Ediční pravidla

Zaměření a záběr

Posláním časopisu Psychoterapie je rozvíjení psychoterapie jako odborné a vědecky podložené činnosti a profese. Časopis vytváří prostor pro dialog mezi reprezentanty psychoterapeutické teorie, praxe a výzkumu. Kromě toho věnuje pozornost etickým aspektům, psychoterapeutickému vzdělávání a postavení psychoterapie jako oboru v České republice.

Zaměření časopisu vychází z toho, že psychoterapie je kulturním fenoménem, který lze považovat za umění a vědu zároveň. Vzhledem k existenci mnoha psychoterapeutických teorií a jejich rozmanitým aplikacím v různých kontextech časopis usiluje o naplnění pluralitního pojetí psychoterapie. V tomto duchu je časopis také místem komunikace mezi reprezentanty různých oborů: adiktologie, psychologie, psychiatrie, psychosomatické medicíny, poradenství, péče o duševní zdraví, sociální práce, vzdělávání atd. Příkladem snahy o naplnění pluralitního pojetí a interdisciplinární komunikace jsou pravidelná mezinárodní psychoterapeutická sympozia, na jejichž pořádání se časopis Psychoterapie podílí.

Periodicita časopisu
Časopis vychází třikrát ročně. Jednotlivé příspěvky jsou vždy publikovány jako součást jednoho čísla.

Otevřený přístup
Jednotlivé ročníky časopisu jsou dostupné ve formátu otevřeného přístupu 24 měsíců po zveřejnění. Časopis Psychoterapie autorům nenabízí možnost zaplatit za otevřený přístup ihned po publikování.

Časopis Psychoterapie je zařazen v databázích
- EBSCO host
- ERIH PLUS (European Index for Humanities)
- SCOPUS

Publikační etika a řešení etických pochybení
Časopis Psychoterapie se přiklání k vodítkům, která pro etiku vědeckého publikování a řešení etických pochybení stanovuje Committee on Publication Ethics (COPE). Časopis od editorů, vydavatele, autorů i recenzentů vyžaduje, aby tato doporučení respektovali.

Copyright
Copyright k jednotlivým příspěvkům je duševním vlastnictvím autorů a další šíření jejich textů je možné jen s jejich souhlasem. Šířit celé číslo nebo větší ucelenou část časopisu nelze bez souhlasu vydavatele.

Poplatky za publikování
Poplatky za publikování nejsou časopisem Psychoterapie vyžadovány.

Vydavatel
Fakulta sociálních studií
Masarykova univerzita
Joštova 10, Brno 602 00
Česká republika

e-mail redakce (příspěvky, autoři): psychoterapie@fss.muni.cz
e-mail administrativy (předplatné): psychoterapie.casopis@gmail.com

Historie časopisu
Časopis byl založen v září 1990 pod názvem Konfrontace. Do prosince 2006 vyšlo 66 čísel (17 ročníků), od ročníku 2007 vychází pod názvem Psychoterapie.

Redakční rada

Redakční rada se hlásí k těm trendům v současné psychoterapii, které podporují výzkum a které přispívají k inspirujícímu dialogu mezi jednotlivými psychoterapeutickými směry. Úkolem redakční rady je budovat autorské, recenzní a komunikační zázemí se členy mezinárodní Společnosti pro výzkum psychoterapie (SPR) a Společnosti pro zkoumání integrace v psychoterapii (SEPI). V časopisu jsou publikovány originální práce, výzkumné studie, přehledové články, diskusní příspěvky, recenze a jiná sdělení relevantní pro psychoterapii. Možnost publikovat mají nejen zkušení autoři a respektované osobnosti české psychoterapeutické scény, ale i začínající autoři a studenti magisterských a doktorských oborů a také zahraniční kolegové.

Výkonná redakce
PhDr. Roman Hytych, Ph.D. (šéfredaktor)
e-mail: romhyt@gmail.com

Mgr. Michal Čevelíček, Ph.D. (zástupce šéfredaktora)
Mgr. Anna Ward
Mgr. Stanislav Svačinka

Redakční rada
PhDr. Michal Černík, Ph.D., Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Mgr. Lucie Hornová, Ambulance klinické psychologie, Rychnov nad Kněžnou
Mgr. Jan Hesoun, soukromá praxe, Praha
PhDr. Roman Hytych, Ph.D., (šéfredaktor), soukromá praxe Brno, Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU, Brno
PhDr. Jiří Jakubů, Ph.D., Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Terapeutické centrum Cetera, Praha
Mgr. Radim Karpíšek, Psychosomatická klinika, Praha
PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D., Katedra Psychologie, Filozofická fakulta UP, Olomouc, Ordinace klinické psychologie a psychoterapie, Prostějov
Mgr. Bc. Karel Dobroslav Riegel, Ph.D., Klinika adiktologie VFN, I. Lékařská fakulta UK, Praha
Doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D. (vedoucí redakční rady), soukromá praxe Havlíčkův Brod, Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU, Brno
Doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D., Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU, Brno
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D., Psychiatrická klinika FN Brno, Brno
Prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (senior editor), Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU, Brno
Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D. et Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci (CMTF)

Mezinárodní poradní sbor
PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D., Evangelická teologická fakulta UK, Praha
Doc. RNDr. Petr Bob, Ph.D., Centrum pro neuropsychiatrický výzkum traumatického stresu a Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Prof. Louis Castonguay, Ph.D., The Pennsylvania State University (USA)
Prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc., Psychologický ústav AV ČR, Brno
PhDr. Petr Goldman, Psychiatrická léčebna, Praha–Bohnice
PhDr. Šárka Gjuričová, Institut rodinné terapie, Praha
PhDr. Martin Hajný, Ph.D., psychoterapeutická praxe, Praha
Doc. Mgr. Júlia Halamová, Ph.D., soukromá psychologická a psychoterapeutická praxe, Institut aplikované psychologie, Fakulta sociálních a ekonomických věd, Komenského univerzita, Bratislava (SK)
MUDr. David Holub, Ph.D., psychoterapeutická praxe, Praha
MUDr. Vladislav Chvála, Středisko komplexní terapie, Liberec
Doc. PhDr. Jan Kožnar, CSc., Psychiatrická nemocnice, Praha–Bohnice
Mgr. Jiří Kubička, Institut rodinné terapie, Praha
Doc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D., Katedra psychologie, Filozofická fakulta UP, Olomouc
Prof. PhDr. Petr Macek, CSc., Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU, Brno
PhDr. Martin Mahler, psychoanalytik, Praha
Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Centrum adiktologie PK VFN a 1. LF UK, Praha 2
Prof. Pavel Machotka, Ph.D., University of Santa Cruz, California (USA)
MUDr. Petr Možný, Psychiatrická léčebna, Kroměříž
MUDr. Karel Nešpor, CSc., Psychiatrická léčebna, Praha–Bohnice
Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., I. Lékařská fakulta UK, Univerzita Karlova, Praha
Doc. PhDr. Ivo Plaňava, Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU, Brno
Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Praha
MUDr. David Skorunka, Ph.D., Lékařská fakulta UK, Hradec Králové
Prof. PhDr. Jiří Šípek,CSc., Ph.D., Katedra psychologie, Filozofická fakulta UK, Praha
MUDr. Gabriela Šivicová, Krizové centrum RIAPS, Praha
Doc. Mgr. Ladislav Timuľák, Ph.D., Trinity College, Dublin (IRL)
Prof. PhDr. Jan Vymětal, 1. lékařská fakulta UK, Praha

 

Pravidla sekcí

Teorie

Otevřené příspěvky | Indexované | Recenzované

Sekce Teorie vítá příspěvky, které rozšiřují aktuální teoretické perspektivy jednotlivých psychoterapeutických směrů nebo se věnují teorii psychoterapie napříč orientacemi. Vítáme také příspěvky zaměřené na specifická témata (např. psychoterapie traumatu, psychoterapie poruch osobnosti nebo psychoterapie úzkostných poruch).

  • Maximální délka příspěvků je 18 normostran (32 400 znaků včetně mezer).
  • Rozsah zahrnuje také abstrakt v češtině a angličtině a seznam použité literatury.

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Výzkum

Otevřené příspěvky | Indexované | Recenzované

Články zařazené do sekce Výzkum se věnují empirickému zkoumání oblastí relevantních pro praxi psychoterapie. Přijímány jsou články využívající kvalitativní i kvantitativní metodologie. Autoři mohou zasílat jak články věnující se oblastem, které jsou spojeny s porozuměním specifickým proudům psychoterapie (např. obranné mechanismy či kognitivní zkreslení), tak příspěvky zaměřené na obecnější proměnné, které mají pro psychoterapeutickou praxi význam (např. pracovní aliance, očekávání od psychoterapie nebo dodávání naděje).

  • Maximální délka příspěvků je 23 normostran (41 400 znaků včetně mezer).
  • Rozsah zahrnuje také abstrakt v češtině a angličtině a seznam použité literatury.

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Praxe

Otevřené příspěvky | Indexované | Recenzované

Rubrika Praxe je věnována příspěvkům, které ukazují na příkladech z psychoterapeutické praxe uplatnění rozmanitých metod a proměnných při práci s klienty. Jsou vítány také příspěvky, ve kterých psychoterapeuti popisují své zkušenosti s prací s různými skupinami klientů.

  • Maximální délka příspěvků je 18 normostran (32 400 znaků včetně mezer).
  • Rozsah zahrnuje také abstrakt v češtině a angličtině a seznam použité literatury.

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Diskuse

Otevřené příspěvky

Sekce Diskuse přijímá krátká zamyšlení a shrnutí rozmanitých oblastí, které jsou pro praktikování psychoterapie v České republice i ve světě významné. Příspěvky publikované v minulosti zahrnovaly například diskuse o vymezení psychoterapie jako mezioborové činnosti nebo součásti zdravotnictví, nebo zamyšlení nad úlohou snění v psychoterapeutickém procesu.

  • Maximální délka příspěvků je 8 normostran (14 400 znaků včetně mezer).

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Nezaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Kongresy, konference

Otevřené příspěvky

Rubrika slouží k uveřejňování příspěvků, které shrnují konferenční dění na českých i zahraničních odborných akcích.

  • Maximální délka příspěvků je 4 normostrany (7200 znaků včetně mezer).

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Nezaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Recenze

Otevřené příspěvky

Rubrika Recenze slouží k uveřejňování recenzí nově vycházející psychoterapeutické literatury; vítány jsou jak recenze monografií, tak recenze ostatní odborné literatury (například sborníků nebo odborných periodik).

  • Maximální délka příspěvků je 5 normostran (9000 znaků včetně mezer).

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Nezaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Krátce

Otevřené příspěvky

Rubrika je určena pro krátká sdělení, která nezapadnou nikam jinam. Mezi takové články patří například krátké eseje a zamyšlení, zprávy o významných výročích, nebo reflexe psychoterapie z pohledu klientů.

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Nezaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované