O čem klienti hovoří s terapeuty ve svých představách

Roč.11,č.1(2017)

Abstrakt

Přestože psychoterapeutický proces není zdaleka omezen pouze na události odehrávající se přímo na sezeních, velmi málo studií se věnovalo tomu, co se děje vobdobích mezi sezeními. Cílem této studie bylo prozkoumat význam a funkci vnitřních (imaginárních) dialogů, které klienti ve svých představách vedou se svými terapeuty mezi sezeními. Jako data sloužily polostrukturované rozhovory se šesti klienty, kteří poskytli popis celkem 30 konkrétních epizod vnitřních dialogů. Analýza byla provedena pomocí metody zakotvené teorie a jejím výsledkem je osm kategorií popisujících různé motivy, které iniciovaly vnitřní dialogy. Výsledky jsou diskutovány vkontextu existující empirické literatury a mohou být užitečné zejména pro terapeuty, kteří sami nemají zkušenost s individuální terapií zpozice klienta.


Klíčová slova:
imaginární konverzace, Vnitřní dialog, zkušenost mezi sezeními
Metriky

178

Views