaké důvody vedou mladé lidi k takovému chování. Testujeme především, zdali i v Česku platí hypotéza Hoffmann-Nowotnyho, podle které je nízká sňatečnost spřažena s nízkou porodností. Naše analýzy jsou založeny na dvou rozsáhlých reprezentativních šetřeních české populace z roku 2005, která poskytují informace o tom, jakým způsobem mladí lidé vnímají trend klesající sňatečnosti, v jakých typech soužití žijí, jak hodnotí různé formy soužití a které z nich považují za ideální ve své aktuální životní situaci. Výsledky našeho výzkumu ukazují, že v současné mladé české generaci jsou pro formu vztahu mezi mužem a ženou rozhodující především úvahy rodinné. Pokud mladí muži a mladé ženy již myslí na děti, spojují je se svazkem potvrzeným sňatkem. Pokud na rodinu zatím nemyslí, představa manželství je jim vzdálena. Určitou výjimkou, jak prokázala naše výzkumná data, jsou ovšem ti, kteří již mají dítě, ale nejsou sezdáni. U nich je preference nesezdaného soužití s dítětem/dětmi relativně vysoká.

Klíčová slova

kohabitace; česká společnost; plánování rodiny; sňatečnost

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BILLARI, Francesco C. Choices, opportunities and constraints of partnership, childbearing and parenting: the patterns in the 1990s. Background paper for the European population Forum 2004. Geneva, 2004. 56 s.

DE SINGLY, Francois. Sociologie současné rodiny. 1. vyd. Praha : Portál, 1999. 128 s. ISBN 8071782491.

DUDOVÁ, Radka. Rodina a rodiny – formy soukromého života v České republice. In DUDOVÁ, R. (ed.) Souvislosti proměn pracovního trhu a soukromého, rodinného a partnerského života. 1. vyd. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. : Sociologické studie/ Sociological Studies, 2007, 166 s. ISBN 9788073301194.

FIALOVÁ, Ludmila ; HAMPLOVÁ, Dana ; KUČERA, Milan ; VYMĚTALOVÁ, Simona. Představy mladých lidí o manželství a rodičovství. Praha : Sociologické nakladatelství. 2000. 163 s. ISBN 8085850877.

FIALOVÁ, Ludmila. Trendy ve sňatkovém chování obyvatelstva České republiky ve 20. století. Demografie, 2006, č. 2, s. 97-108. ISSN 00380288.

GIDDENS, Anthony. The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies. 1. vyd. Cambridge : Polity Press. 1992. 216 s. ISBN 0804722145.

HAJNAL, John. European Marriage Patterns in Perspective. In GLASS, D.V., EVERSLEY, D.E.C. (eds.) Population in History. Esseys in Historical Demography. 1. vyd. Chicago : Aldine Publishing Company, 1965, s. 101–143.

HAMPLOVÁ, Dana. Vstup do manželství a nesezdaného soužití v České republice po roce 1989 v souvislosti se vzděláním. 1. vyd. Praha : SOÚ AV ČR : Sociologické texty 03:04. 2003. 52 s. ISBN 807330029X.

HAMPLOVÁ, Dana. Sňatečnost, nesezdaná soužití a veřejné mínění. In RABUŠIC, L.,

KOCOURKOVÁ, J. (eds.) Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný? Praha : PřF UK, 2006. s. 12–19. ISBN 8086561933

HAMPLOVÁ, Dana (ed.). Děti na psí knížku: Mimomanželská plodnost v ČR. 1. vyd. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2007. 155 s. ISBN 9788073301286.

HAŠKOVÁ, Hana. (Ne)Zakládání rodiny ve světle reprodukčních preferencí, bariér, plánů a chování. In DUDOVÁ, R., HASTRMANOVÁ, Š., HAŠKOVÁ, H., MAŘÍKOVÁ, H., VÍZNEROVÁ, H., VOHLÍDALOVÁ, M. Souvislosti proměn pracovního trhu a soukromého, rodinného a partnerského života. 1 . vyd. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. : Sociologické studie/Sociological studies 07:03. 2007. s. 70–113. ISBN 9788073301194.

HAŠKOVÁ, Hana. Reprodukční plány a realita rané péče o děti. In KŘÍŽKOVÁ, A., MAŘÍKOVÁ, H., HAŠKOVÁ, H., BIERZOVÁ, J. Pracovní a rodinné role a jejich kombinace v životě českých rodičů: plány versus realita. Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. : Sociologické studie/Sociological studies 06:14. 2006, s. 51–72. ISBN 8073301121.

HOFFMANN-NOWOTNY, Hans-Joachim. The Future of the Family. Helsinki. European Population Conference, 1987.

CHALOUPKOVÁ, Jana ; ŠALAMOUNOVÁ, Petra. Postoje k manželství, rodičovství a k rolím v rodině v České republice a v Evropě. 1. vyd. Praha : SOÚ AV ČR : Sociologické studie 04:07, 2004. 60 s. ISBN 8073300621.

