Varování NÚKIB v systematice zákona o kybernetické bezpečnosti a možnosti jeho zohlednění v zadávacím řízení

Roč.12,č.23(2021)

Abstrakt

Článek se nejprve zabývá pojmovou nejednotností a používáním slova „opatření“ v systematice zákona o kybernetické bezpečnosti, tak aby nedocházelo k záměně těchto jazykově velice podobných institutů. Po jasném vymezení názvosloví a charakteru jednotlivých opatření je detailně pojednáno o institutu varování, který je v mezinárodním srovnání poměrně specifický. Klade totiž vysoké nároky na samostatnou činnost povinných osob, díky čemuž však umožňuje vhodně stupňovat bezpečnostní opatření povinných osob, a tak efektivně reagovat na kyberbezpečnostní hrozby různé intenzity. Dále je prakticky pojednáno o problematickém promítnutí performativních pravidel práva kybernetické bezpečnosti a vysoce formalizovaných administrativních pravidel zadávání veřejných zakázek. Po vysvětlení správného zohlednění varování veřejnými zadavateli jsou v souladu s podpůrnými materiály NÚKIB a aktuální rozhodovací praxí předestřeny také způsoby, jakými lze v různých fázích zadávacího řízení obsah varování promítnout do předmětu veřejné zakázky.


Klíčová slova:
opatření; protiopatření; varování; kybernetická bezpečnost; veřejné zakázky; právo veřejných zakázek; právo kybernetické bezpečnosti; právo ICT; NÚKIB; ÚOHS; zadávací dokumentace; hospodářská soutěž; diskriminace.

Stránky:
s. 49–75
Biografie autora

Jakub Klodwig

Masarykova univerzita

Doktorand na Ústavu práva a technologií
Reference

 1. DVOŘÁK, David; MACHUREK, Tomáš; NOVOTNÝ, Petr; a kol. § 1 [Předmět úpravy]. In: DVOŘÁK, David, MACHUREK, Tomáš, NOVOTNÝ, Petr, a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, 1320 s. ISBN 978-80-7400-651-7.
 2. HEJČ, David. Reaktivní a ochranná opatření (obecné povahy) před kybernetickým bezpečnostním incidentem. In: Cofola 2015: The Conference Proceedings. 2015. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. 721–730. ISBN 978-80-210-7976-2.
 3. KAHN, Jan; LOPATKA, Michael. Czech cyber watchdog says its Huawei warning took U.S. by surprise. Reuters [online]. 2019 [vid. 24. 3. 2021]. Získáno z: https://www.reuters.com/article/us-huawei-europe-czech-idUSKCN1QN1DI
 4. KOTZIAN, Robert. Veřejné zakázky a kybernetická bezpečnost. epravo.cz [online] 28. 1. 2020 [vid. 18. 1. 2021]. Dostupné z:https://www.epravo.cz/top/clanky/verejne-zakazky-a-kyberneticka-bezpecnost-110558.html
 5. MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. Návrh opatření zvyšujících efektivnost služeb veřejné správy a podpůrných ICT služeb [online]. 17. červen 2014. [vid. 28. 3. 2021] Získáno z: https://ipodpora.odbory.info/soubory/dms/wysiwyg_uploads/a05b113e9f39c8af/uploads/Navrh-opatreni-zvysujicich-efektivnost-sluzeb-verejne-spravy-a-podpurnych-ICT-suzeb.pdf
 6. MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. Digitální Česko: Metody řízení ICT veřejné správy ČR [online]. 19. červen 2020. [vid. 28. 3. 2021]. Získáno z: https://archi.gov.cz/_media/dokumenty:navazujici_dokument_c_1metody_rizeni_ict_vs.pdf
 7. NÁRODNÍ ÚŘAD PRO KYBERNETICKOU A INFORMAČNÍ BEZPEČNOST. Koncepce rozvoje Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost[online]. 2020. [vid. 23. 3. 2021]. Získáno z: https://nukib.cz/download/publikace/strategie_akcni_plany/Koncepce_rozvoje_NUKIB.pdf
 8. NÁRODNÍ ÚŘAD PRO KYBERNETICKOU A INFORMAČNÍ BEZPEČNOST. Metodika k varování ze dne 17. prosince 2018. [online] 4. 1. 2019, 17 s. [vid. 23. 1. 2021]. Dostupné z: https://www.nukib.cz/cs/infoservis/dokumenty-a-publikace/podpurne-materialy/
 9. NÁRODNÍ ÚŘAD PRO KYBERNETICKOU A INFORMAČNÍ BEZPEČNOST. Zadávání veřejných zakázek v oblasti ICT a kybernetická bezpečnost. [online] 30. 7. 2020, 20 s. [vid. 23. 1. 2021]. Dostupné z: https://www.nukib.cz/cs/infoservis/dokumenty-a-publikace/podpurne-materialy/
 10. NÁRODNÍ ÚŘAD PRO KYBERNETICKOU A INFORMAČNÍ BEZPEČNOST. Zohlednění varování ze dne 17. prosince 2018 v zadávacím řízení. [online] 4. 1. 2020, 28 s. [vid. 23. 1. 2021]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/soubor/priloha-c-2-podpurny-material-nukib-pdf.aspx
 11. POLČÁK, Radim. Kybernetická bezpečnost jako aktuální fenomén českého práva. Revue pro právo a technologie. 2015, roč. 6, č. 11, s. 95. ISSN 1805-2797.
 12. POLČÁK, Radim. Kybernetická bezpečnost. In: POLČÁK, Radim. Právo informačních technologií. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 656 s. ISBN 978-80-7598-046-5.
 13. POLČÁK, Radim; HARAŠTA, Jakub; STUPKA, Václav. Právní problémy kybernetické bezpečnosti. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 240 s. ISBN 978-80-210-8426-1.
 14. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ze dne 6. 11. 2019, sp. zn. S0262/2019/VZ. Dostupné z: https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-16400.html
 15. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ze dne 13. 1. 2020, sp. zn. S0358/2019/VZ. Dostupné z: https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-16528.html
 16. SANTORA, Marc; GOEIJ, Hana de. Huawei Was a Czech Favorite. Now? It’s a National Security Threat. The New York Times [online]. 2019 [vid. 24. 3. 2021]. ISSN 0362-4331. Získáno z: https://www.nytimes.com/2019/02/12/world/europe/czech-republic-huawei.html
 17. SASKOVÁ, Vladěna. Novela vyhlášky o VIS, varování NÚKIB a zadávání veřejných zakázek. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost [online] 3. 12. 2019 [vid. 1. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.cimib.cz/novinka/125-pozvanka-na-konferenci-kbs-2019
 18. SASKOVÁ, Vladěna. Varování před kybernetickou hrozbou podle § 12 ZKB. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost [online] 17. 5. 2019 [vid. 1. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.nukib.cz/cs/infoservis/dokumenty-a-publikace/podpurne-materialy/
 19. ŠVÉDA, Martin. Školení na činnost OREG a zákon o kybernetické bezpečnosti. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost [online přednáška]. [vid. 18. 3. 2021] Brno. 2021.
 20. VLÁDA. Důvodová zpráva k zákonu č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), č. 181/2014 Dz. Beck-online [online]. [vid. 25. 3. 2021]. Získáno z: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqge2f6mjygfpwi6q&groupIndex=0&rowIndex=0

Metriky

0

Crossref logo

0


829

Views

479

PDF views