Spolu, a přece odděleně: podoba částečně diferencovaného vzdělávání na druhém stupni ZŠ optikou učitelů

Roč.30,č.3(2020)

Abstrakt

Studie analyzuje současnou situaci částečné diferenciace (rozdělování žáků v určitých předmětech, na část vyučování) na druhém stupni základních škol v Brně. Teoretická část je věnovaná problematice diferencovaného vzdělávání v ČR. Dále představuje mechanismus částečné diferenciace, na niž je nazíráno jako na jem­nější formu dělení žáků. Studie je koncipovaná jako kvalitativní výzkumné šetření. Data byla získána prostřednictvím rozhovorů s vedením škol (n = 4) a individuálních rozhovorů s učiteli (n = 6), kteří mají přímou zkušenost s výukou v diferencovaných skupinách. Z výsledků vyplývá, že žáci jsou při částečné diferenciaci rozdělováni do dvou homogenizovaných skupin podle předem stanoveného kritéria – výkonu. Uči­telé využívají částečně odděleného vzdělávání k tomu, aby mohli snáze diferenco­vat výuku, a to podle obsahu učební látky, tempa učení, ale také podle očekávaných schopností žáků v jednotlivých skupinách. Data dále ukázala, že se učitelé i vedení škol v určitých tématech týkajících se realizace částečně diferencované výuky na je­jich školách rozcházejí.


Klíčová slova:
trvalá diferenciace; částečná diferenciace; diferencovaná výuka; rovné vzdělávací příležitosti; individuální rozhovory; druhý stupeň základní školy
Reference

Bittnerová, D., Doubek, D., & Levínská, M. (2011). Funkce kulturních modelů ve vzdělávání. Praha: UK.

Brophy, J. E. (1983). Research on the self-fulfilling prophecy and teacher expectations. Journal of Educational Psychology, 75(5), 631–661. https://doi.org/10.1037/0022-0663.75.5.631

Burns, A. (2010). Doing action research in English language teaching: A guide for practitioners. New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203863466

Butler, J. S., Carr, D. A., Toma, E. F., & Zimmer, R. (2013). Choice in a world of new school types. Journal of Policy Analysis and Management, 32(4), 785–806. https://doi.org/10.1002/pam.21711

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203029053

Davies, J., Hallam, S., & Ireson, J. (2010). Ability grouping in the primary school: issues arising from practice. Research Papers in Education, 18(1), 45–60. https://doi.org/10.1080/0267152032000048578

Echols, F., McPherson, A., & Willms, J. (1990). Parental choice in Scotland. Journal of Educational Policy, 5(3), 207–222. https://doi.org/10.1080/0268093900050301

Friedrich, A., Flunger, B., Nagengast, B., Jonkmann, K., & Trautwein, U. (2015). Pygmalion effects in the classroom: Teacher expectancy effects on students’ math achievement. Contemporary Educational Psychology, 41(1), 234–243. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2014.10.006

Fuchs, L. S., & Vaughn, S. (2012). Responsiveness-to-intervention: A decade later. Journal of learning disabilities, 45(3), 195–203. https://doi.org/10.1177/0022219412442150

Gamoran, A. (1992). Is ability grouping equitable? Educational Leadership, 50(2), 11–17.

Gamoran, A., &. Mare, R. (1989). Secondary school tracking and educational inequality: Compensation, reinforcement, or neutrality? The American Journal of Sociology, 94(5), 1146–1183. https://doi.org/10.1086/229114

Gill, P., Stewart, K., Treasure, E., & Chadwick, B. (2008). Methods of data collection in qualitative research: Interviews and focus groups. BDJ online, 204(6), 291–295. https://doi.org/10.1038/bdj.2008.192

Greger, D. (2004). Koncept spravedlivosti a diferenciace žáků. In E. Walterová (Ed.), Úloha školy v rozvoji vzdělanosti (s. 362–370). Brno: Paido.

