Právo elektronických komunikací v ČR

Ľudovít Acsay

Abstrakt

Článek  na  téma  „Právo  elektronických  komunikací  v  ČR“  se  věnuje  především  identifikaci,  popisu  a  rozboru současné pozitivní právní úpravy týkající se oblasti elek-tronických komunikací v ČR, včetně související úpravy na úrovni ES. Článek zmiňuje historické souvislosti, prvotní historické prameny a vývoj právní úpravy v předmětné oblasti. Jsou označena některá právní úskalí vznikající při výkonu činnosti ústředního orgánu státní správy aplikují-cího právo elektronických komunikací ve své praxi, tedy Českého telekomunikačního úřadu. Obsažena je také pasáž o evropském regulačním rámci.

Bibliografická citace

ACSAY, Ľudovít. Právo elektronických komunikací v ČR. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2010, č. 2, s. 28-74. [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4005

Klíčová slova

Zákon o elektronických komunikacích, historie zákona o elektronických komunikacích, telekomunikace, telegraf, poskytovatelé služeb elektronických komunikací, operátor, ČTÚ, Český telekomunikační úřad, univerzální služba, relevantní trhy, rozhodování sp

Plný Text: