Kritická místa v matematice u českých žáků na základě výsledků šetření TIMSS 2007

M. Rendl, N. Vondrová

Abstrakt

Cílem empirické studie je popsat kritická místa matematiky základní školy, jak je lze vysledovat z výsledků našich žáků 8. ročníků v TIMSS 2007, a identifikovat pravděpodobné příčiny jejich obtížnosti. V první části je stručně uveden kontext výzkumu – mezinárodní srovnávací výzkumy v matematice a možnosti sekundární analýzy jejich dat. Ve druhé části podrobně popisujeme metodologii výzkumu. Analyzovali jsme data z tzv. almanachů TIMSS (výsledky našich žáků na úrovni konkrétních úloh a odpovědi učitelských dotazníků). K interpretaci možných příčin jsme používali také kurikulární dokumenty a analýzu zřejmě nejpoužívanější řady učebnic matematiky pro základní školy. Stanovili jsme kritérium, podle něhož je možné rozhodnout, zda je výkon našich žáků u dané úlohy pod jejich standardem, přičemž jsme vycházeli z porovnání jejich průměrné úspěšnosti s průměrnou úspěšností mezinárodního souboru. Tak byly identifikovány tzv. slabé a velmi slabé úlohy. Ty byly rozděleny do tří oblastí, které tedy můžeme považovat za místa, která jsou v matematice pro české žáky kritická: Algebra (s podoblastmi Funkce, Substituce, Rovnice a nerovnice, Výrazy), Posloupnosti, Obrazce a tělesa. U každé z těchto oblastí jsou prezentovány slabé a velmi slabé úlohy spolu s nástinem povahy obtíží, které při jejich řešení čeští žáci zřejmě měli, a jejich možných příčin. Ukazuje se, že je nutné získat ještě hlubší vhled do problematiky pomocí klinických rozhovorů přímo se žáky. To bude předmětem dalších článků.

 

Bibliografická citace

Rendl, M., & Vondrová, N. (2014). Kritická místa v matematice u českých žáků na základě výsledků šetření TIMSS 2007. Pedagogická orientace, 24(1), 22–57. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2014-1-22

Klíčová slova

TIMSS; matematické znalosti a dovednosti; algebra; posloupnosti; geometrie; obtíže v matematice

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Basl, J. (2009). Širší souvislosti mezinárodního srovnání výsledků českých žáků v matematice a přírodních vědách. Socioweb, č. 6. Dostupné z http://www.socioweb.cz/index.php?disp=teorie&shw=407&lst=108

Basl, J., & Mouralová, M. (2011). Zhoršující se výsledky českých žáků v mezinárodních šetřeních: přehled trendů, možné příčiny a řešení. Praha. Dostupné z http://www.verejna-politika.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=91

Caponera, E., & Russo, P. M. (2010). Performance in TIMSS mathematics test: The influence of self-concept and socio-economic background. Cadmo, 18(2), 91–103.

Dodeen, H., Abdelfattah, F., Shumrani, S., & Hilal, M. A. (2012). The eff ects of teachers’ qualifications, practices, and perceptions on student achievement in TIMSS mathematics: A comparison of two countries. International Journal of Testing, 12(1), 61–77.
https://doi.org/10.1080/15305058.2011.621568

Fuson, K. C., Carroll , W. M., & Landis, J. (1996). Levels in conceptualizing and solving addition and subtraction compare word problems. Cognition and Instruction, 14(3), 345–371.
https://doi.org/10.1207/s1532690xci1403_3

Grulichová, M. (2009). I v matematice platí: bez práce nejsou koláče. Týdeník Školství, 18. Dostupné z http://www.tydenik-skolstvi.cz/archiv-cisel/2009/18/i-v-matematice-platibez-prace-nejsou-kolace/

Hejný, M., & Kuřina, F. (2009). Dítě, škola, matematika. Konstruktivistické přístupy k vyučování. Praha: Portál.

Hejný, M., et al. (2010). Matematické úlohy pro druhý stupeň základního vzdělávání: Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007. Praha: ÚIV. Dostupné z http://www.uiv.cz/clanek/595/2154

Choi, K., Choi, T., & McAninch, M. (2012). A comparative investigation of the presence of psychological conditions in high achieving eighth graders from TIMSS 2007 Mathematics. ZDM, 44(2), 189–199.
https://doi.org/10.1007/s11858-012-0401-6

Janík, T. (2013, září). Mezinárodně srovnávací výzkumy vyučování a učení ve školních třídách a didaktika. Příspěvek prezentovaný na odborném kolokviu Srovnávací pedagogika: Proměny a výzvy, Praha.

Kuřina, F. (2006). Geometrie jako příležitost k rozvoji žákovských kompetencí. In Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě ŠVP : Studijní materiály k projektu. Praha: JČMF. CD ROM. Dostupné z http://class.pedf.cuni.cz/NewSUMA/Default.aspx?PorZobr=20&PolozkaID=-1&ClanekID=188

Louis, R., & Mistele, J. (2012). The diff erences in scores and self-efficacy by student gender in mathematics and science. International Journal of Science and Mathematics Education, 10(5), 1163–1190.
https://doi.org/10.1007/s10763-011-9325-9

Mandíková, D. (2009). Výsledky českých žáků ve výzkumu TIMSS 2007. In Sborník ze semináře OS FPS JČMF: Jak učím fyziku? (s. 13). Ústí nad Labem: PF UJEP.

Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Ruddock, G. J., O’Sullivan, C. Y, Arora, A., & Erbeber, E. (2005). TIMSS 2007 Assessment frameworks. Chestnut Hill: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.

Mullis, I. V. S., Martin, M. O., & Foy, P., et al. (2008). TIMSS 2007 international mathematics report: Findings from IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study at the fourth and eight grades. Boston: TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College.

Neubrand, M. (2009). Von den „grossen“ Studien zur Umsetzung „im Kleinen“: Welche (mathematik-didaktischen) Impulse können Lehrer/innen aus „PISA & Co“ ziehen? In T. Bohl & H. Kipper (Eds.), Lernen aus Evaluationsergebnissen: Verbesserungen planen und implementieren (s. 97–112). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Palečková, J., Tomášek, V., & Basl, J. (2010). Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009: Umíme ještě číst? Praha: ÚIV.

Potužníková, E., & Straková, J. (2006). Rozdíly ve vědomostech a dovednostech českých chlapců a děvčat na základě zjištění mezinárodních výzkumů. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 42(4), 701–717.

Rabušicová, M. (2011). Měření výsledků vzdělávání na mezinárodní a národní úrovni. Universitas. Revue Masarykovy univerzity, 44(2), 15–21.

Radford, L. (2011). Grade 2 students’ non-symbolic algebraic thinking. In J. Cai & E. Knuth (Eds.), Early algebraization. Advances in Mathematics Education (s. 303–322). Berlin: Springer-Verlag.

Straková, J. (2009). Vzdělávací politika a mezinárodní výzkumy výsledků vzdělávání v ČR. Orbis scholae, 3(3), 103–118. https://doi.org/10.14712/23363177.2018.200

Robitaille, D. F., & Beaton, A. E. (Eds.). (2002). Secondary analysis of TIMSS data. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

TIMSS 2011 user guide for the international database. Released items. Mathematics – eight grade. Dostupné z www.timss.org

TIMSS 2007 – International database – Almanacs. Dostupné z www.timss.org.

Tomášek, V., et al. (2008). Výzkum TIMSS 2007. Obstojí čeští žáci v mezinárodní konkurenci? Praha: ÚIV.

Tomášek, V., et al. (2009). Výzkum TIMSS 2007 – úlohy z matematiky pro 8. ročník. Praha: ÚIV.

Tomášek, V., & Mandíková, D. (2009/10). Výsledky českých žáků ve výzkumu TIMSS 2007. Matematika – fyzika – informatika, 19, 275–291.

https://doi.org/10.5817/PedOr2014-1-22


Crossref Cited-by (4)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Kritická místa kurikula na základní škole pohledem mezinárodního šetření TIMSS a českých učitelů – poznatky z fyziky
Jiří Kohout, Marie Mollerová, Pavel Masopust, Lukáš Feřt, Jan Slavík
Pedagogická orientace  ročník: 29,  číslo: 1,  první strana: 5,  rok: 2019  
https://doi.org/10.5817/PedOr2019-1-5

2. Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy
Iva Stuchlíková, Tomáš Janík, Zdeněk Beneš, Martin Bílek, Karla Brücknerová, Miroslava Černochová, Věra Čížková, Hana Čtrnáctová, Leoš Dvořák, Kateřina Dytrtová, Blažena Gracová, Ondřej Hník, Martina Kekule, Klára Kostková, Milan Kubiatko, Michal Nedělka, Jarmila Novotná, Miroslav Papáček, Jan Petr, Michaela Píšová, Dana Řezníčková, Jan Slavík, Antonín Staněk, Martina Šmejkalová, Marie Tichá, Josef Valenta, Jiří Vaníček, Naďa Vondrová, Radka Závodská, Vojtěch Žák
ISBN 978-80-210-7884-0  rok: 2015  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-7884-2015

3. DIDFYZ 2019: Formation of the Natural Science Image of the World in the 21st Century
Pavel Masopust, Jiří Kohout, Marie Mollerová, Lukáš Feřt
první strana: 030023,  rok: 2019  
https://doi.org/10.1063/1.5124767

4. International comparative studies on school education in the Czech Republic: Findings and challenges
Eva Potužníková, Veronika Lokajíčková, Tomáš Janík
Pedagogická orientace  ročník: 24,  číslo: 2,  první strana: 185,  rok: 2014  
https://doi.org/10.5817/PedOr2014-2-185Copyright (c) 2014

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.