Veřejné zakázky v oblasti ICT a problém závislosti zadavatele

Jan Svoboda

Abstrakt

Častým jevem v ICT veřejných zakázkách je proprietární uzamčení veřejného zadavatele. Vypořádání se s tímto negativním jevem není snadné, protože nezřídka představuje i nutnost vypořádání se s konfliktem jednotlivých účelů právní úpravy veřejných zakázek. Tento článek si klade za cíl poskytnout teoretická východiska pro snížení výskytu proprietárního uzamčení. Mimo jiné popisuje formy proprietárního uzamčení, jejich projevy, právní možnosti předcházení tomuto jevu a jeho řešení. Článek se rovněž věnuje migraci dat. Jsou v něm navrženy i dílčí změny současné právní úpravy.

Bibliografická citace

SVOBODA, Jan. Veřejné zakázky v oblasti ICT a problém závislosti zadavatele. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2019, č. 19, s. 135-190. [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/11449

Klíčová slova

Veřejná zakázka v oblasti ICT; proprietární uzamčení; veřejný zadavatel; dodavatel; podmínky kvalifikace; kritéria hodnocení; jednací řízení bez uveřejnění; migrace dat

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Literatura

1. AMARSY, Nabila. Switching Costs: 6 Ways To Lock Customers Into Your Ecosystem. Strategyzer.com [online]. Strategyzer.com, publikováno 27. 7. 2015 [cit. 4. 1. 2018]. Dostupné z: http://blog.strategyzer.com/posts/2015/7/27/switching-costs-6-strategies-to-lock-customers-in-your-ecosystem

2. ANDERSON, Birgitte. ‘Intellectual Property Right’ Or ‘Intellectual Monopoly Privilege’: Which One Should Patent Analysts Focus On? [online]. 2003, 32 s., [cit. 19. 9. 2017]. Dostupné z: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.547.3222&rep=rep1&type=pdf

3. ARROWSMITH, Sue. The Law of Public and Utilities Procurement. Vol. 1, ed. 3. London: Thomson Reuters, 2014, 1449 s. ISBN 978-0-421-96690-1.

4. ASCHHOFF, Birgit; SOFKA, Wolfgang. Innovation on demand – Can public procurement drive market success of innovations? Research Policy. [Online]. 2009, vol. 8, issue 8, s. 1235-1247. [cit. 30. 11. 2017]. ISSN 0048-7333. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733309001292

5. BENTO, Alberto, AGGARWAL, Anil. Cloud Computing Service and Deployment Models. Hershey: Business Science Reference, 2013, 368 s. ISBN 978‑1‑4666-2188-6.

6. BOROŠOVÁ, Hana, ŠEBESTA, Milan. Kvalifikace v otevřeném řízení dle návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek. EPRAVO.CZ [online]. EPRAVO.CZ, a.s., publikováno 11. 12. 2015 [cit. 20. 11. 2017]. ISSN 1213‑189X. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/kvalifikace-v-otevrenem-rizeni-dle-navrhu-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek-99669.html

7. BOZHANOV, Bozhidar. Bulgaria Got a Law Requiring Open Source. The Policy. [online] Medium, publikováno 4. 6. 2016 [cit. 4. 1. 2018]. Dostupné z: https://thepolicy.us/bulgaria-got-a-law-requiring-open-source-98bf626cf70a

8. BRÁZDIL, Martin. Rizika smluv o cloudových službách. PRÁVNÍ PROSTOR.CZ [online]. ATLAS consulting spol. s r.o., publikováno 28. 3. 2016 [cit. 6. 1. 2018]. ISSN 2336-4114. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/rizika-smluv-o-cloudovych-sluzbach

9. CASTELLI, Annalisa. Technological lock-in and the shaping of enviromental policy. In: CASTELLUCCI, Laura (ed.). Government and the Environment: The Role of the Modern State in the Face of Global Challenges. London and New York: 2014, Routlege, s. 132-151. ISBN 978-0-415-63354-3

10. COCKCROFT. Adrian. Who Doesn’t Like Lock-In? Battery.com. [online]. Battery Ventures, publikováno 20. 4. 2016 [cit. 24. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.battery.com/powered/who-doesnt-like-lock-in/

11. ČECH, Martin. Otázky zákonnosti postupu zadavatele při zadávání ICT veřejných zakázek v případě pořízení komplexního informačního systému v soutěži o návrh. EPRAVO.CZ [online]. EPRAVO.CZ, a.s., publikováno 4. 1. 2016 [cit. 4. 1. 2018]. ISSN 1213-189X. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/otazky-zakonnosti-postupu-zadavatele-pri-zadavani-ict-verejnych-zakazek-v-pripade-porizeni-komplexniho-informacniho-systemu-v-soutezi-o-navrh-99868.html

12. DAVIDOVÁ, Tereza. Vztah soutěžního práva a práva duševního vlastnictví [online]. Praha, 2015, 103 s. [cit. 20. 9. 2017]. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta. Vedoucí práce Vít HORÁČEK. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/162223/

13. DURAJ, Adam. Vendor lock-in in IT procurement [online]. Praha, 2017, 46 s. [cit. 25. 10. 2017]. Bakalářská práce. Karlova univerzita, Fakulta sociálních věd. Vedoucí práce Jiří SKUHROVEC. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/130206665/?lang=cs

14. DVOŘÁK, David. Smluvní závazkové vztahy ve veřejných zakázkách [online]. Brno, 2013, 264 s. [cit. 19. 9. 2017]. Disertační práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/16692/pravf_d/Smluvni_zavazkove_vztahy_ve_verejnych_zakazkach_130913_final.pdf

15. DVOŘÁK, David; MACHUREK, Tomáš; NOVOTNÝ Petr a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, 1320 s. ISBN 978-80-7400-651-7

16. EBBESSON, Bjöm; OISSON, Thomas. Managing divergences in IT infrastructure standardization [online]. Göteborg, 2018, 48 s. [cit. 1. 11. 2017]. Master thesis in IT management. IT University of Göteborg, Chalmers University of Technology and University of Gothenburg. Dostupné z: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/10453/1/gupea_2077_10453_1.pdf

17. FARRELL, Joseph; KLEMPERER, Paul. Coordination and lock-in: competition with swithing costs and network effect. In: ARMSTRONG, M.; PORTER, R. (eds.). Handbook of Industrial Organization. [Online]. 2007, vol. 3, s. 1970-2071. [cit. 30. 11. 2017]. Dostupné z: http://www.nuff.ox.ac.uk/users/klemperer/Farrell_KlempererWP.pdf

18. FRANCOVÁ, Anna. Kritéria hodnocení nabídek ve veřejných zakázkách. PRÁVNÍ PROSTOR.CZ [online]. ATLAS consulting spol. s r.o., publikováno 9. 3. 2017 [cit. 7. 1. 2018]. ISSN 2336-4114. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/spravni-pravo/kriteria-hodnoceni-nabidek-ve-verejnych-zakazkach

19. FRIČOVÁ, Vítezslava. Shrnutí judikatury k problematice zadávání veřejných zakázek v oblasti IT v jednacím řízení bez uveřejnění. Zakázkové právo v oblasti ICT a další aktuální témata - Informační list [online]. 2017, č. 1, s. 34 [cit. 4. 1. 2018]. Dostupné z: http://www.uohs.cz/download/Informacni_listy/2017/2017_1_Zakazkove-pravo-a-oblasti-ICT.PDF

20. GHOSH, Rishab. An Economic Basis for Open Standards. In: DeNaris, Laura (ed.). Opening Standards: The Global Politics of Interoperability. Cambdridge, Massachusetts: The MIT Press, 2011, s. 75 – 97. ISBN 978-0-262-01602-5.

