Příležitosti k rozvíjení interkulturní komunikační kompetence v kontextu řečových dovedností: IVŠV videostudie anglického jazyka

Roč.24,č.3(2014)

Abstrakt
Empirická studie je věnována problematice rozvíjení interkulturní komunikační kompetence (IKK) a její integraci s rozvíjením řečových dovedností ve výuce anglického jazyka (AJ) na 2. stupni ZŠ. V rámci hledání odpovědi na otázku, jakým způsobem a za jakých podmínek rozvíjení IKK ve výuce AJ probíhá, je cílem této studie nahlédnout do toho, v integraci s jakými řečovými dovednostmi je IKK rozvíjena a jaké je jejich zastoupení. Po úvodní části a vymezení teoretických východisek následuje část metodologická (kapitola 3) představující zkoumaný soubor (79 vyučovacích hodin AJ v 7. a 8. ročnících natočených u 25 učitelů na 2. stupni ZŠ ve třech krajích v rámci IVŠV videostudie anglického jazyka), způsob zpracování dat (způsob natáčení, transkripce, kódování), výzkumné otázky a kategoriální systémy (kategoriální systém IKK a kategoriální systém Řečové dovednosti), jež byly pro analýzu videozáznamů použity. Výsledky výzkumu naznačují, že mezi zastoupením řečových dovedností ve výuce a rozvíjením IKK existuje vztah, jenž se ve vzorku natočených hodin projevil vyšším zastoupením receptivních řečových dovedností a omezeným zastoupením produktivních řečových dovedností, vedoucím k rozvíjení IKK, jež se omezilo pouze na kognitivní úroveň, bez zastoupení zbývajících složek (konativní/behaviorální, afektivní).

Klíčová slova:
výuka anglického jazyka; výuka cizího jazyka; IKK; interkulturní kompetence; interkulturní komunikační kompetence; komunikační kompetence; příležitosti k učení; řečové dovednosti; videostudie; vyučování a učení
Reference

Atkinson, D. (1987). The mother tongue in the classroom: A neglected resource? ELT Journal, 41(4), 241–247. https://doi.org/10.1093/elt/41.4.241

Bachman, L. (1990). Fundamental considerations in language testing. New York: Oxford University Press.

Bennett, M. J. (1986). A developmental approach to training for intercultural sensitivity. International Journal for Intercultural Relations, 10(2), 179–196. https://doi.org/10.1016/0147-1767(86)90005-2

Bennett, M. J. (1998). Intercultural communication: A current perspective. In M. J. Bennett (Ed.), Basic concepts of intercultural communication: Selected readings (s. 1–34). Boston: Intercultural Press.

Bennett, J. M., Bennett, M. J., & Allen, W. (2003). Developing intercultural competence in the language classroom. In D. L. Lange & R. M. Paige (Eds.), Culture as the core: Perspectives on culture in second language learning (s. 237–270). Greenwich: Information Age Publishing.

Bočánková, M. (2006). Interkulturní výzkumy na katedře anglického jazyka. Acta Oeconomica Pragensia, 14(4), 9–17. https://doi.org/10.18267/j.aop.95

Brebera, P., & Kostková, K. (2008). K možnostem zkoumání profesní kompetence učitele cizích jazyků v některých jejích doménách. In T. Janík (Ed.), Metodologické problémy výzkumu didaktických znalostí obsahu (s. 51–64). Brno: Paido.

Byram, M. (1997). Teaching and assessing intercultural communicative competence. Clevedon: Multilingual Matters.

Byram, M., & Morgan, C. (1994). Teaching-and-learning language-and-culture. Clevedon: Multilingual Matters.

Canale, M., & Swain, M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. Applied Linguistics, 1(1), 1–47. https://doi.org/10.1093/applin/1.1.1

Carroll, J. B. (1963). A model of school learning. Teachers’ College Record, 64(8), 723–733.

Doyle, W. (1983). Academic work. Review of Educational Research, 53(2), 159–199. https://doi.org/10.3102/00346543053002159

Dunnett, S. C., Dubin, F., & Lezberg, A. (1986). English language teaching from an intercultural perspective. In J. M. Valdes (Ed.), Culture bound: Bridging the cultural gap in language teaching (s. 148–161). Cambridge: Cambridge University Press.

Faltýn, J. (2005). Teoretická východiska multikulturní andragogiky. Praha: MJF Praha.

Fantini, A. E. (2006). Exploring and assessing intercultural competence. [Závěrečná zpráva výzkumného projektu]. Dostupné z http://www.experiment.org/documents/FinalGSIResearchReport12.06.pdf

Göbel, K. (2007). Qualität im interkulturellen Englischunterricht. Eine Videostudie. Münster: Waxmann Verlag.

Guilherme, M. (2002). Critical citizens for an intercultural world. Foreign language education as cultural politics. Clevedon: Multilingual Matters.

Hammer, M. R. (2009). The intercultural development inventory: An approach for assessing and building intercultural competence. In M. A. Moodian (Ed.), Contemporary leadership and intercultural competence: Exploring the cross-cultural dynamics within organizations (s. 203–108). Thousand Oaks: Sage.

Harbord, J. (1992). The use of the mother tongue in the classroom. ELT Journal, 46(4), 350–355. https://doi.org/10.1093/elt/46.4.350

Hiebert, J., & Wearne, D. (1993). Instructional tasks, classroom discourse, and students’ learning in second-grade arithmetic. American Educational Research Journal, 30(2), 393–425. https://doi.org/10.3102/00028312030002393

Hinkel, E. (2006). Current perspectives on teaching the four skills. TESOL Quarterly, 40(1), 109–131. https://doi.org/10.2307/40264513

Hladík, J. (2010). Výzkum vztahu kognitivní a afektivní dimenze multikulturních kompetencí. In Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Sborník příspěvků XVII. ročníku celostátní konference ČAPV (s. 355–361). Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity. [CD-ROM]

Hofstede, G., & Hofstede, G. J. (2005). Cultures and organizations: Software of the mind. London: McGraw-Hill.

Hrdlička, M. (2005). K otázce komunikační metody a komunikativnosti. Dostupné z http://www.auccj.cz/starestranky/kotazcekomunikac.htm

Huntington, S. P. (1996). The clash of civilizations and the remaking of world order. Penguin Books India.

Janík, T., & Miková, M. (2006). Videostudie: výzkum výuky založený na analýze videozáznamu. Brno: Paido.

Kelly, M., Grenfell, M., Gallagher-Brett, A., Jones, D., Richard, L., & Hilmarsson-Dunn, A. (2002). The training of teachers of a foreign language: Developments in Europe. A report to the European Commision Directorate General for Education and Culture. Dostupné z http://ec.europa.eu/education/languages/pdf/doc493_en.pdf

Kostková, K. (2010a). Teacher and intercultural communicative competence as a challenge. In T. Janík, & P. Knecht (Eds.), New pathways in the professional development of teachers (s. 232–240). Wien, Münster: LIT Verlag.

Kostková, K. (2010b). Intercultural communicative competence – its development and assessment. In Challenges in foreign language education (s. 59–65). Bratislava: Z-F Lingua.

Kostková, K. (2012). Rozvoj interkulturní komunikační kompetence. Brno: Masarykova univerzita.

Kubeš, M., Kurnický, R., & Spillerová, D. (2004). Manažerské kompetence: Způsobilosti výjimečných manažerů. Praha: Grada.

Kumaravadivelu, B. (2001). Beyond methods: Macro-strategies for language teaching. New Haven: Yale University Press.

Lázár, I. (Ed.). (2003). Incorporating intercultural communicative competence in language teacher education. European Centre for Modern Languages: Council of Europe Publishing. Dostupné z http://www.ecml.at/documents/pub123bE2003_Lazar.pdf

Maňák, J. (2007). Kompetence ve struktuře kurikula. In D. Greger & V. Ježková (Eds.), Školní vzdělávání: zahraniční trendy a inspirace (s. 87–101). Praha: Karolinum.

McDonnell, L. M. (1995). Opportunity to learn as a research concept and a policy instrument. Educational Evaluation and Policy Analysis, 17(3), 305–322. https://doi.org/10.3102/01623737017003305

Met, M. (1993). Teaching language and culture: A view from the schools. In J. E. Alatis (Ed.), Language, communication and social meaning (s. 259–274). Washington: Georgetown University Press.

Najvar, P., Najvarová, V., Janík, T., & Šebestová, S. (2011). Videostudie v pedagogickém výzkumu. Brno: Paido.

Najvar, P., Najvarová, V., Soběslavská, V., Šebestová, S., Vlčková, K., & Zerzová, J. (2008). CPV videostudie anglického jazyka: sběr dat a zamýšlené analýzy. Orbis scholae, 2(1), 73–91. https://doi.org/10.14712/23363177.2018.222

Navrátil, P. (2002). Výzkum interetnických vztahů. Brno: Phare.

Pešková, K. (2012). Vizuální prostředky pro výuku reálií v učebnicích němčiny. Brno: Masarykova univerzita.

Píšová, M. (2005). Klinický rok: procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií.

Průcha, J. (2001). Multikulturní výchova. Teorie – praxe – výzkum. Praha: ISV.

Průcha, J. (2006). Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro učitele. Praha: Triton.

Rimmele, R. (2002). Videograph. Multimedia-Player zur Kodierung von Videos. Kiel: IPN.

Savignon, S. J. (1983). Communicative competence: Theory and classroom practice; texts and contexts in second language learning. Reading : Addison-Wesley.

Seidel, T., Prenzel, M., Duit, R., & Lehrke, M. (Eds.). (2003). Technischer Bericht zur Videostudie „Lehr-Lern-Prozesse im Physikunterricht“. Kiel: IPN.

Selinker, L., & Tomlin, R. S. (1986). An empirical look at the integration and separation of skills in ELT. ELT Journal, 40(3), 227–235. https://doi.org/10.1093/elt/40.3.227

Sercu, L. (2002a). Autonomous learning and the acquisition of intercultural communicative competence: Some implications for course development. Language, Culture and Curriculum, 15(1), 61–74.

Sercu, L. (2002b). Implementing intercultural foreign language education. Belgian, Danish and British teachers’ professional self-concepts and teaching practices compared. Language Awareness, 16(3), 150–165.

Skalková, J. (2007). Obecná didaktika. Praha: Grada.

Sockett, H. P., & LePage, P. (2002). The missing language of the classroom. Teaching and Teacher Education, 18(2), 159–171. https://doi.org/10.1016/S0742-051X(01)00061-0

Souhrnné poznatky o podpoře a rozvoji výuky cizích jazyků v předškolním, základním a středním vzdělávání v období let 2006-2009. (2010). Praha: Česká školní inspekce. Dostupné z http://www.csicr.cz/cz/85027-podpora-a-rozvoj-vyuky-cizich-jazyku

Stern, H. H. (1992). Issues and options in language teaching. Oxford: Oxford University Press.

Swan, M. (1990). A critical look at the communicative approach. In R. Rossner & R. Bolitho (Eds.), Currents of change in English language teaching (s. 73–98). Oxford: Oxford University Press.

Šebestová, S. (2011). Příležitosti k rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka: videostudie. Brno: Masarykova univerzita.

Šebestová, S., Najvar, P., & Janík, T. (2011). Příležitosti k rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka: samostatně anebo v integraci? Pedagogická orientace, 21(3), 322–357.

Tomalin, B., & Stempleski, S. (1993). Cultural awareness. Oxford: Oxford University Press.

Triandis, H. C. (1989). Intercultural education and training. In P. Funke (Ed.), Understanding the USA: A cross-cultural perspective (s. 305–322). Tübingen: Narr Verlag.

Usó-Juan, E., & Martínez-Flor, A. (Eds.). (2006). Current trends in the development and teaching of the four language skills. Berlin: Mouton de Gruyter.

Zerzová, J. (2012). Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ. Brno: Masarykova univerzita.

Metriky

0


1168

Views

470

PDF views