Ediční pravidla

Zaměření a záběr

Sociální studia, založená roku 2004, jsou odborným recenzovaném periodikem vydávaným Masarykovou univerzitou. Jeho zaměření je primárně sociologické, avšak přijímáme také sociologicky poučené a sociologicky relevantní příspěvky z jiných sociálněvědních a humanitních oborů (antropologie, etnologie, historie, filozofie, politologie). Vítány jsou studie, které nabízejí nové cesty k porozumění společenským otázkám, či originální kritické komentáře k aktuálně probíhajícím debatám v sociologii a sociálních vědách. Časopis je otevřený příspěvkům, které reflektují nově se vynořující a provokativní otázky substantivního, konceptuálního, teoretického nebo metodologického charakteru. Současně podporuje texty, které se soustředí na oblast střední Evropy nebo napomáhají zprostředkovat mezi děním v tomto regionu a mezinárodními odbornými debatami.

Žánrový rozsah časopisu je široký – zahrnuje jak původní teoretické a teoreticky zakotvené empirické výzkumné statě, tak recenzní eseje, recenze, kratší poznámky, diskusní komentáře či zprávy z konferencí.  Příležitostně také publikujeme monotematická čísla (či bloky) věnované dílčím tématům a editované hostujícími badateli a badatelkami.

Časopis vychází 4x ročně.

 

Pravidla sekcí

Editorial

Otevřené příspěvky | Indexované
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Tematický blok

Otevřené příspěvky | Indexované | Recenzované
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Esej

Otevřené příspěvky | Indexované | Recenzované
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Studenti píší

Otevřené příspěvky | Indexované | Recenzované
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Polemika

Otevřené příspěvky | Indexované
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Rozhovor

Otevřené příspěvky
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Nezaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Diskuse

Otevřené příspěvky
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Nezaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Recenzní stati

Otevřené příspěvky | Indexované | Recenzované
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Vzpomínka

Otevřené příspěvky
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Nezaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované
 

Recenzní řízení

Odborné studie a recenzní stati procházejí standardním recenzním řízením. Každý text je posuzován dvěma nezávislými recenzenty. Na základě výsledku recenzního řízení rozhodně redakce o přijetí textu, jeho vrácení k úpravám či přepracování, nebo o jeho zamítnutí. Konečné rozhodnutí leží plně v kompetenci redakce časopisu. O výsledku recenzního řízení je autor/ka textu informován/a emailem v termínu stanoveném redakcí časopisu.

Ostatní typy textů (recenze, zprávy, informace, rozhovory, medailóny) neprocházejí recenzním řízením a o jejich publikaci rozhoduje redakce.

Standardní doba trvání recenzního řízení je 8-9 týdnů od potvrzení přijetí rukopisu redakcí. Redakce dbá na dodržení dané lhůty; za případná zdržení způsobené na straně posuzovatelů však nepřebírá odpovědnost.

 

Publikační etika

Redakce předpokládá, že nabízený rukopis je původním dílem a v dané podobě nebyl dosud publikován. Nabídnout rukopis jinému časopisu, zatímco je posuzován naším časopisem, považujeme za neetické.

Nabídkou rukopisu autor potvrzuje, že je výhradním držitelem autorských práv k rukopisu. Obsahuje-li rukopis prvky, k nimž má autorská práva třetí strana, garantuje autor, že má k jejich užití pro publikaci v časopise Sociální studia svolení daného držitele. V opačném případě bude přijetí rukopisu automaticky zamítnuto.

 

Nabídka textů

Redakce přijímá odborné studie a recenzní stati (5000-8000 slov), recenze (do 3000 slov), zprávy a informace (do 2000 slov), rozhovory a kratší eseje.

V případě studií a recenzních statí musí zaslaný rukopis vedle vlastního textu a abecedně řazeného seznamu literatury obsahovat také anglický název, český i anglický abstrakt (cca 150 slov), 3-7 klíčových slov v českém a anglickém jazyce a krátkou informaci o autorovi/autorce (max. 7 řádků).

Přijímáme texty v českém a slovenském jazyce (česká čísla) a v anglickém jazyce (anglická čísla). Příspěvky zpracované v jiných jazycích je třeba přeložit do jednoho z výše uvedených jazyků.

Rukopisy textů zasílejte na e-mailovou adresu: socstudfss.muni.cz. V průvodním dopise uveďte svou kontaktní adresu, telefonní číslo a aktuálně užívanou e-mailovou adresu. O přijetí rukopisu redakcí budete informováni e-mailem.

 

Redakce

Šéfredaktorem časopisu je Roman Vido (vido@fss.muni.cz). Editorem je Pavel Pospěch (pospech@fss.muni.cz). Výkonnou redaktorkou je Šárka Syslová (socstud@fss.muni.cz).