https://journals.muni.cz/pedor/issue/feed Pedagogická orientace 2022-01-07T17:01:50+00:00 Eva Minaříková minarikova@ped.muni.cz Open Journal Systems <p><strong>Pedagogická orientace</strong> (ISSN 1211-4669 print; ISSN 1805-9511 on-line; reg. č. MK ČR E 20166) je vědeckým recenzovaným časopisem, který se zaměřuje na obecnější, aktuální problémy pedagogické teorie a praxe, školního vzdělávání, pedagogického výzkumu, vzdělávací politiky a vzdělávání učitelů. Cílem časopisu je podporovat rozvoj pedagogického myšlení. <br /><strong>Pedagogická orientace</strong> nabízí publikační příležitosti jak renomovaným odborníkům, tak začínajícím autorům. Je platformou pro členy České pedagogické společnosti, ale současně je otevřena příspěvkům zvenčí, a to domácích i zahraničních autorů.<br /><strong>Pedagogická orientace</strong> uveřejňuje následující typy příspěvků: studie (teoretické, přehledové, metodologické, empirické), diskusní příspěvky, zprávy, recenze.<br /><strong>Pedagogická orientace</strong> vychází čtyřikrát ročně, poslední číslo každého ročníku vychází v anglickém jazyce.<br /><strong>Pedagogická orientace</strong> je v současnosti zavedeným vědeckým časopisem, který dlouhodobě přispívá k řešení problémů teorie a praxe výchovy a vzdělávání a napomáhá tak jejich zkvalitnění.<br /><strong>Pedagogická orientace</strong> respektuje mezinárodní <a href="http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors.pdf" target="_blank" rel="noopener">Kodex jednání a pokyny pro dobrou praxi pro editory vědeckých časopisů</a> Komise pro publikační etiku (<a href="http://publicationethics.org/" target="_blank" rel="noopener">COPE</a>), <a href="http://ojs3.ics.muni.cz/public/journals/10/Eticky_kodex_CPdS.pdf" target="_blank" rel="noopener">Etický kodex české pedagogické společnosti</a> a <a href="http://www.capv.cz/zakladni-udaje-o-capv/lenstvi-v-apv/eticky-kodex-capv" target="_blank" rel="noopener">Etický kodex České asociace pedagogického výzkumu</a>.<br /><strong>Pedagogická orientace</strong> je zařazena mimo jiné v následujících databázích: <a href="http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=495942" target="_blank" rel="noopener">Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR</a>, <a href="https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/">ERIH PLUS</a>, <a href="http://www.doaj.org/" target="_blank" rel="noopener">DOAJ</a>, <a href="http://www.tandfonline.com/db/era#.UkpnkRBAfgE" target="_blank" rel="noopener">Educational Research Abstracts Online</a> (Taylor &amp; Francis), <a href="http://www.ebscohost.com/academic/education-source" target="_blank" rel="noopener">EBSCO</a>, <a href="http://cejsh.icm.edu.pl/" target="_blank" rel="noopener">CEJSH</a>, <a href="http://search.proquest.com/" target="_blank" rel="noopener">ProQuest</a>.</p> https://journals.muni.cz/pedor/article/view/20602 Rozhledy – inspirace krajinou 2022-01-07T17:01:49+00:00 Radek Hanuš nedorucitelne@pedor.cz 2021-08-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Radek Hanuš https://journals.muni.cz/pedor/article/view/20603 Výchova v přírodě na kurzech Prázdninové školy Lipnice – Outward Bound Czech Republic 2022-01-07T17:01:50+00:00 Světlana Vaštová nedorucitelne@pedor.cz 2021-08-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Světlana Vaštová https://journals.muni.cz/pedor/article/view/18653 Historií výchovy v přírodě v Čechách k lipnické Prázdninové škole 2022-01-07T17:01:44+00:00 Otakar Holec nedorucitelne@pedor.cz <p class="Pa4">Text se věnuje historii pobytu v přírodě v českých zemích – zejména oka­mžikům, které zásadně ovlivnily dnešní pojetí výchovy v přírodě (reprezentované zejména Prázdninovou školou Lipnice) a využití jeho programů, postupů a metod ve výchově holistické, reflektované zážitkovou pedagogikou.</p> 2021-08-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Otakar Holec https://journals.muni.cz/pedor/article/view/18654 Vývoj koncepce výchovy v přírodě v kontextu vývoje mezinárodního a její vymezení v České republice 2022-01-07T17:01:44+00:00 Jan Neuman nedorucitelne@pedor.cz Ivana Turčová nedorucitelne@pedor.cz Tomáš Brtník nedorucitelne@pedor.cz Andrew J. Martin nedorucitelne@pedor.cz <p class="Pa4">V české akademické sféře se začal zvyšovat zájem o přesnější charakte­ristiku výchovy v přírodě v souvislosti s akreditováním studijních směrů, specializa­cí či oborů pod názvy „Aktivity v přírodě“ či „Výchova v přírodě“ nebo zařazováním předmětů podobných názvů do oborů pedagogického zaměření. Cílem této přehle­dové studie je předložit české odborné veřejnosti vývoj koncepce <em>výchovy v přírodě </em>v českém prostředí v kontextu vývoje mezinárodního. Vybrané zahraniční koncepce výchovy v přírodě jsou analyzovány a kriticky zhodnoceny. Dále se pokoušíme o vy­mezení výchovy v přírodě v České republice. Porovnáváme-li zaměření naší práce s různými teoriemi, přikláníme se ke strategii, kterou zvolil tým amerických odborní­ků vedený Kenem Gilbertsonem v roce 2006.</p> 2021-08-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Jan Neuman, Ivana Turčová, Tomáš Brtník, Andrew J. Martin https://journals.muni.cz/pedor/article/view/18655 Realizácia outdoorovej edukácie vo vybraných krajinách zapojených do Outward Bound International 2022-01-07T17:01:44+00:00 Ján Kancír nedorucitelne@pedor.cz Sofia Šolcová nedorucitelne@pedor.cz V edukačnom prostredí väčšiny vyspelých krajín sa v ostatných dekádach čoraz intenzívnejšie uplatňuje koncepcia outdoorovej edukácie. Pobyt vo vonkajšom prostredí je jednou z dôležitých podmienok zdravého rozvoja dieťaťa. Má veľký význam pre jeho telesný, kognitívny, sociálny, emocionálny vývin a taktiež prispieva k rozvoju jeho kľúčových kompetencií. Outdoorové aktivity majú nezastupiteľnú úlohu vo výchove a vzdelávaní dieťaťa. Pomáhajú mu porozumieť okolitému svetu, ktorý je reálnym priestorom jeho súčasnej i budúcej existencie. Z tohto hľadiska outdoorové vzdelávanie disponuje edukačným potenciálom, ktorý je nenahraditeľný pri optimalizácii komplexného rozvoja osobnosti žiaka. Cieľom predkladanej štúdie je poukázať na osobitosti outdoorovej edukácie, historický kontext, súčasnosť a budúcnosť jej uplatnenia v edukačnej praxi u nás i v zahraničí. V prvej časti sa venujeme filozofickým východiskám, teórii a praxi experienciálneho učenia. Nasleduje analytická komparácia realizácie outdoorovej edukácie vo vybraných krajinách. Tieto krajiny sú súčasťou svetovo etablovanej organizácie Outward Bound International zameranej (práve?) na outdoorovú edukáciu. Komparácia je spracovaná na báze analýzy informačných zdrojov z plno-textových databáz <em>Proquest</em>, <em>Scopus</em>, <em>Web of science</em> a ďalších. Boli využité literárne metódy, analýza pedagogických dokumentov a literárnych zdrojov našej i zahraničnej proveniencie. V závere ponúkame stručné zhrnutie predmetnej problematiky v podobe prehľadnej tabuľky. Súčasťou štúdie sú aj návrhy na uplatnenie pozitívnych zmien v edukačnej praxi na Slovensku. 