21. GLADER, Marcus. Open standards: Public Policy aspects and competition law requirements. European Competition Journal [Online]. 2010, vol. 6, no. 1, s. 611‑648. [cit. 28. 11. 2017]. Dostupné z: http://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/jleo11&i=211

22. HARSH, Piyush, DUDOUET, Florian, CASCELLA, Roberto a kol. Using Open Standards for Interoperability - Issues, Solutions, and Challenges facing Cloud Computing [online]. 2012, 6 s. [cit. 6. 11. 2017]. Dostupné z: https://arxiv.org/pdf/1207.5949.pdf

23. HERMAN, Pavel; FIDLER, Vlastimil; ADÁMKOVÁ, Markéta a kol. Komentár k zákonu o zadávání veřejných zakázek. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, s. 639 s. ISBN 978-80-7380-660-6.

24. HORKÝ, Michal. Možnosti efektivního zadávání veřejných zakázek z hlediska právní regulace v České republice [online]. Praha, 2017, 94 s. [cit. 21. 3. 2018]. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta. Vedoucí práce Radim BOHÁČ. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/92323/DPTX_2015_2_11220_0_353751_0_177028.pdf?sequence=1

25. CHAN, Mike. 6 things you can do to avoid cloud vendor lock-in. ThornTech.com [online]. Thorn Technologies LLC, publikováno 18. 9. 2017 [cit. 6. 1. 2018]. Dostupné z: https://www.thorntech.com/2017/09/avoidingcloudvendorlockin/

26. CHÝLE, Josef. Jaké otázky si klást v IT veřejných zakázkách před zahájením migrace dat a problematika vendor lock-in. Zakázkové právo v oblasti ICT a další aktuální témata - Informační list [online]. 2017, č. 1, s. 19 - 25 [cit. 4. 1. 2018]. Dostupné z: http://www.uohs.cz/download/Informacni_listy/2017/2017_1_Zakazkove-pravo-a-oblasti-ICT.PDF

27. JONES, Alison; SUFRIN, Brenda. EU Competition Law. 6. ed. Oxford: Oxford University Press, 2016, 1372 str. ISBN 978-0-19-872342-4.

28. KESSELOVÁ, Katarína. Výkon práv duševného vlastníctva ako zneužitie dominantného postavenia na trhu – Rozsudok Huawei v ZTE. Revue pro právo a technologie [Online]. 2017, č. 16, s. 43-63. [cit. 24. 2. 2018]. ISSN 1805-2797. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/8166

29. KINDL, Jiří; MUNKOVÁ, Jindřiška. Zákon o ochratak ně hospodářské soutěže Komentář [online]. Vyd. 3. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, 860 s. [cit. 19. 9. 2017]. ISBN 978-80-7400-627-2. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgzpwk232ge3do&tocid=nnptembrgzpwk232ge3do

30. KMOCH, Ondřej. IT veřejné zakázky – co zvažovat při aplikaci postoupení oprávnění k výkonu majetkových práv autorských a dílčí zamyšlení na závěr. EPRAVO.CZ [online]. EPRAVO.CZ, a.s., publikováno 29. 1. 2016 [cit. 1. 11. 2017]. ISSN 1213-189X. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/it-verejne-zakazky-co-zvazovat-pri-aplikaci-postoupeni-opravneni-k-vykonu-majetkovych-prav-autorskych-a-dilci-zamysleni-na-zaver-99539.html

31. LIEBOWITZ, Stan; MARGOLIS, Stephen. Path Dependence, Lock-In, and History. Journal of Law, Economics and Organization [Online]. 1995, vol. 11, no. 1, s. 205-226. [cit. 1. 10. 2017]. Dostupné z: http://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/jleo11&i=211

32. LIEBOWITZ, Stan; MARGOLIS, Stephen: Network Externality: An Uncommon Tragedy. The New Palgrave’s Dictionary of Economics and the Law [online]. 1998, vol. 8, no. 2, s. 133–150 [cit. 30. 11. 2017]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/2138540

