Učební úlohy ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy: vybrané výsledky CPV videostudie fyziky

Roč.18,č.4(2008)

Abstrakt

Učební úlohy představují soubor specifických požadavků kladených na žákovo učení. Z hlediska didaktiky je klíčovou otázka, jaký potenciál mají učební úlohy pro procesy učení. Předkládané výzkumné sdělení je zaměřeno právě tímto směrem. Na základě systematické analýzy videozáznamů 27 vyučovacích hodin fyziky na 2. stupni základní školy je hledána odpověď na otázky: Kolik učebních úloh je řešeno ve vyučovací hodině a v jakém časovém zastoupení? Kolik času zaujímají fáze zadávání, řešení a kontroly úloh? Kdo je řešitelem úloh? Jaký typ řešení úlohy vyžadují? Výsledky ukazují, že práce s učebními úlohami zaujímá 63 % všech posuzovaných sekvencí, což odpovídá přibližně 6 úlohám za jednu vyučovací hodinu. Dále bylo zjištěno, že nejčastěji řeší úlohy učitel v interakci se žáky, nejvíce úloh vyžaduje slovní řešení a nejméně jsou zastoupeny úlohy řešené experimentálně.


Klíčová slova:
učební úlohy; výuka fyziky; videostudie; vyučování; učení
Metriky

544

Views

360

PDF views