Malá škola po pěti letech: proměny školy v době reformy

Dominik Dvořák, Karel Starý, Petr Urbánek

Abstrakt

Již více výzkumů konstatovalo, že kurikulární reforma českého školství nedosáhla očekávaných cílů, o příčině však nepanuje shoda. V našem příspěvku popisujeme mechanismus problematické implementace reformy v jedné základní škole a vliv různých aktérů a úrovní systému na školu. Nejprve je představena metoda analýzy kongruence jako nástroj pro propojování dat a teoretického rámce v případové studii. Následně jsou načrtnuty dvě různé teorie změny. Empirická část příspěvku popisuje proces změny školy v průběhu více než pěti let. Důraz je kladen na interakci mezi vnitřními vývojovými procesy ve škole a vnějšími vlivy přicházejícími z vyšších úrovní vzdělávacího systému. Metodou kvalitativní případové studie byla longitudinálně sledována základní škola, která se na počátku výzkumu nacházela v kritické situaci. Analyzovanými daty jsou především rozhovory s vedením, učiteli a žáky, školy, pozorování vyučovacích hodin a dokumenty školy. Škola ve sledovaném období projevila značnou vnitřní kapacitu ke změně, avšak současně vykazuje velkou skepsi k národní reformě a implementuje ji pouze formálně. Vize rozvoje školy je formulována velmi odlišně od diskurzu reformy. Pro vysvětlení dosavadní implementace reformy se teoretické rámce, jež předpokládají složitou síť aktérů a zájmů určujících výsledek reformy, jeví vhodnější než názory, které vidí hlavní problém v učitelích.

Bibliografická citace

Dvořák, D., Starý, K., & Urbánek, P. (2015). Malá škola po pěti letech: proměny školy v době reformy. Pedagogická orientace, 25(1), 9–31. doi:http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2015-1-9

Klíčová slova

případová studie; longitudinální výzkum; základní škola; teorie změny; analýza kongruence

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Blatter, J., & Blume, T. (2008). In search of co-variance, causal mechanisms or congruence? Towards a plural understanding of case studies. Swiss Political Science Review, 14(2), 315–56. https://doi.org/10.1002/j.1662-6370.2008.tb00105.x

Blatter, J., & Haverland, M. (2012). Designing case studies: Explanatory approaches in small-N research. London: Palgrave Macmillan.

Braun, A., Ball, S. J., & Maguire, M. (2011a). Policy enactments in schools introduction: Towards a toolbox for theory and research. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 32(4), 581–583.

Braun, A., Ball, S. J., Maguire, M., & Hoskins, K. (2011b). Taking context seriously: Towards explaining policy encatments in the secondary school. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 32(4), 585–596.

Bruns, B., Filmer, D., & Petrinos, H. A. (2011). Making schools work. New evidence on accountability reforms. Washington, D.C.: World Bank.

Bryk, A. S. (2010). Organizing schools for improvement. Phi Delta Kappan, 91(7), 23–30. https://doi.org/10.1177/003172171009100705

Campbell, D. T. (1994). Foreword. In K. R. Yin, Case study research: Design and methods (s. ix–xi). Thousand Oaks: Sage.

Drulák, P., Kořan, M., Karlas, J., Beneš, V., Tulmets, E., Střítecký, V., … & Braun, M. (2008). Jak zkoumat politiku. Praha: Portál.

Dvořák, D. (2012). Nový institucionalismus v pedagogice. Studia paedagogica, 17(2), 9–26. https://doi.org/10.5817/SP2012-2-2

Dvořák, D., Starý, K., Urbánek, P., & Chvál, M. (2010a). Malá škola: případová studie vzdělávání. Pedagogická orientace, 20(3) 5–23.

Dvořák, D., Starý, K., Urbánek, P., Chvál, M., & Walterová, E. (2010b). Česká základní škola: Vícepřípadová studie. Praha: Karolinum.

Fenwick, T. (2011). Reading educational reform with Actor Network Theory: Fluid spaces, otherings, and ambivalences. Educational Philosophy and Theory, 43(S1), 114–134. https://doi.org/10.1111/j.1469-5812.2009.00609.x

Fullan, M. (2005). Tri-level solution. Education Analyst, 2005(winter), 4–5.

Fullan, M. (2006a). Change theory. A force for school improvement. Jolimont: Centre for Strategic Education.

