Новая русистика (Nová rusistika)

Международный журнал современной филологической и ареальной русистики
odborný rusistický časopis. Publikuje stati, materiály, recenze a zprávy z oblasti filologické a areálové rusistiky.
Vydává Česká asociace slavistů.
Patří k recenzovaným odborným časopisům.
ISSN 1803-4950
Vychází 2x ročně