Dvě dimenze evropeizace volebních programů: Případ České republiky

Vlastimil Havlík, Hana Vykoupilová

Abstrakt

Článek je příspěvkem k debatě o evropeizaci politických stran, která je jedním z hojně diskutovaných témat současné politologie. V příspěvku zkoumáme míru evropeizace českých politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR prostřednictvím analýzy volebních programů těchto stran. Míra evropeizace je zkoumána za pomocí dvojdimenzionálního konceptu sestávajícího z kvantitativní a kvalitativní dimenze. Kvantitativní dimenzí je myšlen prostor věnovaný tématu evropské integrace v jednotlivých programech. Tato dimenze je dále členěna na kategorie rozptýleného výskytu, obecně koncentrovaného výskytu a specificky koncentrovaného výskytu. Kvalitativní dimenzí nazýváme rozpracování tématu evropské integrace v jednotlivých programech a dělíme ji dále na obecnou zmínku o evropské integraci, reakci na dílčí aspekty evropské integrace a na reflexi aktuálních problémů evropského integračního procesu. Za pomocí uvedeného konceptu analyzujeme volební programy pěti politických stran v rozmezí let 1996-2006.

Klíčová slova

Česká republika; volební programy; evropeizace; Evropská unie; systém politických stran

Plný Text: