Závady a poruchy chovaní dětí a mládeže

Rudolf Kohoutek

Abstrakt

Studie se zabýva klasifikací a identifikací závad a poruch chovaní dětí a mládeže. Je charakterizováno deset diagnostických skupin závad chovaní a pojednáva se o jejich diagnostice, prevenci a náprave.

Klíčová slova

Problemove děti a mladež; klasifikace a identifikace dificilit chovani a poruch chovani (osobnosti; prevence; diagnostika a naprava dificilit a poruch).

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Atkinsonová, R., L. a kol. Psychologie. Praha: Victoria Publishing, 1995.

Balaštík, D. Žaci s anormativnim chovanim. Brno: PPPmB, 1986.

Baron, R., A., Richardson, D., B. Human Aggression. New York: Plenům Press, 1994.

Bárta, B., Konečná, O., Kohoutek, R., Šindelář, J., Štěpaník, J. Typy klientely na PVK v Brně. Vychovny poradce, 1970, č. 1, s. 17-39.

Čáp, J., Mareš, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001.

Čermák, I. Dětska agrese. Brno: CERM, 1998.

Dan, J. Pyschodiagnosticke činnosti v systemech institucionalizovane psychologicke pomoci člověku. Brno: MU, 1987.

Dunovský, J. a kol. Socialni pediatrie. Praha: Grada, 1999.

Dunovský, J. Ditě a poruchy rodiny. Praha: Avicenum, 1986.

Dvořáková, M., Kohoutek, R. O dificilitách chování dětí. Pedagogika, č. 5, 1963, s. 579 až 585.

Erb, H. Násilí ve škole a jak mu čelit. Praha: Amulet, 2000.

Fontana, D. Psychologie ve školni praxi. Praha: Portál, 1997

Helus, Z. K problematice pedagogenního narušení dítěte. Pedagogika, roč. XLI, 1991, č. 4, s. 369-377.

Jakabčic, I., Požár, L. Všeobecna patopsychologia. Bratislava: Iris, 1995.

Kaprová, Z. O problemech žaků s poruchami učeni. Praha, 2000.

Kirbyová, A. Nešikovne ditě. Dyspraxie a dalši poruchy motoriky. Praha: Portál, 2000.

Kohoutek, R. a kol. Zaklady pedagogicke psychologie. Brno: CERM, 1996.

Kohoutek, R. Klasifikace problémových dětí a mládeže. In Socialni pedagogika jako vědecke a společensky užitna disciplina, Brno, 2000, s. 197-205.

Kohoutek, R. O psychologické motivaci chování dětí. Psychologia a patopsychologia dieťaťa, roč. 1, č. 3, 1966, s. 51-64.

Kohoutek, R. Vychova děti se zavadami a poruchami chovani. Brno: CERM, 1998.

Kolář, M. Skryty svět šikanovani ve školach. Praha: Portál, 2000.

Kolaříková, O. Formy dětských depravací a jejich geneze. Československe psychologie, 1957, č. 3, s. 260 a násl.

Kolaříková, O. Psychologické typy toulavosti u dificilních dětí. Československa psychologie, roč. 5, 1961, č. 3, s. 243 a násl.

Koluchová, J., Morávek, S. Psychologicka diagnostika děti a mladeže. Olomouc: UP, 1990.

Koše, L., Marek, J., Požár, L. Patopsychologia. Bratislava: SPN, 1975.

Koščo, J. a kol. Poradenska psychologia. Bratislava: SPN, 1987.

Koudelková, A. Psychologicke otazky delikvence. Praha: Victoria Publishing, 1995.

Kučera, O. a kol. Psychopatologicke projevy při lehkych dětskych encefalopatiich. Praha: SZN, 1961.

Kurič, J. Kompendium ont o genetickej psychologie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 1997.

Mareš, J., Křivohlavý, I. Socialni a pedagogicka komunikace ve škole. Praha: SPN, 1989.

Matějček, Z. Co, kdy a jak ve vychově děti. Praha: Portál, 1996.

Matějček, Z. Ditě a rodina v psychologickem poradenstvi. Praha: SPN 1992.

Matějček, Z. K pojmu „lehkých mozkových dysfunkcí“ (LMD). Československa psychitrie, 86, 1990, č. 1, s. 7-16.

Matějček, Z. Praxe dětskeho psychologickeho poradenstvi. Praha: SPN, 1991.

Matějček, Z. Teoretické úvahy nad pozdními následky psychické deprivace a subdeprivace. Československa psychologie, 40, 1996, č. 5, s. 365-375.

Mertin, V. Individualni vzdělavaci program. Praha: Portál, 1995.

Mezinarodni klasifikace nemoci - 10. revize. (Duševni poruchy a poruchy chovani.) Praha: Psychiatrické centrum, 1996.

Plocek, K., Dan, J. Zakladni varianty disharmonickeho vyvoje osobnosti v dospivani. Prozatímní učební text. Brno: MU, 1995.

Prekopová, J. Maly tyran. Praha: Portál, 1997.

Prekopová, J. Neklidne ditě. Praha: Portál, 1994.

Rogge, J. U. Ditě potřebuje hranice. Praha: Portál, 1997.

Říčan, P., Krejčíhová, D. a kol. Dětska klinicka psychologie. Praha: Grada Publishing, 1995.

Říčan, P. Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha: Portál, 1995.

Serfontein, G. Potiže děti s učenim a chovanim. Praha: Portál, 1999.

Smékal, V. Přehled psychologie osobnosti. Praha: SPN, 1985.

Smékal, V. Příspěvek k teorii osobnosti a chování dětí. In Sbornik praci FF UB, roč X, rada B. Brno, 1961, s. 91 a násl.

Smékal, V. Výchovné a výukové ťažkosti, ich zdroje a prejavy. In Patopsychologia - poruchy učenia a spravania. Bratislava: SPN, 1975, s. 180-198.

Smutný, R., ŠafrovÁ, A. Využiti vypočetni techniky při reedukaci specifickych poruch učeni. Brno: Paido, 1997.

Suchareva, G. J. Kliničeskije lekcii po psychiatrii dětskogo vozrasta. Moskva: Medgiz, 1955, 1959, 1965.

Švancara, J. Poruchy psychickeho vyvoje. Brno: UJEP, 1979.

Train, A. Nejčastějši poruchy chovani u děti. Praha: Portál, 2001.

Vágnerová, M., Klíma, P. Kapitoly z patopsychologie ditěte. Praha: SPN, 1987.

Vágnerová, M. Psychologie problemoveho ditěte školniho věku. Praha: Karolinum, 1997.

Vágnerová, M. Psychopatologie pro pomahajici profese. Praha: Portál, 1999.

Višňovský, L. Vybrane kapitoly z teorie vychovy. Zvolen, 1993.

Vodák, P., Šulc, A. Zavady a poruchy v dětskem věku. Praha, 1964.

Vojtík, V., Machová, J., Břicháček, V. Poruchy vyvoje děti a mladistvych a jejich projevy v rodině a ve škole. Praha: SPN, 1990.

Zelinková, O. Poruchy učeni. Praha: Portál, 1994, 186 s.

Zvolský, P. a kol. Specialni psychiatrie. Praha: UK, 1996.Copyright (c) 2017 Rudolf Kohoutek

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.