33. MOON, Mariella. NYPD starts replacing cops' Windows Phones with iPhones. Engadget.cz [online]. Oath Tech Network Aol Tech., publikováno 6. 2. 2018 [cit. 6. 2. 2018]. Dostupné z: https://www.engadget.com/2018/02/06/nypd-starts-replacing-cops-windows-phones-with-iphones/

34. NEJEZCHLEB, Kamil; HAJNÁ, Zuzana. Stanovení tržní síly a její význam v soutěžním právu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 4, s. 515‑524. [cit. 21. 3. 2018]. ISSN 1805-2789. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5668

35. NULÍČEK, Michal; DONÁT, Josef; NONNEMANN František a kol. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR): Praktický komentář. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer [cit. 22. 3. 2018]. ISSN 2336‑517X.

36. OPARA-MARTINS, Justice; SAHANDI, Reza; TIAN, Feng. Critical analysis of vendor lock-in and its impact on cloud computing migration: a business perspective. Journal of Cloud Computing [Online]. 2016 [cit. 4. 1. 2018]. Dostupné z: https://doi.org/10.1186/s13677-016-0054-z

37. PODEŠVA, Vilém; SOMMER, Lukáš; VOTRUBEC, Jiří a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář. Praha: Wolters Kluver (ČR), 2017, 1079 s. ISBN 978-80-7552-102-6.

38. POLČÁK, Radim. Informace a data v právu. Revue pro právo a technologie [Online]. 2016, č. 13, s. 67-91. [cit. 8. 1. 2018]. ISSN 1805-2797. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4946

39. POREMSKÁ, Michaela. ICT in Public Procurement Can Lead to Cybercrimes?. Masaryk University Journal of Law and Technology [Online]. 2014, vol. 4, no. 2, s. 157-171. [cit. 26. 10. 2017]. ISSN 1802-5951. Dostupné z: https://journals.muni.cz/mujlt/article/view/2565/2129

40. RAFAJ, Petr; FRIČOVÁ, Vítězslava. Vybrané instituty práva veřejných zakázek v judikatuře Soudního dvora EU a jejich úprava v nových zadávacích směrnicích. Bulletin advokacie. 2015, č. 9, s. 39-44. ISSN 1210-6348.

41. SEROTER, Richard. Everything Is “Lock-In”: Focus on Switching Costs. InfoQ.com [online]. C4Media Inc., publikováno: 8. 6. 2016 [cit. 25. 10. 2017]. Dostupné z: https://www.infoq.com/articles/avoiding-lockin-switching-costs

42. SHAH, Rajiv; KESAN, Jay; KENNIS, Andrew. Lessons for Open Standard Policies: A Case Study of the Massachusetts Experience. International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, Illinois Public Law Research Paper No. 0713. [online] University of Illinois, 2007, 12 s. [cit. 1. 10. 2017]. Dostupné z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1028133

43. SHARPE, Nicola; AREWA, Olufunmilayo. Is Apple Playing Fair? Navigating the iPod FairPlay DRM Controversy. Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property. [online]. 2007, vol. 5 s. 332-350 [cit. 21. 10. 2017]. Dostupné z: http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtip/vol5/iss2/5

44. SCHMIDT, Martin. Pokuty za správní delikty ve veřejných zakázkách: ekonometrický model. Acta Oeconomica Pragensia [online]. 2014, vol. 6, s. 35–50 [cit. 30. 11. 2017]. Dostupné z: https://doi.org/10.18267/j.aop.457

45. SCHULTE, Benjamin Krischan. Staying the Consumption Course: Exploring the Individual Lock-in Process in Service Relationships. Berlin: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2015, 240 s. ISBN 9783658087876.