Fullan, M. (2006b). The future of educational change: System thinkers in action. Journal of Educational Change, 7(3), 113–122. https://doi.org/10.1007/s10833-006-9003-9

Giles, C. (2006). Sustaining secondary school visions over time: Resistance, resilience and educational reform. Journal of Educational Change, 7(3), 179–208. https://doi.org/10.1007/s10833-005-5727-1

Goodlad, J. (1984). Place called school. New York: Mc Graw Hill.

Goodson, I. F. (2004). Understanding curriculum change: Some warnings about restructuring initiatives. In F. Hernández & I. F. Goodson (Eds.), Social geographies of educational change (s. 15–27). Dordrecht: Kluwer.

Hopkins, D. (2007). Every school a great school: Realizing the potential of system leadership. Maidenhead: Open University Press / McGraw Hill.

Janík, T. (2013). Od reformy kurikula k produktivní kultuře vyučování a učení. Pedagogická orientace, 23(5), 634–663. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-5-634

Janík, T., & Pešková, K. (2012). Tvorba a výzkum školy a školského systému: uvedení do problematiky. In T. Janík & K. Pešková (Eds.), Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky (s. 9–17). Brno: Masarykova univerzita.

Janík, T., Knecht, P., Najvar, P., Píšová, M., & Slavík, J. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích: výzkumná zjištení a doporučení. Pedagogická orientace, 21(4), 375–415.

Ježková, V., Dvořák, D., & Chapman, C. (2010). Školní vzdělávání ve Velké Británii. Praha: Karolinum.

Kudrna, Z. (2014). Věční začátečníci. Respekt, č. 11, 10. března, s. 39.

Levin, B. (2010). The challenge of large-scale literacy improvement. School Effectiveness and School Improvement, 21(4), 359–376.

Moree, D. (2013). Učitelé na vlnách transformace. Kultura školy před rokem 1989 a po něm. Praha: Karolinum.

Norton, M. S. (2008). Human resources administration for educational leaders. Thousand Oaks: Sage.

Píšová, M., Kostková, K., Janík, T., Doulík, P., Hajdušková, L., Knecht, P., … & Vlček, P. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích. Případové studie tvorby kurikula. Praha: VÚP.

Pritchett, L. (2013). The World Bank and public sector management: What next? International Review of Administrative Sciences, 79(3), 413–419. https://doi.org/10.1177/0020852313491362

Pritchett, L., Woolcock, M., & Andrews, M. (2010). Capability traps? The mechanisms of persistent implementation failure. CGD Working Paper 234. Washington: Center for Global Development.

Rowan, B. (2002). The ecology of school improvement: Notes on the school improvement industry in the United States. Journal of Educational Change, 3(3–4), 283–314. https://doi.org/10.1023/A:1021277712833

Spilková, V. (Ed.). (2005). Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál.

Stake, R. E. (1995). The art of case study research. Thousand Oaks: Sage.

Stake, R. E., & Trumbull, D. J. (1982). Naturalistic generalizations. Review Journal of Philosophy and Social Science, 7(1–2), 1–12.

Stanoev, M. (2013). Případová studie drogových kariér. In L. Gulová & R. Šíp (Eds.), Výzkumné metody v pedagogické praxi (s. 72–85). Praha: Grada.

Straková, J. (2010). Postoje českých učitelů k hlavním prioritám vzdělávací politiky. In R. K. Váňová, Učitel v současné škole (s. 167–175). Praha: FF UK.

Straková, J. (2013). Jak dál s kurikulární reformou. Pedagogická orientace, 23(5), 734–743. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-5-734

Straková, J., Spilková, V., Simonová, J., Friedleandaerová, H., & Hanzák, T. (2013). Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání. Orbis scholae, 7(1), 79–100. https://doi.org/10.14712/23363177.2015.27

Štech, S. (2013). Když je kurikulární reforma evidence-less. Pedagogická orientace, 23(5), 615–633. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-5-615

Terhart, E. (2013). Teacher resistence against school reform: reflecting an inconvenient truth. School leadership and management, 33(5), 486–500.

Thapa, A., Cohen, J., Guffey, S., & Higgins-D‘Alessandro, A. (2013). A review of school climate research. Review of Educational Research, 83(3), 357–385. https://doi.org/10.3102/0034654313483907

Thomas, G. (2010). Doing case study: Abduction not iduction, phronesis not theory. Qualitative Inquiry, 16(7), 575–582. https://doi.org/10.1177/1077800410372601

Urbánek, P. (2008). Klima učitelských sborů v případové studii základní školy. Orbis scholae, 2(3), 87–106. https://doi.org/10.14712/23363177.2018.257

Urbánek, P., Dvořák, D., & Starý, K. (2014). Dynamika sociálního klimatu učitelských sborů v době reformy. Orbis scholae, 8(1), 65–78. https://doi.org/10.14712/23363177.2015.5

Veselý, A. (2013). Vzdělávací reforma v Ontariu: kritické shrnutí a inspirace pro vzdělávací politiku v ČR. Orbis scholae, 7(1), 11–28. https://doi.org/10.14712/23363177.2015.23

Yin, K. R. (2009). Case study research (4. vyd.). Thousand Oaks: Sage.

https://doi.org/10.5817/PedOr2015-1-9


Crossref Cited-by (12)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Důraz školy na akademický úspěch: TIMSS 2011 jako sonda do reformy v České republice
Dominik Dvořák
Pedagogická orientace  ročník: 25,  číslo: 4,  první strana: 583,  rok: 2015  
https://doi.org/10.5817/PedOr2015-4-583

2. Primary and Lower Secondary School Teachers and the Development of Their Attitudes towards the Curriculum Reform: Three Stories
Karel Ševčík, Karolína Pešková, Tomáš Janko
Lifelong Learning  ročník: 8,  číslo: 3,  první strana: 48,  rok: 2018  
https://doi.org/10.11118/lifele2018080348

3. Geographies of Schooling
Silvie Rita Kučerová, Kateřina Trnková, Petr Meyer
ISBN 978-3-030-18799-6  Chapter 7,  první strana: 125,  rok: 2019  
https://doi.org/10.1007/978-3-030-18799-6_7

4. Přírodověda, přírodopis a biologie v RVP – na co se zaměřit v budoucích revizích?
Jakub Holec
Biologie. Chemie. Zeměpis  ročník: 29,  číslo: 2,  první strana: 27,  rok: 2020  
https://doi.org/10.14712/25337556.2020.2.3

5. Obsahová analýza kurikulárních dokumentů tělesné výchovy v Nizozemsku z hlediska vybraných faktorů kvality projektovaného kurikula: komparace s RVP ZV
Michal Lupač
Studia sportiva  ročník: 10,  číslo: 1,  první strana: 15,  rok: 2016  
https://doi.org/10.5817/StS2016-1-2

6. Novice teachers in the Czech Republic and their drop‐out intentions
Světlana Hanušová, Michaela Píšová, Tomáš Kohoutek, Eva Minaříková, Stanislav Ježek, Tomáš Janík, Jan Mareš, Miroslav Janík
European Journal of Education  ročník: 55,  číslo: 2,  první strana: 275,  rok: 2020  
https://doi.org/10.1111/ejed.12373

7. Kurikulum informatiky a digitálních technologií z pohledu učitelů 2. stupně základních škol
Hana Bučková, Jiří Dostál
ISBN 978-80-244-5904-2  rok: 2020  
https://doi.org/10.5507/pdf.20.24459035

8. Srovnání obsahu vybraných kurikulárních dokumentů tělesné výchovy pro primární vzdělávání v Irsku, Nizozemsku a České republice
Martina Habrdlová, Michal Lupač, Petr Vlček
Pedagogická orientace  ročník: 27,  číslo: 3,  první strana: 449,  rok: 2017  
https://doi.org/10.5817/PedOr2017-3-449

9. Proměny postojů učitelů ke kurikulární reformě a jejímu zavádění
Karolína Pešková, Tomáš Janko, Tomáš Janík, Michaela Spurná
ORBIS SCHOLAE  ročník: 12,  číslo: 1,  první strana: 69,  rok: 2018  
https://doi.org/10.14712/23363177.2018.282

10. Subjektivně vnímaná zdatnost učitelů v kontextu jejich profesního vzdělávání: zjištění a výzvy z šetření TALIS 2013
Vendula Kašparová, Eva Potužníková, Tomáš Janík
Pedagogická orientace  ročník: 25,  číslo: 4,  první strana: 528,  rok: 2015  
https://doi.org/10.5817/PedOr2015-4-528

11. Dimensions of centralization and decentralization in the rural educational landscape of post-socialist Czechia
Silvie R. Kučerová, Dominik Dvořák, Petr Meyer, Martin Bartůněk
Journal of Rural Studies  ročník: 74,  první strana: 280,  rok: 2020  
https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.12.018

12. A quality framework for assessing the designed curriculum – a basis for the Czech PE curriculum revision
Petr Vlček
AUC KINANTHROPOLOGICA  ročník: 56,  číslo: 1,  první strana: 47,  rok: 2020  
https://doi.org/10.14712/23366052.2020.6Copyright (c) 2015 Dominik Dvořák, Karel Starý, Petr Urbánek

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.