Prokazování příčinné souvislosti u škod způsobených propojenými autonomními vozidly

Veronika Žolnerčíková

Abstrakt

Dnešní silniční doprava funguje díky komplexní sadě pravidel. Klíčovým prvkem je fyzická osoba za volantem, která ovládá vozidlo. Pokud místo fyzické osoby vozidlo kontroluje autonomní systém, může se rozhodovat podobně jako člověk. Zároveň ale komunikuje s dalšími vozidly a okolní infrastrukturou. Představený technologický posun je natolik zásadní, že je potřeba revidovat některé základní právní principy a ujistit se, že budou použitelné i pro autonomní technologie.

Takovou revizi vyžaduje například princip prokazování příčinné souvislosti. Stanovení civilněprávní odpovědnosti za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku předpokládá prokázání příčinné souvislosti mezi jednáním určité osoby (řidiče) a škodným následkem. U autonomních vozidel by logicky neměla být příčinná souvislosti prokazována ve vztahu k řidiči, ale k jiné osobě (výrobci, provozovateli, programátorovi). Nicméně i tak přetrvává obtíž, že škoda nikdy nebude způsobena jedním jediným vozidlem. Podíl budou do určité míry nést i další vozidla či infrastruktura v kooperativním systému.

Článek se zabývá právě touto málo prozkoumanou oblastí a klade si za otázku jakým způsobem prokazovat příčinnou souvislost u multikauzálních škod v kooperativním silničním systému. Článek analyzuje s přihlédnutím k relevantní judikatuře dosavadní přístup k prokazování příčinné souvislosti v českém právu. Následně se zabývá otázkou, zdali by vůbec bylo možné za stávající právní úpravy dosáhnout prokázání příčinné souvislosti v kooperativním systému.

Bibliografická citace

ŽOLNERČÍKOVÁ, Veronika. Prokazování příčinné souvislosti u škod způsobených propojenými autonomními vozidly. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2020, č. 21, s. 129-152. [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/13048

Klíčová slova

AI, příčinná souvislost, multikauzální újma, autonomní vozidlo, kooperativní inteligentní silniční systém

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Seznam zdrojů

Literatura

DOLEŽAL, Adam, DOLEŽAL, Tomáš. Problematika prokazování příčinné souvislosti v medicínsko-právních sporech. Právník, 2013. 6/2013.

DOLEŽAL, Adam; DOLEŽAL, Tomáš. Uplatnění PETL při řešení složitých kauz v oblasti příčinné souvislosti v medicínskoprávních sporech. Soudní rozhledy, 2013. 7-8/2013.

DOLEŽAL, Tomáš; DOLEŽAL, Adam. Proof of causation in medical malpractice cases in the Czech republic. The Lawyer quarterly, 2015, 5.3.

HAMANOVÁ, Lucie. Prokazování příčinné souvislosti ve sporech o náhradu škody na zdraví způsobenou postupem lékaře non lege artis. Časopis zdravotnického práva a bioetiky, 2011. 1/2011.

KRAUSOVÁ, Alžběta et al. Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence v České republice, Analýza právně-etických aspektů rozvoje umělé inteligence a jejích aplikací v ČR. Praha: Vláda ČR, 2018. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/AI-pravne-eticka-zprava-2018_final.pdf

LIM, Hannah YeeFen. Autonomous Vehicles and the Law: Technology, Algorithms and Ethics. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2018. https://doi.org/10.4337/9781788115117

MAURER, Markus, et al. Autonomous driving. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Germany, 2016.

MELZER, Filip. Corpus delicti aneb obrana úpravy deliktního práva v návrhu občanského zákoníku. Bulletin advokacie, 2011. 3/2011. 24-27.

NOVÁK, David. Odraz příčinné souvislosti dle Principů evropského deliktního práva v české právní úpravě. Bulletin advokacie, 2019. 10/2019.

NOVOTNÁ, Marianna; ADAMOVÁ, Zuzana. Deliktná zodpovednosť za ujmu, ktorá vznikla při využívání systémov umelej inteligencie. In: Právo, obchod, ekonomika IX. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2019. 445 – 455.

POLČÁK, Radim. Odpovědnost umělé inteligence a informační útvary bez právní osobnosti. Bulletin advokacie, 2018. No. 11. 23 -26.

SCHELLEKENS, Maurice. No-fault compensation scheme for self-driving vehicles. Law, Innovation and Technology, 2018. 2/10. 314 -333. https://doi.org/10.1080/17579961.2018.1527477

TICHÝ, Luboš; HRÁDEK, Jiří. Deliktní právo v návrhu občanského zákoníku. Právní fórum, 2012. 1, 6-21

TICHÝ, Luboš; HRÁDEK, Jiří. Prokazování příčinné souvislosti multikauzálních škod. Praha: Centrum právní komparatistiky, Právnická fakulta UK, 2010.

ŽOLNERČÍKOVÁ, Veronika. Homologation of Autonomous Machines from a Legal Perspective. In: Proceedings of the EXplainable AI in Law Workshop co-located with the 31st International Conference on Legal Knowledge and Information Systems (JURIX 2018). CEUR Workshop Proceedings, 2019. 51-52

Právní předpisy

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Příloha č. 2 k Vyhlášce č. 341/2014, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Soudní rozhodnutí

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 27. 9. 1968 sp. zn. 7 Cz 111/68, [R 66/1969 civ.]

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21. 2. 2002 sp.zn. 21 Cdo 300/2001

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 2006 sp. zn.25 Cdo 2440/2005

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 19. 3. 2008, sp. zn. 25 Cdo 657/2006

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15. 7. 2008, sp. zn. 25 Cdo 1500/2006

Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2008 sp. zn. I. ÚS 1919/08

Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2008 sp. zn. I. ÚS 1919/08

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2009 sp. zn. 5 Cdo 1054/2007

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 19. 12. 2012 sp. zn. 25 Cdo 1474/2011

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2013 sp. zn. 25 Cdo 4199/2013, [NS 1747/2014]

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 18. 3. 2015 sp. zn. 25 Cdo 3925/2013, [NS 1305/2015]

Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 20. 12. 2016 sp. zn. III. ÚS 3067/13

Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 20. 12. 2016 sp. zn. III. ÚS 3067/13

Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 20. 12. 2016 sp. zn. III. ÚS 3067/13

Nelegislativní dokumenty

Evropská komise. Pracovní dokument Odpovědnost za vznikající digitální technologie, doprovázející dokument Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské Radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů ze dne 25.4.2018 Umělá inteligence pro Evropu. Brusel, 2018. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52018SC0137

Evropská komise. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské Radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů Evropská strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů, milník na cestě ke spolupracující, propojené a automatizované mobilitě. Brusel, 2016. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0766

Evropská skupina deliktního práva. Principy evropského deliktního práva. 2005. Dostupné z: http://www.egtl.org/index.html

Expertní skupina Gear 2030. Roadmap – discussion. Brusel, 2016. Dostupné z: https://circabc.europa.eu/sd/a/a68ddba0-996e-4795-b207-8da58b4ca83e/Discussion%20Paper%C2%A0-%20Roadmap%20on%20Highly%20Automated%20Vehicles%2008-01-2016.pdf

Ministerstvo dopravy. Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050). Praha, 2016. Dostupné z: https://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/its---inteligentni-dopravni-systemy/strategicke-dokumenty-a-legislativni-akty/akcni-plan-rozvoje-its/

Ministerstvo dopravy. Vize autonomní mobility. vypracovaný Ministerstvem dopravy. Praha, 2017. Str. 4 Dostupné z: https://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/its---inteligentni-dopravni-systemy/strategicke-dokumety/vize-rozvoje-autonomni-mobility/

Ministerstvo dopravy. Základní informace o C-ITS. Praha, 2018. Dostupné z: https://c-roads.cz/?page_id=275 [cit. 1. 4. 2019]

https://doi.org/10.5817/RPT2020-1-6


Copyright (c) 2020 Veronika Žolnerčíková

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.