Mezi praxí a teorií v učitelském vzdělávání: na okraj českého překladu knihy F. A. J. Korthagena et al.

J. Slavík, T. Janík, P. Najvar, M. Píšová

Abstrakt

Text je koncipován jako teoretická studie vycházející v návaznosti na český překlad knihy Linking practice and theory: The pedagogy of realistic teacher education od F. A. J. Korthagena et al. Výklad je ve studii rozvržen do dvou částí. V první části jsou představeny vůdčí (programové) myšlenky Korthagenovy koncepce; text je převážně popisný, nemá ambici kritické analýzy. O to jde v druhé části studie, kde se autoři vracejí k vybraným myšlenkám Korthagenovy koncepce, rozebírají je a podrobují je diskusi v širším kontextu novějších domácích i zahraničních přístupů a poznatků. Zaměřují se na tři související problémové okruhy: (1) Povaha vztahu teorie a praxe – nedocenění Teorie s velkým T? (2) Význam reflexe v učitelově profesním rozvoji – vyprázdněnost s ohledem na učivo? (3) Podpora profesního učení – redukované pojetí supervize? V závěru studie je otevřena otázka, jak prezentovanou koncepci využít v kontextu učitelského vzdělávání v České republice.

Bibliografická citace

Slavík, J., Janík, T., Najvar, P. & Píšová, M. (2012). Mezi praxí a teorií v učitelském vzdělávání: na okraj českého překladu knihy F. A. J. Korthagena et al. Pedagogická orientace, 22(3), 367–386. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2012-3-367

Klíčová slova

praxe; teorie; učitelské vzdělávání; reflexe; výuka; supervize

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Argyris, C., & Schön, D. (1992). Theory in practice: Increasing professional effectiveness. San Francisco: Jossey-Bass.

Boshuizen, H. P. A., Bromme, R., & Gruber, H. (2004). Introduction: On the long way from novice to expert and how travelling changes the traveller. In H. P. A. Boshuizen, R. Bromme, & H. Gruber (Eds.), Professional learning: Gaps and transitions on the way from novice to expert (s. 3–7). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Dann, H. D., Müller-Fohrbrodt, G., & Cloetta, B. (1981). Sozialisation junger Lehrer im Beruf. Praxisschock drei Jahre später. Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 13(3), 251–262.

Feiman-Nemser, S., & Beasley, K. (2007). Discovering and sharing knowledge: Inventing a new role for cooperating teachers. In D. Carroll, H. Featherstone, J. Featherstone, S. Feiman-Nemser, & D. Roosevelt (Eds.), Transforming teacher education: Reflections from the field (s. 139–160). Cambridge, MA: Harvard Education Press.

Freudenthal, H. (1978). Weeding and sowing: Preface to a science of mathematical education. Dordrecht: Reidel.

Fuller, F. F., & Bown, O. H. (1975). Becoming a teacher. In K. Ryan (Ed.), Teacher education, the 74th yearbook of the National Society for the Study of Education (s. 25−52). Chicago: University of Chicago Press.

Gudmundsdottir, S., & Shulman, L. (1987). Pedagogical content knowledge in social studies. Scandinavian Journal of Educational Research, 31(2), 59–70. https://doi.org/10.1080/0031383870310201

Haimes, D. H. (1996). The implementation of a „Function“ approach to introductory algebra: A case study of teacher cognitions, teacher actions, and the intended curriculum. Journal of Research in Mathematics Education, 27(5), 582–602. https://doi.org/10.2307/749849

Hinsch, R. (1979). Einstellungswandel und Praxisschock bei jungen Lehrern, eine empirische Längsschnittuntersuchung. Weinheim: Beltz.

Janík, T., & Minaříková, E. et al. (2011). Video v učitelském vzdělávání: teoretická východiska, aplikace, výzkum. Brno: Paido.

Janík, T. (2005). Znalost jako klíčová kategorie učitelského vzdělávání. Brno: Paido.

Janík, T., Slavík, J., Najvar, P., Hajdušová, L., Hesová, A., Lukavský, J., Minaříková, E., Píšová, M., & Švecová, Z. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím. Praha: VÚP.

Kasáčová, B. (2006). Reflexie študentov učiteľstva z pohľadu kvalitatívneho výskumu. Pedagogika, 56(1), 58–79.

Korthagen, F. et al. (2011). Jak spojit praxi s teorií: Didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido.

Lloyd, G. M., & Wilson, M. S. (1998). Supporting innovation: The impact of a teacherʼs conceptions of functions on his implementation of a reform curriculum. Journal for Research in Mathematics Education, 29(3), 248–274. https://doi.org/10.2307/749790

Lukas, J. (2007). Vývoj učitele: přehled relevantních teorií a výzkumů (část 1). Pedagogika, 56(4), 364–379.

Lukas, J. (2008). Vývoj učitele: přehled relevantních teorií a výzkumů (část 2). Pedagogika, 57(1), 36–49.

Lukášová-Kantorková, H. (2003). Učitelská profese v primárním vzdělávání a pedagogická příprava učitelů: teorie, výzkum, praxe. Ostrava: Pedagogická fakulta OU.

Maňák, J. (2011). K problému teorie a praxe v pedagogice. Pedagogická orientace, 21(3), 257–271.

McGraw, L. (1987). The anthropologist in the classroom: A case study of Chris, a beginning social studies teacher. Stanford: Stanford University, School of Education.

Minaříková, E., & Janík, T. (2012). Profesní vidění učitelů: od hledání pojmu k možnostem jeho uchopení. Pedagogická orientace, 22(2), 181–204. https://doi.org/10.5817/PedOr2012-2-181

Píšová M., & Duschinská, K. et al. (2011). Mentoring v učitelství. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Píšová, M. (1999). Novice teacher. Pardubice: Sci. Pap. University of Pardubice, Series C, Supplement 1.

Píšová, M. (2005). Klinický rok: procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií.

Schmidt, H. G., & Boshuizen, H. P. A. (1992). Encapsulation of biomedical knowledge. In D. A. Evans & V. L. Patel (Eds.), Advanced models for cognition or medical training and practice (s. 265–282). New York: Springer.

Schön, D. A. (1983). The reflective practitioner. New York: Basic Books.

Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1–22. https://doi.org/10.17763/haer.57.1.j463w79r56455411

Slavík, J., & Janík, T. (2012). Kvalita výuky: obsahově zaměřený přístup ke studiu procesů vyučování a učení. Pedagogika, 62(3), 262–287.

Spilková, V., & Vašutová, J. et al. (2008). Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha: PedF UK v Praze.

Spilková, V. et al. (2004). Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido.

Starý, K., Dvořák, D., Greger, D., & Duschinská, K. (2012). Profesní rozvoj učitelů. Podpora učitelů pro zlepšování výsledků žáků. Praha: Karolinum.

Staub, C. F., West, L., & Bickel, D. P. (2003). What is content-focused coaching? In L. West & F. C. Staub (Eds.), Content-focused coaching: Transforming mathematics lessons (s. 1–17). Portsmouth: Heinemann.

Štech, S. (2004). Psychodidaktika jako obrat k účinnému vyučování. Pedagogika, 54(1), 58−63.

Stein, M. K., Baxter, J. A., & Leinhardt, G. (1990). Topic-matter knowledge and elementary instruction: A case from functions and graphing. American Educational Researcher, 27(4), 639−663. https://doi.org/10.3102/00028312027004639

Švec, V. (1999). Pedagogická příprava budoucích učitelů: problémy a inspirace. Brno: Paido.

Višňovský, E., Kaščák, O., & Pupala, B. (2012). Pedagogický dualizmus teoretického a praktického: historické pozadie a súčasné ilúzie. Pedagogická orientace, 22(3), 305−335. https://doi.org/10.5817/PedOr2012-3-305

Voňková, H. (2011). Příprava učitelů a pedagogická praxe v Nizozemsku. In S. Bendl et al., Klinická škola: místo pro výzkum a praktickou přípravu budoucích učitelů. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Zeichner, K., & Tabachnik, B. R. (1981). Are the eff ects of university teacher education washed out by school experience? Journal of Teacher Education, 32(3), 7−11. https://doi.org/10.1177/002248718103200302

https://doi.org/10.5817/PedOr2012-3-367


Crossref Cited-by (3)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Já jako učitel: profesní sebepojetí studenta učitelství
Blanka Pravdová
ISBN 978-80-210-8030-0  rok: 2015  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8030-2015

2. Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory
Jan Slavík, Tomáš Janík, Petr Najvar, Petr Knecht
ISBN 978-80-210-8569-5  rok: 2017  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8569-2017

3. Tacitní znalosti jako most mezi teorií a praxí v pedagogické přípravě budoucích učitelů
V. Švec
Pedagogická orientace  ročník: 22,  číslo: 3,  první strana: 387,  rok: 2012  
https://doi.org/10.5817/PedOr2012-3-387Copyright (c) 2014

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.