Procházet index názvů


 
Číslo Název
 
Vol 18, No 2 (2011) 3D analýza v prostředí GIS: konstrukce průběhu hranic geologi ckých těles na příkladu stavby území mapového listu 25-231 Rožnov pod Radhoštěm Abstrakt   PDF
Denisa Poulová, Karel Kněžínek, Rostislav Melichar
 
Vol 11 (2004) 3D STAVBA LOMŮ MOKRÁ (PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY) Abstrakt   PDF
Jiří Rez
 
Vol 12 (2005) ACIDOBAZICKÉ REAKCE VÝLUHŮ PŮD NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH MORAVSKÉHO KRASU Abstrakt   PDF
Monika Schwarzová, Jiří Faimon, Jindřich Štelcl, Petr Zajíček, Imrich Krištof
 
Vol 20, No 1-2 (2013) ACIDOBAZICKÉ VLASTNOSTI PŮD NA LOKALITĚ KOŇSKÝ SPÁD (MORAVSKÝ KRAS) Abstrakt   PDF
Marika Jabůrková, Jiří Faimon
 
Vol 7 (2000) AEROSOLY V ATMOSFÉŘE CÍSAŘSKÉ JESKYNĚ (MORAVSKÝ KRAS) Abstrakt   PDF
Jiří Faimon, Jindřich Štelcl, Jiří Zimák, Pavel Slavík
 
Vol 18, No 2 (2011) Aktivita radiocesia a přirozených radioaktivních prvků v sedimentech Plumlovské přehrady a přirozená radioaktivita hornin snosné oblasti Abstrakt   PDF
Jiří Zimák, Libuše Ďurďová
 
Vol 6 (1999) Akumulační a morfostratigrafické úrovně Říčky (Moravský kras) Abstrakt
Rudolf Musil
 
Vol 8 (2001) ALKALICKO-ŽIVCOVÝ PALEORYOLIT Z LUDMÍROVA NA DRAHANSKÉ VRCHOVINĚ Abstrakt   PDF
Jiří Zimák, Jan Výmola
 
Vol 21, No 1-2 (2014) ALKÁLIE V BŘIDLICÍCH ROZSTÁŇSKÉHO SOUVRSTVÍ TĚŽENÝCH VE VELKOLOMU MOKRÁ (MORAVSKÝ KRAS) Abstrakt   PDF
Jindřich Štelcl, Jiří Zimák, Roman Donocik
 
Vol 19, No 1-2 (2012) ALKÁLIE V KARBONÁTOVÝCH HORNINÁCH MACOŠSKÉHO A LÍŠEŇSKÉHO SOUVRSTVÍ VE VELKOLOMU MOKRÁ (MORAVSKÝ KRAS) Abstrakt   PDF
Jindřich Štelcl, Jiří Zimák, Roman Donocik
 
Vol 22, No 1-2 (2015) ALTERACE DETRITICKÉHO TITANITU V KULMU DRAHANSKÉ VRCHOVINY Abstrakt   PDF
Aleš Novotný, Renata Čopjaková
 
Vol 16 (2009) ALUVIÁLNÍ KUŽEL V ÚDOLÍ ČERNÉ OSTRAVICE Abstrakt   PDF
Karel Šilhán, Tomáš Pánek
 
Vol 23, No 1-2 (2016) ANALÝZA LABORATORNÍCH HODNOT RADIOAKTIVITY HORNIN NA MAPOVÉM LISTU 15-11 ZLATÉ HORY Abstrakt   PDF
Jiří Zimák
 
Vol 6 (1999) Anastomózní říční systém v CHKO Litovelské Pomoraví Abstrakt
Karel Kirchner, Antonín Ivan
 
Vol 22, No 1-2 (2015) ANIZOTROPIE MAGNETICKÉ SUSCEPTIBILITY HORNIN NA KONTAKTU METABAZITOVÉ A DIORITOVÉ ZÓNY BRNĚNSKÉHO MASIVU V OKOLÍ VELKÉ BABY U JINAČOVIC Abstrakt   PDF
Lukáš Mareček, Rostislav Melichar
 
Vol 20, No 1-2 (2013) ANNULATA EVENT Z PROFILU V JÁMOVÉM LŮMKU U OCHOZI U BRNA – POZNÁMKY KE KONODONTOVÉ BIOSTRATIGRAFII (FAMEN, MORAVSKÝ KRAS) Abstrakt   PDF
Tomáš Weiner, Jiří Kalvoda
 
Vol 19, No 1-2 (2012) ANOMÁLNĚ VYSOKÉ OBSAHY URANU V TAKTITECH A REAKČNÍCH SKARNECH PLÁŠTĚ ŽULOVSKÉHO MASIVU Abstrakt   PDF
Jiří Zimák
 
Vol 18, No 2 (2011) Antropogenní ovlivnění mikroklimatu Císařské jeskyně (Moravský kras) Abstrakt   PDF
Roman Horníček, Jiří Faimon, Daniel Sas
 
Vol 21, No 1-2 (2014) ANTROPOGENNÍ OVLIVNĚNÍ OXIDU UHLIČITÉHO V JESKYNI V OBDOBÍ POTLAČENÉ VENTILACE (BALCARKA, MORAVSKÝ KRAS) Abstrakt   PDF
Marek Lang, Jiří Faimon
 
Vol 7 (2000) ANTROPOGENNÍ TRANSFORMACE RELIÉFU VÝCHODNÍ ČÁSTI NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ Abstrakt   PDF
Karel Kirchner, Antonín Ivan, Sylvie Hofírková, Andrea Petrová, Tibor Andrejkovič
 
Vol 23, No 1-2 (2016) APLIKACE TEXTURNÍ RTG-DIFRAKČNÍ ANALÝZY V TEKTONICE – KVANTIFIKACE PŘEDNOSTNÍ ORIENTACE KALCITU V KARBONÁTOVÝCH HORNINÁCH Abstrakt   PDF
Stanislav Kurdík, Rostislav Melichar, Jiří Novák, Dalibor Všianský
 
Vol 27, No 1-2 (2020) Application of fluorescent light microscopy to enhanced lithofacies analysis of Jurassic carbonate rocks, SE Bohemian Massif Abstrakt   PDF (English)   HTML (English)
Lukáš Jurenka, Juraj Franců
 
Vol 19, No 1-2 (2012) BARNATÉ ŽIVCE Z PYRHOTINOVÉHO ZRUDNĚNÍ V BUŠÍNĚ Abstrakt   PDF
Václav Mandovec, Zdeněk Losos
 
Vol 8 (2001) BARNATÝ MUSKOVIT A BARNATÝ FLOGOPIT V METAMORFITECH A RUDÁCH ZLATOHORSKÉHO RUDNÍHO REVÍRU Abstrakt   PDF
Pavel Novotný, Jiří Zimák
 
Vol 14 (2007) Bazické žíly s pyroxenem v okolí Blanska Abstrakt   PDF
Petr Gadas, Miroslava Gregerová, Lukáš Krmíček
 
Vol 14 (2007) Biodiverzita kultivovatelných prokaryot z Hranické propasti a možnosti uplatnění těchto mikroorganizmů při utváření karbonátových speleotém Abstrakt   PDF
Milan Geršl, Marcel Kosina, Ivo Sedláček, Dana Nováková, Fraňo Travěnec
 
Vol 10 (2003) BIOLOGICKÁ DEGRADACE ARAGONITU VE ZBRAŠOVSKÝCH ARAGONITOVÝCH JESKYNÍCH Abstrakt   PDF
Milan Geršl, Martin Novák
 
Vol 13 (2006) Biostratigrafické doklady pro tence šupinovitou stavbu hranického paleozoika, moravskoslezská zóna Abstrakt   PDF
Ondřej Bábek, Jiří Otava
 
Vol 13 (2006) Biotit a amfibol z ultradraselných hornin jihlavského plutonu – produkty sekundární hydratace pyroxenu Abstrakt   PDF
Jana Suchánková, Jaromír Leichmann, Josef Zeman
 
Vol 24, No 1-2 (2017) Biotitická plagioklasová rula z Koutů nad Desnou a Rejhotic (vrbenská skupina v zóně Červenohorského sedla): nové mineralogické údaje Abstrakt   PDF   HTML
Jiří Zimák
 
Vol 21, No 1-2 (2014) BORNIT Z HYDROTERMÁLNÍ MINERALIZACE HISTORICKÉHO LOŽISKA ZLATÝ DŮL U HLUBOČEK (KULM NÍZKÉHO JESENÍKU) Abstrakt   PDF
Michaela Kotlánová, Zdeněk Dolníček
 
Vol 18, No 1 (2011) Brand new Geochemical Data Toolkit (GCDkit 3.0) – is it worth upgrading and browsing documentation? (Yes!) Abstrakt   PDF (English)
Vojtěch Janoušek, Colin M. Farrow, Vojtěch Erban, Jakub Trubač
 
Vol 9 (2002) BRNĚNSKÉ POSTBADENSKÉ ŠTĚRKY – OMYLY A MYSTIFIKACE Abstrakt   PDF
Jaromír Karásek
 
Vol 18, No 2 (2011) Brněnský křemenný val Abstrakt   PDF
Antonín Přichystal, Marek Slobodník
 
Vol 26, No 1-2 (2019) Burial and thermal history modelling of the Upper Carboniferous strata based on vitrinite refl ectance data from Bzie-Dębina-60 borehole (Upper Silesian Coal Basin, southern Poland) Abstrakt   HTML (English)   PDF (English)
Dariusz Botor, Ondřej Bábek
 
Vol 18, No 1 (2011) Cambrian and Ordovician Fossil-Lagerstätten in the Barrandian area Abstrakt   PDF (English)
Oldřich Fatka, Petr Budil, Petr Kraft, Michal Mergl, Radek Mikuláš, Martin Valent, Karolína Lajblová, Štěpán Rak, Marika Steinová, Michal Szabad, Václav Micka, Martina Aubrechtová, Lukáš Lajbl, Martina Nohejlová, Jakub Vodička
 
Vol 13 (2006) Co přinesla revize mělkých naftových vrtů Cf-600 Drnholec-5 a 7 pro řešení problému hranice karpat/spodní baden? Abstrakt   PDF
Pavla Petrová, Josef Adámek
 
Vol 26, No 1-2 (2019) Časová rezidua odečtů P vln ze severokorejské jaderné exploze z roku 2017 a jejich příspěvek k problematice nehomogenit litosféry ve střední Evropě Abstrakt   HTML   PDF
Josef Havíř
 
Vol 17, No 1-2 (2010) DEFORMACE SVRCHNOBADENSKÝCH TRACHYANDEZITŮ U BOJKOVIC JAKO ODRAZ POSTINTRUZIVNÍ TRANSTENZE V BĚLOKARPATSKÉ JEDNOTCE (VNĚJŠÍ ZÁPADNÍ KARPATY) Abstrakt   PDF
Ivan Poul, Oldřich Krejčí, Jiří Janečka, Roman Živor
 
Vol 18, No 2 (2011) Dendrogeomorfologická analýza časové dotace sedimentů do vysokogradientového toku (příkladová studie Satina; Moravskoslezské Beskydy) Abstrakt   PDF
Karel Šilhán
 
Vol 17, No 1-2 (2010) DENDROCHRONOLOGICKÉ DATOVÁNÍ BLOKOVOBAHENNÍCH PROUDŮ (PŘÍKLADOVÁ STUDIE SLAVÍČ; MORAVSKOSLEZSKÉ BESKYDY) Abstrakt   PDF
Karel Šilhán
 
Vol 14 (2007) Depoziční architektura moderních fluviálních sedimentů na lokalitě Čerták (Staré Město u Uherského Hradiště) – umělé mrtvé rameno řeky Moravy Abstrakt   PDF
Slavomír Nehyba, Ondřej Bábek
 
Vol 14 (2007) Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. od Brna Abstrakt   PDF
David Buriánek, Helena Gilíková, Slavomír Nehyba, Jiří Otava
 
Vol 18, No 2 (2011) Destrukce kalcitových speleotém v jeskyních Moravského krasu Abstrakt   PDF
Marta Durďáková, Jiří Faimon
 
Vol 25, No 1-2 (2018) DEVONIAN SEDIMENTARY ROCKS TECTONICALLY INCORPORATED INTO THE BRNO MASSIF, EASTERN MARGIN OF THE BOHEMIAN MASSIF Abstrakt   PDF (English)   HTML (English)
Ján Klištinec, Rostislav Melichar
 
Vol 8 (2001) DEVONSKÉ POLŠTÁŘOVÉ LÁVY Z JIŽNÍ ČÁSTI VRBENSKÉ SKUPINY (SILEZIKUM) Abstrakt   PDF
Antonín Přichystal
 
Vol 18, No 1 (2011) Diamonds in the Bohemian Massif – evidence for ultrahigh-pressure Abstrakt   PDF (English)
Jana Kotková, Patrick J. O’Brien, Martin A. Ziemann
 
Vol 15 (2008) Dickit z hydrotermální žíly na lokalitě Zlatý důl u Hluboček (kulm Nízkého Jeseníku) Abstrakt   PDF
Zdeněk Dolníček, Jan Filip
 
Vol 20, No 1-2 (2013) DISTRIBUCE ALKÁLIÍ V KARBONÁTOVÝCH HORNINÁCH LÍŠEŇSKÉHO SOUVRSTVÍ V PROSTORU MEZIDEPONIE VE VÝCHODNÍ ČÁSTI VELKOLOMU MOKRÁ (MORAVSKÝ KRAS) Abstrakt   PDF
Jindřich Štelcl, Jiří Zimák, Roman Donocik
 
Vol 18, No 2 (2011) Distribuce hypocenter zemětřesení v epicentrální oblasti Nový Kostel Abstrakt   PDF
Miroslav Halló
 
Vol 14 (2007) DISTRIBUCE NĚKTERÝCH PRVKŮ A OXIDŮ V PŮDNÍCH PROFILECH V OBLASTI KRÁLICKÉHO SNĚŽNÍKU Abstrakt   PDF
Jaromír Hanák, Hana Müllerová, Pavel Müller
 
Vol 9 (2002) DISTRIBUCE PŘIROZENĚ RADIOAKTIVNÍCH PRVKŮ V MORAVSKÝCH SPRAŠÍCH Abstrakt   PDF
Lenka Kvítková
 
Vol 19, No 1-2 (2012) DOKLAD AKTIVITY NÍZKOTEPLOTNÍCH Ca-Na-Cl SOLANEK VE FELDSPATITIZOVANÝCH GRANITECH ŽIVCOVÉHO LOŽISKA KRÁSNO (MASIV KRUDUM) Abstrakt   PDF
Zdeněk Dolníček, Miloš René
 
Vol 17, No 1-2 (2010) DOKLADY STŘEDNOMIOCENNÍ NÁSUNOVÉ TEKTONIKY V BĚLOKARPATSKÉ JEDNOTCE FLYŠOVÉHO PÁSMA ZÁPADNÍCH KARPAT Abstrakt   PDF
Oldřich Krejčí, Ivan Poul
 
Vol 9 (2002) DOKUMENTACE HOLOCENNÍCH SEDIMENTŮ VE ŠTĚRKOVNĚ U HULÍNA Abstrakt   PDF
Jiří Janál
 
Vol 16 (2009) DOKUMENTACE TĚLESA DÁLNICE D47 V ÚSEKU LIPNÍK NAD BEČVOU–KLIMKOVICE Abstrakt   PDF
Pavla Tomanová Petrová, Helena Gilíková, Jan Čurda, Vladimíra Petrová, Oldřich Krejčí, Daniel Nývlt
 
Vol 7 (2000) DRUHY JESKYNÍ A JEJICH VÝŠKOVÉ ROZVRSTVENÍ V ÚDOLÍ ŘÍČKY (MORAVSKÝ KRAS) Abstrakt   PDF
Rudolf Musil
 
Vol 7 (2000) DVA GENETICKÉ TYPY TREMOLITU A NÁLEZ OBJEKTŮ, PODOBNÝCH FOSÍLIÍM, Z LOMU KONSTANTIN VE VELKOVRBENSKÉ SKUPINĚ Abstrakt   PDF
Jaroslav Reif, Zdeněk Losos, Monika Němečková, Rudolf Šmůla
 
Vol 19, No 1-2 (2012) DVĚ ÚROVNĚ KVARTÉRNÍHO PEDIMENTU VE SLAVKOVĚ U BRNA, STŘEDOMORAVSKÉ KARPATY Abstrakt   PDF
Tadeáš Czudek
 
Vol 10 (2003) DVOJSLÍDNÉ GRANITY Z OKOLÍ OŘECHOVA Abstrakt   PDF
Miloš René
 
Vol 26, No 1-2 (2019) Dynamické modelování ložisek kaolinu na příkladu ložiska Jimlíkov-východ Abstrakt   HTML   PDF
František Staněk, Jan Jelínek, Radomír Grygar, Jana Staňková, Marcela Jarošová
 
Vol 17, No 1-2 (2010) DYNAMIKA A MECHANISMUS INTERAKCE ALBIT-VODA ZA NORMÁLNÍCH PODMÍNEK Abstrakt   PDF
Miroslav Šulák, Jiří Faimon
 
Vol 18, No 2 (2011) Dynamika koryta Moravy ve vztahu k příbřežní vegetaci na základě studia historických map a současných měření: případová studie ze Strážnického Pomoraví Abstrakt   PDF
Mirek Smetana
 
Vol 20, No 1-2 (2013) DYNAMIKA ROZPOUŠTĚNÍ XENOTIMU V NEUTRÁLNÍM A KYSELÉM PROSTŘEDÍ Abstrakt   PDF
Jiří Faimon, Eva Šebestová, Dominik Talla, Karel Novotný
 
Vol 7 (2000) DYNAMIKA SKAPOVÝCH VOD (CÍSAŘSKÁ JESKYNĚ, MORAVSKÝ KRAS) Abstrakt   PDF
Jiří Faimon, Jindřich Štelcl, Jiří Zimák, Pavel Slavík
 
Vol 7 (2000) DYNAMIKA TĚŽKÝCH KOVŮ V SYSTÉMU NOVOMLÝNSKÝCH NÁDRŽÍ Abstrakt   PDF
Pavel Ondráček, Josef Zeman
 
Vol 23, No 1-2 (2016) EXPERIMENTÁLNÍ STUDIUM A MODELOVÁNÍ PRAVIDELNÝCH PÁSKŮ V KŘEMIČITÝCH HYDRATOVANÝCH GELECH Abstrakt   PDF
Marián Zbraněk, Josef Zeman
 
Vol 17, No 1-2 (2010) EXPERIMENTÁLNÍ STUDIUM VZNIKU OSCILAČNÍCH VZORŮ REAKČNĚ-DIFUZNÍM MECHANISMEM Abstrakt   PDF
Nikola Klanicová, Josef Zeman
 
Vol 14 (2007) Experimentální výpal vybraných minerálů a jeho aplikace při studiu materiálu dvou historických pecí Abstrakt   PDF
Miroslava Gregerová, Dana Hanuláková
 
Vol 11 (2004) EXPERIMENTÁLNÍ ZVĚTRÁVÁNÍ PERTHITICKÉHO ŽIVCE Abstrakt   PDF
Karel Vybíhal, Jiří Faimon
 
Vol 19, No 1-2 (2012) EXTRATERESTRICKÉ BAZALTY NWA 5235 A HaH 286 A JEJICH POROVNÁNÍ S MORAVSKÝM METEORITEM STONAŘOV Abstrakt   PDF
Magdalena Šimčíková
 
Vol 10 (2003) FACIÁLNÍ ANALÝZA HRANIČNÍHO INTERVALU MEZI MACOŠSKÝM A LÍŠEŇSKÝM SOUVRSTVÍM NA VYBRANÝCH PROFILECH V MORAVSKÉM KRASU Abstrakt   PDF
Tomáš Přikryl, Ondřej Bábek
 
Vol 17, No 1-2 (2010) FAUNA VRTŮ HL1 A HL2 U HLUCHOVA (STŘEDNÍ MIOCÉN), PROSTĚJOVSKO Abstrakt   PDF
Kamil Zágoršek, Pavla Tomanová Petrová, Slavomír Nehyba, Vladimíra Jašková, Šárka Hladilová
 
Vol 27, No 1-2 (2020) Faunistické společenstvo kroměřížského souvrství na lokalitě Litenčice (karpatská předhlubeň, střední Morava) Abstrakt   PDF   HTML
Růžena Gregorová, Pavla Tomanová Petrová, Helena Gilíková, Slavomír Nehyba, Rostislav Brzobohatý, Šárka Hladilová, Matúš Hýžný, Kamil Zágoršek, Lucie Kleprlíková
 
Vol 19, No 1-2 (2012) FÁZOVÉ SLOŽENÍ STRUSEK PO TAVBĚ STŘÍBRNÝCH RUD NA HAVLÍČKOBRODSKU Abstrakt   PDF
Kateřina Janíčková, Zdeněk Dolníček, Karel Malý
 
Vol 19, No 1-2 (2012) FÁZOVÉ SLOŽENÍ STŘEDOVĚKÝCH STRUSEK PO TAVBĚ Pb-Ag RUD Z HUTNICKÉHO AREÁLU PLANDRY U JIHLAVY Abstrakt   PDF
Jaroslav Kapusta, Zdeněk Dolníček, Karel Malý
 
Vol 19, No 1-2 (2012) FERRIERIT-Mg Z KALCITOVÉ ŽÍLY V MONCHIQUITU NA LOKALITĚ ŽILINA U NOVÉHO JIČÍNA (SLEZSKÁ JEDNOTKA, VNĚJŠÍ ZÁPADNÍ KARPATY) Abstrakt   PDF
Tomáš Urubek, Zdeněk Dolníček
 
Vol 20, No 1-2 (2013) FLUIDNÍ INKLUZE A CHEMICKÉ SLOŽENÍ ANALCIMU Z LOKALITY ŘEPIŠTĚ (SLEZSKÁ JEDNOTKA, VNĚJŠÍ ZÁPADNÍ KARPATY) Abstrakt   PDF
Tomáš Urubek, Zdeněk Dolníček, Kamil Kropáč, Tomáš Lehotský
 
Vol 20, No 1-2 (2013) FLUIDNÍ INKLUZE V GROSULÁRU „PLOVOUCÍCH GRANÁTŮ“ Z MRAMORU Z VÁPENNÉ V PLÁŠTI ŽULOVSKÉHO PLUTONU Abstrakt   PDF
Martin Schreier, Zdeněk Dolníček, Vlastimil Mašek
 
Vol 13 (2006) Fluidní inkluze v oválných zirkonech těžké frakce kvarcitu z Květničky u Tišnova (svratecká klenba moravika) Abstrakt   PDF
Zdeněk Dolníček, Karel Malý
 
Vol 13 (2006) Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí Abstrakt   PDF
Slavomír Nehyba, Miroslav Bubík, Karel Kirchner, Pavla Petrová, Jan Vít
 
Vol 17, No 1-2 (2010) FORAMINIFEROVÁ FAUNA OXFORDSKÝCH VÁPENCŮ NA ŠVÉDSKÝCH ŠANCÍCH U BRNA Abstrakt   PDF
Miroslav Bubík
 
Vol 13 (2006) Foraminiferová společenstva z vrtu HV-5 Rybníček Abstrakt   PDF
Jitka Kopecká
 
Vol 11 (2004) FORAMINIFERY BRNĚNSKÝCH PÍSKŮ VE VRTU ČERNOVICE TGB-1 Abstrakt   PDF
Miroslav Bubík, Pavla Petrová
 
Vol 19, No 1-2 (2012) FOSFÁT A PELOKARBONÁT Z PELITŮ PODSLEZSKÉ JEDNOTKY NA STAVBĚ SILNICE R48 U FRÝDKU-MÍSTKU, ČESKÁ REPUBLIKA Abstrakt   PDF
Dalibor Matýsek, Miroslav Bubík
 
Vol 19, No 1-2 (2012) FOSFÁTOVÁ ANALÝZA SEDIMENTU Z ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY OLOMOUC-NEMILANY Abstrakt   PDF
Zuzana Lenďáková, Andrea Grígelová
 
Vol 12 (2005) FOSFORITOVÉ KONKRECE VE SVRCHNÍ KŘÍDĚ SLEZSKÉ JEDNOTKY Abstrakt   PDF
Dalibor Matýsek, Petr Skupien
 
Vol 15 (2008) Fosilní pobřežní valy na břehu sarmatského jezera Abstrakt   PDF
František Hubatka, Pavla Tomanová Petrová, Slavomír Nehyba, Miroslav Bubík
 
Vol 15 (2008) Fosilní sesuvem hrazené jezero v údolí Babínku (Vsetínské vrchy): příspěvek k poznání holocenního vývoje reliéfu flyšových Karpat Abstrakt   PDF
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
 
Vol 17, No 1-2 (2010) FOSILNÍ SESUVY V NEOGENNÍCH MOŘSKÝCH JÍLECH NA SEVERU BRNĚNSKÉ AGLOMERACE – PODCENĚNÝ ASPEKT PRO ZALOŽENÍ OBYTNÝCH STAVEB Abstrakt   PDF
Ivan Poul, Oldřich Krejčí, František Hubatka
 
Vol 6 (1999) Fraktální vlastnosti geologických objektů Abstrakt
Vít Prudil
 
Vol 7 (2000) FYLITICKÝ SVOR S CHLORITOIDEM A MAGNETITEM Z ALUVIÁLNÍCH ULOŽENIN OSKAVY U NEMRLOVA Abstrakt   PDF
Jiří Zimák, Zdeněk Gába
 
Vol 18, No 2 (2011) Gamaspektrometrická charakteristika lokalit primární zlatonosné mineralizace v Horách u Předína (západní Morava) Abstrakt   PDF
Tereza Potočková, Zdeněk Dolníček, Stanislav Houzar
 
Vol 17, No 1-2 (2010) GAMASPEKTROMETRICKÁ CHARAKTERISTIKA UHELNÝCH SEDIMENTŮ BOSKOVICKÉ BRÁZDY A STRUSEK VZNIKLÝCH JEJICH SPALOVÁNÍM Abstrakt   PDF
Petra Jakubová, Jaromír Leichmann
 
Vol 7 (2000) GENETICKÉ ASPEKTY FLUORITOVÉ MINERALIZACE U RAKŠIC V BRNĚNSKÉM MASIVU Abstrakt   PDF
Marek Slobodník, Zdeněk Dolníček, Jaromír Leichmann
 
Vol 17, No 1-2 (2010) GENEZE KŘEMENNÝCH ŽIL U VELKÉ KRAŠE V SILEZIKU Abstrakt   PDF
Marek Slobodník, Antonín Přichystal, Rostislav Morávek
 
Vol 8 (2001) GENEZE KVARTÉRNÍCH SEDIMENTŮ V PROSTORU NÁMĚSTÍ SVOBODY V BRNĚ Abstrakt   PDF
Lenka Kvítková
 
Vol 17, No 1-2 (2010) GEOARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM HALŠTATSKÉ ZEMNICE V MODŘICÍCH U BRNA Abstrakt   PDF
Markéta Jarošová, Lenka Lisá, Antonín Přichystal, David Parma, Libor Petr, Petr Kos
 
Vol 19, No 1-2 (2012) GEOFYZIKÁLNÍ MAPOVÁNÍ KRASOVÝCH STRUKTUR METODOU MULTIELEKTRODOVÉHO ODPOROVÉHO PROFILOVÁNÍ: JESKYNĚ ZA HÁJOVNOU, JAVOŘÍČSKÝ KRAS Abstrakt   PDF
Ondřej Bábek, Ondřej Vodehnal, Martin Faměra, Aleš Tomica
 
Vol 14 (2007) Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické propasti (Hranický kras) Abstrakt   PDF
Milan Geršl, Pavel Kalenda, Aleš Havlín, Roman Duras
 
Vol 7 (2000) GEOCHEMICKÁ CHARAKTERISTIKA CHALKOPYRITU Z BRONZOVÉHO DEPOTU OD BOROTÍNA Abstrakt   PDF
Karel Malý
 
Vol 6 (1999) Geochemické studium metabazitů ze střední části sobotínského amfibolitového masivu (silezikum) Abstrakt
Antonín Přichystal, Pavel Novotný
 
Vol 26, No 1-2 (2019) Geochemie a radioaktivita paleozoických hornin na listech 15-31 Bruntál a 15-33 Moravský Beroun a jejich souvislost se složením variské hydrotermální mineralizace Abstrakt   HTML   PDF
Jiří Zimák, Marek Slobodník, Přemysl Pořádek
 
Vol 14 (2007) Geochemie a petrografie amfibolitů v okolí Jemnice a Police Abstrakt   PDF
Miloš René
 
Vol 15 (2008) Geochemie a petrografie amfibolitů z Tulešic Abstrakt   PDF
Miloš René
 
Vol 16 (2009) GEOCHEMIE A PETROGRAFIE AMFIBOLITŮ Z VÍCENICKÉHO LOMU U NÁMĚŠTĚ NAD OSLAVOU Abstrakt   PDF
Miloš René
 
Vol 17, No 1-2 (2010) GEOCHEMIE DNOVÝCH SEDIMENTŮ MRTVÉHO RAMENE ČERŤÁK: KONTAMINACE TĚŽKÝMI KOVY Abstrakt   PDF
Pavla Filipská, Josef Zeman, Ondřej Bábek
 
Vol 22, No 1-2 (2015) GEOLÓGIA A TEKTONIKA STYČNEJ OBLASTI CENTRÁLNYCH A EXTERNÝCH KARPÁT NA ZÁPADNOM SLOVENSKU – PREHĽAD NOVÝCH VÝSLEDKOV A KONCEPCIÍ Abstrakt   PDF
Dušan Plašienka
 
Vol 11 (2004) GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE ZÁŘEZU ŽELEZNIČNÍHO KORIDORU ZÁPADNĚ BĚLOTÍNA (MORAVSKÁ BRÁNA) Abstrakt   PDF
Josef Havíř, Jiří Otava, Pavla Petrová, Lilian Švábenická
 
Vol 18, No 2 (2011) Geologická stavba propasti Macocha v Moravském krasu na základě strukturních a stratigrafických výzkumů Abstrakt   PDF
Petr Barák, Ivan Poul, Milan Geršl, Jindřich Hladil, Marek Pukaj
 
Vol 6 (1999) Geologická stavba slezské a podslezské jednotky v řečistí Bečvy u Choryně po odkrytí během povodně v roce 1997 Abstrakt
Oldřich Krejčí, Marie Adamová, Miroslav Bubík, Bohuslav Fojt, Antonín Přichystal, Lilian Švábenická
 
Vol 7 (2000) GEOLOGICKÉ POMĚRY KVARTÉRNÍCH SEDIMENTŮ V OBLASTI BZENEC – PŘÍVOZ Abstrakt   PDF
Pavel Havlíček, Zdeněk Novák, Pavla Petrová
 
Vol 16 (2009) GEOLOGICKÉ POMĚRY TUNELU KLIMKOVICE Abstrakt   PDF
Milan Svatuška
 
Vol 6 (1999) Geologické poznatky z povodně v červenci 1997 (jesenická oblast) Abstrakt
Zdeněk Gába
 
Vol 19, No 1-2 (2012) GEOLOGICKÉ VÝSLEDKY DOKUMENTACE ZÁŘEZŮ NA STAVBĚ SILNICE R48 MEZI RYCHALTICEMI A FRÝDKEM-MÍSTKEM Abstrakt   PDF
Miroslav Bubík
 
Vol 6 (1999) Geologický význam výskytu Pb-Zn mineralizace v devonských vápencích Moravského krasu Abstrakt
Marek Slobodník, Philippe Muchez, Willy Viaene, Libor Žák
 
Vol 21, No 1-2 (2014) GEOMECHANICKÉ VLASTNOSTI NEOGENNÍCH JÍLŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA Abstrakt   PDF
Petra Fürychová, Rostislav Melichar, Ivan Poul
 
Vol 24, No 1-2 (2017) Geometrie kvarcitových těles v okolí Příchovic Abstrakt   PDF   HTML
Michal Uhlíř, Rostislav Melichar
 
Vol 18, No 2 (2011) Geomorfologické a vegetační změny opuštěného meandru Moravy v oblasti Osypaných břehů pět let po odškrcení Abstrakt   PDF
Zdeněk Máčka, Jakub Ondruch, Monika Michálková
 
Vol 13 (2006) Geomorfologické aspekty údolí řeky Svratky mezi Veverskou Bítýškou a městskou částí Brno-Bystrc Abstrakt   PDF
Lucie Peterková
 
Vol 17, No 1-2 (2010) GEOMORFOLOGICKÝ VÝZKUM ÚDOLÍ OPAVY V OKOLÍ NOVÝCH HEŘMINOVŮ V ROCE 2009 Abstrakt   PDF
Tadeáš Czudek
 
Vol 27, No 1-2 (2020) Glacifluviálně-glacilakustrinní sekvence u Vidnavy na severním okraji Žulovské pahorkatiny Abstrakt   PDF   HTML
Martin Hanáček, Katarína Adameková
 
Vol 19, No 1-2 (2012) GLACIFLUVIÁLNÍ VÝPLAVOVÁ PLOŠINA U KOLNOVIC A JEJÍ SROVNÁNÍ S TERMINOGLACIÁLNÍMI KUŽELY MEZI SOKOLSKÝM HŘBETEM A ZLATOHORSKOU VRCHOVINOU U JESENÍKU Abstrakt   PDF
Martin Hanáček
 
Vol 14 (2007) Grafit-tremolitová hornina z Bačkovic u Jemnice Abstrakt   PDF
Stanislav Houzar, David Buriánek
 
Vol 9 (2002) GRANÁT Z MOLDANUBICKÝCH RUL URANOVÉHO LOŽISKA ROŽNÁ Abstrakt   PDF
Miloš René
 
Vol 19, No 1-2 (2012) GRANÁTICKÉ PÁSKOVANÉ ANOROGENNÍ GRANITY A PEGMATITY SUITY HLÍNA V BRUNOVISTULIKU – TEXTURY A PLOŠNÉ ROZŠÍŘENÍ Abstrakt   PDF
Sven Hönig, Jaromír Leichmann, Tomáš Novosád
 
Vol 16 (2009) GRAVIMETRICKÉ OVĚŘOVÁNÍ ANOMÁLIÍ VDV NA OSTROVSKÉ PLOŠINĚ V MORAVSKÉM KRASU Abstrakt   PDF
Pavel Kalenda, Pavol Mravec, František Musil
 
Vol 18, No 2 (2011) Gravimetrický model profilu Vranovská Ves–Želešice–Holešov Abstrakt   PDF
Iva Sedláková
 
Vol 14 (2007) Gravitační rozpad hřbetu Čertova Mlýna (Moravskoslezké Beskydy) Abstrakt   PDF
Tomáš Pánek, Petr Tábořík, Jan Hradecký
 
Vol 15 (2008) Hematit-magnetitové zrudnění v poličském krystaliniku Abstrakt   PDF
David Buriánek
 
Vol 11 (2004) HLUBOKÁ SVAHOVÁ DEFORMACE NA KOPCÍCH U LIDEČKA: VÝSLEDKY INVENTARIZAČNÍHO A GEOFYZIKÁLNÍHO PRŮZKUMU Abstrakt   PDF
Ivo Baroň
 
Vol 16 (2009) HLUBOKOVODNÍ A MĚLKOVODNÍ VÝVOJ SPODNÍHO BADENU NA STŘEDNÍ MORAVĚ Abstrakt   PDF
Jitka Kopecká
 
Vol 19, No 1-2 (2012) HODNOCENÍ RIZIK DOPADU PROJEKTŮ TĚŽBY UHLÍ NA RELIÉF MORAVSKO-SLEZSKÝCH KARPAT V ČESKÉ REPUBLICE: PŘÍPADOVÁ INŽENÝRSKO-GEOMORFOLOGICKÁ STUDIE DOBÝVACÍHO PROSTORU TROJANOVICE Abstrakt   PDF
Jaromír Demek, Peter Mackovčin, Petr Slavík
 
Vol 20, No 1-2 (2013) HYDROGEOCHEMIE A DYNAMIKA SKAPOVÝCH VOD V JESKYNI VÝPUSTEK (MORAVSKÝ KRAS) Abstrakt   PDF
Radoslava Bodláková, Jiří Faimon
 
Vol 14 (2007) HYDROGEOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ CIĘŻKOWICKÉHO PÍSKOVCE NA LISTU 25-234 Horní Bečva Abstrakt   PDF
Dana Havlín Nováková
 
Vol 12 (2005) HYDROTERMÁLNÍ ASOCIACE NA ŽILÁCH V KLASTICKÝCH HORNINÁCH SPODNÍHO KARBONU DRAHANSKÉ A ZÁBŘEŽSKÉ VRCHOVINY: GENETICKÉ ASPEKTY Abstrakt   PDF
Michaela Halavínová, Marek Slobodník, Lukáš Krmíček, Jan Kučera
 
Vol 27, No 1-2 (2020) Hydrotermální karbonáty a termometrie žilné mineralizace v terciérních vulkanitech u Uherského Brodu Abstrakt   PDF   HTML
Katarína Rusnáková, Marek Slobodník, Rastislav Milovský
 
Vol 11 (2004) HYDROTERMÁLNÍ KŘEMEN-KALCIT-TURMALÍNOVÉ ŽÍLY NA LOŽISKÁCH ŽELEZNÝCH RUD TYPU LAHN-DILL NA KONICKU Abstrakt   PDF
Jiří Zimák
 
Vol 11 (2004) HYDROTERMÁLNÍ MINERALIZACE V BŘIDLICOVÝCH SOUVRSTVÍCH SPODNÍHO KARBONU NÍZKÉHO JESENÍKU Abstrakt   PDF
Jan Kučera
 
Vol 23, No 1-2 (2016) HYDROTERMÁLNÍ MINERALIZACE V HORNINÁCH SOLÁŇSKÉHO SOUVRSTVÍ V ZÁPADNÍ ČÁSTI CHŘIBŮ Abstrakt   PDF
Jana Vlasáková, Kamil Kropáč
 
Vol 18, No 2 (2011) Hydrotermální mineralizace v hornině těšínitové asociace u Nového Jičína (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty) Abstrakt   PDF
Tomáš Urubek, Zdeněk Dolníček
 
Vol 16 (2009) HYDROTERMÁLNÍ MINERALIZACE V JÍLOVCÍCH LHOTECKÉHO SOUVRSTVÍ U CHORYNĚ (SLEZSKÁ JEDNOTKA, VNĚJŠÍ ZÁPADNÍ KARPATY) Abstrakt   PDF
Tomáš Urubek, Zdeněk Dolníček
 
Vol 6 (1999) Hydrotermální mineralizace v lomu „Podhůra“ u Lipníka nad Bečvou Abstrakt
Jiří Zimák
 
Vol 21, No 1-2 (2014) CHARAKTERISTIKA ANOMÁLNÍHO SKAPU V PUNKEVNÍCH JESKYNÍCH (MORAVSKÝ KRAS) Abstrakt   PDF
Pavel Pracný, Jiří Faimon, Ludvík Kabelka
 
Vol 18, No 2 (2011) Charakteristika grafitové suroviny z lokality Olomouc-Neředín, latén A Abstrakt   PDF
Zdeněk Čech, Jaromír Leichmann
 
Vol 6 (1999) Charakteristika mramorů u Jemnice na jihozápadní Moravě Abstrakt
Stanislav Houzar
 
Vol 10 (2003) CHARAKTERISTIKA SPODNOKARBONSKÝCH KLASTICKÝCH SEDIMENTŮ NA LISTU 25-123 HRANICE Abstrakt   PDF
Helena Gilíková, Lubomír Maštera, Jiří Otava
 
Vol 21, No 1-2 (2014) CHARAKTERIZACE STRUSKOVÝCH HMOT Z DRAŽŮVEK U KYJOVA Abstrakt   PDF
Zdeněk Dolníček, Klára Čudrnáková
 
Vol 8 (2001) CHEMICKÁ ELIMINACE "LAMPENFLÓRY" V JESKYNNÍCH SYSTÉMECH Abstrakt   PDF
Jiří Faimon, Jindřich Štelcl, Svatava Kubešová
 
Vol 20, No 1-2 (2013) CHEMICKÉ SLOŽENÍ A MIKROPALEONTOLOGIE BADENSKÝCH ŘASOVÝCH PÍSČITÝCH VÁPENCŮ A VÁPNITÝCH PÍSKOVCŮ Abstrakt   PDF
David Buriánek, Pavla Tomanová Petrová
 
Vol 18, No 2 (2011) Chemické složení biotitu třebíčského masivu Abstrakt   PDF
Miloš René
 
Vol 15 (2008) Chemické složení loštických pohárů Abstrakt   PDF
Renata Čopjaková, Vladimír Goš, Miroslava Gregerová, Martin Hložek, Radek Škoda
 
Vol 18, No 2 (2011) Chemické složení raně středověkých skleněných korálků z jižního předhradí velkomoravského hradiska Břeclav-Pohansko Abstrakt   PDF
Renáta Přichystalová, Jindřich Štelcl, Václav Vávra
 
Vol 17, No 1-2 (2010) CHEMICKÉ SLOŽENÍ SKLOVINY STŘEDOVĚKÝCH TYGLÍKŮ Z BRNA A JIHLAVY Abstrakt   PDF
Blanka Holubová Závodná, Miroslava Gregerová, Jaromír Leichmann
 
Vol 19, No 1-2 (2012) CHEMICKÉ SLOŽENÍ TURMALÍNU Z HYDROTERMÁLNĚ ALTEROVANÝCH VULKANITŮ U OBCE HLÁSNICE V JIŽNÍ ČÁSTI ŠTERNBERSKO-HORNOBENEŠOVSKÉHO PRUHU Abstrakt   PDF
Jiří Prokop, Zdeněk Losos, Antonín Přichystal
 
Vol 7 (2000) CHEMISMUS GRAFITICKÝCH FYLITŮ DEVONSKÝCH SÉRIÍ V HRUBÉM JESENÍKU Abstrakt   PDF
Miloš René
 
Vol 19, No 1-2 (2012) CHLORITICKÝ HORNBLENDIT S OLIVÍNEM A SPINELEM Z LOUKOVIC U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC (MOLDANUBIKUM, ZÁPADNÍ MORAVA) Abstrakt   PDF
Stanislav Houzar, David Buriánek
 
Vol 17, No 1-2 (2010) IDENTIFIKACE (DIS)KONEKTIVIT VODNÍCH TOKŮ ZA VYUŽITÍ MAKROGRANULOMETRICKÉ ANALÝZY KORYTOVÝCH SEDIMENTŮ (MORAVSKOSLEZSKÉ BESKYDY) Abstrakt   PDF
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký, Jan Peč
 
Vol 9 (2002) ICHNOFOSILIE CRUZIANA PROBLEMATICA VE SVRCHNÍM KARBONU HORNOSLEZSKÉ PÁNVE Abstrakt   PDF
Radek Mikuláš, Tomáš Lehotský
 
Vol 23, No 1-2 (2016) ICHNOFOSILIE MYSLEJOVICKÉHO SOUVRSTVÍ DRAHANSKÉHO KULMU (SPODNÍ KARBON, MORAVSKOSLEZSKÁ JEDNOTKA ČESKÉHO MASIVU) Abstrakt   PDF
Martin Kováček, Tomáš Lehotský
 
Vol 8 (2001) ICHNOFOSILIE V HORNINÁCH PŘEDPOKLÁDANÉHO SPODNOKAMBRICKÉHO STÁŘÍ VE VRTU MĚNÍN-1 NA JIŽNÍ MORAVĚ Abstrakt   PDF
Radek Mikuláš, Slavomír Nehyba
 
Vol 17, No 1-2 (2010) IN SEARCH OF THE EGGENBURGIAN – OTTNANGIAN BOUNDARY AT THE SOUTHEASTERN MARGIN OF THE BOHEMIAN MASSIF (LOWER AUSTRIA) Abstrakt   PDF (English)
Reinhard Roetzel, Stjepan Ćorić, Mathias Harzhauser, Oleg Mandic
 
Vol 6 (1999) Integrovaný mikrobiostratigrafický výzkum hranice křída/terciér na lokalitě Uzgruň v roce 1998 Abstrakt
Miroslav Bubík, Marta Bąk, Przemyslaw Gedl, Lilian Švábenická
 
Vol 12 (2005) INTERAKCE BAYERITU A KYSELINY KŘEMIČITÉ V SLABĚ KYSELÉM PROSTŘEDÍ ZA NORMÁLNÍCH PODMÍNEK Abstrakt   PDF
Karel Vybíhal, Jiří Faimon
 
Vol 6 (1999) Interakce křemen – voda: interpretace tvaru kinetických křivek Abstrakt
Jiří Faimon
 
Vol 17, No 1-2 (2010) INTERPRETACE DEFORMACÍ SEDIMENTŮ KARPATSKÉ PŘEDHLUBNĚ NA KONTAKTU SE ZÓNOU PAVLOVSKO-WASCHBERSKOU (VNĚJŠÍ ZÁPADNÍ KARPATY) Abstrakt   PDF
Ivan Poul, Rostislav Melichar
 
Vol 17, No 1-2 (2010) INTERPRETACE CHEMICKÉHO SLOŽENÍ TĚŽKÝCH MINERÁLŮ V SEDIMENTECH Z ŘEKY HODONÍNKY Abstrakt   PDF
David Buriánek
 
Vol 8 (2001) INTERPRETAČNÍ NESROVNALOSTI VE STRATIGRAFII POSLEDNÍHO GLACIÁLU Abstrakt   PDF
Rudolf Musil
 
Vol 22, No 1-2 (2015) IONTOVÁ VÝMĚNA V POČÁTEČNÍCH STÁDIÍCH INTERAKCE ŽIVEC–VODA Abstrakt   PDF
Markéta Camfrlová, Karel Vybíhal, Jiří Faimon
 
Vol 9 (2002) IZOTOPICKY ANOMÁLNÍ VÁPENEC Z HRABŮVKY A JEHO SROVNÁNÍ S PODOBNÝMI VÝSKYTY NA MORAVĚ Abstrakt   PDF
Zdeněk Dolníček, Jiří Zimák, Marek Slobodnik
 
Vol 12 (2005) IZOTOPOVĚ ANOMÁLNÍ SEDIMENTÁRNÍ KARBONÁTOVÁ HORNINA Z DOMAŠOVA N. BYSTŘICÍ (KULM NÍZKÉHO JESENÍKU) Abstrakt   PDF
Zdeněk Dolníček, Karel Malý
 
Vol 25, No 1-2 (2018) IZOTOPOVÝ ZÁZNAM PRVNÍCH SPODNÍCH MOLÁRŮ DOMÁCÍHO SKOTU Z RANĚ STŘEDOVĚKÝCH LOKALIT POHANSKO-JIŽNÍ PŘEDHRADÍ A KOSTICE-ZADNÍ HRÚD (ČESKÁ REPUBLIKA) Abstrakt   PDF   HTML   Tab.2 - e-appendix
Martin Ivanov, Hana Nohálová, Miriam Nývltová Fišáková, Petr Dresler, Gabriela Dreslerová
 
Vol 16 (2009) IZOTOPY UHLÍKU A KYSLÍKU VÁPNITÝCH SEDIMENTŮ KELČSKÉHO VÝVOJE SLEZSKÉ JEDNOTKY Abstrakt   PDF
Alexandra Smaržová, Petr Skupien, Miroslav Bubík
 
Vol 16 (2009) IZOTOPY UHLÍKU V ORGANICKÉ HMOTĚ SVRCHNOKŘÍDOVÝCH SEDIMENTŮ SLEZSKÉ JEDNOTKY Abstrakt   PDF
Petr Skupien, Alexandra Smaržová
 
Vol 15 (2008) Jak vysvětlit rozdíly v orientaci vrstevnatosti v regionu Starojického kopce (vnější karpatské příkrovy, slezská jednotka): vrása nebo zlom? Abstrakt   PDF
Josef Havíř, Josef Adámek
 
Vol 20, No 1-2 (2013) JE PROUDĚNÍ VZDUCHU V JESKYNI OVLIVNĚNO VENKOVNÍM VĚTREM? Abstrakt   PDF
Marek Lang, Jiří Faimon
 
Vol 10 (2003) JÍLOVÉ MINERÁLY SVAHOVÝCH SEDIMENTŮ VYBRANÝCH HLUBOKÝCH SVAHOVÝCH DEFORMACÍ NA VSETÍNSKU Abstrakt   PDF
Ivo Baroň, Václav Cílek, Rostislav Melichar, Karel Melka
 
Vol 6 (1999) K problematice jeskynních výplní na Stránské skále Abstrakt
Luděk Seitl, Jaromír Karásek
 
Vol 6 (1999) K problematice karpatu před čelem ždánického příkrovu jihovýchodně od Brna Abstrakt
Martin Netoušek
 
Vol 8 (2001) K TEKTONICKÉ STAVBĚ PALEOZOIKA NA LISTU OLOMOUC Abstrakt   PDF
Jan Zapletal
 
Vol 16 (2009) KALCIT-BARYTOVÉ KONKRECE Z TĚŠAN, OKR. BRNO-VENKOV: NÁLEZ, DATA A MOŽNÉ DŮSLEDKY Abstrakt   PDF
Jindřich Kynický, Lucie Sanža, Aleš Bajer, Michaela Říháková, Dana Richterová, Markéta Holá
 
Vol 9 (2002) KALCITICKÝ MRAMOR S MAGNETITEM NA LOKALITĚ „MLÝNSKÝ VRCH“ U HEŘMANOVIC Abstrakt   PDF
Jiří Zimák
 
Vol 6 (1999) Kalium – argonové datování bazaltové žíly ze Želešic (brněnský masiv) Abstrakt
Antonín Přichystal
 
Vol 23, No 1-2 (2016) KARBONÁTOVÉ KONKRECE „KOBLÍŽKY“ Z LOKALITY NOVÉ DVORY U SUCHDOLA V MORAVSKÉM KRASU (ČESKÁ REPUBLIKA) Abstrakt   PDF
David Buriánek, Jiří Otava, Vít Baldík
 
Vol 18, No 2 (2011) Karbonátové konkrece Moravskoslezských Beskyd (Česká republika) Abstrakt   PDF
David Buriánek, Miroslav Bubík, Oldrich Krejčí
 
Vol 15 (2008) Keramická petrografie loštické hrnčiny Abstrakt   PDF
Miroslava Gregerová, Martin Hložek
 
Vol 23, No 1-2 (2016) KOMPLIKOVANÁ TEKTONICKÁ STAVBA PODLOŽÍ AREÁLU ICRC VE FAKULTNÍ NEMOCNICI U SV. ANNY V BRNĚ Abstrakt   PDF
Ivan Poul, Miroslav Bubík
 
Vol 6 (1999) Koncepce devonských ostrovních elevací a vývoj porozit v macošském souvrství Abstrakt
Jindřich Hladil
 
Vol 7 (2000) KONODONTOVÁ BIOSTRATIGRAFIE HÁDSKO-ŘÍČSKÝCH VÁPENCŮ U GRYGOVA Abstrakt   PDF
Ondřej Bábek, Petr Sedlák
 
Vol 24, No 1-2 (2017) Konodontová fauna spodního tournai v Lesním lomu (Brno-Líšeň) Abstrakt   PDF   HTML
Vojtěch Cígler, Tomáš Kumpan
 
Vol 7 (2000) KONODONTOVÁ SPOLEČENSTVA NĚMČICKO-VRATÍKOVSKÉHO PRUHU Abstrakt   PDF
Jiří Synek
 
Vol 6 (1999) Konodontová společenstva z devonských vápenců v okolí Vratíkova a Valchova Abstrakt
Jiří Synek
 
Vol 9 (2002) KONTAKT METABAZITOVÉ ZÓNY A GRANITOIDŮ BRNĚNSKÉHO MASIVU V GROHOVĚ ULICI V BRNĚ Abstrakt   PDF
Zdeněk Železný, Rostislav Melichar
 
Vol 14 (2007) Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs Abstrakt   PDF
Jaromír Hanák, Pavel Müller, Hana Müllerová, Ivan Kašparec, Vratislav Pecina, Miloš Abraham, Bohumil Veleba
 
Vol 18, No 2 (2011) Kontrastní typy fluid v inkluzích křemenů z alpské parageneze z oblasti sobotínského masivu Abstrakt   PDF
Martin Kontár
 
Vol 18, No 2 (2011) Korelace dat letecké, pozemní a laboratorní gamaspektrometrie na tělesech durbachitů Abstrakt   PDF
Martin Pavlík, Jaromír Leichmann
 
Vol 6 (1999) Korelace některých HV-vrtů na základě foraminifer v jižní části karpatské předhlubně Abstrakt
Pavla Petrová
 
Vol 19, No 1-2 (2012) KORELACE VELKOMORAVSKÝCH MALT, NEDOPALU A VÁPENCŮ Z LOKALITY BŘECLAV-POHANSKO S VÁPENCI VYTIPOVANÉ PROVENIENCE Abstrakt   PDF
Miroslava Gregerová, Dalibor Všianský, Ludmila Kurdíková
 
Vol 20, No 1-2 (2013) KORYTOVÉ SEDIMENTY A GEOMORFOLOGICKÉ PROCESY VYSOKOGRADIENTOVÝCH TOKŮ VE FLYŠI MORAVSKOSLEZSKÝCH BESKYD Abstrakt   PDF
Tomáš Galia, Václav Škarpich
 
Vol 21, No 1-2 (2014) KRASOVÉ JEVY V HORNINÁCH BĚLOHORSKÉHO SOUVRSTVÍ (TURON, ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV) Z LOMU BŘEZINKA U LETOVIC Abstrakt   PDF
Tomáš Kumpan, Jan Vít
 
Vol 12 (2005) KRÁTKÁ ZPRÁVA O MĚLKÝCH VRTECH IK-1 (IVAŇ) A VK-1 (VRANOVICE) Abstrakt   PDF
Pavla Petrová, Josef Adámek, Slavomír Nehyba, Lilian Švábenická
 
Vol 15 (2008) Kryopediment v údolí Litavy východně od Bučovic, Středomoravské Karpaty Abstrakt   PDF
Tadeáš Czudek
 
Vol 18, No 2 (2011) Krystalovaný siderit ze spodnokarbonských aleuropelitů v Hrabůvce (kulm Nízkého Jeseníku) Abstrakt   PDF
Zdeněk Dolníček, Petr Gadas
 
Vol 20, No 1-2 (2013) KŘÍDOVÉ SEDIMENTY U HAVLÍČKOVA BRODU Abstrakt   PDF
Jan Juráček, Jarmila Bezoušková
 
Vol 19, No 1-2 (2012) KŘÍDOVÉ SEDIMENTY U PŘIBYSLAVI Abstrakt   PDF
Jan Juráček
 
Vol 18, No 2 (2011) Kvantitativní stanovení vápenatých sulfátů v přírodních i průmyslových materiálech Abstrakt   PDF
Jan Černý, Václav Vávra
 
Vol 25, No 1-2 (2018) KVARTÉRNÍ SEDIMENTY NA SEVERNÍM PŘEDHRADÍ LOKALITY POHANSKO U BŘECLAVI Abstrakt   PDF   HTML
Slavomir Nehyba, Marie Dvořáková, Nela Doláková, Petr Dresler
 
Vol 12 (2005) LEUKOKRATNÍ GRANÁTICKO-BIOTITICKÝ GRANIT Z JINÍ ČÁSTI TŘEBÍČSKÉHO PLUTONU Abstrakt   PDF
Miloš René
 
Vol 11 (2004) LEUKOKRATNÍ ORTORULY Z OKOLÍ DAČIC Abstrakt   PDF
Miloš René
 
Vol 13 (2006) Leukokratní ortoruly z okolí Jihlavy Abstrakt   PDF
Miloš René
 
Vol 17, No 1-2 (2010) LIMONITOVÁ MINERALIZACE V NĚMČICKÉM KRASU Abstrakt   PDF
David Buriánek, Vít Baldík, Roman Novotný
 
Vol 21, No 1-2 (2014) LITOFACIÁLNÍ ANALÝZA BÁZE HRADECKO-KYJOVICKÉHO SOUVRSTVÍ (NÍZKÝ JESENÍK, MORAVSKOSLEZSKÁ JEDNOTKA ČESKÉHO MASIVU) Abstrakt   PDF
Aleš Novák, Tomáš Lehotský
 
Vol 10 (2003) LITOFACIÁLNÍ ANALÝZA MIOCENNÍCH SEDIMENTŮ JIŽNÍ ČÁSTI KARPATSKÉ PŘEDHLUBNĚ NA ZÁKLADĚ PODPOVRCHOVÝCH DAT Abstrakt   PDF
Jan Šikula, Slavomír Nehyba
 
Vol 8 (2001) LITOFACIE A FOSILNÍ STOPY JEMNOZRNNÉHO TURBIDITNÍHO SYSTÉMU V JIŽNÍ ČÁSTI MORAVICKÉHO SOUVRSTVÍ JESENICKÉHO KULMU, ČESKÝ MASIV Abstrakt   PDF
Ondřej Bábek, Radek Mikuláš, Jan Zapletal, Tomáš Lehotský, Jitka Pluskalová
 
Vol 7 (2000) LITOLOGIE METAPELITŮ DEVONSKÝCH SÉRIÍ ZLATOHORSKÉHO RUDNÍHO REVÍRU Abstrakt   PDF
Miloš René
 
Vol 6 (1999) Lokalizace slabých tektonických otřesů z okolí Jevíčka a Poličky v roce 1998 Abstrakt
Zuzana Skácelová, Zdeňka Sýkorová, Josef Havíř
 
Vol 17, No 1-2 (2010) LOWER SARMATIAN FORAMINIFERA FROM MARGINAL MARINE ENVIRONMENTS IN THE MALACKY VICINITY (VIENNA BASIN) Abstrakt   PDF (English)
Adriena Zlinská, Natália Hudáčková, Ivana Koubová
 
Vol 13 (2006) Mafické enklávy z granitoidů vystupujících v širším okolí Blanska Abstrakt   PDF
Petr Gadas, Miroslava Gregerová
 
Vol 17, No 1-2 (2010) MAGMATICKÝ A POSTMAGMATICKÝ VÝVOJ HORNIN MONCHIQUIT-PIKRITOVÉ SKUPINY V OKOLÍ VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ Abstrakt   PDF
David Buriánek
 
Vol 16 (2009) MAGNETICKÉ STAVBY A MECHANISMY VMÍSTĚNÍ GRANITOIDŮ PNĚ ČEŘÍNKU (MOLDANUBICKÝ PLUTONICKÝ KOMPLEX) Abstrakt   PDF
Alice Zavřelová, Kryštof Verner, Rostislav Melichar
 
Vol 7 (2000) MANGANEM BOHATÉ POVLAKY NA STĚNÁCH CÍSAŘSKÉ JESKYNĚ (MORAVSKÝ KRAS) Abstrakt   PDF
Jiří Zimák, Jiří Faimon, Jindřich Štelcl
 
Vol 10 (2003) MANGANOVÉ RUDY Z LUDMÍROVA NA DRAHANSKÉ VRCHOVINĚ Abstrakt   PDF
Jiří Zimák, Jan Výmola
 
Vol 15 (2008) Mapování morfologie dna koryta řeky Moravy na lokalitách Kvasice a Bělov Abstrakt   PDF
Martin Faměra, Ondřej Bábek, Pablo Rigual Hernández
 
Vol 19, No 1-2 (2012) MECHOVKY Z LOKALITY ŽIDLOCHOVICE Abstrakt   PDF
Tereza Tomaštíková, Kamil Zágoršek
 
Vol 18, No 2 (2011) Mechovky ze silicitů v glacifluviálních sedimentech severní Moravy, metody získávání i možnosti určení Abstrakt   PDF
Linda Kedrová, Kamil Zágoršek
 
Vol 26, No 1-2 (2019) Měkkýší fauna (Gastropoda, Bivalvia) z lokality Mušlov (vídeňská pánev) Abstrakt   HTML   PDF
Tomáš Turek, Šárka Hladilová
 
Vol 20, No 1-2 (2013) MĚLKÉ GEOFYZIKÁLNÍ MAPOVÁNÍ POVRCHU POHŘBENÉHO HRANICKÉHO KRASU METODOU ELEKTRICKÉ ODPOROVÉ TOMOGRAFIE Abstrakt   PDF
Petr Dleštík, Ondřej Bábek
 
Vol 12 (2005) METAMORFNÍ VÝVOJ ŽELEŠICKÉHO AMFIBOLITOVÉHO TĚLESA (BRNĚNSKÝ MASIV) Abstrakt   PDF
David Buriánek
 
Vol 10 (2003) METAMORFOVANÁ BARYTOVÁ MINERALIZACE Z LOMU V DOLNÍCH LOUČKÁCH U TIŠNOVA Abstrakt   PDF
Zdeněk Dolníček, Marek Slobodník, Karel Malý
 
Vol 7 (2000) METODA IDENTIFIKACE TEKTONIKY NA ZÁKLADĚ ZMĚNY ŠÍŘKY ÚDOLNÍHO DNA (NA PŘÍKLADU VSETÍNSKÉ BEČVY) Abstrakt   PDF
Michal Bíl
 
Vol 19, No 1-2 (2012) METODIKA SESTAVENÍ MAPY MOCNOSTÍ AUTOCHTONNÍHO BADENSKÉHO POKRYVU NA ÚZEMÍ ČESKÉ ČÁSTI HORNOSLEZSKÉ A OPAVSKÉ PÁNVE Abstrakt   PDF
Jiří Wlosok, Jakub Jirásek, Martin Sivek
 
Vol 19, No 1-2 (2012) METODIKA SESTAVENÍ MAPY MOCNOSTÍ SEDIMENTŮ AUTOCHTONNÍHO KARPATU NA ÚZEMÍ ČESKÉ ČÁSTI HORNOSLEZSKÉ PÁNVE A BLÍZKÉHO OKOLÍ A NĚKTERÉ JEJÍ PROBLÉMY Abstrakt   PDF
Jiří Wlosok, Jakub Jirásek, Martin Sivek
 
Vol 17, No 1-2 (2010) MIDDLE PANNONIAN SUBLITTORAL OSTRACOD FAUNA FROM THE LOCALITY SOPRON (HUNGARY) Abstrakt   PDF (English)
Peter Barna, Dušan Starek, Radovan Pipík
 
Vol 27, No 1-2 (2020) Migrace alkalických kovů ve zvětralinových profilech migmatitů ze svrateckého krystalinika a moldanubika Abstrakt   PDF   HTML
David Buriánek, Martin Soukup, Martin Ivanov
 
Vol 25, No 1-2 (2018) MIGRACE RADIONUKLIDU 226Ra V SEDIMENTECH RYCHVALDSKÉ STRUŽKY Abstrakt   PDF   HTML
Radek Morcinek, Josef Zeman
 
Vol 10 (2003) MIKROMORFOLOGICKÉ STUDIUM KŘEMIČITÝCH DURIKRUST Abstrakt   PDF
Dana Richterová
 
Vol 11 (2004) MIKROPALEONTOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ FORAMINIFEROVÝCH SPOLEČENSTEV Z VRTŮ V-1 A V-2 SITUOVANÝCH V AREÁLU VILY TUGENDHAT Abstrakt   PDF
Pavla Petrová
 
Vol 13 (2006) Mikropaleontologie a rybí fauna podrohovcových vrstev u Litenčic Abstrakt   PDF
Miroslav Bubík, Růžena Gregorová, Lilian Švábenická
 
Vol 14 (2007) Mikropetrografické a petrochemické rozbory novověké glazované keramiky z lokality Strachotín Abstrakt   PDF
Miroslava Gregerová, Martin Hložek, Zuzana Kuljovská
 
Vol 12 (2005) MIKROŠTRUKTÚRY ZUBNÉHO CEMENTU MEDVEĎOV (URSIDAE) Abstrakt   PDF
Martina Ábelová
 
Vol 13 (2006) Minerální vody mikroregionu Bojkovsko Abstrakt   PDF
Dana Havlín Nováková
 
Vol 10 (2003) MINERALOGICKÁ CHARAKTERISTIKA A DISTRIBUCE ILMENITU A TITANITU V ŽULOVSKÉM MASIVU Abstrakt   PDF
Zdeněk Losos, Magdalena Šimčíková
 
Vol 7 (2000) MINERALOGIE A PODMÍNKY VZNIKU TIŠNOVSKÝCH BARYTOVÝCH ŽIL Abstrakt   PDF
Zdeněk Dolníček
 
Vol 18, No 2 (2011) Mineralogie apofylit-prehnitových žil ze skarnů u Bludova Abstrakt   PDF
Richard Knecht, Zdeněk Losos
 
Vol 19, No 1-2 (2012) MINERALOGIE DVOU TYPŮ ŽELEZNÝCH RUD Z HISTORICKÝCH LOŽISEK NA RUDNÉ HOŘE U VERNÍŘOVIC V HRUBÉM JESENÍKU Abstrakt   PDF
Barbora Iršová, Jiří Zimák
 
Vol 7 (2000) MINERALOGIE HYDROTERMÁLNÍCH ŽIL V LOMECH U HRABŮVKY A NEJDKU (MORAVSKOSLEZSKÝ KULM) Abstrakt   PDF
Jiří Zimák
 
Vol 24, No 1-2 (2017) Mineralogie krupníkového tělesa v Medvědím dole u Koutů nad Desnou v Jeseníkách Abstrakt   PDF   HTML
Jiří Zimák, Bohuslav Fojt, Zuzana Juránková
 
Vol 12 (2005) MINERALOGIE KŘÍDOVÝCH ALEUROPELITŮ Z PROFILU BYSTRÝ POTOK (SLEZSKÁ JEDNOTKA, VNĚJŠÍ ZÁPADNÍ KARPATY) Abstrakt   PDF
Dalibor Matýsek, Petr Skupien
 
Vol 8 (2001) MINERALOGIE PÁSKOVANÝCH MAGNETITOVÝCH RUD NA LOŽISKU „POD BŘIDLIČNOU“ U VERNÍŘOVIC, HRUBÝ JESENÍK Abstrakt   PDF
Jiří Zimák
 
Vol 18, No 2 (2011) Mineralogie sulfidické, arzenidové a telluridové mineralizace v cordieritickém pegmatitu z lomu Bory u Velkého Meziříčí (strážecké moldanubikum) Abstrakt   PDF
Alena Fuksová, Zdeněk Dolníček, Petr Gadas
 
Vol 9 (2002) MINERALOGIE ŽELEZNÝCH RUD NA HISTORICKÉM LOŽISKU „GLÜCK AUF“ U SEČE (U JESENÍKU) Abstrakt   PDF
Jiří Zimák
 
Vol 7 (2000) MINERALOGIE ŽELEZNÝCH RUD TYPU LAHN-DILL NA LOKALITĚ „DRAKOV“ U HEŘMANOVIC Abstrakt   PDF
Jiří Zimák
 
Vol 8 (2001) MINERALOGIE ŽELEZNÝCH RUD TYPU LAHN-DILL NA LOKALITĚ „MARIA TROST“ U HEŘMANOVIC Abstrakt   PDF
Jiří Zimák
 
Vol 8 (2001) MINERALOGIE ŽELEZNÝCH RUD TYPU LAHN-DILL NA LOKALITĚ „TVRDKOVSKÁ LEČ“ U TVRDKOVA VE VRBENSKÉ SKUPINĚ Abstrakt   PDF
Jiří Zimák
 
Vol 22, No 1-2 (2015) MINERALOGIE ŽELEZNÝCH RUD Z LOŽISKA ŘÍDEČ V JIŽNÍ ČÁSTI ŠTERNBERSKO-HORNOBENEŠOVSKÉHO PRUHU (MORAVSKOSLEZSKÁ JEDNOTKA ČESKÉHO MASIVU) Abstrakt   PDF
Jiří Zimák
 
Vol 23, No 1-2 (2016) MINERALOGIE ŽELEZNÝCH RUD Z ROZVODNÉHO VRCHU U ČABOVÉ VE STŘEDNÍ ČÁSTI ŠTERNBERSKO-HORNOBENEŠOVSKÉHO PRUHU (MORAVSKOSLEZSKÁ JEDNOTKA ČESKÉHO MASIVU) Abstrakt   PDF
Jiří Zimák, Lenka Urbanová, Lenka Kopecká
 
Vol 20, No 1-2 (2013) MIOCENE BRACHIOPODS FROM THE ŽIDLOCHOVICE LOCALITY, CZECH REPUBLIC Abstrakt   PDF (English)
Jana Pavézková, Šárka Hladilová, Maria Aleksandra Bitner
 
Vol 13 (2006) Miocénní sedimenty ve vrtu HVS -2 v areálu spalovny SAKO a. s. v Brně-Líšni Abstrakt   PDF
Miroslav Bubík, Slavomír Nehyba, Pavla Petrová, Oto Pospíšil
 
Vol 26, No 1-2 (2019) Mobilita vybraných stopových prvků vázaných v hnědém uhlí mostecké pánve Abstrakt   HTML   PDF
Marcela Cahová, Eva Geršlová, Jan Kuta
 
Vol 25, No 1-2 (2018) MOBILIZACE CHEMICKÝCH SLOŽEK STRUSKOVÉ DEPONIE V NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACI RUDICKÉ PROPADÁNÍ Abstrakt   PDF   HTML
Vít Baldík, Hana Krumlová, David Buriánek, Eva Kryštofová, Jana Janderkova, Jan Sedláček, Roman Novotný, Martin Dostalík
 
Vol 19, No 1-2 (2012) MOCNOST SPODNÍCH HRUŠOVSKÝCH VRSTEV (NAMUR) V ČESKÉ ČÁSTI HORNOSLEZSKÉ PÁNVE Abstrakt   PDF
Lukáš Vebr, Jakub Jirásek, Lada Hýlová, Martin Sivek
 
Vol 20, No 1-2 (2013) MOCNOST SVRCHNÍCH HRUŠOVSKÝCH VRSTEV (NAMUR) V ČESKÉ ČÁSTI HORNOSLEZSKÉ PÁNVE Abstrakt   PDF
Luboš Beneš, Jakub Jirásek, Lada Hýlová, Martin Sivek
 
Vol 10 (2003) MODÁLNÍ SLOŽENÍ A GAMASPEKTROMETRIE PSAMITŮ MORAVICKÉHO SOUVRSTVÍ: DŮSLEDKY PRO PROVENIENČNÍ STUDIE SEDIMENTŮ KULMSKÉ FACIE Abstrakt   PDF
Ondřej Bábek, Antonín Přichystal, Tomáš Lehotský
 
Vol 14 (2007) MODEL LÁTKOVÉ BILANCE TĚŽKÝCH KOVŮ A RADIOGENNÍCH ELEMENTŮ V OBLASTI MALÝCH POVODÍ KOLEM VODNÍ NÁDRŽE VÍR (BÍLÝ POTOK, FRYŠÁVKA) Abstrakt   PDF
Pavel Müller, Jaromír Hanák, Ivan Kašparec, Hana Müllerová, David Buriánek, Pavel Hanžl, Miloš Abraham, Bohumil Veleba
 
Vol 22, No 1-2 (2015) MODELOVÁ CIRKULACE FLUID V EXPERIMENTÁLNÍ NÁDOBĚ MOCK-UP-CZ Abstrakt   PDF
Martin Šrámek, Tomáš Kuchovský
 
Vol 12 (2005) MORFOLOGICKÉ A GEOFYZIKÁLNÍ PROJEVY EXTENZE VE VRCHOLOVÉ PARTII SMRKU (1276 M) V MORAVSKOSLEZSKÝCH BESKYDECH Abstrakt   PDF
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Roman Duras
 
Vol 17, No 1-2 (2010) MORFOLOGICKÉ A SEDIMENTOLOGICKÉ ÚČINKY ŘÍČNÍHO DŘEVA V KORYTĚ ČERNÉ OPAVY Abstrakt   PDF
Zdeněk Máčka, Lukáš Krejčí
 
Vol 9 (2002) MORFOLOGIE POLOSLEPÉHO HOSTĚNICKÉHO ÚDOLÍ A JEHO VZTAH KE KRASOVÝM JEVŮM V JIŽNÍ ČÁSTI MORAVSKÉHO KRASU Abstrakt   PDF
Jaroslav Kadlec, Vojtěch Beneš
 
Vol 6 (1999) Morfostrukturní charakteristika Źďárských vrchů Abstrakt
Antonín Ivan, Karel Kirchner
 
Vol 7 (2000) MORFOSTRUKTURNÍ RYSY ČANTORYJSKÉ HORNATINY Abstrakt   PDF
Tomáš Pánek
 
Vol 6 (1999) Mramory uzavřené v amfibolitech brněnského masívu u Želešic (jižní Morava) Abstrakt
David Buriánek, Rostislav Melichar
 
Vol 8 (2001) MRAMORY V METADIORITOVÉ SUBZÓNĚ BRNĚNSKÉHO MASIVU Abstrakt   PDF
David Buriánek
 
Vol 20, No 1-2 (2013) MUSKOVIT-BIOTITICKÝ GRANIT Z KALVÁRIE V JIHLAVĚ Abstrakt   PDF
Miloš René
 
Vol 13 (2006) Nacházelo se ve Woldřichově jeskyni na Stránské skále skutečně ohniště? Abstrakt   PDF
Rudolf Musil
 
Vol 18, No 2 (2011) Nález „nového“ profilu v zaniklé cihelně Židenice II – Růženin dvůr Abstrakt   PDF
Tomáš Pecka
 
Vol 22, No 1-2 (2015) NÁLEZ HLINÍKEM BOHATÝCH SPINELIDŮ A KORUNDU VE STRUSKÁCH PO TAVBĚ STŘÍBRNÝCH RUD ZE STŘÍBRNÝCH HOR NA HAVLÍČKOBRODSKU Abstrakt   PDF
Kateřina Janíčková, Zdeněk Dolníček
 
Vol 15 (2008) Nález inkluze s vysokou hustotou fluid CO2 v zirkonu z kvartérních fluviálních štěrkopísků u Hulína Abstrakt   PDF
Zdeněk Dolníček
 
Vol 8 (2001) NÁLEZ KARBONÁTOVÉ HORNINY V LOMU U OMIC (BRNĚNSKÝ MASIV) Abstrakt   PDF
David Buriánek, Zdeněk Dolníček
 
Vol 16 (2009) NÁLEZ NEOBVYKLÉ MLADŠÍ SIDERITOVÉ VÝPLNĚ RUDNÍ ŽÍLY V HRABŮVCE (KULM NÍZKÉHO JESENÍKU) Abstrakt   PDF
Zdeněk Dolníček
 
Vol 17, No 1-2 (2010) NÁLEZ ŽELEZITÝCH KONKRECÍ NA DRAHANSKÉ VRCHOVINĚ Abstrakt   PDF
Aleš Bajer, Jindřich Kynický, Hana Cihlářová
 
Vol 16 (2009) NÁLEZY ARTEFAKTŮ PODOBAJÍCÍCH SE STRUSKÁM ZE SLAVKOVA POD HOSTÝNEM Abstrakt   PDF
Bohdana Zmeškalová, Zdeněk Dolníček
 
Vol 10 (2003) NÁLEZY BADENSKÝCH FOSÍLIÍ V JESKYNI SVÁŽNÁ STUDNA, MORAVSKÝ KRAS – DŮSLEDKY PRO SPELEOGENEZI Abstrakt   PDF
Jiří Otava, Jindřich Hladil, Pavla Petrová, Šárka Hladilová
 
Vol 9 (2002) NÁLEZY MAMUTÍCH ZUBŮ VE ŠTĚRKOVNĚ V ABCICÍCH Abstrakt   PDF
Rudolf Musil
 
Vol 12 (2005) NAPJATOSTNÍ ANALÝZA DVOJČATNÝCH LAMEL V KALCITU S VYUŽITÍM OIM (EBSD) Abstrakt   PDF
Jiří Rez, Rostislav Melichar, Peter Pölt, Stefan Mitsche
 
Vol 21, No 1-2 (2014) NARAZÍ TUNEL VINOHRADY NA SPODNOPLEISTOCENNÍ PALEOÚDOLÍ SVITAVY? Abstrakt   PDF
Jan Vít, Pavla Tomanová Petrová
 
Vol 9 (2002) NÁSTIN TEKTONICKÉ STAVBY SEVERNÍ ČÁSTI MORAVSKÉHO KRASU Abstrakt   PDF
Vojtěch Dvořák, Rostislav Melichar
 
Vol 11 (2004) NÁSTUP KROSNĚNSKÉ SEDIMENTACE VE FLYŠOVÉM PÁSMU KARPAT NA MORAVĚ Abstrakt   PDF
Zdeněk Stráník, Lilian Švábenická
 
Vol 17, No 1-2 (2010) NÁVRH VYMEZENÍ OTTNANGSKÝCH ŠTĚRKŮ V LOKALITĚ OBORAJUNÁCKÁ LOUKA (ÚDOLÍ SVRATKY, SEVEROZÁPADNĚ OD BRNA) NA ZÁKLADĚ GEOFYZIKÁLNÍHO MĚŘENÍ Abstrakt   PDF
František Kuda, František Hubatka, Lucie Peterková
 
Vol 7 (2000) NEJSPODNĚJŠÍ BADEN (STŘEDNÍ MIOCÉN) V OKOLÍ MOKRÉ U BRNA Abstrakt   PDF
Rostislav Brzobohatý, Vít Kudělásek, Slavomír Nehyba
 
Vol 8 (2001) NĚKTERÉ ASPEKTY MIGRACE CHLOROVANÝCH ETYLÉNŮ NA PŘÍKLADU LOKALIT V KARPATSKÉ PŘEDHLUBNI Abstrakt   PDF
Tomáš Kuchovský
 
Vol 16 (2009) NĚKTERÉ VÝZNAČNÉ I MÁLO ZNÁMÉ VÁPNITÉ BENTICKÉ FORAMINIFERY EOCÉNU Z VRTŮ MND NA JIŽNÍ MORAVĚ Abstrakt   PDF
Miroslav Bubík
 
Vol 12 (2005) NEOBVYKLÁ SN-MINERALIZACE Z NYF PEGMATITU U KLUČOVA; TŘEBÍČSKÝ MASIV, MOLDANUBIKUM Abstrakt   PDF
Radek Škoda, Renata Čopjaková
 
Vol 26, No 1-2 (2019) Neogenní a kvartérní sedimenty v oblasti Nového Hrádku (západní část NP Podyjí) Abstrakt   HTML   PDF
Slavomir Nehyba, Karel Kirchner, František Kuda
 
Vol 18, No 2 (2011) Neogenní sedimenty karpatské předhlubně ve vrtech P1, P2 a M1 Černovice Abstrakt   PDF
Slavomír Nehyba, Pavla Tomanová Petrová, Petra Jakubová, Otakar Krásný
 
Vol 25, No 1-2 (2018) NEOGENNÍ ZPĚTNÁ ROTACE VRÁSOVO-NÁSUNOVÉ STAVBY VE SPODNÍM KARBONU KRY MALENÍKU Abstrakt   PDF   HTML
Josef Havíř
 
Vol 6 (1999) Neotektonika a problém pleistocenního zalednění Králického Sněžníku Abstrakt
Jaromír Demek, Jiří Kopecký
 
Vol 19, No 1-2 (2012) NESTABILITA PROUDĚNÍ VZDUCHU V DYNAMICKÉ CÍSAŘSKÉ JESKYNI (MORAVSKÝ KRAS) Abstrakt   PDF
Marek Lang, Jiří Faimon
 
Vol 11 (2004) NIVNÍ ULOŽENINY DYJE U MICMANIC Abstrakt   PDF
Pavel Havlíček, Libuše Smolíková
 
Vol 10 (2003) NOVÁ LOKALITA PÁSKOVANÝCH ŽELEZNÝCH RUD V RULÁCH DESENSKÉ SKUPINY SILEZIKA Abstrakt   PDF
Dušan Kopa, Bohuslav Fojt
 
Vol 12 (2005) NOVÁ MIKROTERMOMETRIE FLUIDNÍCH INKLUZÍ NA KATEDŘE GEOLOGIE PŘF UP V OLOMOUCI Abstrakt   PDF
Zdeněk Dolníček, Jiří Zimák
 
Vol 19, No 1-2 (2012) NOVÉ FYTOPALEONTOLOGICKÉ NÁLEZY V PERMU BOSKOVICKÉ PÁNVE U VEVERSKÉ BÍTÝŠKY Abstrakt   PDF
Zbyněk Šimůnek, Helena Gilíková, Kristýna Hrdličková
 
Vol 15 (2008) Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno-Bystrc Abstrakt   PDF
Slavomír Nehyba, Karel Kirchner, Pavla Tomanová Petrová
 
Vol 11 (2004) NOVÉ ODKRYVY KVARTÉRNÍCH SEDIMENTŮ NA STARÉM BRNĚ Abstrakt   PDF
Lenka Lisá, Vlasta Jankovská, Dana Zapletalová
 
Vol 17, No 1-2 (2010) NOVÉ POZNATKY O DEVÍNSKONOVOVESKOM SÚVRSTVÍ (VIEDENSKÁ PANVA, SLOVENSKO) Abstrakt   PDF
Klement Fordinál, Ivan Baráth, Ladislav Šimon, Milan Kohút, Alexander Nagy, Jana Kučerová
 
Vol 23, No 1-2 (2016) NOVÉ POZNATKY O FACII „PEBBLY MUDSTONES“ PESTRÝCH VRSTEV KROMĚŘÍŽSKÉHO SOUVRSTVÍ (KARPAT, STŘEDNÍ ČÁST KARPATSKÉ PŘEDHLUBNĚ) Abstrakt   PDF
Michal Francírek, Martin Hanáček, Slavomír Nehyba
 
Vol 6 (1999) Nové poznatky o historickém rudním ložisku „U havířských jam“ u Jemnice Abstrakt
Jiří Zimák, Pavlína Šendová
 
Vol 25, No 1-2 (2018) NOVÉ POZNATKY O MIOCENNÍ PALEONTOLOGICKÉ LOKALITĚ TALIÁNSKÁ SKÁLA U KELČIC (KARPATSKÁ PŘEDHLUBEŇ, ČESKÁ REPUBLIKA) Abstrakt   PDF   HTML
David Zapletal, Šárka Hladilová
 
Vol 19, No 1-2 (2012) NOVÉ POZNATKY O NEOVULKANITU V POHOŘI U ODER (OKRES NOVÝ JIČÍN) Abstrakt   PDF
Vojtěch Šešulka, Radka Drápalová, Antonín Přichystal, Dalibor Všianský
 
Vol 6 (1999) Nové poznatky o sedimentech kvartéru v oblasti Bzenec-Přívoz Abstrakt
Pavla Petrová, Zdeněk Novák
 
Vol 26, No 1-2 (2019) Nové poznatky o terciéru a kvartéru získané geologickým mapováním okolí Lipníka nad Bečvou Abstrakt   HTML   PDF
Miroslav Bubík, Helena Gilíková, Jiří Otava, Pavla Tomanová Petrová, Jan Vít
 
Vol 13 (2006) Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou Abstrakt   PDF
Helena Gilíková, Daniel Nývlt, Peter Pálenský, Pavla Petrová, Lubomír Maštera
 
Vol 8 (2001) NOVÉ POZNATKY Z VÝZKUMU SPELEOAEROSOLŮ VE VYBRANÝCH JESKYNÍCH MORAVSKÉHO KRASU Abstrakt   PDF
Jiří Faimon, Jindřich Štelcl
 
Vol 13 (2006) Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu I.: jeskynní systém Rudické propadání-Býčí skála Abstrakt   PDF
Martin Knížek, Anna Vojtěchovská, Jiří Bruthans, Helena Vysoká
 
Vol 14 (2007) Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu II: Podzemní Punkva v okolí Macochy Abstrakt   PDF
Martin Knížek, Jiří Kamas, Jiří Bruthans
 
Vol 10 (2003) NOVÉ VÝSLEDKY STRUKTURNÍHO STUDIA PALEOZOIKA OKOLÍ HRANIC Abstrakt   PDF
Josef Havíř, Vojtěch Dvořák, Jiří Otava
 
Vol 8 (2001) NOVÉ VÝSLEDKY STUDIA SPODNOBADENSKÝCH SEDIMENTŮ A FOSILIÍ Z NĚKTERÝCH VRTŮ V KARPATSKÉ PŘEDHLUBNI JIŽNĚ OD BRNA Abstrakt   PDF
Šárka Hladilová, Nela Doláková, Slavomír Nehyba, Jana Hladíková
 
Vol 16 (2009) NOVÉ VÝZKUMY V HORNINÁCH TĚŠÍNITOVÉ ASOCIACE: FLUORAPATIT SE ZVÝŠENÝMI OBSAHY SR A REE Abstrakt   PDF
Jindřich Kynický, Cheng Xu, Aleš Bajer, Pavel Samec, Alena Kynická
 
Vol 26, No 1-2 (2019) Nový pohled na genezi ordovické oolitické rudy z ložiska Skalka u Mníšku pod Brdy (pražská pánev, Barrandien) Abstrakt   HTML   PDF
David Buriánek, Miroslav Bubík, Dalibor Všianský
 
Vol 23, No 1-2 (2016) NOVÝ SEVEROKOREJSKÝ JADERNÝ TEST A ROLE STANICE VRAC V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO MONITOROVACÍHO SYSTÉMU CTBTO Abstrakt   PDF
Josef Havíř
 
Vol 17, No 1-2 (2010) NOVÝ VÝSKYT ANTONÍNECKÉHO SOUVRSTVÍ U KOZOJÍDEK (BĚLOKARPATSKÁ JEDNOTKA) Abstrakt   PDF
Miroslav Bubík, Michal Vachek
 
Vol 22, No 1-2 (2015) NOVÝ VÝSKYT MENILITOVÉHO SOUVRSTVÍ U DŘEVOHOSTIC Abstrakt   PDF
Kamil Kropáč, Zdeněk Dolníček, Antonín Přichystal, Tomáš Lehotský, Tamara Koštuříková, Jiří Jakubál
 
Vol 21, No 1-2 (2014) NOVÝ VÝSKYT SKARNU V GFÖHLSKÉ JEDNOTCE U VEVČIC U JEVIŠOVIC: MINERÁLNÍ ASOCIACE SKARNU A KONTAMINOVANÝCH AMFIBOLICKÝCH PEGMATITŮ Abstrakt   PDF
Stanislav Houzar, Jaroslav Šmerda, David Buriánek
 
Vol 13 (2006) O kutání a rudách v Janově u Jindřichova ve SlezskU Abstrakt   PDF
Jaroslav Skácel, Bohuslav Fojt, Radek Škoda
 
Vol 7 (2000) O RÁZTOCKÝCH VRSTVÁCH RAČANSKÉ JEDNOTKY NA LISTU 25-314 OTROKOVICE Abstrakt   PDF
Zdeněk Stráník, Miroslav Bubík, Lilian Švábenická
 
Vol 13 (2006) Objev a genetický význam porfyrického alkaliCkoživcového mikrodioritu (dioritového porfyritu) v Olšanech na Drahanské vrchovině Abstrakt   PDF
Lukáš Krmíček, Antonín Přichystal, Michaela Halavínová
 
Vol 18, No 2 (2011) Obsah síry v cementářských vápencích ložiska Mokrá a její zdroj Abstrakt   PDF
Roman Donocik, Marek Slobodník
 
Vol 26, No 1-2 (2019) Obsahy přirozených radioaktivních prvků (K, U, Th) v půdách na mapovém listu 24-22 Olomouc – vztah mezi radioaktivitou půdy a matečné horniny Abstrakt   HTML   PDF
Jiří Zimák
 
Vol 13 (2006) Odraz sialického vulkanismu na východním okraji Českého masivu v klastických sedimentech devonu Abstrakt   PDF
Helena Gilíková, Jaromír Leichmann, David Buriánek
 
Vol 8 (2001) OCHRANA GEOLOGICKÝCH LOKALIT NA OKRESECH HODONÍN A UHERSKÉ HRADIŠTĚ Abstrakt   PDF
Irena Kohoutová
 
Vol 26, No 1-2 (2019) Organické uloženiny fluviální výplně údolního dna řeky Bečvy u Oseku nad Bečvou a jejich vztah k vývoji sedimentace Abstrakt   HTML   PDF
Jan Vít, Eva Břízová, Tomáš Kolář, Michal Rybníček
 
Vol 8 (2001) ORIENTACE HLAVNÍCH OS PALEONAPĚTÍ V JIŽNÍ ČÁSTI PÁLAVY Abstrakt   PDF
Josef Havíř
 
Vol 16 (2009) ORIENTACE PŘÍČNÝCH ZLOMŮ V PAVLOVSKÝCH VRCHÁCH NA JIŽNÍ MORAVĚ (ZÁPADNÍ KARPATY) Abstrakt   PDF
Ivan Poul, Rostislav Melichar
 
Vol 27, No 1-2 (2020) Orientace puklin a zlomů v kulmských horninách jižně od Skalky u Prostějova Abstrakt   PDF   HTML
Josef Havíř
 
Vol 11 (2004) ORIENTAČNÍ PETROFACIÁLNÍ OCENĚNÍ SPODNOKARBONSKÝCH SEDIMENTŮ V BOSKOVICKÉ BRÁZDĚ Abstrakt   PDF
Lubomír Maštera
 
Vol 17, No 1-2 (2010) ORIENTAČNÍ STANOVENÍ RECENTNÍ MÍRY DENUDACE FLYŠOVÉHO PÁSMA VNĚJŠÍCH ZÁPADNÍCH KARPAT NA PŘÍKLADU POVODÍ BYSTŘIČKY VE VSETÍNSKÝCH VRŠÍCH Abstrakt   PDF
Ivo Baroň, Vít Baldík, Martina Fifernová
 
Vol 11 (2004) ORIENTAČNÍ STRUKTURNÍ ANALÝZA VÁPENCŮ HRANICKÉHO KRASU Abstrakt   PDF
Vojtěch Dvořák
 
Vol 10 (2003) OSTEOLOGICKÝ MATERIÁL Z JESKYNĚ PUKLINOVÉ Abstrakt   PDF
Rudolf Musil
 
Vol 19, No 1-2 (2012) OSTEOLOGICKÝ VÝZKUM MATERIÁLU Z POHANSKA – JIŽNÍHO PŘEDHRADÍ (1991–1994): SROVNÁNÍ S RANĚ STŘEDOVĚKÝMI LOKALITAMI Abstrakt   PDF
Hana Uhlířová, Gabriela Dreslerová, Miriam Nývltová Fišáková, Martin Ivanov
 
Vol 6 (1999) Oválné hrásťové morfostruktury ve svratecké klenbě moravika na Tišnovsku Abstrakt
Mojmír Hrádek
 
Vol 18, No 1 (2011) PalAeogeography and Stratigraphy of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) – An Overview Abstrakt   PDF (English)
Stanislav Čech
 
Vol 8 (2001) PALEOHYDROGRAFIE HÁDECKÉHO ÚDOLÍ V JIŽNÍ ČÁSTI MORAVSKÉHO KRASU Abstrakt   PDF
Jaroslav Kadlec
 
Vol 7 (2000) PALEOKRASOVÉ VÝPLNĚ TYPU RUDICKÝCH VRSTEV NA ČEBÍNCE A NA KVĚTNICI Abstrakt   PDF
Jiří Otava
 
Vol 18, No 2 (2011) Paleonapjatostní analýza masivu hory Naranco (Asturie, Španělsko) Abstrakt   PDF
Gabriela Tóthová, Rostislav Melichar, Markéta Kernstocková
 
Vol 18, No 2 (2011) Paleontologické nálezy z lokality Hrádok Abstrakt   PDF
Michal Seko
 
Vol 25, No 1-2 (2018) PALEOPROSTŘEDÍ VE SPODNÍM BADENU NA SEVERNÍM OKRAJI BRNA (DIVIŠOVA ČTVRŤ) Abstrakt   PDF   HTML
Pavla Tomanová Petrová, Slavomír Nehyba, Karel Diviš, Šárka Hladilová, Růžena Gregorová, Jan Vít, Pavel Hudec
 
Vol 11 (2004) PALYNOLOGICKÉ VÝZKUMY V JESKYNI BALCARKA (MORAVSKÝ KRAS) Abstrakt   PDF
Nela Doláková
 
Vol 7 (2000) PALYNOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ SEDIMENTŮ Z OCHOZSKÉ JESKYNĚ. ČÁST 2 - PROFIL U ZKAMENĚLÉ ŘEKY Abstrakt   PDF
Nela Doláková
 
Vol 18, No 2 (2011) Palynologické zhodnocení sedimentů z vrtu Iváň IK -1 u Hustopečí Abstrakt   PDF
Petra Basistová, Nela Doláková
 
Vol 13 (2006) Patologické změny betonů panelových domů sídliště Brno-Komín Abstrakt   PDF
Martin Boháč, Miroslava Gregerová
 
Vol 25, No 1-2 (2018) PESTRÉ SEDIMENTY OTTNANGU V BRNĚ-KOHOUTOVICÍCH Abstrakt   PDF   HTML
Pavla Tomanová Petrová, David Buriánek, Karel Kirchner, Oldřich Krejčí, František Laufek, Slavomír Nehyba, Jiří Otava
 
Vol 18, No 2 (2011) Petroarcheologie ostatní kamenné industrie z lokality Tell Arbid Abyad, severní Mezopotámie (Sýrie) Abstrakt   PDF
Jan Petřík, Antonín Přichystal
 
Vol 18, No 2 (2011) Petrofaciální analýza permokarbonských sedimentů v jižní části boskovické brázdy a výskytu u Zöbingu (Dolní Rakousko) Abstrakt   PDF
Lubomír Maštera, Slavomír Nehyba
 
Vol 11 (2004) PETROFACIÁLNÍ ANALÝZA SEDIMENTŮ „HLINECKÉHO PALEOZOIKA“ Abstrakt   PDF
Lubomír Maštera
 
Vol 19, No 1-2 (2012) PETROFYZIKÁLNÍ CHARAKTERISTIKA HRANIČNÍHO INTERVALU DEVONU A KARBONU V MORAVSKÉM KRASU Abstrakt   PDF
Tomáš Kumpan, Ondřej Bábek, Jiří Kalvoda
 
Vol 25, No 1-2 (2018) PETROFYZIKÁLNÍ CHARAKTERISTIKA SPRAŠE A FOSILNÍ PŮDY V HLINÍKU U LITOVLE Abstrakt   PDF   HTML
Daniel Šimíček, Vendula Krulová
 
Vol 9 (2002) PETROGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA SEDIMENTŮ MAGURSKÉHO FLYŠE NA LISTU MAPY 25-312 HOLEŠOV Abstrakt   PDF
Helena Gilíková, Jiří Otava, Zdeněk Stráník
 
Vol 23, No 1-2 (2016) PETROGRAFICKÁ VARIABILITA TĚŠÍNITOVÉHO TĚLESA V BLUDOVICÍCH U NOVÉHO JIČÍNA (SLEZSKÁ JEDNOTKA, VNĚJŠÍ ZÁPADNÍ KARPATY) Abstrakt   PDF
Kristýna Schuchová, Kamil Kropáč, Zdeněk Dolníček, Tomáš Lehotský
 
Vol 7 (2000) PETROGRAFICKÉ ROZBORY MALT, JEJICH RELATIVNÍ DATOVÁNÍ PODLE STUPNĚ DEGRADACE POJIVA Abstrakt   PDF
Miroslava Gregerová
 
Vol 17, No 1-2 (2010) PETROGRAFIE A GEOCHEMIE MIGMATITŮ Z LOMU VANOV U TELČE Abstrakt   PDF
Miloš René
 
Vol 11 (2004) PETROGRAFIE A GEOCHEMIE SEDIMENTÁRNÍCH HORNIN V OKOLÍ KÓTY OBŘANY V HOSTÝNSKÝCH VRŠÍCH Abstrakt   PDF
Kamil Kropáč, Zdeněk Dolníček, Jiří Janál
 
Vol 6 (1999) Petrografie a chemismus kvarcitů z okolí Petrova nad Desnou Abstrakt
Miloš René
 
Vol 25, No 1-2 (2018) PETROGRAFIE A MINERALOGIE KRUPNÍKOVÉHO TĚLESA NA LOKALITĚ ZADNÍ HUTISKO U VERNÍŘOVIC (HRUBÝ JESENÍK) Abstrakt   PDF   HTML
Jiří Zimák, Zuzana Juránková
 
Vol 26, No 1-2 (2019) Petrografie xenolitů vyvřelých hornin v neovulkanitech z lomu Bučník u obce Komňa Abstrakt   HTML   PDF
Michaela Hašková, Kamil Kropáč
 
Vol 8 (2001) PETROLOGIE A RUDNÍ PARAGENEZE VÁPENATOSILIK ÁTOVÝCH HORNIN KEPRNICKÉ SKUPINY SILESIKA Abstrakt   PDF
Miroslav Veselý, Zdeněk Losos
 
Vol 16 (2009) PILOTNÍ STUDIUM FLUIDNÍCH INKLUZÍ V SÁDROVCÍCH ZE SEDIMENTŮ MIOCENNÍHO STÁŘÍ U KOBEŘIC Abstrakt   PDF
Jan Schreiber, Marek Slobodník
 
Vol 20, No 1-2 (2013) PÍSEČNÍK U JAVORNÍKU – DRUMLIN SE ZACHOVALOU SUKCESÍ SUBGLACIÁLNÍCH A SUPRAGLACIÁLNÍCH SEDIMENTŮ Abstrakt   PDF
Martin Hanáček, Daniel Nývlt, Slavomír Nehyba
 
Vol 10 (2003) PLEISTOCENNÍ PERIGLACIÁLNÍ MODELACE OKOLÍ VYSOKÉ HOLE (PRADĚDSKÁ HORNATINA) Abstrakt   PDF
Martin Adamec, Roman Duras, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
 
Vol 8 (2001) PLEISTOCENNÍ PERIGLACIÁLNÍ MODELACE VRCHOLOVÝCH ČÁSTÍ ČESKÉHO MASIVU Abstrakt   PDF
Tadeáš Czudek
 
Vol 15 (2008) Pleistocenní sedimenty vyšší terasy Bečvy ve Vsetíně Abstrakt   PDF
Slavomír Nehyba, Ivo Baroň, Karel Kirchner
 
Vol 19, No 1-2 (2012) PODMÍNKY TRANSPORTU A AKUMULACE SEDIMENTŮ V ČLOVĚKEM OVLIVNĚNÝCH KORYTECH BESKYDSKÝCH TOKŮ: PŘÍKLADOVÁ STUDIE SOUTOKU ŘEKY MORÁVKY A MOHELNICE Abstrakt   PDF
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký
 
Vol 9 (2002) PODMÍNKY VZNIKU HYDROTERMÁLNÍ KALCIT-KŘEMEN-SULFIDICKÉ MINERALIZACE U HRANIC Abstrakt   PDF
Marek Slobodník, Jiří Zimák, Zdeněk Dolníček
 
Vol 8 (2001) PODMÍNKY VZNIKU HYDROTERMÁLNÍ MINERALIZACE Z VRTU JANOVICE-9 Abstrakt   PDF
Zdeněk Dolníček, Bohuslav Fojt, Marek Slobodnik
 
Vol 21, No 1-2 (2014) PODMÍNKY VZNIKU MOČOVÝCH KAMENŮ Abstrakt   PDF
Vendula Ambrožová, Josef Zeman
 
Vol 20, No 1-2 (2013) POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ KLASICKÝCH ANALYTICKÝCH METOD S METODOU PŘENOSNÉ RENTGEN-FLUORESCENČNÍ SPEKTROMETRIE NA MAPOVÝCH LISTECH 1 : 25 000 BRNO-SEVER A MOKRÁ-HORÁKOV Abstrakt   PDF
Ilja Knésl, Vratislav Pecina, Jan Buda, Igor Jan Dvořák
 
Vol 20, No 1-2 (2013) POSOUZENÍ ZRANITELNOSTI KRASOVÉHO KOLEKTORU V OBLASTI MORAVSKÉHO KRASU METODOU EPIK Abstrakt   PDF
Marek Goldbach, Tomáš Kuchovský
 
Vol 14 (2007) Postkolizní magmatická žíla od Dolního Údolí u Zlatých Hor (Hrubý Jeseník) Abstrakt   PDF
Lukáš Krmíček, Mojmír Opletal
 
Vol 23, No 1-2 (2016) POZNÁMKY K ČLÁNKU „BENEŠ L., JIRÁSEK J., HÝLOVÁ L., SIVEK M. (2013): MOCNOST SVRCHNÍCH HRUŠOVSKÝCH VRSTEV (NAMUR) V ČESKÉ ČÁSTI HORNOSLEZSKÉ PÁNVE. – GEOL. VÝZK. MOR. SLEZ., 20, 1–2, 112–115. BRNO“ Abstrakt   PDF
Jiří Horák
 
Vol 12 (2005) POZNÁMKY KE GEOLOGICKÉMU VÝVOJI SEVEROZÁPADNÍ ČÁSTI HORNOMORAVSKÉHO ÚVALU Abstrakt   PDF
Jan Zapletal
 
Vol 11 (2004) POZNÁMKY KE KONCEPCÍM STRUKTURNÍHO PLÁNU JIŽNÍ ČÁSTI BRNĚNSKÉHO MASIVU Abstrakt   PDF
Jaromír Karásek
 
Vol 10 (2003) POZNÁMKY KE SVRCHNÍMU KARPATU – SPODNÍMU BADENU V ALPSKO-KARPATSKÉ PŘEDHLUBNI Abstrakt   PDF
Ivan Cicha
 
Vol 11 (2004) PRACOVIŠTĚ ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE A MIKROANALÝZY: VYTVÁŘENÍ SPOLEČNÝCH PRACOVIŠŤ – CESTA K INTEGRACI VÝZKUMU, VÝUKY A PRAXE Abstrakt   PDF
Petr Sulovsky, Renata Čopjaková, Radek Škoda
 
Vol 19, No 1-2 (2012) PRELIMINARY REPORT ON THE NEW FINDINGS OF MISSISSIPPIAN TRILOBITES IN THE BŘEZINA FORMATION (MORAVIAN KARST, CZECH REPUBLIC) Abstrakt   PDF (English)
Tomáš Weiner, Carsten Brauckmann, Hedvika Poukarová, Štěpán Rak, Jiří Kalvoda
 
Vol 18, No 2 (2011) Produkce CO2 v krasových půdách v oblasti jeskyně Býčí skála (Moravský kras) Abstrakt   PDF
Marcela Pražáková, Martin Blecha, Jiří Faimon
 
Vol 13 (2006) Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masivu v období 2004-2005 Abstrakt   PDF
Josef Havíř, Jana Pazdírková, Zdenka Sýkorová, Petr Špaček
 
Vol 21, No 1-2 (2014) PROJEVY ZDROJOVÝCH OBLASTÍ SEDIMENTŮ V ZRNITOSTNÍM SLOŽENÍ KORYTOVÝCH AKUMULACÍ VODNÍCH TOKŮ V RELIÉFU BUDOVANÉM FLYŠOVÝMI HORNINAMI Abstrakt   PDF
Václav Škarpich, Tomáš Galia
 
Vol 21, No 1-2 (2014) PROSTOROVĚ ČASOVÁ DISTRIBUCE KONCENTRACÍ CO2 V PŮDĚ KRASOVÉHO ZÁVRTU A JEHO OKOLÍ (HARBEŠSKÁ PLOŠINA; MORAVSKÝ KRAS) Abstrakt   PDF
Martin Blecha, Jiří Faimon
 
Vol 13 (2006) PROVENIENCE A GENEZE SEDIMENTŮ PUKLIN A JESKYNÍ STRÁNSKÉ SKÁLY Abstrakt   PDF
Filip Němec, Jiří Otava
 
Vol 17, No 1-2 (2010) PROVENIENCE METABAZITŮ KAMENNÉ BROUŠENÉ INDUSTRIE Z NEOLITICKÉHO SÍDLIŠTĚ U TĚŠETIC-KYJOVIC, OKR. ZNOJMO Abstrakt   PDF
Antonín Přichystal, Pavlína Valová
 
Vol 20, No 1-2 (2013) PRŮZKUM STARÝCH DŮLNÍCH DĚL V OKOLÍ OBCE KAMENNÁ (SEVERNÍ ČÁST JIHLAVSKÉHO RUDNÍHO REVÍRU) – PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY Abstrakt   PDF
Petr Stöhr, Karel Malý, Zdeněk Dolníček
 
Vol 12 (2005) PRVNÍ NÁLEZ ŽÍLY LAMPROFYRU NA DRAHANSKÉ VRCHOVINĚ Abstrakt   PDF
Lukáš Krmíček, Antonín Přichystal
 
Vol 14 (2007) První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava) Abstrakt   PDF
Milada Vavrdová, Helena Gilíková, Radek Mikuláš
 
Vol 20, No 1-2 (2013) PRVNÍ NÁLEZY KOSTERNÍCH ELEMENTŮ ELEUTHEROZOIDNÍCH OSTNOKOŽCŮ Z LÍŠEŇSKÉHO SOUVRSTVÍ (FAMEN–TOURNAI) MORAVSKÉHO KRASU Abstrakt   PDF
Tomáš Kumpan
 
Vol 6 (1999) Předběžná zpráva o mapování a petrografickém výzkumu na listu Odry 25-121 Abstrakt
Jiří Otava, Helena Gilíková, Lubomír Maštera
 
Vol 6 (1999) Předběžná zpráva o miocenních měkkýších z magdaléniénských lokalit v Moravském krasu Abstrakt
Šárka Hladilová
 
Vol 6 (1999) Předběžná zpráva o nálezu neogenních sedimentů v okolí Slatiny (okres Znojmo) Abstrakt
Slavomír Nehyba, Milada Horáková
 
Vol 10 (2003) PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O TYPOLOGII LOMŮ V ŽULOVSKÉM PLUTONU – LIST VIDNAVA (14-222) Abstrakt
Josef Večeřa
 
Vol 20, No 1-2 (2013) PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O VÝSKYTECH ICHTYOLITŮ VE SVRCHNÍM FAMENU A SPODNÍM TOURNAI MORAVSKÉHO KRASU Abstrakt   PDF
Tomáš Kumpan
 
Vol 6 (1999) Předběžné výsledky geologické dokumentace rýhy plynovodu Újezd u Brna – Otnice Abstrakt
Miroslav Bubík, Zdeněk Novák, Zdeněk Stráník
 
Vol 7 (2000) PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY POSLEDNÍCH STRATIGRAFICKÝCH VÝZKUMŮ TZV. "GAULT-FLYŠE" RAČANSKÉ JEDNOTKY NA MORAVĚ Abstrakt   PDF
Miroslav Bubík, Oldřich Krejčí, Lilian Švábenická
 
Vol 8 (2001) PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY SEDIMENTOLOGICKÉHO STUDIA PŘEHRADNÍCH SEDIMENTŮ NÁDRŽÍ HORNÍ BEČVA (BESKYDY) A PASTVINY (ORLICKÉ HORY) Abstrakt   PDF
Miroslav Bubík, Michal Bíl
 
Vol 18, No 2 (2011) Předběžné výsledky stratigrafického výzkumu jury na Hádech u Brna Abstrakt   PDF
Miroslav Bubík, Vít Baldík
 
Vol 20, No 1-2 (2013) PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY STRATIGRAFICKÉHO VÝZKUMU JURY V OLOMUČANECH Abstrakt   PDF
Helena Gilíková
 
Vol 20, No 1-2 (2013) PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY STUDIA ORGANICKÉ HMOTY SEDIMENTŮ PALEOGÉNU PODSLEZSKÉ JEDNOTKY A JEJÍHO VZTAHU KE VZNIKU UHLOVODÍKŮ Abstrakt   PDF
Jan Zahradník, Petr Skupien, Ján Pavluš
 
Vol 16 (2009) PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY STUDIA VZTAHU SUBFOSILNÍCH KMENŮ A FLUVIÁLNÍCH SEDIMENTŮ NA LOKALITÁCH OSEK NAD BEČVOU A TOVAČOV-ANNÍN Abstrakt   PDF
Jan Vít, Tomáš Kolář, Michal Rybníček
 
Vol 10 (2003) PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY VÝZKUMU HRANICE KARPAT – SPODNÍ BADEN V JIŽNÍ ČÁSTI KARPATSKÉ PŘEDHLUBNĚ Abstrakt   PDF
Josef Adámek
 
Vol 16 (2009) PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ RYCHLOSTI SEDIMENTACE VE VYBRANÝCH PŘEHRADNÍCH NÁDRŽÍCH V POVODÍ MORAVY Abstrakt   PDF
Jan Sedláček, Ondřej Bábek
 
Vol 13 (2006) Příklad sedimentace v malých antropogenně ovlivněných tocích: petrografie a mineralogie jemnozrnných fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany Abstrakt   PDF
Tereza Hlásková, Lenka Lisá
 
Vol 20, No 1-2 (2013) PŘÍNOS GEOFYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ PRO POZNÁNÍ TEKTONIKY A SESUVŮ VE ŠLAPANICÍCH Abstrakt   PDF
Pavla Tomanová Peterová, František Hubatka, Oldřich Krejčí
 
Vol 18, No 2 (2011) Přirozená radioaktivita granitoidů a metagranitoidů brunovistulického teránu na území České republiky Abstrakt   PDF
Jiří Zimák
 
Vol 11 (2004) PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA HORNIN MORAVSKOSLEZSKÉHO KULMU V OBLASTI NÍZKÉHO JESENÍKU A ODERSKÝCH VRCHŮ: PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ ZDROJOVÉ OBLASTI KLASTICKÉHO MATERIÁLU Abstrakt   PDF
Jiří Zimák, Jindřich Štelcl
 
Vol 11 (2004) PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ SPELEOTERAPEUTICKÉ LÉČEBNY V SLOUPSKO-ŠOŠŮVSKÝCH JESKYNÍCH (MORAVSKÝ KRAS) Abstrakt   PDF
Jindřich Štelcl, Jiří Zimák
 
Vol 18, No 2 (2011) Přirozená radioaktivita horninového prostředí speleoterapeutických léčeben v Císařské jeskyni a Sloupskošošůvských jeskyních (Moravský kras, Česká republika) Abstrakt   PDF
Jindřich Štelcl, Jiří Zimák
 
Vol 12 (2005) PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ V JESKYNI NA TUROLDU U MIKULOVA Abstrakt   PDF
Jindřich Štelcl, Jiří Zimák, Ivan Poul
 
Vol 11 (2004) PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ V JESKYNÍCH NA POMEZÍ U JESENÍKU Abstrakt   PDF
Jiří Zimák, Jindřich Štelcl
 
Vol 24, No 1-2 (2017) Přirozená radioaktivita krystalinika, paleozoických sedimentárních hornin a vybraných kenozoických sedimentů na mapovém listu 24-22 Olomouc Abstrakt   PDF   HTML
Jiří Zimák
 
Vol 19, No 1-2 (2012) PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA KULMSKÝCH SEDIMENTŮ NA VÝCHODNÍM OKRAJI ČESKÉHO MASIVU Abstrakt   PDF
Jiří Zimák
 
Vol 18, No 2 (2011) Přirozená radioaktivita magmatických a metamorfovaných hornin Národního parku Podyjí Abstrakt   PDF
Jiří Zimák, Veronika Jůzková
 
Vol 23, No 1-2 (2016) PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA METAMORFITŮ A MAGMATITŮ NA MAPOVÉM LISTU 14-21 TRAVNÁ Abstrakt   PDF
Jiří Zimák
 
Vol 20, No 1-2 (2013) PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA METAMORFOVANÝCH A MAGMATICKÝCH HORNIN NA MAPOVÉM LISTU 14-23 KRÁLÍKY Abstrakt   PDF
Jiří Zimák
 
Vol 12 (2005) PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA PALEOZOICKÝCH A PROTEROZOICKÝCH HORNIN SEVEROVÝCHODNÍ ČÁSTI ČESKÉHO MASIVU V PROFILOVÉ LINII MEZI VIDNAVOU A OSTRAVOU-PORUBOU Abstrakt   PDF
Jiří Zimák, Tereza Husáková
 
Vol 12 (2005) PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA PALEOZOICKÝCH KARBONÁTOVÝCH HORNIN SEVEROVÝCHODNÍ ČÁSTI ČESKÉHO MASIVU Abstrakt   PDF
Jiří Zimák, Jindřich Štelcl
 
Vol 25, No 1-2 (2018) PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA PALEOZOICKÝCH SEDIMENTŮ A CHEMISMUS KARBONÁTOVÝCH HORNIN NA MAPOVÝCH LISTECH 25-11 HLUBOČKY A 25-12 HRANICE Abstrakt   PDF   HTML
Jiří Zimák
 
Vol 14 (2007) Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit Abstrakt   PDF
Aleš Vídeňský, Daniel Nývlt, Petra Štěpančíková
 
Vol 16 (2009) PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ DEPOZIČNÍHO PROSTŘEDÍ SEDIMENTŮ SPODNÍHO BADENU NA LOKALITĚ OSLAVANY Abstrakt   PDF
Slavomír Nehyba, Pavla Tomanová Petrová, Helena Gilíková, Markéta Horáková
 
Vol 12 (2005) PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ GEOLOGICKÉ SITUACE NA JV SVAHU ČERVENÉHO KOPCE V BRNĚ Abstrakt   PDF
Jaromír Demek, Marek Havlíček, Karel Kirchner, Slavomír Nehyba, Pavla Petrová, Miroslav Bubík, Helena Gilíková
 
Vol 14 (2007) Příspěvek k poznání kvartérních fluviálních sedimentů v p rostoru centra města Brna Abstrakt   PDF
Slavomír Nehyba, Luboš Souček
 
Vol 18, No 2 (2011) Příspěvek k poznání provenience sedimentů střední části boskovické brázdy Abstrakt   PDF
Jana Brtníková, Slavomír Nehyba
 
Vol 18, No 2 (2011) Příspěvek k poznání sedimentů spodního badenu v severní části karpatské předhlubně na Moravě Abstrakt   PDF
Michal Francírek, Slavomír Nehyba
 
Vol 11 (2004) PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ STÁŘÍ SVAHOVÝCH DEFORMACÍ V JABLUNKOVSKÉ BRÁZDĚ A ČESKÉ ČÁSTI SLEZSKÝCH BESKYD Abstrakt   PDF
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
 
Vol 20, No 1-2 (2013) PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ STRATIGRAFICKÉ POZICE MAGMATITŮ TĚŠÍNITOVÉ ASOCIACE VE SLEZSKÉ JEDNOTCE Abstrakt   PDF
Petr Skupien, Ján Pavluš
 
Vol 6 (1999) Příspěvek ke genezi krystalovaných křemenů z Květnice u Tišnova Abstrakt
Zdeněk Dolníček, Marek Slobodník
 
Vol 11 (2004) PŘÍSPĚVEK KE STRATIGRAFII SPODNOKŘÍDOVÝCH SEDIMENTŮ SLEZSKÉ JEDNOTKY Abstrakt   PDF
Petr Skupien
 
Vol 10 (2003) PSEUDOKRASOVÉ JESKYNĚ JAKO INDIKÁTORY SVAHOVÝCH POHYBŮ Abstrakt   PDF
Ivo Baroň, Václav Cílek, Rostislav Melichar
 
Vol 11 (2004) P-T PODMÍNKY NÁSUNOVÉ DEFORMACE A CHARAKTER GENEROVANÝCH FLUID V HÁDSKO-ŘÍČSKÝCH VÁPENCÍCH NA HÁDECH U BRNA Abstrakt   PDF
Marek Slobodník, Vratislav Hurai, Marta Pudilová, Ján Král
 
Vol 7 (2000) PUKLINOVÁ MINERALIZACE ALPSKÉHO TYPU V METAGRANITOIDECH NA ŠPIČÁKU U VERNÍŘOVIC Abstrakt   PDF
Jiří Zimák, Dana Pokorná
 
Vol 18, No 2 (2011) Puklinová stavba spraší na vybraných lokalitách jižní Moravy Abstrakt   PDF
Lukáš Maňák, Rostislav Melichar
 
Vol 17, No 1-2 (2010) PUMPELLYIT – MINERÁL ZÁVĚREČNÉ METAMORFNÍ FÁZE V BYTOWNITOVÉ RULE VRBENSKÉ SKUPINY A V AMFIBOLITU JESENICKÉHO MASIVU (SILEZIKUM) Abstrakt   PDF
Martin Kováčik, Mojmír Opletal, Vratislav Pecina, Vladimír Žáček
 
Vol 17, No 1-2 (2010) PURBECKIAN LIMNIC OSTRACODA REWORKED IN THE EARLY MIOCENE MARINE DEPOSITS OF THE VIENNA BASIN, SLOVAKIA Abstrakt   PDF (English)
Radovan Pipík, Ján Schlögl, Jean-Paul Colin
 
Vol 11 (2004) PUSTKOVECKÝ BLUDNÝ BALVAN Abstrakt   PDF
Jarmila Vašíčková, Tomáš Rozehnal
 
Vol 23, No 1-2 (2016) PŮVOD A CHEMICKÉ SLOŽENÍ FLUID POVARISKÉ HYDROTERMÁLNÍ MINERALIZACE NA LOKALITĚ ZLATÝ DŮL U HLUBOČEK (SPODNÍ KARBON NÍZKÉHO JESENÍKU) Abstrakt   PDF
Michaela Kotlánová, Zdeněk Dolníček
 
Vol 19, No 1-2 (2012) PŮVOD FLUID PRIMÁRNÍ ZLATONOSNÉ MINERALIZACE V HORÁCH U PŘEDÍNA (ZÁPADNÍ MORAVA) Abstrakt   PDF
Tereza Potočková, Zdeněk Dolníček, Stanislav Houzar
 
Vol 20, No 1-2 (2013) QUANTITATIVE AND QUALITATIVE ANALYSIS OF FORAMINIFERA IN THE MIDDLE MIOCENE OF SALT DEPOSIT TETIMA (NORTH-EAST BOSNIA) Abstrakt   PDF (English)
Zijad Ferhatbegović, Sejfudin Vrabac, Azema Jahić, Izudin Djulović
 
Vol 6 (1999) Rabdofán-(Ce) z křemené žíly s klinochlorem z Mladecka (kulm Nízkého Jeseníku) Abstrakt
Jiří Zimák, Václav Vávra
 
Vol 7 (2000) RADIOAKTIVITA HORNIN VE SPELEOTERAPEUTICKÉ LÉČEBNĚ V CÍSAŘSKÉ JESKYNI (MORAVSKÝ KRAS) Abstrakt   PDF
Jindřich Štelcl, Jiří Zimák
 
Vol 27, No 1-2 (2020) Raně středověké říční koryto v blízkosti fortifikačního systému velkomoravského hradiska Pohansko u Břeclavi Abstrakt   PDF   HTML
Slavomir Nehyba, Petr Dresler, Nela Doláková, František Kuda, Michaela Přišťáková, Jakub Šimík, Jaroslav Škojec, Karel Kirchner
 
Vol 27, No 1-2 (2020) Reflexně seismický výzkum pozdně kenozoické zlomové tektoniky na vybraných lokalitách hornomoravského úvalu Abstrakt   PDF   HTML
Ondřej Bábek, Zuzana Lenďáková, Tamás Tóth, Daniel Šimíček, Ondřej Koukal
 
Vol 17, No 1-2 (2010) REKONSTRUKCE AG-DOLŮ U HORNÍHO BENEŠOVA Abstrakt   PDF
Josef Večeřa
 
Vol 7 (2000) REKONSTRUKCE PALEOHYDROGRAFIE NA ZÁKLADĚ DATOVÁNÍ SEDIMENTŮ HOLŠTEJNSKÉ JESKYNĚ (MORAVSKÝ KRAS) Abstrakt   PDF
Jaroslav Kadlec, Helena Hercman, Tomasz Nowicki, Darryl Granger, Pavel Šroubek, Jimmy F. Diehl
 
Vol 10 (2003) REKONSTRUKCE SMĚRŮ PROUDĚNÍ POMOCÍ MĚŘENÍ ANIZOTROPIE MAGNETICKÉ SUSCEPTIBILITY VE FLUVIÁLNÍCH SEDIMENTECH OCHOZSKÉ JESKYNĚ, MORAVSKÝ KRAS Abstrakt   PDF
Jaroslav Kadlec
 
Vol 6 (1999) Reliéf východního okraje Národního parku Podyjí Abstrakt
Karel Kirchner, Antonín Ivan, František Hubatka, Slavomír Nehyba
 
Vol 18, No 1 (2011) Review of Groundwater Resources Abstrakt   PDF (English)
Renáta Kadlecová, Miroslav Olmer
 
Vol 6 (1999) Revize a stratigrafické zařazení terciérních sedimentů v depresích severně od Brna Abstrakt
Jiřina Čtyroká, Pavla Petrová, Jan Vít
 
Vol 19, No 1-2 (2012) REVIZE GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE ŠTOL VE KŘTINSKÉM ÚDOLÍ, MORAVSKÝ KRAS Abstrakt   PDF
Vít Baldík, Jiří Rez, Jiří Otava, Helena Gilíková
 
Vol 17, No 1-2 (2010) ROZDÍLY VE VLASTNOSTECH HORSKÝCH LESNÍCH PŮD NA KYSELÝCH A BAZICKÝCH MATEČNÍCH HORNINÁCH Abstrakt   PDF
Josef Kratina, Luboš Borůvka, Václav Tejnecký, Ondřej Drábek, Ondřej Šebek
 
Vol 24, No 1-2 (2017) Rozlišení vzdálených záznamů přirozených zemětřesení a explozí na příkladu severokorejských jaderných testů Abstrakt   HTML   PDF
Josef Havíř
 
Vol 8 (2001) ROŽNOVSKÉ SOUVRSTVÍ - NOVÉ FORMÁLNÍ OZNAČENÍ PRO PODMENILITOVÉ SOUVRSTVÍ GODULSKÉHO VÝVOJE SLEZSKÉ JEDNOTKY (MORAVSKOSLEZSKÉ BESKYDY, KELČSKÁ PAHORKATINA, VNĚJŠÍ ZÁPADNÍ KARPATY) Abstrakt   PDF
Mojmír Eliáš
 
Vol 20, No 1-2 (2013) RYCHLOSTI SEDIMENTACE RECENTNÍCH FLUVIÁLNÍCH SEDIMENTŮ V MRTVÝCH RAMENECH MORAVY MEZI POSTŘELMOVEM A OLOMOUCÍ Abstrakt   PDF
Ondřej Kielar, Ondřej Bábek
 
Vol 18, No 2 (2011) Ryolity v metadioritové zóně brněnského masivu Abstrakt   PDF
David Buriánek, Helena Gilíková
 
Vol 7 (2000) ŘEKA MORAVA NA MAPÁCH III. VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ Z LET 1876 – 1880: PŘÍSPĚVEK K FLUVIÁLNÍ DYNAMICE Abstrakt   PDF
Helena Kilianová
 
Vol 7 (2000) ŘÍČNÍ TERASA PONÁVKY NA KOUNICOVĚ ULICI V BRNĚ Abstrakt   PDF
Jaromír Karásek, Luděk Seitl
 
Vol 10 (2003) ŘÍČNÍ TERASY SVITAVY NA ZEMĚDĚLSKÉ ULICI V BRNĚ Abstrakt   PDF
Jan Vít, Pavel Hanžl
 
Vol 20, No 1-2 (2013) SANDBERG – PAJŠTÚN GEOPARK (SAPAG) – A GATEWAY INTO THE MALÉ KARPATY MOUNTAINS GEOLOGICAL HISTORY Abstrakt   PDF (English)
Ján Madarás, Adriena Zlinská
 
Vol 13 (2006) Sedimentárně petrografická charakteristika půdních profilů na vybraných lokalitách Moravského krasu Abstrakt   PDF
Monika Schwarzová, Ivana Zatloukalová, Jindřich Štelcl, Jiří Faimon
 
Vol 16 (2009) SEDIMENTÁRNĚ PETROGRAFICKÉ STUDIUM NEOGENNÍCH A PLEISTOCENNÍCH FLUVIÁLNÍCH SEDIMENTŮ V OKOLÍ HRADU VEVEŘÍ SZ. OD BRNA Abstrakt   PDF
Slavomír Nehyba, Karel Kirchner
 
Vol 19, No 1-2 (2012) SEDIMENTÁRNĚ-GEOLOGICKÉ STUDIUM VYBRANÝCH KVARTÉRNÍCH SEDIMENTŮ V OKOLÍ BRNĚNSKÉ PŘEHRADY Abstrakt   PDF
Marek Mikulík, Slavomír Nehyba, František Hubatka
 