46. SJOERDSTRA, Bianca. Dealing with Vendor Lock-in [online]. Enschede, 2016, s. 14 [cit. 19. 9. 2017]. University of Twente, The Faculty of Behavioural, Management and Social sciences. Dostupné z: http://essay.utwente.nl/70153/1/Sjoerdstra_BA_BMS.pdf

47. SKUHROVEC, Jiří. Vendor lock-in ve veřejných zakázkách [online]. Publikováno 16. 6. 2013, 20 s. [cit. 19. 9. 2017]. Dostupné z: https://www.nku.cz/assets/konference-seminare/2013/konference-vz-2013/11_Skuhrovec_CAE.pdf

48. SOCHOR, Miloš. Právní aspekty ochrany osobních údajů v rámci cloudových služeb. PRÁVNÍ PROSTOR.CZ [online]. ATLAS consulting spol. s r.o., publikováno 27. 2. 2017 [cit. 10. 1. 2018]. ISSN 2336-4114. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/pravni-aspekty-ochrany-osobnich-udaju-v-ramci-cloudovych-sluzeb

49. SUTOR, Robert. Software Standards, Openness, and Iteroperability. In: DeNaris, Laura (ed.). Opening Standards: The Global Politics of Interoperability. Cambdridge, Massachusetts: The MIT Press, 2011, s. 209-218. ISBN 978‑0-262-01602-5.

50. SVOBODA, Jan. Veřejné zakázky v oblasti ICT a problém závislosti zadavatele na dodavateli. Brno, 2018, 64 s. Diplomová práce. Masarykova Univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Radim POLČÁK.

51. SZYDŁO, Wojciech, Paweł. A refusal to grant access to a grid within the provision of crude oil transfer services as an example of a prohibited abuse of a dominant position in the EU and Polish competition law. Central and Eastern European Journal of Management and Economics [online]. 2017, vol. 5, no. 2, s. 199‑212 [cit. 20. 9. 2017]. ISSN 2353-9119. Dostupné z: http://ceejme.eu/wp-content/uploads/2018/01/ceejme_1_7_art_08.pdf

52. ŠIMKOVÁ, Dana. Přehled právní úpravy veřejného zadávání na úrovni EU a ve vybraných členských státech [online]. 2014, s. 43, Studie č. 5.344 [cit. 19. 9. 2017]. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Dostupné z: www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=97312

53. TER, Kah Leng. Path Dependence, Lock-in and Lock-out Agreements. Singapore Academy of Law Journal [Online]. 1992, vol. 4, s. 349-358. [cit. 26. 10. 2017]. ISSN 0218-2009. Dostupné z: http://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/saclj4&i=36

54. TRIDLA, Radek. Potenciál a limity využití open source ve veřejné správě [online]. Brno, 2012, 64 s. [cit. 1. 11. 2017]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. Vedoucí práce David ŠPAČEK. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/323191/esf_b/BP_Radek_Trlida.pdf

55. USURO, Abel. Research in Information Systems. In: ATKINSON, John; CROWE; Malcom (eds.). Interdisciplinary Research: Diverse Approaches in Science, Technology, Health and Society. Chichester: 2006, John Wiley & Sons Ltd, s. 75-100. ISBN-13: 978-1-86156-470-2.

56. ÚTĚŠNÝ, Pavel. Zneužití dominantního postavení nositelem práv duševního vlastnictví v současné komunitární judikatuře. Soudní rozhledy [Online]. 2001, č. 8, s. 257. [cit. 6. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembqgfpxg4s7hbpxgxzsgu3q&groupIndex=3&rowIndex=0#

57. VARIAN, Hal R.; FARRELL, Joseph; SHAPIRO, Carl. The Economics of Information Technology: An Introduction. New York: Cambridge University Press, 2004, 114 s. ISBN 9780521844154.