Greger, D., Chvál, M., Walterová, E., & Černý, K. (2009). Názory českých rodičů a veřejnosti na časné rozdělování žáků. Orbis scholae, 3(3), 51–78. https://doi.org/10.14712/23363177.2018.198

Greger, D., & Holubová, M. (2010). Postoje učitelů k časnému rozdělování žáků a jejich zkušenosti s přechodem žáků do víceletých gymnázií. Pedagogický časopis, 1(1), 85–101. https://doi.org/10.2478/v10159-010-0004-7

Greger, D., Martinková, P., Drabinová, A., Chvál, M., & Straková, J. (2017). Tisková zpráva o přidané hodnotě víceletých gymnázií na základě zjištění longitudinálního výzkumu CLOSE. Praha: UK. Dostupné z https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:c- YALgoGnasJ:https://www.pedf.cuni.cz/PEDF-865-version1-tz_close2017pridana_ hodnotavg_.pdf+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz

Guill, K., Lüdtke, O., & Köller, O. (2017). Academic tracking is related to gains in students’ intelligence over four years: Evidence from a propensity score matching study. Learning and Instruction, 47, 43–52. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2016.10.001

Hanushek, E. A., & Woessman, L. (2005). Does educational tracking affect performance and inequality? Differences-in-differences evidence across countries. Ifo Working Paper No. 1 https://doi.org/10.3386/w11124

ČŠI. (2013). Hlavní zjištění PISA 2012. Praha. ČŠI. Dostupné z http://www.csicr.cz/ getattachment/248e6459-87e1-437f-88fb-5359de627099

Hornby, G., & Witte, Ch. (2014). Ability grouping in New Zeland high schools: Are practices evidence-based? Preventing School Failure, 58(2), 90–95.

Ireson, J., Clark, H., & Hallam, S. (2002). Constructing ability groups in th secondary school: Issues in practice. School Leadership and Management, 22(2), 63–176. https://doi.org/10.1080/1363243022000007737

Kasíková, H., & Straková, J. (Eds.). (2011). Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání. Praha: Karolinum.

Kaščak, O., & Betáková, E. (2014). Vzdelavanie a školovanie v ranom veku v socialne diferencovanej perspektive matiek. Sociológia, 46(1), 5–24.

Kutnick, P., Sebba, J., Blatchford, P., Galton, M., & Thorp, J. (2005). The effects of student grouping: Literature review. Research Report 688. London: DfES.

Loveles, T. (1998). The tracking and ability grouping debate. Fordham report, 2(8), 2–37.

Lucas, S. R. (2001). Effectively maintained inequality: Education transitions, track mobility, and social background effects. American Journal of Sociology, 106(6), 1642–1690. https://doi.org/10.1086/321300

Matějů, P., & Straková, J. (2003). Role rodina a školy v reprodukci vzdělanostních nerovností. Sociologický pohled na úlohu víceletých gymnázií ve světle výzkumu PISA 2000. Sociologický časopis, 39(5), 625–652. https://doi.org/10.13060/00380288.2003.39.5.03

McDonough, J., & McDonough, S. (1997). Research methods for English language teachers. London: Arnold.

McKay, S. L. (2006). Researching second language classrooms. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates. https://doi.org/10.4324/9781410617378

Miles, B. M., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage Publications.

Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada Publishing.

Mouralová, M. (2013). Postoje českých učitelů k vnější diferenciaci žáků a možné hodnotové kořeny těchto postojů. Orbis scholae, 7(3), 11–26. https://doi.org/10.14712/23363177.2015.11

MŠMT. (2001). Národní program rozvoje vzdělávání v České republice: Bílá kniha. Praha: Tauris.

MŠMT. (2013). Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Dostupné z https:// www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-vzdelavaci-politiky-2020-1

MŠMT. (2018). Základní informace ke společnému vzdělávání. Dostupné z http://www.msmt.cz/ file/39369/

Navrátilová, J. (2019). Diferencovaná výuka jako cesta k žákovské participaci. Studia paedagogica, 24(1), 158–186. https://doi.org/10.5817/SP2019-1-7

Northey, S. S. (2005). Handbook on differentiated instruction for middle and high schools. New York: Routledge.

Obrovská, J. (2016). Frajeři, rapeři a propadlíci: etnografie etnicity a etnizace v desegregované školní třídě. Sociologický časopis, 52(1), 53–78. https://doi.org/10.13060/00380288.2016.52.1.242

OECD. (2002). Educational policy analysis. Paris: OECD. https://doi.org/10.1787/epa-2002-en

OECD. (2011). Education policy outlook. Czech Republic.

Patton M. (2002). Qualitative research and evaluation methods. Thousand Oaks: Sage.

Prast, E., Van de Weijer-Bergsma, E., Kroesbergen, E. H., & Van Luit, J. E. H. (2018). Differentiated instruction in primary mathematics: Effects of teacher professional development on student achievement. Learning and Instruction, 54, 22–34. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2018.01.009

Pressey, S. L. (1949). Educational acceleration: Appraisal of basic problems. Columbus: Ohio State University.

