Malá škola po pěti letech: proměny školy v době reformy

Roč.25,č.1(2015)

Abstrakt

Již více výzkumů konstatovalo, že kurikulární reforma českého školství nedosáhla očekávaných cílů, o příčině však nepanuje shoda. V našem příspěvku popisujeme mechanismus problematické implementace reformy v jedné základní škole a vliv různých aktérů a úrovní systému na školu. Nejprve je představena metoda analýzy kongruence jako nástroj pro propojování dat a teoretického rámce v případové studii. Následně jsou načrtnuty dvě různé teorie změny. Empirická část příspěvku popisuje proces změny školy v průběhu více než pěti let. Důraz je kladen na interakci mezi vnitřními vývojovými procesy ve škole a vnějšími vlivy přicházejícími z vyšších úrovní vzdělávacího systému. Metodou kvalitativní případové studie byla longitudinálně sledována základní škola, která se na počátku výzkumu nacházela v kritické situaci. Analyzovanými daty jsou především rozhovory s vedením, učiteli a žáky, školy, pozorování vyučovacích hodin a dokumenty školy. Škola ve sledovaném období projevila značnou vnitřní kapacitu ke změně, avšak současně vykazuje velkou skepsi k národní reformě a implementuje ji pouze formálně. Vize rozvoje školy je formulována velmi odlišně od diskurzu reformy. Pro vysvětlení dosavadní implementace reformy se teoretické rámce, jež předpokládají složitou síť aktérů a zájmů určujících výsledek reformy, jeví vhodnější než názory, které vidí hlavní problém v učitelích.


Klíčová slova:
případová studie; longitudinální výzkum; základní škola; teorie změny; analýza kongruence
Reference

Blatter, J., & Blume, T. (2008). In search of co-variance, causal mechanisms or congruence? Towards a plural understanding of case studies. Swiss Political Science Review, 14(2), 315–56. https://doi.org/10.1002/j.1662-6370.2008.tb00105.x

Blatter, J., & Haverland, M. (2012). Designing case studies: Explanatory approaches in small-N research. London: Palgrave Macmillan.

Braun, A., Ball, S. J., & Maguire, M. (2011a). Policy enactments in schools introduction: Towards a toolbox for theory and research. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 32(4), 581–583.

Braun, A., Ball, S. J., Maguire, M., & Hoskins, K. (2011b). Taking context seriously: Towards explaining policy encatments in the secondary school. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 32(4), 585–596.

Bruns, B., Filmer, D., & Petrinos, H. A. (2011). Making schools work. New evidence on accountability reforms. Washington, D.C.: World Bank.

Bryk, A. S. (2010). Organizing schools for improvement. Phi Delta Kappan, 91(7), 23–30. https://doi.org/10.1177/003172171009100705

Campbell, D. T. (1994). Foreword. In K. R. Yin, Case study research: Design and methods (s. ix–xi). Thousand Oaks: Sage.

Drulák, P., Kořan, M., Karlas, J., Beneš, V., Tulmets, E., Střítecký, V., … & Braun, M. (2008). Jak zkoumat politiku. Praha: Portál.

Dvořák, D. (2012). Nový institucionalismus v pedagogice. Studia paedagogica, 17(2), 9–26. https://doi.org/10.5817/SP2012-2-2

Dvořák, D., Starý, K., Urbánek, P., & Chvál, M. (2010a). Malá škola: případová studie vzdělávání. Pedagogická orientace, 20(3) 5–23.

Dvořák, D., Starý, K., Urbánek, P., Chvál, M., & Walterová, E. (2010b). Česká základní škola: Vícepřípadová studie. Praha: Karolinum.

Fenwick, T. (2011). Reading educational reform with Actor Network Theory: Fluid spaces, otherings, and ambivalences. Educational Philosophy and Theory, 43(S1), 114–134. https://doi.org/10.1111/j.1469-5812.2009.00609.x

Fullan, M. (2005). Tri-level solution. Education Analyst, 2005(winter), 4–5.

Fullan, M. (2006a). Change theory. A force for school improvement. Jolimont: Centre for Strategic Education.

Fullan, M. (2006b). The future of educational change: System thinkers in action. Journal of Educational Change, 7(3), 113–122. https://doi.org/10.1007/s10833-006-9003-9

Giles, C. (2006). Sustaining secondary school visions over time: Resistance, resilience and educational reform. Journal of Educational Change, 7(3), 179–208. https://doi.org/10.1007/s10833-005-5727-1

Goodlad, J. (1984). Place called school. New York: Mc Graw Hill.

Goodson, I. F. (2004). Understanding curriculum change: Some warnings about restructuring initiatives. In F. Hernández & I. F. Goodson (Eds.), Social geographies of educational change (s. 15–27). Dordrecht: Kluwer.

Hopkins, D. (2007). Every school a great school: Realizing the potential of system leadership. Maidenhead: Open University Press / McGraw Hill.

Janík, T. (2013). Od reformy kurikula k produktivní kultuře vyučování a učení. Pedagogická orientace, 23(5), 634–663. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-5-634

Janík, T., & Pešková, K. (2012). Tvorba a výzkum školy a školského systému: uvedení do problematiky. In T. Janík & K. Pešková (Eds.), Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky (s. 9–17). Brno: Masarykova univerzita.

Janík, T., Knecht, P., Najvar, P., Píšová, M., & Slavík, J. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích: výzkumná zjištení a doporučení. Pedagogická orientace, 21(4), 375–415.

Ježková, V., Dvořák, D., & Chapman, C. (2010). Školní vzdělávání ve Velké Británii. Praha: Karolinum.

Kudrna, Z. (2014). Věční začátečníci. Respekt, č. 11, 10. března, s. 39.

Levin, B. (2010). The challenge of large-scale literacy improvement. School Effectiveness and School Improvement, 21(4), 359–376.

Moree, D. (2013). Učitelé na vlnách transformace. Kultura školy před rokem 1989 a po něm. Praha: Karolinum.

Norton, M. S. (2008). Human resources administration for educational leaders. Thousand Oaks: Sage.

Píšová, M., Kostková, K., Janík, T., Doulík, P., Hajdušková, L., Knecht, P., … & Vlček, P. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích. Případové studie tvorby kurikula. Praha: VÚP.

Pritchett, L. (2013). The World Bank and public sector management: What next? International Review of Administrative Sciences, 79(3), 413–419. https://doi.org/10.1177/0020852313491362

Pritchett, L., Woolcock, M., & Andrews, M. (2010). Capability traps? The mechanisms of persistent implementation failure. CGD Working Paper 234. Washington: Center for Global Development.

Rowan, B. (2002). The ecology of school improvement: Notes on the school improvement industry in the United States. Journal of Educational Change, 3(3–4), 283–314. https://doi.org/10.1023/A:1021277712833

Spilková, V. (Ed.). (2005). Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál.

Stake, R. E. (1995). The art of case study research. Thousand Oaks: Sage.

Stake, R. E., & Trumbull, D. J. (1982). Naturalistic generalizations. Review Journal of Philosophy and Social Science, 7(1–2), 1–12.

Stanoev, M. (2013). Případová studie drogových kariér. In L. Gulová & R. Šíp (Eds.), Výzkumné metody v pedagogické praxi (s. 72–85). Praha: Grada.

Straková, J. (2010). Postoje českých učitelů k hlavním prioritám vzdělávací politiky. In R. K. Váňová, Učitel v současné škole (s. 167–175). Praha: FF UK.

Straková, J. (2013). Jak dál s kurikulární reformou. Pedagogická orientace, 23(5), 734–743. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-5-734

Straková, J., Spilková, V., Simonová, J., Friedleandaerová, H., & Hanzák, T. (2013). Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání. Orbis scholae, 7(1), 79–100. https://doi.org/10.14712/23363177.2015.27

Štech, S. (2013). Když je kurikulární reforma evidence-less. Pedagogická orientace, 23(5), 615–633. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-5-615

Terhart, E. (2013). Teacher resistence against school reform: reflecting an inconvenient truth. School leadership and management, 33(5), 486–500.

Thapa, A., Cohen, J., Guffey, S., & Higgins-D‘Alessandro, A. (2013). A review of school climate research. Review of Educational Research, 83(3), 357–385. https://doi.org/10.3102/0034654313483907

Thomas, G. (2010). Doing case study: Abduction not iduction, phronesis not theory. Qualitative Inquiry, 16(7), 575–582. https://doi.org/10.1177/1077800410372601

Urbánek, P. (2008). Klima učitelských sborů v případové studii základní školy. Orbis scholae, 2(3), 87–106. https://doi.org/10.14712/23363177.2018.257

Urbánek, P., Dvořák, D., & Starý, K. (2014). Dynamika sociálního klimatu učitelských sborů v době reformy. Orbis scholae, 8(1), 65–78. https://doi.org/10.14712/23363177.2015.5

Veselý, A. (2013). Vzdělávací reforma v Ontariu: kritické shrnutí a inspirace pro vzdělávací politiku v ČR. Orbis scholae, 7(1), 11–28. https://doi.org/10.14712/23363177.2015.23

Yin, K. R. (2009). Case study research (4. vyd.). Thousand Oaks: Sage.

Metriky

0


3021

Views

1236

PDF views