58. VÉVODA, Petr. Data obsažená v IT systémech, jejich vlastnictví a zakázkové právo. Zakázkové právo v oblasti ICT a další aktuální témata - Informační list [online]. 2017, č. 1, s. 15 - 18 [cit. 8. 1. 2018]. Dostupné z: http://www.uohs.cz/download/Informacni_listy/2017/2017_1_Zakazkove-pravo-a-oblasti-ICT.PDF

59. WEST, Joel. The Economic Realities of Open Standards: Black, White and Many Shades of Gray. In: GREENSTEIN, Shane; STANGO; Victor (eds.). Standards and Public Policy [Online]. Cambdridge: Cambridge University Press, 2005, 38 s. [cit. 21. 3. 2018]. Dostupné z: https://pdfs.semanticscholar.org/0a79/8fe04998710ab69957eb1dbabfd83fe91866.pdf

Rozhodovací praxe správních orgánů a judikatura

60. Příkaz Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 17. 10. 2017, č. j. UOOU‑09611/17-8. Úřad pro ochranu osobních údajů [online]. Úřad pro ochranu osobních údajů, 2016 [cit. 28. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=28251

61. Příkaz Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 21. září 2016, č. j. UOOU‑08449/16-3. Úřad pro ochranu osobních údajů [online]. Úřad pro ochranu osobních údajů, 2016 [cit. 28. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=21411

62. Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o rozkladu ze dne 2. 1. 2018, č. j. ÚOHS-R0192/2017/VZ-37799/2017/323/Lva. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 24. 3. 2018].

63. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 11. 10. 2017, č. j. ÚOHS-S0309/2017/VZ-29605/2017/523/HVo. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 24. 3. 2018].

64. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 12. 4. 2012, č. j. ÚOHS-S364/2011/VZ-4144/2012/540/PVé. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 24. 3. 2018].

65. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 13. 11. 2014, č. j. S751/2014/VZ-24208/2014/542/JVO. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 24. 3. 2018].

66. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 15. 10. 2009, č. j. ÚOHS-S109/2009/VZ12164/2009/510/Hod. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 24. 3. 2018].

67. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 18. 4. 2011, č. j. ÚOHS-S448/2010/VZ-3396/2011/540/VKu. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 24. 3. 2018].

68. Rozhodnutí úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 22. 5. 2014, č. j. ÚOHS-S140/2014/VZ-10908/2014/531/Olu/LFr. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 24. 3. 2018].

69. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 23. 5. 2014, č. j. ÚOHS-S604/2013/VZ-10977/2014/522/PLy. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 24. 3. 2018].

70. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 29. 6. 2017, č. j. ÚOHS-S0186/2017/VZ-19607/2017/553/MBU. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 24. 3. 2018].

71. Rozhodnutí úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 30. 8. 2017, č. j. ÚOHS-S0277/2017/VZ-25377/2017/532/KSt. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 24. 3. 2018].

72. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 9. 6. 2014, č. j. ÚOHS-S108/2009/VZ-12162/2014/521/VSt. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 24. 3. 2018].

73. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 16. 11. 2017, č. j. UOOU‑08211/17-13. Úřad pro ochranu osobních údajů [online]. Úřad pro ochranu osobních údajů, © 2016 [cit. 28. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=28250

74. Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 6. 4. 1995, spojené věci C‑241/91 P. a C-242/91 P. Radio Telefis Eireann (RTE) a Independent Television Publications Ltd (ITP) proti Komisi Evropských společenství [online]. InfoCuria - Judikatura Soudního dvora [cit. 5. 3. 2018]. Dostupné z: http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd7ebe483bd0bc447fafef910be2d0ef31.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNb3v0?text=&docid=98207&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=289234

75. Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 26. 4. 2012, č. j. 62 Af 61/2010 - 332. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 24. 3. 2018].

76. Rozsudek Nejvyššího správní soudu ze dne 12. 5. 2016, č. j. 1 As 256/2015 - 95. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 24. 3. 2018].

77. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 1. 2013, č. j. 5 Afs 42/2012 ‑ 53. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 24. 3. 2018].

78. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 6. 2008, č. j. 1 Afs 20/2008 - 152. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 24. 3. 2018].

