Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie. Kvalita v kvalitativním výzkumu

Roč.23,č.4(2013)

Abstrakt

Cílem této metodologické studie je definovat základní pravidla dobré kvalitativně orientované empirické studie, to znamená výzkumné zprávy prezentující výsledky kvalitativního výzkumného šetření, která je určena k publikaci v odborném vědeckém časopise. Sdílíme přitom odstup vůči jednoznačně formulovaným kritériím kvality kvalitativního výzkumu, která mohou omezovat autonomii výzkumníka v rozhodování o vlastních postupech. Naše pravidla je proto třeba vnímat jako rámcová doporučení, která umožní autorovi udržet kontrolu nad kvalitou vlastního výzkumu. Uváděná pravidla se vztahují ke čtyřem klíčovým oblastem výzkumné zprávy: věnujeme se (1) teoretickému rámci studie, (2) popisu plánu a průběhu výzkumu, (3) výstupům z analýzy a interpretaci dat a (4) jazyku a stylu psaní výzkumné zprávy. Postupně definujeme 16 základních pravidel kvalitativního psaní, která vykládáme za pomoci metodologické literatury a komentovaných příkladů z publikovaných i nepublikovaných kvalitativních studií. Domníváme se, že uvedená pravidla lze doporučit začínajícím autorům odborných vědeckých textů určených pro recenzované pedagogické časopisy jako základní vodítka.


Klíčová slova:
kvalita kvalitativního výzkumu; kvalitativní výzkum; kritéria kvality; akademické psaní
Reference

Altheide, D. L., & Johnson, J. M. (1994). Criteria for assessing interpretive validity in qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds), Handbook of qualitative research (s. 485–499). Thousand Oaks: Sage.

Ball, S. J. (1991). Power, conflict, micropolitics, and all that! In G. Walford (Ed.), Doing educational research (s. 166–192). London: Routledge.

Bochner, A. P. (2000). Criteria against ourselves. Qualitative Inquiry, 6(2), 266–272. https://doi.org/10.1177/107780040000600209

Bradová, J. (2012). Keď zasadací poriadok funguje alebo Učiteľsko-žiacke preferencie pro obsadzovaní priestoru školskej triedy. Studia paedagogica, 17(2), 71–92. https://doi.org/10.5817/SP2012-2-5

Bruner, J. (1986). Actual minds, possible worlds. Cambridge: Harward University Press.

Brücknerová, K. (2011). Paleta hodnotících situací a přístupů ve výtvarné výchově. Studia paedagogica, 16(2), 49–74. https://doi.org/10.5817/SP2011-2-3

Čálek, O. (1995). Zkoušení očima žáků. In Pražská skupina školní etnografie. Typy žáků: zpráva z terénního výzkumu. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. Dostupné z http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/etnografie/vyzkum/Typy/calek.pdf

Ellis, C. (2000). Creating criteria: An ethnographic short story. Qualitative Inquiry, 6(2), 273–277. https://doi.org/10.1177/107780040000600210

Filagová, M. (2005). Materská škola cez rodové okuliare. Pedagogika, 55(3), 248–263.

Filagová, M. (2010). (Na)časovanie se v materskej škole. Studia paedagogica, 15(1), 47–63. Flick, U. (2006). An introduction to qualitative research. London: Sage.

Freeman, M., deMarrais, K., Preissle, J., Roulston, K., & St. Pierre, E. A. (2007). Standards of evidence in qualitative research: An incitement to discourse. Educational Researcher, 36(1), 25–32. https://doi.org/10.3102/0013189X06298009

Furman, R., Langer, C. L., Davis, C. S., Gallardo, H. P., & Kulkarni, S. (2007). Expressive, research and reflective poetry as qualitative inquiry: A study of adolescent identity. Qualitative Research, 7(3), 301–315. https://doi.org/10.1177/1468794107078511

Glaser, B. (1978). Theoretical sensitivity. Advances in methodology of grounded theory. Mill Valey: The Sociology Press.

Glaser, B. (2004). Remodeling grounded theory. Forum Qualitative Sozialforschung/ Forum: Qualitative Social Research, 5(2), článek 4.

Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1981). Effective evaluation: Improving the usefulness of evaluation results through responsive and naturalistic approaches. San Francisco: Jossey-Bass.

Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (2005). Paradigmatic controversies, contradictions, and emerging confluences. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), SAGE Handbook of qualitative research (s. 191–215). Thousand Oaks: Sage.

Hammersley, M. (1992). What´s wrong with ethnography! London: Routledge.

Hammersley, M. (2007). The issue of quality in qualitative research. International Journal of Research and Method in Education, 30(3), 287–305. https://doi.org/10.1080/17437270701614782

Katrňák, T. (2004). Odsouzeni k manuální práci. Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. Praha: SLON.

Kitto, S. C., Chesters, J., & Grbich, C. (2008). Quality in qualitative research. Medical Journal of Australia, 188(4), 243–246.

Krutilová, K. (2009). Metoda soutěžní debaty v české škole. Studia paedagogica, 14(1), 179–188.

Kuhn, T. S. (1997). Struktura vědeckých revolucí. Praha: Oikoymenh.

Kvale, S. (1996). InterViews. An introduction to qualitative research interviewing. Thousand Oaks: SAGE.

Lojdová, K. (2013). Učitelé dobra a zla: Subkultury ve veřejné pedagogice (Dizertační práce). Brno: ÚPV FF MU.

Makovská, Z. (2011). Techniky změny chování a jejich využití ze strany žáků. Pedagogická orientace, 21(1), 85–103.

Miles, M. B., & Huberman, A., M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. London: Sage.

Morse, J. M., Barrett, M., Mayan, M., Olson, K., & Spiers, J. (2002). Verification strategies for establishing reliability and validity in qualitative research. International Journal of Qualitative Methods, 1(2), článek 2. https://doi.org/10.1177/160940690200100202

Nedbálková, K. (2012). Tak daleko, tak blízko: dělnická třída v České republice. Sociální studia, 9(3), 85–100.

Novotný, P. (2007). Psaní napříč kvalitativním výzkumem. In R. Švaříček & K. Šeďová (Eds.), Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

Pietarinen, J., & Meriläinen, M. (2008). Aktivní a pasivní fáze kariéry učitele v kontextu málotřídní školy. Studia paedagogica, 13(1), 65–84.

Pol, M., Hloušková, L., Novotný, P., & Sedláček, M. (2009). Úvodní fáze profesní dráhy ředitelů základních škol. Studia paedagogica, 14(1), 109–126.

Pol, M., Hloušková, L., Novotný, P., & Sedláček, M. (2010). Profesní dráha ředitelů základních škol: od fáze profesní jistoty k novým výzvám. Studia paedagogica, 15(1), 85–106.

Průcha, J., & Švaříček, R. (2009). Etický kodex české pedagogické vědy a výzkumu. Pedagogická orientace, 19(2), 89–105.

Rabušicová, M., Kamanová, L., & Pevná, K. (2012). Mezigenerační učení: učit se mezi sebou v rodině. Studia paedagogica, 17(1), 163–182. https://doi.org/10.5817/SP2012-1-10

Rendl, M. (1994). Jak se děti učí. Pedagogika, 44(1), 51–60.

Rolfe, G. (2004). Validity, trustworthiness and rigour: Quality and the idea of qualitative research. Journal of Advanced Nursing, 53(3), 304–310. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2006.03727.x

Rubin, H. J., & Rubin, I. S. (2005). Qualitative interviewing. The art of hearing data. Thousand Oaks: SAGE.

Sedláček, M. (2008). Řízení školy na vesnici. Studia paedagogica, 13(1), 85–99.

Sedláček, M., Pol, M., Hloušková, L., Lazarová, B., & Novotný, P. (2012). Organizační učení v realitě života školy: impulzy, témata, strategie řízení. Studia paedagogica, 17(2), 27–50. https://doi.org/10.5817/SP2012-2-3

Seale, C. (1999). The quality of qualitative research. London: SAGE.

Seale, C. (2002). Kvalita kvalitativního výzkumu. Biograf, 27, 3–16.

Shapin, S. (1984). Pump and circumstance: Robert Boyle’s literary technology. Social Studies of Science, 14(4), 481–520. https://doi.org/10.1177/030631284014004001

Silverman, D. (2005). Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava: Ikar.

Smetáčková, I. (2011). Škola jako téma rozhovorů mezi dětmi a rodiči. Studia paedagogica, 16(2), 9–26. https://doi.org/10.5817/SP2011-2-1

Strauss, A. L., & Corbinová, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert.

Šeďová, K. (2009). Tiché partnerství: vztahy mezi rodiči a učitelkami na prvním stupni základní školy. Studia paedagogica, 14(1), 27–52.

Šeďová, K., & Švaříček, R. (2012). Feedback in dialogical education in Czech secondary schools. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 24(3), 239–261. https://doi.org/10.1007/s11092-012-9144-8

Šeďová, K., & Zounek, J. (2007). ICT a moc před tabulí. In R. Švaříček & K. Šeďová (Eds.), Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Pravidla hry (s. 260–286). Praha: Portál.

Švaříček, R. (2007). Kritéria kvality kvalitativního výzkumu. In R. Švaříček & K. Šeďová (Eds.), Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Pravidla hry (s. 28–50). Praha: Portál.

Švaříček, R. (2010). Čas, vzpomínky a řečnické figury v rozhovoru. Studia paedagogica, 15(1), 147–176.

Švaříček, R. (2011). Funkce učitelských otázek ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Studia paedagogica, 16(1), 9–46.

VanMaanen, J. (1988). Tales of the field: On writing ethnography. Chicago: University of Chicago Press.

Verbiest, E. (2011). Developing professional learning communities. Příspěvek prezentovaný na konferenci AERA, New Orleans.

Wengraf, T. (2001). Qualitative research interviewing: Biographic, narrative and semistructured methods. London: Sage.

White, C., Woodfield, K., & Ritchie, J. (2003). Reporting and presenting qualitative data. In J. Ritchie & J. Lewis (Eds.), Qualitative research practice (s. 287–300). London: Sage.

Woods, P. (2006). Successful writing for qualitative research. Abingdon: Routledge.

Metriky

0


16025

Views

6895

PDF views