2021-08-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Ján Kancír, Sofia Šolcová https://journals.muni.cz/pedor/article/view/18656 Kurz pobytu v letní přírodě: zkušenosti z olomoucké cesty 2022-01-07T17:01:45+00:00 David Másilka nedorucitelne@pedor.cz Michal Vičar nedorucitelne@pedor.cz Babeta Prášilová nedorucitelne@pedor.cz <p class="Pa4">Kurz pobytu v letní přírodě (dále KPLP) je jedním z předmětů, který pa­tří do základu kurikul všech studijních oborů na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Přes jeho jasné a silné postavení v kurikulech, založeném na sportech v přírodě, jej garanti pro studijní obor Rekreologie již od samého počátku v roce 1994 uchopili v duchu metod zážitkové pedagogiky. Na základě inspirace me­todikou Prázdninové školy Lipnice pro přípravu a vedení autorských zážitkových kurzů vytvořili specifický kurzový styl intenzivního programu vědomého učení pro­žitkem a holistické výchovy. V textu článku prezentujeme kompilaci vybraných vý­stupů kvalitativní sondy se sedmi vedoucími instruktory KPLP, jež vedli kurzy mezi roky 1995–2018, s názory tří stávajících vedoucích instruktorů a dvou současných garantů a vedoucích kurzu. Cílem textu je zprostředkovat zkušenosti s dosavadní rea­lizací předmětu KPLP, představit klíčová vodítka pro aktuální pojetí, poskytnout zpět­nou vazbu související s jeho praktickými dopady a v neposlední řadě skrze zmíněné nabídnout inspiraci dalším pracovištím. Závěrem je formulace 10 doporučení, které charakterizují současné pojetí předmětu KPLP zaměřeného mimo jiné i na osobnost­ně-sociální rozvoj účastníků.</p> 2021-08-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 David Másilka, Michal Vičar, Babeta Prášilová https://journals.muni.cz/pedor/article/view/18657 Tematika výchovy v přírodě v díle Jaroslava Foglara pohledem pedagogických pracovníků 2022-01-07T17:01:45+00:00 Richard Macků nedorucitelne@pedor.cz Jiří Němec nedorucitelne@pedor.cz Ivo Jirásek nedorucitelne@pedor.cz <p class="Pa4">Texty Jaroslava Foglara zasáhly několik generací čtenářů a opakovaně pod­nítily i zájem odborné veřejnosti. Dílčí výsledky, které popisujeme v tomto příspěvku, jsou součástí komplexního dotazníkového šetření (n = 1 174) s cílem popsat míru ovlivnění dílem J. Foglara; zejména jsme zjišťovali, které aspekty díla respondenti nej­více oceňovali a které z nich následně aplikovali v reálném životě. Celkem se jednalo o 15 možných oblastí, z nichž jsme do analýzy pro tuto studii vybrali čtyři, které se nejvíce dotýkají tématu „výchova v přírodě“ – pobyt v přírodě a táboření, emotivní vnímání popisů přírody a krajiny, skupinovou soudržnost a celostní seberozvoj. Zjis­tili jsme, že respondenti s pedagogickou zkušeností významněji aplikují jednotlivé as­pekty Foglarova díla. Toto poznání jsme identifikovali jak u respondentů z řad profesionálních pedagogů, tak i dobrovolných instruktorů, vedoucích a lektorů. Nejzásadnějším způsobem dílo J. Foglara ovlivnilo skauty, a to i přes skutečnost, že žádný z textů ani jiných prvků Foglarova výchovného systému nemá své zastoupení v oficiálním výchovném programu Junáka.</p> 2021-08-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Richard Macků, Jiří Němec, Ivo Jirásek https://journals.muni.cz/pedor/article/view/18658 Učení v reálném světě: zkušenosti s testováním modelu pro environmentální výchovu v přírodě 2022-01-07T17:01:46+00:00 Roman Kroufek nedorucitelne@pedor.cz Jan Činčera nedorucitelne@pedor.cz <p>Cílem studie je představit hlavní výsledky tříletého ověřování modelu <em>Real World Learning </em>určeného pro přípravu a realizaci programů venkovní environmen­tální výchovy. Výzkumu realizovaného na pěti pobytových programech se účastnili lektoři a vedoucí pracovníci center environmentální výchovy a žáci třetích až sed­mých ročníků základních škol a jejich doprovázející učitelé. Pomocí kvalitativních (rozhovor, ohniskové skupiny, pozorování) i kvantitativních (dotazník) výzkumných metod byly sledovány především následující proměnné související s modelem <em>Real World Learning</em>: zkušenostní učení, hodnoty, empowerment, srozumitelnost progra­mu a spokojenost s programem. Lektoři při realizaci programů inklinují k hodnotově orientovanému působení na účastníky, zaměřenému často na silné transformativní zážitky v přírodě. Tyto zážitky jsou účastníky pozitivně přijímány, žáci v programech oceňují prvky zkušenostního učení a zároveň netouží po přílišné autonomii směrem k ovlivňování obsahu a průběhu programu. Instrumentální přístup preferují také lek­toři, podpoření v tomto pohledu doprovázejícími učiteli. Ti vnímají programy přede­vším jako příležitost pro rozvoj sociálních kompetencí svých žáků. Z představených výsledků jsou vytvořena doporučení pro realizaci venkovních programů environmen­tální výchovy.</p> 2021-08-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Roman Kroufek, Jan Činčera https://journals.muni.cz/pedor/article/view/20594 Genius loci 2022-01-07T17:01:46+00:00 Jan Musil nedorucitelne@pedor.cz <p class="Pa10">Esej se věnuje fenoménu, který se při uchopení vhodným způsobem může stát pevnou součástí výuky v českých školách: je to genius loci a s ním související vý­uka. V kontextu probíhajících diskusí nad novou podobou kurikula, rychlých proměn společnosti posledních dvou desetiletí a zejména výhledu na budoucí vývoj (nejen) českého přírodního prostředí je rozvoj poznání krajiny žádoucí. Probíhající procesy a jevy v krajině z pohledu přírodovědného i pedagogického poskytují široké možnos­ti pro objektivní hodnocení a kognitivní složku žákovské osobnosti. Environmentál­ní rozměr s krajinou svázané výuky ohlížející se od lokálních aspektů ke globálním úkolům a problémům rozšiřuje také osobnostní a subjektivní pojetí místa. A nako­nec praktické zkušenosti a rozvoj kompetencí vedle znalostí završují využití a použití daného místa žáky v intencích místně zakotveného učení. Esej je rozčleněna na dvě části, kdy je první věnována teoretickým východiskům, seznámení s klíčovými faktory obou fenoménů a jejich rizikům; druhá pak sleduje kontext kurikulárních dokumen­tů, výuky a místně zakotveného učení na příkladech pedagogické praxe. V závěru se příspěvek věnuje náhledu na terénní výuku a místně zakotvené učení jako nástroje participace žáků na utváření, upevňování a uchování genia loci v úrovni znalostí, hod­not, spolupráce komunity, sdílené paměti a společných tradic.</p> 2021-08-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Jan Musil https://journals.muni.cz/pedor/article/view/20595 Výuka v přírodě: módní hit či smysluplná výuka? 2022-01-07T17:01:47+00:00 Jaroslava Ševčíková nedorucitelne@pedor.cz <p class="Pa10">Studie se zabývá společensky frekventovaným tématem, paralelním k pro­bíhající odborné diskusi, a to výukou přírodopisu na druhém stupni základní školy v terénu, v přírodě. Cílem v této studii bylo zjistit vztah učitelů a žáků k této výuce. Jde o reakci na problém vzniklý direktivním nařízením vedení (některých) škol vyučovat přírodopis mimo třídu, venku, což není vždy v souladu s učitelovým pojetím výuky. Do kvalitativního výzkumu se zapojilo dvacet devět učitelů přírodopisu z dvaceti sed­mi základních škol a třicet osm žáků ze dvou tříd různých škol. Sběr dat byl reali­zován metodou autonomního psaní, kdy jedinec popisuje i hodnotí svou zkušenost bez zásahu badatele, a doplňkově prostřednictvím rozhovorů na dané téma. Výzkum probíhal v přirozeném prostředí, v praxi škol. Data jsou výsledkem subjektivní refle­xe jednotlivců a byla podrobena interpretativní fenomenologické analýze, texty byly děleny na smysluplné významové jednotky a ty pak seskupovány, a v nich byly vyhle­dávány opakující se vzorce. Následná interpretace byla realizována v rámci spoluprá­ce respondentů a badatele přístupem <em>collaborative accounts</em>. Z výzkumu vyplynulo, že výuka přírodopisu v přírodě dává zúčastněným vyučujícím i žákům smysl pouze v případě, že se s ní ztotožní a jsou na ni připraveni, že je zvládnuta nejen odborně obsahově, ale také organizačně.</p> 2021-08-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Jaroslava Ševčíková https://journals.muni.cz/pedor/article/view/20596 Odkud a kam směřuje venkovní výuka? Historie, současnost a trendy ve venkovní výuce v kontextu vzdělávacích teorií 2022-01-07T17:01:47+00:00 Karel Nepraš nedorucitelne@pedor.cz Renata Šikulová nedorucitelne@pedor.cz <p class="Pa10">Venkovní formy výuky se v posledních letech v České republice dostá­vají do širšího povědomí pedagogické veřejnosti a jsou s rostoucí měrou využívány v rámci všech úrovní vzdělávání. Postavení české venkovní výuky v této souvislosti zasluhuje zvýšenou pozornost, protože s rostoucím podílem využívání venkovních aktivit se postupně navyšuje i reálný impakt na vzdělávací proces. Venkovní výuka na našich základních školách vychází z tradic vázaných na využívání blízkého okolí školy a školních zahrad a její kořeny sahají do 19. století. V současné době je realizová­na nejčastěji krátkodobě a spíše občasně. Většina škol má k dispozici školní zahradu a alespoň částečně ji pro venkovní formy výuky využívá. Školy mají ve svých kuriku­lárních dokumentech zahrnuty exkurze, vycházky, terénní cvičení, školní výlety, spor­tovní kurzy, případně školy v přírodě, adaptační kurzy a projektovou výuku. Rychle rostoucí vliv na podobu a rozsah venkovní výuky u nás mají v současnosti centra en­vironmentálního vzdělávání, která se zaměřují jak na realizaci konkrétních programů pro školy, tak na vzdělávání a rozvoj pedagogů v daném segmentu a značně přispívají k rozšiřování venkovních forem výuky v českém prostředí. V aktuálně publikovaných metodických dokumentech zaměřených na venkovní výuku majících potenciálně vět­ší dopad na české edukační prostředí je možné identifikovat společné znaky. Konkre­tizovanější podoba venkovní výuky, ke které metodické materiály vedou, v sobě nese prvky otevřené pedagogiky ve smyslu posilování role učitele jako partnera a prů­vodce žáka aktivním učením a zdůrazňuje nutnost aktivní role žáka při edukačním procesu. Charakteristické jsou konstruktivistické rámce a badatelsky orientované přístupy, zdůrazňovány jsou přínosy kooperativního učení a soulad s pedagogikami probouzejícími žákovo uvědomění odpovědnosti za životní prostředí. Aktuální pojetí venkovních forem výuky do značné míry naplňují koncepty holistického pojetí výuky.</p> 2021-08-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Karel Nepraš, Renata Šikulová https://journals.muni.cz/pedor/article/view/20597 Jak učitelé využívají venkovní prostředí pro výuku vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět 2022-01-07T17:01:48+00:00 Štěpánka Chmelová nedorucitelne@pedor.cz <p class="Pa10">Hlavním cílem této studie bylo zjistit, jak je aktuálně využívána výuka ve venkovním prostředí učiteli 1. stupně základních škol. Protože učitelé 1. stupně vět­šinou vyučují celou škálu předmětů, pozornost studie byla soustředěna jen na pří­rodovědné předměty – prvouku a přírodovědu. Na této studii participovalo celkem 120 učitelů vyučujících dané předměty na 1. stupni základní školy napříč Českou re­publikou. Jako výzkumný nástroj byl zvolen nestandardizovaný autorský dotazník, který čítal celkem 18 otázek. Studie probíhala v letech 2019 a 2020, a rekognoskuje tak aktuální stav výuky těchto předmětů ve venkovním prostředí. Bylo zjištěno, že 97 % respondentů využívá pravidelně výuku ve venkovním prostředí. Studie byla na­víc doplněna rozhovory s 20 učiteli z praxe, kterým bylo položeno pět otázek k téma­tu výuky ve venkovním prostředí.</p> 2021-08-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Štěpánka Chmelová https://journals.muni.cz/pedor/article/view/20598 Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v přírodním prostředí 2022-01-07T17:01:48+00:00 Nikola Adelaida Řandová nedorucitelne@pedor.cz Alena Thorovská nedorucitelne@pedor.cz <p class="Pa10">Problematika výchovy a vzdělávání žáků v přírodním prostředí patří k ak­tuálním tématům. Příroda představuje přirozené prostředí, ve kterém jsme se vyvíjeli miliony let, a pobyt v přírodním prostředí je tak naší evoluční potřebou. Kontakt s pří­rodou však v současném světě, který je orientován spíše na technologie, velmi rychle mizí. Řada výzkumů odhaluje, že lidé tráví venku čím dál méně času. V souvislosti s tím se objevují také nové termíny jako „porucha z deficitu přírody“, kterou ve své publikaci <em>Last Child in the Woods </em>použil Richard Louv (Daniš, 2016). Na potřebu větší­ho kontaktu s přírodou tak reagují různé vzdělávací a výchovné strategie a další inici­ativy, kterým není lhostejné, jakým směrem se bude utvářet vztah dětí k přírodě a jak bude pobyt venku ovlivňovat jejich zdraví. V současné epidemiologické situaci může být vzdělávání žáků v přírodním prostředí velmi žádoucí, zejména u žáků, kteří mají potíže s dodržováním nezbytných hygienických opatření. Význam pobytu venku je v obecné rovině ověřen celou řadou výzkumů, ale vyvstávají otázky, je-li pobyt venku přínosem pro všechny děti, jak na pobyt venku reagují žáci se speciálními vzdělávací­mi potřebami apod. Předložená studie je rozdělena na dvě relativně samostatné části; první je zaměřena na vzdělávání žáků se speciálními potřebami v prostředí školní zahrady a druhá na vzdělávání žáků s poruchami chování v lesním prostředí. Studie přináší několik poznatků, které se mohou stát předmětem dalšího zkoumání a dis­kuzí. Jde například o zjištění téměř úplné absence negativních reakcí žáků na pobyt v zahradě (za každého počasí). Pozoruhodné jsou též zaznamenané názory některých pedagogických pracovníků na problematickou komplementaritu konceptu inkluze a vzdělávání v lesním prostředí.</p> 2021-08-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Nikola Adelaida Řandová, Alena Thorovská https://journals.muni.cz/pedor/article/view/18651 Výchova v přírodě 2022-01-07T17:01:43+00:00 Richard Macků nedorucitelne@pedor.cz Ivo Jirásek nedorucitelne@pedor.cz Jan Petr nedorucitelne@pedor.cz 2021-08-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Richard Macků, Ivo Jirásek, Jan Petr https://journals.muni.cz/pedor/article/view/18652 Doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. (1938–2021) 2022-01-07T17:01:43+00:00 Ivo Jirásek nedorucitelne@pedor.cz 2021-08-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Ivo Jirásek https://journals.muni.cz/pedor/article/view/20599 Gintel, A. (Ed.) (2019). Zahrady pozemských radostí: Pohled z dějin výchovy v přírodě. 2022-01-07T17:01:49+00:00 Ivo Jirásek nedorucitelne@pedor.cz 2022-01-07T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Ivo Jirásek https://journals.muni.cz/pedor/article/view/20600 Jirásek, I. (2019). Zážitková pedagogika: Teorie holistické výchovy (v přírodě a volném čase). 2022-01-07T17:01:49+00:00 Renáta Matušů nedorucitelne@pedor.cz 2021-08-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Renáta Matušů https://journals.muni.cz/pedor/article/view/20601 Jirásek, I. (2019). Zážitková pedagogika: Teorie holistické výchovy (v přírodě a volném čase). 2022-01-07T17:01:49+00:00 Jiří Němec nedorucitelne@pedor.cz 2021-08-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Jiří Němec