79. Rozsudek soudního dvora ze dne 14. 9. 2004, věc C-385/02, Komise Evropských společenství proti Italské republice [online]. InfoCuria - Judikatura Soudního dvora [cit. 5. 3. 2018]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:62002CJ0385

80. Rozsudek Soudního dvora ze dne 16. 7. 2015, věc C-170/13, Huawei Technologies Co. Ltd proti ZTE Corp. a ZTE Deutschland GmbH [online]. InfoCuria - Judikatura Soudního dvora [cit. 5. 3. 2018]. Dostupné z: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165911&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1173ý

81. Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 5. 11. 2002, č. j. 2 A 3/2002-75. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 24. 3. 2018].

Právní předpisy

Zákony

82. Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 24. 3. 2018].

83. Zákon č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 24. 3. 2018].

84. Zákon č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších přepsisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 24. 3. 2018].

85. Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 24. 3. 2018].

86. Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 24. 3. 2018].

87. Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 24. 3. 2018].

Právní předpisy EU

88. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 24. 3. 2018].

89. Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. 12. 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 24. 3. 2018].

90. Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/24/EU ze dne 26. 2. 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 24. 3. 2018].

91. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. 2. 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 24. 3. 2018].

92. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. 7. 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 24. 3. 2018].

Další zdroje

93. Cloud Data Management Interface (CDMI) [online]. SIA [cit. 6. 1. 2018]. Dostupné z: https://www.snia.org/cdmi

94. Důvodová zpráva k zákonu č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. In: Beck-online [online právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 22. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqge3f6mjtgrpwi6q#

95. Důvodová zpráva k zákonu č. 104/2017 Sb. In: Beck-online [online právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 22. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqge3v6mjqgrpwi6q

96. Důvodová zpráva k zákonu č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů. In: Beck-online [online právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 22. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqge2f6mjygfpwi6q#

97. GORDIC Partner Program [online]. GORDIC spol. s.r.o. [cit. 26. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.gordic.cz/profil-spolecnosti/gordic-partner-program/

98. Metodický pokyn CHJ č. 3. - Metodika veřejného nakupování: Naplňování principu 3E v praxi veřejného zadávání [online]. Publikováno 7. 7. 2016 [cit. 6. 11. 2017]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Metodika_2016_Metodicky-pokyn-CHJ-c-3.pdf

99. Nevýhodná ujednání ve smlouvách na dodávku ICT produktů [online]. Odbor Hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra, 2017, 3 s. [cit. 25. 12. 2018]. Dostupné z: https://1url.cz/LMHgk

100. O-DEF [online]. The Open Group [cit. 6. 1. 2018]. Dostupné z: http://www.opengroup.org/subjectareas/platform3.0/o-def

101. Opinion 05/2012. Article 29 Data Protection Working Party [online]. Přijato 1. 7. 2012, 27 s. [cit. 26. 12. 2018]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp196_en.pdf

102. Oznámení o zadání zakázky [online]. Věstník veřejných zakázek, uveřejněno 2. 3. 2016, ev. č. zakázky 516680 [cit. 22. 3. 2018]. Dostupné z: https://old.vestnikverejnychzakazek.cz/en/Form/Display/647460

103. Pre-Commercial Procurement [online]. European Commission [cit. 26. 3. 2018]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/pre-commercial-procurement

104. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 29. 11. 2017, COM(2017) 712 [online]. [cit. 6. 3. 2018]. Dostupné z: http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc56023f9cc0160285285f605d8.do

105. Sněmovní tisk 138 (8. volební období), návrh zákona o zpracování osobních údajů [online]. Úřad vlády České republiky [cit. 28. 3. 2018]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAQCDZPW5

106. Study on best practices for ICT procurement based on standards in order to promote efficiency and reduce lock-in [online]. 2015, 22 s. [cit. 1. 10. 2017]. Dostupné z: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/Task_4_Survey_results’_analysis.pdf

https://doi.org/10.5817/RPT2019-1-5


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Veřejné zakázky v oblasti ICT a problém závislosti zadavatele na dodavateli
Jan Svoboda
Revue pro právo a technologie  ročník: 10,  číslo: 19,  první strana: 135,  rok: 2019  
https://doi.org/10.5817/RPT2019-1-5Copyright (c) 2019 Jan Svoboda

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.