Výzva pro autory

Výzva pro autory k zasílání příspěvků do monotematického čísla PedOr 2/2018
„Být jiný“ v české základní škole


Momentálně zaváděný princip společného vzdělávání aktualizoval v českých školách jednu z tradičních
os, v kterých se realizuje každodenní školní život – osu vedoucí mezi jinakostí a stejností. Žáci a žákyně
jedné školy nebo třídy tvoří přirozenou sociální skupinu, v níž se explicitně i implicitně ustanovuje určitá
norma žákovství – tedy představa toho, kdo a co je „normální“. Oproti této normě se vyčleňují „ti jiní“,
jejichž školní zkušenosti se tím mohou zásadně měnit. Kritéria zakládající jinakost mohou variovat od
formálních diagnóz (např. smyslové postižení a specifické poruchy učení) přes vizuálně odlišné identity
(např. rasový původ nebo členství ve výrazné subkultuře) až po implicitní přiřazování k sociálním
kategoriím relevantním pro školní vzdělávání (např. socio-kulturní úroveň rodiny nebo kognitivní
schopnosti). Jejich společným znakem je, že zvýrazňují rozdíly mezi majoritou („ti normální“)
a minoritou („ti jiní“), ale zároveň obě kategorie homogenizují.


Připravované monotematické číslo časopisu Pedagogická orientace aspiruje na zmapování toho, jak
současné české základní školy pracují s faktickou i pomyslnou hranicí mezi normalitou a jinakostí.
Jinakost lze tematizovat z perspektivy těch žáků a žákyní, kteří jsou jejími nositeli a nositelkami, nebo
z perspektivy těch, kteří jsou považováni za normu, z níž jinakost vybočuje, případně z perspektivy
vyučujících a rodičů či lékařské a psychologické obce, která spoluvytváří definici jinakosti. Za klíčovou
považujeme zejména první zmíněnou perspektivu. V rámci ní pak chceme popsat a analyzovat postoje,
představy a zkušenosti příslušné skupiny se svojí jinakostí.


Monotematické číslo by tak mohlo přinést odpovědi na následující otázky o „těch jiných“: Jak silnou
odlišnost od ostatních pociťují? Jak silně je jim odlišnost připomínána okolím? Je pro ně odlišnost
negativně prožívaným stigmatem, pozitivně prožívanou osobní výjimečností, nebo neutrální deskripcí?
Intervenuje jejich jinakost do školních výkonů a do jejich hodnocení? Jaké strategie používají
k vyrovnání se se svou jinakostí? Ale také odpovědi na otázky o „těch jiných“: Jak vrstevnické skupiny
vnímají a hodnotí jinakost některých členů a členek? Jak rodiče a vyučující vnímají a hodnotí jinakost
některých žákyň a žáků? Jaké strategie pro vyrovnávání se s jejich jinakostí používají? Jak jinakost
zasahuje do přípravy, průběhu a hodnocení výuky? Kdo a jak ustavil kategorii jinakosti a jakými postupy
ji spojil s konkrétní osobou?


V připravovaném monotematickém číslu jsou vítány empirické i teoretické studie týkající se vnitřní i vnější
perspektivy na individuální či skupinovou jinakost v realitě českých základních škol (případně v meziná-
rodním srovnání). Ačkoliv se jednotlivé studie budou pravděpodobně soustřeďovat pouze na jedno
kritérium zakládající jinakost (např. etnicita), monotematické číslo jako celek si klade za cíl prozkoumat
jednak vzájemné vztahy mezi různými typy jinakostí (např. kombinace etnicity a genderu) a jednak společné
i specifické rysy jednotlivých typů jinakostí a školních zkušeností, které jsou s nimi spojeny. 


Své místo v monotematickém čísle najdou také informace o plánovaných či již realizovaných akcích
(konference, workshopy, projektové aktivity aj.) a uvítáme i recenze odborných monografií s pří-
buznými tématy.
Časový plán přípravy monotematického čísla PedOr 2/2018 je následující:
 Abstrakty příspěvků v rozsahu 1–2 stran zasílejte do 30. 11. 2017 na
irena.smetackova@pedf.cuni.cz
 V abstraktu uveďte: autora (autory) a název příspěvku, jeho typ: studie (rozsah
cca 25 normovaných stran); diskusní příspěvek nebo esej (rozsah cca 10 normovaných stran),
cíl a obsah příspěvku.
 Abstrakty budou posouzeny garanty čísla a do 15. 12. 2017 obdrží jejich autoři vyrozumění
o dalším postupu.
 Termín pro odevzdání studií je stanoven na 15. 2. 2018.
 Následně studie projdou standardním recenzním řízením – recenzní posudky budou autorům
průběžně zasílány spolu s žádostí o provedení úprav do 15. 4. 2018.
 Poté bude číslo redakčně zpracováno a předáno do tisku.


Editoři čísla: Irena SMETÁČKOVÁ (PedF UK), David DOUBEK (PedF UK), Kateřina LOJDOVÁ (PdF MU)