Ediční pravidla

Zaměření a záběr

Posláním časopisu Psychoterapie je rozvíjení psychoterapie jako odborné a vědecky podložené činnosti a profese. Časopis vytváří prostor pro dialog mezi reprezentanty psychoterapeutické teorie, praxe a výzkumu. Kromě toho věnuje pozornost etickým aspektům, psychoterapeutickému vzdělávání a postavení psychoterapie jako oboru v České republice.

Zaměření časopisu vychází z toho, že psychoterapie je kulturním fenoménem, který lze považovat za umění a vědu zároveň. Vzhledem k existenci mnoha psychoterapeutických teorií a jejich rozmanitým aplikacím v různých kontextech časopis usiluje o naplnění pluralitního pojetí psychoterapie. V tomto duchu je časopis také místem komunikace mezi reprezentanty různých oborů: adiktologie, psychologie, psychiatrie, psychosomatické medicíny, poradenství, péče o duševní zdraví, sociální práce, vzdělávání atd. Příkladem snahy o naplnění pluralitního pojetí a interdisciplinární komunikace jsou pravidelná mezinárodní psychoterapeutická sympozia, na jejichž pořádání se časopis Psychoterapie podílí.

Redakční rada se hlásí k těm trendům v současné psychoterapii, které podporují výzkum a které přispívají k inspirujícímu dialogu mezi jednotlivými psychoterapeutickými směry. Úkolem redakční rady je budovat autorské, recenzní a komunikační zázemí se členy mezinárodní Společnosti pro výzkum psychoterapie (SPR)Společnosti pro zkoumání integrace v psychoterapii (SEPI). V časopisu jsou publikovány originální práce, výzkumné studie, přehledové články, diskusní příspěvky, recenze a jiná sdělení relevantní pro psychoterapii. Možnost publikovat mají nejen zkušení autoři a respektované osobnosti české psychoterapeutické scény, ale i začínající autoři a studenti magisterských a doktorských oborů a také zahraniční kolegové.

Recenzní řízení je oboustranně anonymní. Recenzovány jsou všechny příspěvky kromě krátkých zpráv. Příspěvky jsou posuzovány dvěma recenzenty. Redakce má právo text odmítnout ještě před recenzním řízením z důvodu nedodržení pokynů pro autory. Recenzované příspěvky jsou publikovány v souladu se standardy publikačního manuálu Americké psychologické asociace (APA).

Časopis vychází třikrát ročně. Jednotlivé příspěvky jsou vždy publikovány jako součást jednoho čísla. Jednotlivé ročníky časopisu jsou dostupné ve formátu otevřeného přístupu 24 měsíců po zveřejnění.

Časopis Psychoterapie je zařazen v databázích:
- EBSCO host
- ERIH PLUS (European Index for Humanities)
- Czech Database of Scientific Journals

Časopis byl založen v září 1990 pod názvem Konfrontace. Do prosince 2006 vyšlo 66 čísel (17 ročníků), od ročníku 2007 vychází pod názvem Psychoterapie.

Šířit celé číslo nebo větší ucelenou část časopisu nelze bez souhlasu vydavatele. Copyright k jednotlivým příspěvkům je duševním vlastnictvím autorů a další šíření jejich textů je možné jen s jejich souhlasem.

Vychází na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

 

Pravidla sekcí

Teorie

Otevřené příspěvky | Indexované | Recenzované

Sekce Teorie vítá příspěvky, které rozšiřují aktuální teoretické perspektivy jednotlivých psychoterapeutických směrů nebo se věnují teorii psychoterapie napříč orientacemi. Vítáme také příspěvky zaměřené na specifická témata (např. psychoterapie traumatu, psychoterapie poruch osobnosti nebo psychoterapie úzkostných poruch).

 • Maximální délka příspěvků je 18 normostran (32 400 znaků včetně mezer).
 • Rozsah zahrnuje také abstrakt v češtině a angličtině a seznam použité literatury.

Editoři
 • Roman Hytych
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Výzkum

Otevřené příspěvky | Indexované | Recenzované

Články zařazené do sekce Výzkum se věnují empirickému zkoumání oblastí relevantních pro praxi psychoterapie. Přijímány jsou články využívající kvalitativní i kvantitativní metodologie. Autoři mohou zasílat jak články věnující se oblastem, které jsou spojeny s porozuměním specifickým proudům psychoterapie (např. obranné mechanismy či kognitivní zkreslení), tak příspěvky zaměřené na obecnější proměnné, které mají pro psychoterapeutickou praxi význam (např. pracovní aliance, očekávání od psychoterapie nebo dodávání naděje).

 • Maximální délka příspěvků je 23 normostran (41 400 znaků včetně mezer).
 • Rozsah zahrnuje také abstrakt v češtině a angličtině a seznam použité literatury.

Editoři
 • Roman Hytych
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Praxe

Otevřené příspěvky | Indexované | Recenzované

Rubrika Praxe je věnována příspěvkům, které ukazují na příkladech z psychoterapeutické praxe uplatnění rozmanitých metod a proměnných při práci s klienty. Jsou vítány také příspěvky, ve kterých psychoterapeuti popisují své zkušenosti s prací s různými skupinami klientů.

 • Maximální délka příspěvků je 18 normostran (32 400 znaků včetně mezer).
 • Rozsah zahrnuje také abstrakt v češtině a angličtině a seznam použité literatury.

Editoři
 • Roman Hytych
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Diskuse

Otevřené příspěvky

Sekce Diskuse přijímá krátká zamyšlení a shrnutí rozmanitých oblastí, které jsou pro praktikování psychoterapie v České republice i ve světě významné. Příspěvky publikované v minulosti zahrnovaly například diskuse o vymezení psychoterapie jako mezioborové činnosti nebo součásti zdravotnictví, nebo zamyšlení nad úlohou snění v psychoterapeutickém procesu.

 • do rubriky Diskuse přijímáme texty do maximálního rozsahu 8 normostran (14 400 znaků včetně mezer)

Editoři
 • Roman Hytych
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Nezaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Kongresy, konference

Otevřené příspěvky

Rubrika slouží k uveřejňování příspěvků, které shrnují konferenční dění na českých i zahraničních odborných akcích.

 • maximální rozsah příspěvku 4 normostrany (7200 znaků včetně mezer)

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Nezaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Recenze

Otevřené příspěvky

Rubrika Recenze slouží k uveřejňování recenzí nově vycházející psychoterapeutické literatury; vítány jsou jak recenze monografií, tak recenze ostatní odborné literatury (například sborníků nebo odborných periodik).

 • texty přijímáme v maximálním rozsahu 5 normostran (9000 znaků včetně mezer)

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Nezaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Krátce

Otevřené příspěvky

Rubrika je určena pro velmi krátká sdělení, která nezapadnou do žádné jiné rubriky.

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Nezaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované