První generace lokálních a regionálních politických lídrů

Dan Ryšavý

Abstrakt

Text se věnuje otázce identifikace prvních generací lokálních a regionálních politiků v České republice po roce 1989. Krátce přibližuje proměny politických a ekonomických elit a poté věnuje zvláštní pozornost ustavení, personálnímu složení a dalším charakteristikám prvních lokálních politiků. Specifičnost první generace místních lídrů spočívá v nutnosti naučit se vykonávat množství rolí spojených s obnovenými institucemi místní samosprávy. S nástupem nové generace lze očekávat rostoucí propast mezi názory a postoji lokálních politiků na jedné a občanů na druhé straně. První regionální lídři se vyznačují osobní zkušeností z předchozích funkcí v místní politice. Vykazují relativně vysokou míru interpersonální a institucionální důvěry, mají rovněž vysoké sebevědomí. Etablovaní členové regionální elity se začínají prosazovat ve špičkách politických stran, před lokální politiky staví otázku větší politizace. Otevřeným tématem zůstává postavení regionálních reprezentací v širším, evropském měřítku.

Klíčová slova

generace; politická elita; političtí vůdci; proces učení; místní samospráva; regionální samospráva; Česká republika

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Baldersheim, H.; Illner, M.; Offerdal, A.; Rose, L.; Swianiewicz, P. (eds.) 1996. Local Democracy and the Processes of Transformation in East-Central Europe. Boulder, CO, Oxford: Westview Press.

Baldersheim, H.; Illner, M. 1996. „Virtuous Circles: Local Democracy?“ In a Post-Communist Environment.“ In H. Baldersheim, M. Illner, A. Offerdal, L. Rose, P. Swianiewicz (eds.)

Local Democracy and the Processes of Transformation in East-Central Europe. Boulder, CO, Oxford: Westview Press, s. 225–240.

Balík, S. 2003. „Vývoj obecního volebního práva od roku 1848 do současnosti.“ In S. Balík (ed.) Komunální volby v České republice v roce 2002. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, s. 12–25.

Becker, H. A. 1992. „A Pattern of Generations and its Consequences.“ In H. A. Becker (ed.) Dynamics of Cohort and Generations Research. Amsterdam: Thesis, s. 219–248.

Best, H.; Becker, U. (eds.) 1997. Elites in Transition: Elite Research in Central and Eastern Europe. Opladen: Leske + Budrich. https://doi.org/10.1007/978-3-663-09922-2

Bozóki, A. 2003. „Theoretical Interpretation of Elite Change in East Central Europe.“ In křestní M. Dogan (ed.) Elite Configurations at the Apex of Power. Leiden, Boston: Brill, s. 215–247. https://doi.org/10.1163/156913303100418762

Corsten, M. 1999. „The Time of Generations.“ Time & Society, 8(2): 249–272. https://doi.org/10.1177/0961463X99008002003

Čermák, D. 2005. „Politické dráhy regionálních elit.“ In T. Kostelecký, J. Vobecká (eds.) Regionální elity 2004. Praha: Sociologický ústav AV ČR, pp. 29–37.

De Vries, M. S. 2005. „Changing Policy Views at the Local Level: The Effect of Age, Generations and Policy-Periods in Five European Countries.“ European Journal of Political Research, 44:1–15. https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2005.00216.x

Frič, P., Nekola, M., Prudký, L. 2005. Elity a modernizace. Praha: UK FSV CESES.

Hanley, E.; Matějů, P.; Vlachová, K.; Krejčí, J. 1996. The Making of Post-Communist Elites in Eastern Europe. Working Papers 96: 3. Prague: Institute of Sociology ASCR.

Hanšpach, D. 1997. Political Organizational and Policy Transformation at the Municipal Level: The Case of Liberec. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Haukanes, H. 2004. Velká dramata – obyčejné životy. Praha: SLON.

Ingelhart, R. 1977. The Silent Revolution, Changing Values and Political Styles among Western Publics. Princeton: Princeton University Press.

Illner, M. 1992. „Continuity aned Discontinuity. Political Change in a Czech Village after 1990.“ Czech Sociological Review 28 (Special Issue): 79–91.

Illner, M. 1997. „Territorial Decentralisation – A Stumbling Block of Democratic Reforms in East-Central Europe?“ Polish Sociological Review, 117: 23–45.

Illner, M. 2001. „Formování lokálních mocenských elit se zvláštním zřetelem na úlohu starostů.“ In M. Hampl a kol. Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie. Praha: DemoArt pro PřF UK v Praze, s. 251–274.

Illner, M. 2005. „Názory na nové krajské zřízení.“ In T. Kostelecký, J. Vobecká (eds.) Regionální elity 2004. Praha: Sociologický ústav AV ČR, s. 77–88.

Illner, M. 2006a. „Úvod.“ In Z. Vajdová, D. Čermák, M. Illner (eds.) Autonomie a spolu práce: důsledky ustavení obecního zřízení v roce 1990. Praha: Sociologický ústav, s. 11–13.

Illner, M. 2006b. „Velikost obcí, efektivita jejich správy a lokální demokracie.“ In Z. Vajdová, D. Čermák, M. Illner (eds.). Autonomie a spolupráce: důsledky ustavení obecního zřízení v roce 1990. Praha: Sociologický ústav, s. 15–26.

