Člověk „dobrý“ a/nebo „zlý“? Antropologická varianta výchovy mezi autoritářstvím a liberalitou

Roč.27,č.1(2017)

Abstrakt
Cílem této studie je ukázat implikace antropologického předporozumění lidské povahy pro etické vychovatelství. První část práce prezentuje rozdíl mezi ontologickým a morálním aspektem lidské povahy, tj. rozlišuje mezi tím, jak člověk jest (ontologie) a jak by měl být (morálka). Druhá část srovnává tři, resp. čtyři antropologické varianty odpovědí na tyto otázky – antropologický  pesimismus, optimismus, realismus, existencialismus. Třetí část ukazuje eticko-výchovné implikace těchto odpovědí. Na základě rozlišení ontologické a morální komplexity lidské povahy je doloženo, že antropologický realismus vede k autentické pedagogické humanizaci, zatímco pesimismus vede k autoritářské výchově a optimismus k liberální výchově. Antropologický realismus skýtá největší edukační potenciál pro funkční etické vychovatelství, které si klade za cíl formovat autentickou humanitu.

Klíčová slova:
ontologie; morálka; výchova; etická výchova; dobro; zlo; lidskost
Reference

Aiken, D. W. (1988). A philosophy of ethics: The birth of morals at the crossroads of myth and history. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Anzenbacher, A. (1994). Úvod do etiky. Praha: Zvon.

Aronson, E. (2011). Social animal. New York: Worth Publishers.

Dacík, R. M. (1946). Mravouka. Olomouc: Dominikánská edice Krystal.

DeVries, R., & Zan, B. (1994). Moral classrooms, moral children: Creating a constructivist atmosphere in early education. New York: Teachers College Press.

Hábl, J. (2011). Vzdělání mravné a nemravné: vztah poznání a ctnosti v Komenského pedagogice. Pedagogika, 61(2), 117–127.

Hábl, J. (2015). I když se nikdo nedívá. Fundamentální otázky etického vychovatelství. Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart.

Hobbes, T. (2006). Leviathan. Dostupné z http://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/hobbes1651part1_2.pdf#page=1&zoom=auto,-229,445

Holmes, A. F. (2007). Ethics: Approaching moral decisions. Downers Grove: Inter Varsity Press.

Hunter, J. D. (2000). The death of character: Moral education in an age without good or evil. New York: Basic Books.

Illich, I. (1970). Deschooling society. New York: Harper and Row.

Johnson, T. K. (2005). Natural law ethics. Bonn: Verlag für Kultur und Wissenschaft.

Kohn, A. (1997). How not to teach values: A critical look at character education. Phi Delta Kappan, 78(6), 428–439.

Komenský, J. A. (1657). Opera didactica omnia. Amsterodam.

Komenský, J. A. (1905). Didaktika velká. Praha: Dědictví Komenského.

Komenský, J. A. (1926). Didaktika česká. Praha: Národní knihtiskárna I. L. Kober v Praze.

Komenský, J. A. (1946). Didaktika analytická. Praha: Samcovo knihkupectví.

Komenský, J. A. (1992). Obecná porada o nápravě věcí lidských, sv. I, II, III. Praha: Svoboda.

Lewis, C. S. (1993). Mere christianity. New York: Macmillan Publishers.

Milgram, S. (2004). Obedience to authority: An experimental view. New York: HarperCollins.

Moore, G. E. (1903). Principia ethica. Dostupné z http://fair-use.org/g-e-moore/principia-ethica

Neill, A. S. (1960). Summerhill: A radical approach to child rearing. New York: Hart.

Nullens, P., & Michener, R. T. (2010). The matrix of christian ethics. Integrating philosophy and moral theology in a postmodern context. Downers Grove: Inter Varsity Press.

Pešková, J. (1992). Aktuální aspekty filosofické argumentace v Komenského „Konsultaci“. Filosofický časopis, 40(1), 5.

Petříček, M. (1997). Úvod do současné filosofie. Praha: Herman & synové.

Platón. (2000). Euthydémos, Menón. Praha: Oikoymenh.

Raths, L. E., Harmin, M., & Simon, S. B. (1978). Values and teaching: Working with values in the classroom. Columbus: Charles E. Merrill.

Rousseau, J. J. (1911). Emil, čili o vychování. Praha: Dědictví Komenského.

Rousseau, J. J. (1978). Vyznání. Praha: Odeon.

Sartre, J. P. (2004). Existencialismus je humanismus. Praha: Vyšehrad.

Shermer, M. (2004). The science of good & evil. New York: Time Books.

Schirrmacher, T. (2013). Leadership and ethical responsibility: The three aspects of every decision. Bonn: Verlag für Kultur und Wissenschaft.

Sokol, J. (2014). Etika, život, instituce. Pokus o praktickou filosofii. Praha: Vyšehrad.

Stanford Prison Experiment. (1999). Dostupné z http://www.prisonexp.org/

Metriky

0


1200

Views

722

PDF views