Právní úprava zpřístupňující informace orgánů veřejné správy ČR a EU elektronickou cestou a formou Open Data

Jiří Kolman

Abstrakt

Příspěvek se zabývá problematikou zpřístupňování informací orgánů veřejné správy České republiky a institucí Evropské unie elektronickou cestou a formou Open Data. Obě právní úpravy vychází z obdobných idejí právního státu a odvolávají se mimo jiné na stejné dokumenty Rady Evropy. Přes tyto okolnosti můžeme vidět patrné odlišnosti, jak v právní úpravě samotné (tj. hlavně v  Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise a v českém Zákoně č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím), tak i aplikační praxe se liší. Komparace obou právních úprav a aplikační praxe tak přináší inspirující a užitečné postřehy de lege ferenda.

Bibliografická citace

KOLMAN, Jiří. Právní úprava zpřístupňující informace orgánů veřejné správy ČR a EU elektronickou cestou a formou Open Data. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2014, č. 10, s. 23. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/1869

Klíčová slova

Právo na informace, Open Data, elektronický přístup, veřejná správa ČR, instituce Evropské unie, Nařízení č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům EP, Rady a Komise

Plný Text:
Copyright (c) 2015 Jiří Kolman

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.