CHERLIN, Andrew. J. American Marriage in the Early Twenty-First Century. Marriage and Child Wellbeing. [online]. 2005, roč. 15, č. 2 [cit. 2008-08-04]. Dostupná na www: <http://www.futureofchildren.org/usr_doc/Marriage_vol15_no2__fall05.pdf>. https://doi.org/10.1353/foc.2005.0015

KATRŇÁK, Tomáš. Kdo jsou svobodné matky v české společnosti? In RABUŠIC, L., KOCOURKOVÁ, J. Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný? 1. vyd. Praha : PřF UK, 2006. ISBN 8086561933.

FESTY, Patrik. On the New Context of Marriage in Western Europe. Population and Development Review, 1980, č. 2, s. 311-315. ISSN 00987921. https://doi.org/10.2307/1972733

KAUFMAN, Gayle ; GOLDSCHEIDER, Frances. Do men “need” a spouse more than women?: Perceptions of the importance of marriage for men and women. The Sociological Quarterly, 2007, č. 1, s. 29–46. ISSN 00380253. https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.2007.00069.x

KIERNAN, Kathleen. Cohabitation in Western Europe: Trends, Issues, and Implications. In. BOOTH, A., CROUTER, A. C. (eds.). Just Living Together.Implications of Cohabitation on Families, Children, and Social Policy. 1. vyd. Lawrence Erlbaum Associates, 2002, s. 3–31. ISBN 0805839631.

KOCOURKOVÁ, Jiřina. Populační vývoj východní a západní Evropy v letech 1950-1990. Demografie, 1998, č. 4, s. 247–252. ISSN 18012914.

KUČERA, Milan. Populace české republiky 1918-1991. 1. vyd. Praha: ČDS-SÚ AV ČR, 1994. 197 s. ISBN 8090167470.

KURTZ, Stanley. The End of Marriage in Scandinavia. [online]. The Weekly Standard, 2004, roč. 9, č. 20, [cit. 2008-08-04]. Dostupná na www: < http://www.weeklystandard.com/ Content/Public/Articles/000/000/003/660zypwj.asp >

MOŽNÝ, Ivo ; RABUŠIC, Ladislav. Česká rodina, sňatkový trh a reprodukční klima. In VEČERNÍK, J. (ed.) Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. 1. vyd. Praha : Academia, 1998, s. 92–110. ISBN 8024601036.

NOCK, Steven L. Marriage as a public Issue. [online]. Marriage and Child Wellbeing, 2005, roč. 15, č. 2, [cit. 2008-08-04]. s. 13–32. Dostupná na www: <http://www.futureofchildren.org/usr_doc/Marriage_vol15_no2__fall05.pdf. >. https://doi.org/10.1353/foc.2005.0019

NÝVLT, Ondřej ; ŠALAMOUNOVÁ, Petra. Bezdětné ženy podle výsledků sčítání lidu 1991 a 2001. Slovenská štatistika a demografia, 2005, č. 2, s. 56–67. ISSN 12101095.

PAVLÍK, Zdeněk ; FIALOVÁ, Ludmila ; VEREŠ, Pavel. Fertility Decline in Czechoslovakia During the Last Two Centuries. Population Studies, 1990, č. 1, s. 89–106. ISSN 00324728. https://doi.org/10.1080/0032472031000144396

PAVLÍK, Zdeněk ; KUČERA, Milan. (ed.) Populační vývoj České republiky 1998. Praha: Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty UK, 1999.

PAVLÍK, Zdeněk ; KUČERA, Milan. (ed.) Populační vývoj České republiky 2000. Praha: Katedra demografie a geodemografie, Přírodovědecká fakulta UK, 2001.

RABUŠIC, Ladislav. Kde ty všechny děti jsou? Porodnost v sociologické perspektivě. 1. vyd. Praha: SLON, 2001. 265 s. ISBN 8086429016.

RABUŠIC, Ladislav. Bude česká plodnost i v budoucnu jedna z nejnižších v Evropě? In KOCOURKOVÁ, J. RABUŠIC, L. (eds.) Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný? Praha : PřF UK, 2006. 158 s. ISBN 8086561933.

RYCHTAŘÍKOVÁ, Jitka ; PIKÁLKOVÁ, Simona ; HAMPLOVÁ, Dana. Diferenciace reprodukčního chování v evropských populacích. 1. vyd. Praha: SOÚ AV ČR : Sociologické texty 01:10, 2001. 83 s. ISBN 8073300044.

RYCHTAŘÍKOVÁ, Jitka. Být svobodnou matkou v české republice. In RABUŠIC, L., KOCOURKOVÁ, J. (eds.) Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný? Praha: PřF UK, 2006. 158 s. ISBN 8073300044.

Vývoj obyvatelstva České republiky v roce 2005. ČSÚ [online]. 2006, [cit. 2008-0804]. Dostupná na www: <http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/publ/4007-06-v_roce_2005>

Vývoj obyvatelstva České republiky v roce 2006. ČSÚ [online]. 2007, [cit. 2008-0804]. Dostupná na www:<http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/t/210044237C/$File/400707.pdf>

https://doi.org/10.5817/SOC2008-2-9