Rosenthal, R. &, Jacobson, L. (1968). Pygmalion in the classroom: Teacher expectation and pupils’ intellectual development. New York: Holt, Rinehart & Winston.

Salchegger, S. (2016). Selective school system and academic self-concept: How explicit and implicit school-level tracking relate to big-fish-little-pondeffect across cultures. Journal of Educational Psychology, 108(3), 405–423. https://doi.org/10.1037/edu0000063

Smale-Jacobse, A. E., Meijer, A., Hlems-Lorenz, M., & Maulana, R. (2019). Differentiated instruction in secondary education: A systematic review of research Evidence. Frontiers in Psychology, 10, 1–23. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02366

Smets, W., & Struyven, K. (2018). Realist review of literature on catering for different instructional needs with preteaching and extended instruction. Education sciences, 8(3), 1–18. https://doi.org/10.3390/educsci8030113

Söderström, M., & Uusitalo, R. (2010). School choice and segregation: Evidence from an admission reform. Scandinavian Journal of Economics, 112(1), 55–76. https://doi.org/10.1111/j.1467-9442.2009.01594.x

STEM/MARK. (2009). Sociologický výzkum zaměřený na analýzu struktury postojů a očekávání veřejnosti k oblasti školství, výchovy a vzdělávání, část 2. Postoje rodičů a žáků ke vzdělávání. Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolskareforma/postoje-a-nazory-verejnosti-skolstvi-a-vzdelavani

Straková, J., & Simonová, J. (2010). Výběr základní školy v ČR a faktory, které jej ovlivňují. Sociologický časopis, 51(4), 587–606. https://doi.org/10.13060/00380288.2015.51.4.208

Straková, J., Simonová, J., & Friedlaenderová (2019). Postoje odborné a laické veřejnosti k inkluzivnímu vzdělávání v kontextu obecných postojů k vnější diferenciaci. Studia paedagogica, 24(1), 80–106. https://doi.org/10.5817/SP2019-1-4

Straková, J. (2010). Dopad diferenciace vzdělávacích příležitostí v povinném vzdělávání na vývoj nerovností ve výsledcích žáků v ČR po roce 2000. Pedagogika, 60(1), 21–37.

Straková, J., & Greger, D. (2013). Faktory ovlivňující přechod žáků 5. ročníků na osmileté gymnasium. Orbis scholae, 7(3), 73−85. https://doi.org/10.14712/23363177.2015.14

Straková, J., & Simonová, J. (2015) Výběr základní školy v ČR a faktory, které jej ovlivňují. In D. Greger, J. Simonová, & J. Straková (Eds.), Spravedlivý start. Praha: UK.

Strauss, A., & Corbinová, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert.

Šojdrová, M., Bařinková, Z, Borkovcová, I., & Dlouhý, R. (2014). Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení. Praha: ČŠI. Dostupné z http://www.vyzkum-mladez.cz/ zprava/1432571599.pdf

Tannenbergerová, M. (2016). Průvodce školní inkluzí. Praha: Wolters Kluwer ČR.

Tieso, C. L. (2003). Ability grouping is not just tracking anymore. Roeper Review, 26, 29–36. https://doi.org/10.1080/02783190309554236

Tomlinson, C. A. (2014). The differentiated classroom. Responding to the needs of all learners. USA: ASCD.

Vališová, A., & Kasíková, H. (Eds.). (2007). Pedagogika pro učitele. Praha: Grada.

Veselý, A., & Matějů, P. (2010). Vzdělávací systémy a reprodukce vzdělávacích nerovností. In P. Matějů, J. Straková, & A. Veselý (Eds.), Nerovnosti ve vzdělávání. Od měření k řešení (s. 38–90). Praha: SLON.

Veselý, A., Fisher, J., Jabůrková, M., Pospíšil, M., Prokop, D., Sáblík, R., Stuchlíková, I., & Štech, S. (2019). Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Dostupné z https://www.msmt. cz/file/51582/

Walterová, E. (Ed.). (2011). Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň. Praha: Karolinum.

Wilkinson, S., Penney, D., & Allin, L. (2016). Setting and within-class ability grouping: A survey of practices in physical education. European Physical Education Review, 22(3), 336–354. https://doi.org/10.1177/1356336X15610784

Zacharias, N. T. (2012). Qualitative research methods for second language education: A Coursebook. United Kingdom: Cambridge Scholars.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Metriky

0

0


581

Views

474

PDF views