Ediční pravidla

Zaměření a záběr

Revue pro právo a technologie je specializovaným odborným recenzovaným časopisem, který je zaměřen na technologické obory práva a právní vědy. Dominantními obory tak jsou právo informačních a komunikačních technologií, právní informatika a dále pak speciální obory technologického práva jako energetické právo, právo specifické produkce a další.

Časopis je od 1. 1. 2015 zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a od 24. 6. 2015 byl zařazen do databáze ERIH PLUS.

Příspěvky je možno zasílat do 31. 3. do letního čísla (vychází 30. 6.) a do 30. 9. do zimního čísla (vychází 31. 12.).

Složení redakční rady:

Čestný předseda redakční rady:

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

 

JUDr. Zuzana Adamová, Ph.D.

Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnavě

prof. JUDr. Michael Bogdan, B.A. LL.M.

Lund University

JUDr. Marie Brejchová, LL.M.

Pražská energetika, a.s.

JUDr. Jiří Čermák

Baker & McKenzie, v.o.s., advokátní kancelář

doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.

Právnická fakulta UK

doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.

Právnická fakulta MU

JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.

Fakulta informačních technologií ČVUT

Mgr. Zbyněk Loebl, LL.M.

Youstice.com

JUDr. Ján Matejka, Ph.D.

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.

Fakulta informatiky MU

JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

Právnická fakulta MU

Mgr. Antonín Panák

EY Česká republika

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

Právnická fakulta MU

JUDr. Danuše Spáčilová

Právnická fakulta MU

JUDr. Eduard Szattler, Ph.D.

Advokátská kancelária Vojčík & Partners, s.r.o.

JUDr. Tomáš Ščerba, Ph.D.

Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

 

Pravidla sekcí

Téma

Otevřené příspěvky | Indexované | Recenzované

Příspěvky v sekci téma by měly komplexně a rozsáhle analyzovat vybranou problematiku.

Struktura příspěvku:

 1. Název
 2. Jméno autora
 3. Informace o autorovi (profesní působení autora a kontaktní e-mail)
 4. Stručný abstrakt v češtině a angličtině (1 odstavec)
 5. Klíčová slova v češtině a angličtině
 6. Text
 7. Seznam použitých zdrojů

Doporučený rozsah příspěvku: 30—80 normostran.

Editoři
 • Anna Blechová
 • František Kasl
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Diskuse

Otevřené příspěvky | Indexované | Recenzované

Příspěvky do sekce "Diskuze" by měly pojednávat aktuální témata, či vybrané partikulární otázky práva a technologií.

Struktura příspěvku:

 1. Název
 2. Jméno autora
 3. Informace o autorovi (profesní působení autora a kontaktní e-mail)
 4. Stručný abstrakt v češtině a angličtině (1 odstavec)
 5. Klíčová slova v češtině a angličtině
 6. Text
 7. Seznam použitých zdrojů

Doporučený rozsah příspěvku: 5—30 normostran.

Editoři
 • Anna Blechová
 • František Kasl
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Anotace

Otevřené příspěvky | Indexované

Struktura příspěvku:

 1. Jméno autora anotace
 2. Informace o autorovi (profesní působení autora a kontaktní e-mail)
 3. Označení soudu
 4. Datum vydání
 5. Číslo jednací
 6. Dostupnost (např. vydáno ve Sbírce, na stránkách soudu, publikováno apod.)
 7. Právní věta
 8. Text anotace, event. komentované vybrané pasáže z rozhodnutí, 

Doporučený rozsah příspěvku: 2—10 normostran.

Editoři
 • Anna Blechová
 • František Kasl
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Recenze

Otevřené příspěvky | Indexované

Struktura příspěvku:

 1. Plná bibliografická citace recenzovaného díla podle ISO 690
 2. Jméno recenzenta
 3. Informace o recenzentovi (profesní působení autora a kontaktní e-mail)
 4. Text

Doporučený rozsah příspěvku: 1—5 normostran.

Editoři
 • Anna Blechová
 • František Kasl
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Novinky

Editoři
 • Anna Blechová
 • František Kasl
Nezaškrtnuto Otevřené příspěvky Nezaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované
 

Recenzní řízení

Revue pro právo a technologie je recenzovaný vědecký časopis. Zaslané rukopisy jsou anonymně posuzovány minimálně dvěma nezávislými recenzenty a konečné rozhodnutí o publikaci je v kompetenci redakční rady. Orientační doba recenzí je jeden měsíc. Bližší informace podá na požádání redakce na e-mailu revue@law.muni.cz.

 

Pravidla otevřeného přístupu

Časopis Revue pro právo a technologie (dále jen "RPT") přijímá k vydání pouze a výhradně původní, jinde nepublikované příspěvky ("Ingelfinger rule"). Časopis RPT se hlásí k politice Open Access a jedná se o tzv. "zlatý" časopis, který zvěřejňuje příspěvky v režimu "Libre Open Access", tedy pod mezinárodní verzí licence Creative Commons 4.0 Attribution-ShareAlike International, jejiž plný text licenčních podmínek je dostupný na http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode (dále jen "CC BY-SA 4.0"). (Více informací o licencích Creative Commons a důsledcích jejich používání viz níže v oddíle "Praktické důsledky politiky Open Access" a zde: http://creativecommons.org/about). Provedením a potvrzením autorských korektur vysázeného příspěvku po recenzích autorem, souhlasí autor s tím a bere na vědomí, že jeho příspěvek bude, v případě přijetí k publikaci, zveřejněn pod licencí CC BY-SA 4.0, tedy že bude k příspěvku podáván návrh na uzavření licenční smlouvy k příspěvku ve smyslu § 2373 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, směřující vůči neurčitému okruhu osob s tím, že obsah smlouvy bude určen odkazem na veřejně známé licenční podmínky CC BY-SA 4.0, které jsou dostupné na http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode. Autor je povinen opatřit a ošetřit si práva k příspěvku a případně dílům v něm užitým tak, aby mohl k příspěvku podávat návrh na uzavření licenční smlouvy za těchto licenčních podmínek. Autor si je vědom toho, že odpovídá za újmu, která by porušením této povinnosti mohla vzniknout, včetně nákladů spojených s vedením případných soudních sporů a újmy vzniklé porušením dobrého jména vydavatele časopisu RPT.

Praktické důsledky politiky Open Access

Open Access znamená otevřený přístup a jeho smyslem, cílem a účelem je produktivní výměna názorů a také dřívější a vyšší citovanost publikovaného příspěvku. Open Access znamená otevřenost i v právním smyslu. Publikováním díla pod licencemi CC BY-SA 4.0 pak má tyto autorskoprávní důsledky: Kdokoliv může příspěvek užít, tedy mj. rozmnožovat, sdílet, upravovat a vytvářet z něj odvozená díla (např. překládat), a to i pro komerční účely. Upravená díla ale musí být sdílena pod stejnou licencí (tady za podmínek CC BY-SA 4.0). Vždy ale musí být zachováno autorství (autor musí být jmenován), uveden zdroj (Revue pro právo a technologie), jakož i odkaz na plné znění veřejných licenčních podmínek CC BY-SA 4.0. Autor pak může k příspěvku poskytovat další nevýhradní licence (například publikovat příspěvek v knize nebo sborníku) s tím, že musí přiznat první publikaci v RPT a uvést odkaz na zdroj. Příspěvek je možno ukládat do oborových a institucionálních repozitářů a to ve formě tzv. "publisher's edition".