Service Level Agreements v kontextu softwarových smluv

Oliver Chorvát

Abstrakt

Článek si klade za cíl nabídnout praktický pohled na problematiku doložek o úrovni poskytování služeb (SLA) v kontextu softwarových smluv. Úvodem článek zavádí pracovní definici softwarových smluv, z níž pak vychází pozorování náležitostí těchto smluv. Na tyto obecnější poznatky navazuje podrobné zkoumání fenoménu doložek o úrovni poskytování služeb z hlediska teoretického a následně praktického. Článek se zabývá problematikou komplexně a analyzuje kromě právní povahy a obsahu těchto doložek také další relevantní okolnosti plynoucí z kontextu, v němž se tyto doložky zpravidla vyskytují. Další otázky jsou proto posuzovány s důrazem na celkový rámec právních vztahů, jichž jsou doložky součástí. Pozornost je tak kromě stěžejních otázek jako definice služby, její úrovně a případných sankcí věnována i často řešeným vedlejším ustanovením, nebo některým technickým otázkám, které mají ovšem pro aplikaci a praktickou využitelnost těchto doložek zásadní význam. Opomenuta není ani problematika vynutitelnosti jednotlivých ustanovení, která opět bere ohled nejen na otázky právní, ale také na další okolnosti, které mohou v těchto situacích hrát podstatnou roli. Závěrem pak článek formuluje obecná doporučení a shrnuje v něm uvedené poznatky.

Bibliografická citace

CHORVÁT, Oliver. Service Level Agreements v kontextu softwarových smluv. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2015, č. 12, s. 125-173. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/3759

Klíčová slova

Software; Softwarové smlouvy; Doložka o úrovni poskytovaných služeb; SLA; Outsourcing; Software jako služba; Právo IT

Plný Text:
Copyright (c) 2015 Oliver Chorvát

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.