Non-Fungible Tokens a ochrana spotřebitele

Roč.14,č.28(2023)
Revue pro právo a technologie

Abstrakt

Článek má za cíl analyzovat právní povahu Non-Fungible Tokens neboli NFT a související otázky ochrany spotřebitele. Pro úplné pochopení technologie NFT je nutné nejdříve osvětlit vztah NFT k podkladovému aktivu, použitému k jeho vytvoření. Diferenciace NFT od podkladového aktiva a jejich vzájemný vztah umožní pochopení funkcionalit a následných právních dopadů jednotlivých kategorií NFT a zjištění, jaká práva se vztahují k vlastnictví konkrétního NFT. Vzhledem k faktu, že NFT je virtuálním statkem s určitou hodnotou, je na místě zkoumat aplikaci spotřebitelského práva, které je při prodeji těchto aktiv stále hojně přehlíženo. Článek proto uvádí jednotlivé prvky informační povinnosti podnikatele prodávajícího NFT a blíže se věnuje otázce odstoupení od smlouvy o koupi NFT. Se spotřebitelským právem úzce souvisí ochrana uživatelů digitálního obsahu, je proto poskytnuto teoretické posouzení uplatnění tohoto právního institutu na fenomén NFT.


Klíčová slova:
Blockchain; Non-Fungible Token; ochrana spotřebitele; poskytování digitálního obsahu; právo na odstoupení od smlouvy; tokenizace

Stránky:
s. 197–244
Metriky

0

Crossref logo

0


96

Views

30

PDF views