Tvorivosť zamestnancov a ich odmeňovanie z pohľadu zmien v slovenskom patentovom práve

Renáta Bačárová

Abstrakt

Článok sa venuje zmenám v úprave zamestnaneckých vynálezov po prijatí veľkej novely slovenského patentového zákona. Zaoberá sa právnou povahou vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Poukazuje na zmeny týkajúce sa upovedomenia zamestnanca o vytvorení zamestnaneckého vynálezu ako aj uplatnenia práva na riešenie v prípade podania patentovej prihlášky. Opisuje zavedenie informačnej povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k určeniu výšky dodatočného vyrovnania. Diskutuje o nových lehotách pre uplatnenie majetkových práv pôvodcu a lehotách na plnenie odmeny zo strany zamestnávateľa.

Bibliografická citace

BAČÁROVÁ, Renáta. Tvorivosť zamestnancov a ich odmeňovanie z pohľadu zmien v slovenskom patentovom práve. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2017, č. 16, s. 3-23. [cit. 2020-07-11]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/8439

Klíčová slova

zamestnanecký vynález; patentový zákon; odmeňovanie; primeraná odmena; dodatočné vyrovnanie

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/RPT2017-2-1


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Rewarding employee inventions in corporations
Pavel Svačina
European Journal of Innovation Management  ročník: ahead-of-print,  číslo: ahead-of-print,  rok: 2020  
https://doi.org/10.1108/EJIM-06-2019-0178Copyright (c) 2017 Renáta Bačárová

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.