Balancování rodinného života a pracovní kariéry v kontextu analýzy pozice žen na pracovním trhu

Marie Valentová

Abstrakt

Článek se zabývá problémem balancování rodinného života a pracovní kariéry v zemích Evropské unie a v České republice, přičemž speciální pozornost věnuje pozici žen na trhu práce. Naše analýza postupuje ve dvou krocích. V prvním kroku srovnáváme zkoumané země s ohledem na faktory poptávky a nabídky práce (indikátory participace/nonparticipace na trhu práce, diskriminace žen na trhu práce, lidského kapitálu a břemene domácí práce). Ve druhém kroku se pak snažíme identifikovat (s využitím clusterové analýzy) různé skupiny/shluky zemí, jež ve vztahu k daným faktorům vykazují podobné rysy. Díky tomu můžeme vymezit tři hlavní režimy ženské pozice na trhu práce (jihoevropský, skandinávský a smíšený) a umístit Českou republiku tohoto triangulárního rámce.

Klíčová slova

pracovní trh; genderová rovnost; zaměstnanost žen

Plný Text: