Môže umenie vypestovať dobrého občana? Aristotelov príspevok vo svetle teórie výchovy

Roč.24,č.3(2014)

Abstrakt
Text pojednáva o význame a vklade politickej filozofie načrtnutej Aristotelom pre aktuálny kontext občianskeho vzdelávania. V prvej časti analyzuje Aristotelove uvažovanie o tom, kto je občan polis, ako sa občanom stáva, akými vlastnosťami má disponovať a v neposlednom rade vysvetľuje, ako sa má takýto občan vychovať. Druhá časť pojednáva o prostriedkoch takejto výchovy, ktorým Aristoteles venoval časť svojej Politiky a Poetiky – o hudbe a o tragédii. Obe sú významným prostriedkom morálnej výchovy; hudba pre jej melodický a rytmický význam, vďaka ktorému občan navyká cnostiam; tragédia ponúka možnosť očistenia sa od strachu a súcitu. V závere textu je Aristotelov koncept výchovy rámcovaný teóriou výchovy, ktorá pestuje prax mýto-poetickej skúsenosti, a ktorá môže byť odovzdávaná práve humanitnými a výchovnými predmetmi.

Klíčová slova:
Aristoteles; občan; polis; fronésis; hudba; tragédia; výchova; mythos; logos
Reference

Allen, R. (2003). The democratic aims of service learning. Educational Leadership, 60(6), 51–54.

Aristoteles. (2013). Etika Níkomachova. Praha: Rezek.

Aristoteles. (2010). Rétorika. Praha: Rezek.

Aristoteles. (2009). Poetika. Martin: Thetis.

Aristoteles. (2006). Politika. Bratislava: Kalligram.

Bouzek, J., & Kratochvíl, Z. (1994). Od mýtu k logu. Praha: Herrmann & synové.

Daneš, J. (2012). Politické aspekty řecké tragédie. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

Dawson, Ch. (1970). Krize západní vzdělanosti. Praha: SPN.

Dorotíková, S. (2000). Škola a její vliv na hodnotovou kultivaci žákovské populace. In E. Walterová (Ed.), Rozvoj národní vzdělanosti a vzdělávaní učitelů v evropském kontextu. Úvodní teoreticko-analytické studie (s. 24–33). Praha: PdF UK

Hejdánek, L. (1990). Filosofie a víra. Praha: Oikúmené.

Holá, K. (2010). Platónova světelná metafyzika jako základ filosofie výchovy. Paidea, 7(2). Dostupné z http://userweb.pedf.cuni.cz/paideia/download/hola_metafyzika.pdf

Honneth, A. (2012). Erziehung und demokratische Öffentlichkeit. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 15(3), 429–442.

Kratochvíl, Z. (1995). Výchova, zřejmost, vědomí. Praha: Herrmann & synové.

Lárusdóttir, S. H. (2013). Role výchovy a vzdělávání v procesu utváření morálního přístupu k vedení. Studia paedagogica, 18(2–3), 141–156. https://doi.org/10.5817/SP2013-2-3-9">https://doi.org/10.5817/SP2013-2-3-9

Lőbl, R. (1994). Mýtus a logos. Reflexe, 11(3), 1–12.

MacIntyre, A. (2004). Ztráta ctnosti. Praha: Oikúmené.

Macháček, L. (2010). Formálna a neformálna edukácia stredoškolákov k demokratickému občianstvu na Slovensku. Pedagogika.sk, 1(4), 273–293.

Slavík, J., & Čapková, D. (1994). Reflexe učitelské profese: Divadlo, dílna a těžký život v pojetí výuky. Pedagogika, 44(3), 377–388.

Slavík, J. (2001). Umění ve škole: „Jenom“ hra, nebo téma pro reflexi? Pedagogika, 51(4), 525–536.

Stará, J. (2005). Výchova k demokratickému občanství. In V. Spilková (Ed.), Proměny primárního vzdělávání (s. 225–243). Praha: Portál.

Strauss, L. (2007). Obec a člověk. Praha: Oikúmené.

Scruton, R. (2005). Estetické porozumění. Brno: Barrister & Principal.

Scruton, R. (2009). Hudobná estetika. Bratislava: Hudobné centrum.

Švaříček, R. (2013). Konec pedagogiky: kritický esej. Studia paedagogica, 18(2–3), 55–72. https://doi.org/10.5817/SP2013-2-3-4">https://doi.org/10.5817/SP2013-2-3-4

Palouš, R. (2008). Je svět (hodnotově) dvojí nebo jeden? Paidea, 5(2). Dostupné z http:// userweb.pedf.cuni.cz/paideia/download/palous.pdf

Pelcová, N. (2011). Výchova k odvaze a odvaha vychovávat. Paidea, 8(1). Dostupné z http:// userweb.pedf.cuni.cz/paideia/download/pelcova_odvaha.pdf

Platón (1992). Prótagoras. Praha: Oikúmené.

Ricoeur, P. (1990). Mýtus a jeho filosofická interpretace. Reflexe, 6(4), 1–24.

Višňovský, E. (2010). Občianska participácia ako problém kultúry. In J. Plichtová (Ed.), Občianstvo, participácia a deliberácia na Slovensku (s. 45–82). Bratislava: Veda.

Višňovský, E., Kaščák, O., & Pupala, B. (2012). Pedagogický dualizmus teoretického a praktického: historické pozadie a súčasné ilúzie. Pedagogická orientace, 22(3), 305–335. https://doi.org/10.5817/PedOr2012-3-305">https://doi.org/10.5817/PedOr2012-3-305

Wollin, S. S. (2008). Democracy incorporated. Priceton: Priceton Univeristy Press.

Zápotočná, O. (2011). Gramotnosť: stabilný element v sociálnej dynamike. In O. Kaščák & B. Pupala (Eds.), Škola statický element v sociálnej dynamike (s. 26–33). Bratislava: Iura Edition.

Metriky

0

Crossref logo

0


1448

Views

542

PDF views