Inovativní a tradiční použití ICT ve výuce německého jazyka

J. Bláhová

Abstrakt

Studie popisuje zjištění mezinárodních výzkumů, která korespondují s tvrzením v odborné literatuře, že informační a komunikační technologie (ICT) podporují inovativní pedagogické postupy v duchu konstruktivistické teorie učení, a srovnává je s výsledky výzkumu autorky této studie. Kvalitativní výzkum (metodami hloubkového rozhovoru a pozorování výuky) je prováděn mezi učiteli německého jazyka na českých gymnáziích. Výsledky výzkumu naznačují, že ICT nepůsobí jako katalyzátor změn, ale inovativní výuku mohou při jejich vhodném použití podpořit. Jako smysluplné se ukazuje takové použití ICT, které do výuky vnáší nějakou „přidanou hodnotu“. Touto „přidanou hodnotu“ mohou ICT zefektivnit jak výuku inovativní, tak tradiční.

Bibliografická citace

Bláhová, J. (2010). Inovativní a tradiční použití ICT ve výuce německého jazyka. Pedagogická orientace, 20(2), 77–92.

Klíčová slova

informační a komunikační technologie (ICT); inovativní pedagogické postupy; konstruktivistická teorie učení; tradiční výuka; výuka s podporou ICT

Plný Text:Copyright (c) 2014

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.