Moderní migrace. Stěhování se zvláštním významem

Kateřina Sidiropulu Janků

Abstrakt

Pojem migrace podstupuje v posledních letech proces zmnožování významů. Článek představuje migraci obyvatelstva jednak jako fenomén, jednak jako výzvu ke konceptuálnímu vyrovnání se se zmíněným "stěhováním se zvláštním významem" napříč různými vědními disciplínami. První část článku představuje vedle současných statistik světové migrace také terminologii, která se v politice a vědě používá pro označení migrujících osob. V další části se článek soustředí na relevantní sociálněvědná paradigmata migrace s přihlédnutím k problematice její politické regulace. Jsou zde představena třídící hlediska, která lze na migrační teorie a koncepty aplikovat, stejně jako různé způsoby, jakými se sociální vědy s fenoménem migrace vyrovnávají. Text, byť přehledový, není zcela hodnotově neutrální. K migraci přistupuje spíše jako k intelektuální výzvě promýšlet současné společenské podmínky moderních post-industriálních společností než jako k problému, který má být jednou a provždy vyřešen. Právě neexistence snadných řešení činí moderní migraci přitažlivou; bohužel také pro ideology orientující se na nabídky snadných řešení.

Klíčová slova

Ženevská konvence; nerovnost; moderní státní regulace; vědecké diskurzy o migraci; prostor

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Anderson, B. 1991. Imagined Communities, Refl ections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso.

Bammer, A. (ed.) 1994. Displacements. Cultural Identities in Question. Bloomington: Indiana University Press.

Barša, P.; Baršová, A. 2005. Přistěhovalectví a liberální stát. Imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku. Brno: Masarykova univerzita v Brně – Mezinárodní politologický ústav.

Bhugra, D. 2004. „Migration and Mental Health.“ Acta Psychiatr Scandinavica 109: 243-258. https://doi.org/10.1046/j.0001-690X.2003.00246.x

Böhning, W. R. 1984. Studies in International Labour Migration. London: Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-1-349-07302-3

Brettell, B. C. 2003. Anthropology and Migration. Walnut Creek: Altamira Press.

Brettell, C. B.; Hollifi eld, J. F. (eds.) 2000. Migration Theory. Talking Across Disciplines. New York: Routledge.

Castels, S.; Miller, M. J. 1998. The Age of Migration. International Population Movements in the Modern World. Houndmills: Macmillan Press Ltd., 2. vydání.

Demuth, A. 2000. „Some Conceptual Thoughts on Migration Research.“ In B. Agozino (ed.) Theoretical and Methodological Issues in Migration Research. Aldershot: Ashgate.

Drbohlav, D. 2003. Mezinárodní migrace obyvatelstva – pohyb i pobyt (Alenky v kraji divů). Přednáška zorganizovaná Multikulturním centrem Praha a katedrou pedagogiky FF UK.

Dummett, M. 2001. On Immigration and Refugees. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203465516

Faist, T. 1997. „The Crucial Meso-Level.“ In T. Hammar, G. Brochmann, T. Faist (eds.) International Migration, Immobility and Development: Multidisciplinary Perspectives. New York: Berg Publishers.

Giddens, A. 1976. New Rules of Sociological Method: a Positive Critique of Interpretative Sociologies. Cambridge: Polity Press.

Grygar, J.; Čaněk, M. ; Černík, J. 2006. Vliv kvalifi kace na uplatnění a mobilitu na českém trhu práce u migrantů ze třetích zemí. Praha: Multikulturní centrum. Srpen 2006.

Hobsbawm, E. 2000. Národy a nacionalismus od roku 1780. Brno: CDK.

IDMC. 2006. Internal Displacement. Global Overview of Trends and Developments in 2005.

Internal Displacement Monitoring Centre. March 2006.

Kaplan, C. 2000. Questions of Travel. Postmodern Discourses of Displacement. Durham: Duke University Press.

Keller, J. 2000. Vzestup a pád středních vrstev. Praha: SLON.

Kuhn, T. S. 1997. Struktura vědeckých revolucí. Praha: OIKOYMENH.

Lee, E. S. 1966. „A Theory of Migration.“ Demography, 3 (1): 47–57. https://doi.org/10.2307/2060063

Maffesoli, M. 2002. O nomádství. Iniciační toulky. Praha: Prostor.

Martin, P.; Windgren, J. 2002. „International Migration: Facing the Challenge.“ Population Bulletin, 57 (1).

Massey, D. S. a kol. 1993. „Theories of International Migration: a Review and Appraisal.“ Population and Development Review, 19 (3) September 1993. https://doi.org/10.2307/2938462

Massey, D. S.; Goldring, L.; Durand, J. 1994. „Continuities in Transnational Migration: an Analysis of Nineteen Mexican Communities.“ American Journal of Sociology, 99 (5). https://doi.org/10.1086/230452

Mateos, R. N. 2000. „Notes on a Southern European Model: Immigration, the Welfare State and the Family.“ In: B. Agozino Theoretical and Methodological Issues in Migration Research. Aldershot: Ashgate.

Mc Hugh, K. E.; Hogan, T. D.; Happel, S. K. 1995. „Multiple Residence and Cyclical Migration: a Life Course Perspective.“ Professional Geographer, 47 (3). https://doi.org/10.1111/j.0033-0124.1995.00251.x

Morawska, E. 2003. „Disciplinary Agendas and Analytic Strategies of Research on Immigrant Transnationalism: Challenges of Inter-disciplinary Knowledge.“ International Migration Review 37 (3) (Fall 2003). https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2003.tb00152.x

Orellana, F. M.; Thorne, B.; Chee, A.; Lam, E. S. Wan. 2001. „Transnational Childhoods: The Participation of Children in Process of Family Migration.“ Social Problems 48 (4): 572–591. https://doi.org/10.1525/sp.2001.48.4.572

Portes, A. 1997. „Immigration Theory for a New Century: Some Problems and Opportunities.“ Intenational Migration Review, 31: 893–922. https://doi.org/10.2307/2547415

Rabušic, L.; Burjanek, A. 2002. Imigrační politika jako prvek řešení české demografi cké situace? Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Praha; Výzkumné centrum Brno.

Ravenstein, E. G. 1898. „The Laws of Migration.“ Journal of the Royal Statistical Society: 241–301. https://doi.org/10.2307/2979333

Sassen, S. 2001. The Global City. New York: Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9781400847488

Vertovec, S. 2004. Trends and Impacts of Migrant Transnationalism. Working Paper No. 3. Oxford: Centre on Migration, Policy and Society, University of Oxford.

https://doi.org/10.5817/SOC2006-1-13