Kabele, J. 2004a. „Polistopadové proměny filipovské radnice.“ In J. Kandert (ed.) Jihomoravský venkov po socialismu. Praha: Matfyzpress, s. 73–116.

Kabele, J. 2004b. „O vládnutí na místní úrovni.“ In J. Kandert (ed.) Jihomoravský venkov po socialismu. Praha: Matfyzpress, s.199–212.

Kabele, J. 2004c. „Přerodové procesy ve Filipově a v české společnosti.“ In J. Kandert (ed.) Jihomoravský venkov po socialismu. Praha: Matfyzpress, s. 226–257.

Kabele, J. 2005. Z kapitalismu do socialismu a zpět. Praha: Karolinum.

Kandert, J. (ed.). 2004. Jihomoravský venkov po socialismu. Praha: Matfyzpress.

Kostelecký, T., Čermák, D., Vobecká, J. 2006. „Druhé volby do krajských zastupitelstev – kontinuita nebo změna?“ Evropská volební studia 1(2): 136–160.

Machonin, P., Tuček, M., Hartoš, P., Nekola, M.. 2006. „České ekonomické a politické elity po 15 letech postsocialistické transformace.“ In Tuček, M. a kol. České elity po patnácti letech transformace. Praha: Sociologický ústav AV ČR, s. 39–70.

Malíková, Ľ. 1997. „Starostovia (primátori) na Slovensku a ich postoje k zmenám v miestnej samospráve.“ Sociológia 29(4): 405–426.

Mannheim, K. 1952. „The Problem of Generations.“ In P. Kecskemeti (ed.). Essays on the sociology of knowledge by Karl Mannheim. London: Routledge & Kegan Paul Ltd., s. 276–322.

Offerdal, A., Hanšpach, D., Kowalczyk, A., Patočka, J. 1996. „The New Local Elites.“ In H. Baldersheim, M. Illner, A. Offerdal, L. Rose, P. Swianiewicz (eds.) Local Democracy and the Processes of Transformation in East-Central Europe. Boulder, CO, Oxford: Westview Press, s. 105–140.

Pfaff, Stephen. 1996. „Collective Identity and Informal Groups in Revolutionary Mobilization: East Germany in 1989.“ Social Forces 75: 91–118. https://doi.org/10.2307/2580758

Ryšavý, D. 2004. „Filipovský průmysl a podnikání v obchodě a ve službách.“ In J. Kandert (ed.) Jihomoravský venkov po socialismu. Praha: Matfyzpress, s. 117–136.

Ryšavý, D. 2006a. „Komunální je komunální a velká je velká! K hypotéze politizace lokálních politických elit.“ Sociologický časopis 42(5): 683–699.

Ryšavý, D. 2006b. „Mikroregiony jako dobrovolné svazky obcí vs. model společenství obcí?“ In D. Ryšavý (ed.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philoshophica. Socilogica-Andragogica, s. 129–145.

Ryšavý, D. 2006c. „Changes in the Local Political Elite in Small Town and Rural Areas. Does Revolution Devour Its Children?“ East European Countryside 12: 51–65.

Stachová, J. 2005. „Důvěra a občanská angažovanost regionálních elit.“ In T. Kostelecký, J. Vobecká (eds.). Regionální elity 2004. Praha: Sociologický ústav AV ČR, s. 69–76.

Stark, D. 1996. „Recombinant Property in East European Capitalism.“ American Journal of Sociology 101: 993–1027. https://doi.org/10.1086/230786

Surazska, W. 1996. „Local Revolutions in Central Europe, 1990 to 1994: Memoirs of Mayors and Councilors from Poland, Slovakia and The Czech Republic.“ Publius 26(2): 121–140. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.pubjof.a029845

Szalai, E. 1994. „The Power Structure in Hungary after the Political Transition.“ In Ch. G. A. Briant, E. Mokrzycki (eds.). The New Great Transformation? Change and Continuity in East-Central Europe. London: Routledge, s. 120–143.

Szelényi, I. 1988. Socialist Entrepreneurs. Madison: University of Wisconsin Press.

Szelenyi, I., Treiman, D. 1991. „Vývoj sociální stratifikace a rekrutace elit ve východní Evropě po roce 1989: Výzkumný projekt.“ Sociologický časopis 27: 276–298.

Tessler, M., Konold, C., Reif, M. 2004. „Political generations in developing countries.“ Public Opinion Quarterly 68(2): 184–216. https://doi.org/10.1093/poq/nfh011

Tuček, M. 1996. „Vytváření nové elity.“ In P. Machonin, M. Tuček a kol. Česká společnost v transformaci. Praha: SLON, s. 154–167.

Vajdová, Z., Čermák, D. 2006. „Územní změny obcí v ČR od roku 1990.“ In Z. Vajdová, D. Čermák, M. Illner (eds.). Autonomie a spolupráce: důsledky ustavení obecního zřízení v roce 1990. Praha: Sociologický ústav AV ČR, s. 27–37.

Wiatr, J. J. 2003. „Polish local elites and democratic change, 1990–2002.“ Communist and Post-Communist Studies 36: 373–383. https://doi.org/10.1016/S0967-067X(03)00044-8

https://doi.org/10.5817/SOC2007-1-2-115