Vol 15 (2008) Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocenních sedimentů v oblasti Brno-Švédské šance Abstrakt   PDF
Slavomír Nehyba, Karel Kirchner, Petr Mackovčin, Jaromír Demek
 
Vol 6 (1999) Sedimentologické a palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně Abstrakt
Nela Doláková, Slavomír Nehyba
 
Vol 16 (2009) SEDIMENTOLOGICKÉ STUDIUM KLASTICKÝCH SEDIMENTŮ SPODNÍHO BADENU NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH MORAVSKÉ BRÁNY Abstrakt   PDF
Slavomír Nehyba, Helena Gilíková, Pavla Tomanová Petrová, Jan Čurda
 
Vol 6 (1999) Sedimenty gravitačních toků v úpatním vývoji magurské skupiny v Chřibech (lukovské vrstvy soláňského souvrství) Abstrakt
Mojmír Eliáš
 
Vol 12 (2005) SEDIMENTY KARPATU A SPODNÍHO BADENU NA ULICI KOPEČNÁ V BRNĚ Abstrakt   PDF
Miroslav Bubík, Pavla Petrová, Rostislav Brzobohatý, Šárka Hladilová, Radek Mikuláš
 
Vol 12 (2005) SEDIMENTY MIOCÉNU A KVARTÉRU ODKRYTÉ V ZEMNÍKU U SUDOMĚŘIC Abstrakt   PDF
Miroslav Bubík, Pavla Petrová, Michal Vachek
 
Vol 17, No 1-2 (2010) SEDIMENTY SPODNÍHO BADENU A KVARTÉRU V CENTRU BRNA Abstrakt   PDF
Pavla Tomanová Petrová, Tomáš Pecka, Jaroslav Hanák
 
Vol 7 (2000) SEDIMENTY SPODNÍHO BADENU U HOSTIMI: GEOMORFOLOGICKÁ INTERPRETACE DOSAVADNÍCH ZJIŠTĚNÍ Abstrakt   PDF
Martin Brzák, Slavomír Nehyba
 
Vol 25, No 1-2 (2018) SEISMICKÉ JEVY REGISTROVANÉ STANICÍ VRAC V ROCE 2017 Abstrakt   PDF   HTML
Josef Havíř
 
Vol 17, No 1-2 (2010) SEQUENCE STRATIGRAPHY OF THE NORTHERN DANUBE BASIN (SLOVAKIA) Abstrakt   PDF (English)
Michal Kováč, Rastislav Synak, Klement Fordinál, Peter Joniak
 
Vol 6 (1999) Serpentinity sobotínského amfibolitového masivu Abstrakt
Jiří Zimák
 
Vol 9 (2002) SESUVNÉ ÚZEMÍ VACULOV-SEDLO: VÝSLEDKY INVENTARIZAČNÍCH A MAPOVACÍCH PRACÍ Abstrakt   PDF
Ivo Baroň
 
Vol 7 (2000) SCHEELIT Z ŽELEZNÝCH RUD NA LOŽISKU Zn, Pb, Ag A BARYTU V HORNÍM BENEŠOVĚ (PŘEDBĚŽNÁ INFORMACE) Abstrakt   PDF
Jaroslav Reif, Václav Vávra
 
Vol 10 (2003) SKALNÍ KŮRY A POVLAKOVÉ MINERÁLY PÍSKOVCŮ MAGURSKÉHO FLYŠE NA VSETÍNSKU Abstrakt   PDF
Václav Cílek, Ivo Baroň, Anna Langrová
 
Vol 6 (1999) Skarnoidová hornina z Obřich skal v Hrubém Jeseníku Abstrakt
Václav Vávra, Bohuslav Fojt, Dušan Kopa
 
Vol 15 (2008) Sledování pokračování horního jeskynního patra (Holštejnské jeskyně) pomocí metody VDV Abstrakt   PDF
Pavel Kalenda, Roman Duras
 
Vol 6 (1999) Soliflukční (geliflukční ) proudy na lokalitě přírodní památky „Dobrá studně“ (Ochoz u Tišnova) Abstrakt
Mojmír Hrádek
 
Vol 15 (2008) Současné trendy v zrnitostním složení sedimentů štěrkových lavic toků Moravskoslezských Beskyd – příkladová studie Sihelský potok Abstrakt   PDF
Jan Hradecký, Martin Děd
 
Vol 7 (2000) SOUČASNÝ GEOMORFOLOGICKÝ VÝZKUM V ZÁPADNÍCH BESKYDECH A PODBESKYDSKÉ PAHORKATINĚ Abstrakt   PDF
Tomáš Pánek, Jan Hradecký
 
Vol 12 (2005) SOUČASNÝ STAV NÁZORŮ NA STRATIGRAFII A VYMEZENÍ SEDIMENTŮ NA ROZHRANÍ SPODNÍHO A STŘEDNÍHO MIOCÉNU (KARPAT-SP. BADEN) V KARPATSKÉ PŘEDHLUBNI Abstrakt   PDF
Josef Adámek, Pavla Petrová, Lilian Švábenická
 
Vol 13 (2006) Souhrnné výsledky sledování a záchranného výzkumu těženého vápencového ložiska ve Vitošově za období let 2001–2005 Abstrakt   PDF
Rostislav Morávek
 
Vol 17, No 1-2 (2010) SPECTACULAR INSIGHTS INTO ESTUARINE TO SHALLOW MARINE SEDIMENTS OF THE KARPATIAN (LOWER MIOCENE) IN THE KORNEUBURG BASIN (LOWER AUSTRIA) Abstrakt   PDF (English)
Stjepan Ćorić, Holger Gebhardt, Mathias Harzhauser, Babette Hengst, Andrea Kern, Oleg Mandic, Reinhard Roetzel, Martin Zuschin
 
Vol 18, No 2 (2011) Spodnobadenské klastické sedimenty zastižené v lomu Kalcit (Brno-Líšeň) Abstrakt   PDF
Pavla Tomanová Petrová, Helena Gilíková, Slavomír Nehyba
 
Vol 25, No 1-2 (2018) SPODNOBADENSKÉ SEDIMENTY KARPATSKÉ PŘEDHLUBNĚ NA LOKALITĚ PTENÍ Abstrakt   PDF   HTML
Slavomir Nehyba, Marie Dvořáková, Naděžda Hrozová, Vladimíra Jašková
 
Vol 7 (2000) SPODNOKARBONSKÉ DROBY A SLEPENCE MEZI HOSTĚRADICEMI A KADOVEM (JZ. OD BRNA) Abstrakt   PDF
Lubomír Maštera, Helena Gilíková, Jiří Otava
 
Vol 20, No 1-2 (2013) SPODNOKARBONŠTÍ MLŽI DRAHANSKÉ VRCHOVINY (KULMSKÁ FACIE) A JEJICH STRATIGRAFICKÝ VÝZNAM Abstrakt   PDF
Martin Kováček, Tomáš Lehotský
 
Vol 12 (2005) SPODNOPLEISTOCENNÍ TERASY DYJE VÝCHODNĚ OD PAVLOVSKÝCH VRCHŮ Abstrakt   PDF
Pavel Havlíček, Libuše Smolíková
 
Vol 9 (2002) SROVNÁNÍ CHEMISMU DETRITICKÝCH PYROP-ALMANDINŮ LULEČSKÝCH SLEPENCŮ S CHEMISMEM GRANÁTŮ VYBRANÝCH GRANULITŮ ČESKÉHO MASIVU Abstrakt   PDF
Renata Čopjaková, Petr Sulovský, Jiří Otava
 
Vol 7 (2000) SROVNÁNÍ CHEMISMU TŘEBÍČSKÉHO DURBACHITU A JINÝCH DURBACHITŮ Abstrakt   PDF
Petr Sulovsky
 
Vol 17, No 1-2 (2010) SROVNÁNÍ METASEDIMENTŮ Z HLINSKÉ ZÓNY, POLIČSKÉHO A ZÁBŘEŽSKÉHO KRYSTALINIKA NA ZÁKLADĚ CHEMICKÉHO SLOŽENÍ Abstrakt   PDF
David Buriánek
 
Vol 20, No 1-2 (2013) SROVNÁNÍ SUBVULKANICKÝCH ŽIL V BRNĚNSKÉM MASIVU A BOSKOVICKÉ BRÁZDĚ Abstrakt   PDF
David Buriánek
 
Vol 23, No 1-2 (2016) SROVNÁNÍ ZMĚN KVALITY VODY V POVRCHOVÉM TOKU A PRŮTOKU JESKYNNÍM SYSTÉMEM Abstrakt   PDF
Kateřina Schrimpelová
 
Vol 23, No 1-2 (2016) SROVNÁVACÍ STUDIE POVRCHU KŘEMENNÝCH ZRN NA LOKALITÁCH JIŽNÍ A JIHOVÝCHODNÍ MORAVY Abstrakt   PDF
Jana Šušolová, Veronika Králová, Roman Hadacz, Peter Dundek, Daniel Volařík
 
Vol 12 (2005) STANOVENÍ KVANTITATIVNÍHO ZASTOUPENÍ MINERÁLŮ V HORNINÁCH - METODA RTG PRÁŠKOVÉ DIFRAKCE NA PŘÍKLADU OLIVÍNU Abstrakt   PDF
Václav Vávra, Radovan Tvrdý
 
Vol 10 (2003) STARÉ DOBÝVACÍ PRÁCE U MALÉHO HRADISKA NA DRAHANSKÉ VRCHOVINĚ Abstrakt   PDF
Pavel Novotný, Marek Slobodník
 
Vol 11 (2004) STARÉ DŮLNÍ PRÁCE V ÚDOLÍ JAVORNÉ (HRUBÝ JESENÍK) Abstrakt   PDF
Bohuslav Fojt, Zdeněk Krčmář
 
Vol 7 (2000) STÁŘÍ A GENEZE SEDIMENTŮ V OCHOZSKÉ JESKYNI Abstrakt   PDF
Jaroslav Kadlec, Petr Pruner, Daniela Venhodová, Helena Hercman, Tomasz Nowicki
 
Vol 22, No 1-2 (2015) STATISTICKÉ ZHODNOCENÍ SEISMICKÉ AKTIVITY ZÓNY MUR-MÜRZ-LEITHA Abstrakt   PDF
Vít Růžička
 
Vol 21, No 1-2 (2014) STAV VÝZKUMU BLOKOVOBAHENNÍCH PROUDŮ NA ZÁPADNÍCH SVAZÍCH KEPRNICKÉ HORNATINY (HRUBÝ JESENÍK) Abstrakt   PDF
Radek Tichavský, Karel Šilhán
 
Vol 10 (2003) STOPOVACÍ ZKOUŠKY V KRASU SKUPINY BRANNÉ V RYCHLEBSKÝCH HORÁCH Abstrakt   PDF
Ondřej Zeman, Jiří Bruthans, Anna Vojtěchovská
 
Vol 20, No 1-2 (2013) STRATIFIKACE CO2 V PŮDNÍM VZDUCHU (MORAVSKÝ KRAS) Abstrakt   PDF
Martin Blecha, Jiří Faimon
 
Vol 7 (2000) STRATIGRAFICKÉ DOKLADY O NÁSUNOVÉM ZLOMU VE VRTU RAŠKOVICE JA-7 Abstrakt   PDF
Jindřich Hladil, Lubomir F. Jansa, Antonín Těžký, Kateřina Helešicová, Jiskra Hrubanová
 
Vol 17, No 1-2 (2010) STRATIGRAFIE HRANIČNÍHO INTERVALU DEVON/KARBON V LESNÍM LOMU (BRNO-LÍŠEŇ) Abstrakt   PDF
Tomáš Kumpan
 
Vol 15 (2008) Stratigrafie křídových pestrých oceánských vrstev karpatského flyše na Moravě Abstrakt   PDF
Miroslav Bubík, Petr Skupien, Lilian Švábenická
 
Vol 8 (2001) STRATIGRAFIE PLEISTOCENNÍCH SEDIMENTŮ NA DOMINIKÁNSKÉM NÁMĚSTÍ V BRNĚ Abstrakt   PDF
Karel Valoch, Libuše Smolíková, Jaromír Karásek
 
Vol 6 (1999) Stručný petrografický popis hornin vrtu J-1 a J-2 v území plánovaného tunelu mezi Kouty nad Desnou a Bělou pod Pradědem Abstrakt
Bohuslav Fojt, Miroslava Gregerová
 
Vol 13 (2006) Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty) Abstrakt   PDF
Ivan Poul, Jiří Janečka, Rostislav Melichar
 
Vol 10 (2003) STRUKTURNÍ ANALÝZA HORNIN NEJSVRCHNĚJŠÍ ČÁSTI BÍTEŠSKÉ SKUPINY VE SVRATECKÉ KLENBĚ NA LOKALITĚ KŘOVÍ – MOŽNÉ VYSVĚTLENÍ JEJICH VZÁJEMNÉHO VZTAHU Abstrakt   PDF
Vojtěch Dvořák, Dávid Wilimský, Rostislav Melichar
 
Vol 17, No 1-2 (2010) STRUKTURNÍ INTERPRETACE VMÍSTĚNÍ SVRCHNOKŘÍDOVÝCH SEDIMENTŮ DO SVRCHNOJURSKÝCH VÁPENCŮ SKALNÍ STĚNY MARTINKA (PAVLOVSKÉ VRCHY) Abstrakt   PDF
Ivan Poul, Miroslav Bubík, Oldřich Krejčí, Lilian Švábenická
 
Vol 22, No 1-2 (2015) STRUSKY PO TAVBĚ POLYMETALICKÝCH RUD Z LOKALITY ČEJKOV-TRSOV (PELHŘIMOVSKÝ RUDNÍ REVÍR) Abstrakt   PDF
Jaroslav Kapusta, Zdeněk Dolníček, Karel Malý
 
Vol 18, No 2 (2011) Stržový systém v Bosonožském hájku – jedinečný geomorfologický fenomén západně od Brna Abstrakt   PDF
Karel Kirchner, Petr Münster, Zdeněk Máčka
 
Vol 26, No 1-2 (2019) Střednopleistocenní sesuv na svazích Drahanské vrchoviny u Viničných Šumic Abstrakt   HTML   PDF
Pavla Tomanová, Oldřich Krejčí, Nela Doláková, Helena Gilíková, Šárka Hladilová, Kamil Zágoršek
 
Vol 20, No 1-2 (2013) STŘEDOVĚKÉ BARYEM BOHATÉ STRUSKY PO TAVBĚ POLYMETALICKÝCH RUD NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH V JIHLAVĚ Abstrakt   PDF
Jaroslav Kapusta, Zdeněk Dolníček, Karel Malý
 
Vol 6 (1999) Studium geochemických rovnováh v jeskynním systému Javoříčko Abstrakt
Jiří Faimon, Jindřich Štelcl, Jiří Zimák
 
Vol 6 (1999) Studium interakce hornina – voda: diskontinuální průtokový reaktor Abstrakt
Jiří Faimon
 
Vol 12 (2005) STUDIUM OPTICKÝCH ANOMÁLIÍ V GRANÁTECH Z CA-SKARNŮ BRNĚNSKÉHO, ŠUMPERSKÉHO A ŽULOVSKÉHO MASIVU Abstrakt   PDF
Dominik Talla, Zdeněk Losos, Petr Sulovský, Renata Čopjaková
 
Vol 8 (2001) STUDIUM ORIENTACE HLAVNÍCH OS PALEONAPĚTÍ V ŠIRŠÍM OKOLÍ MORAVSKÉ BRÁNY - VÝSLEDKY PRVNÍ ETAPY Abstrakt   PDF
Josef Havíř
 
Vol 23, No 1-2 (2016) STUDIUM RADIOAKTIVITY KRYSTALINICKÝCH HORNIN A PALEOZOICKÝCH SEDIMENTŮ NA MAPOVÉM LISTU 14-44 ŠTERNBERK Abstrakt   PDF
Jiří Zimák
 
Vol 8 (2001) STUDIUM SAMOVOLNÉ DESTRUKCE "JEMNÝCH SINTROVÝCH FOREM" Abstrakt   PDF
Jiří Faimon, Petr Zajíček
 
Vol 16 (2009) STUDIUM SEDIMENTŮ KONTINENTÁLNÍHO ZALEDNĚNÍ V BOHUŠOVSKÉ PÍSKOVNĚ NA OSOBLAŽSKU Abstrakt   PDF
Daniel Šimíček
 
Vol 21, No 1-2 (2014) STUDIUM SPODNOBADENSKÝCH BAZÁLNÍCH KLASTIK V OBLASTI PODZEMNÍHO ZÁSOBNÍKU PLYNU LOBODICE Abstrakt   PDF
David Blaško, Slavomír Nehyba, Anita Bartakovics
 
Vol 9 (2002) SUBFOSILNÍ POLYGENETICKÁ PSEUDOČERNOZEM V NAVÁTÝCH PÍSCÍCH PŘI SOUTOKU DYJE S MORAVOU („BARVÍNKŮV HRÚD“), JIŽNÍ MORAVA Abstrakt   PDF
Pavel Havlíček, Libušše Smolíková
 
Vol 21, No 1-2 (2014) SULFIDICKÉ FÁZE VE STŘEDOVĚKÝCH STRUSKÁCH PO TAVBĚ Ag RUD V JIHLAVSKÉM A HAVLÍČKOBRODSKÉM RUDNÍM REVÍRU Abstrakt   PDF
Jaroslav Kapusta, Kateřina Janíčková, Zdeněk Dolníček, Karel Malý
 
Vol 11 (2004) SULFIDICKÉ PARAGENEZE NA URANOVÉM LOŽISKU ROŽNÁ Abstrakt   PDF
Hana Doležalová, Zdeněk Losos
 
Vol 9 (2002) SVAHOVÉ FACIE SLEZSKÉ SEDIMENTAČNÍ PÁNVE Abstrakt   PDF
Mojmír Eliáš
 
Vol 23, No 1-2 (2016) SVRCHNOKŘÍDOVÁ FAUNA (FORAMINIFERA, BIVALVIA) PODSLEZSKÉ JEDNOTKY Z POTOKA KOPYTNÁ V BYSTŘICI NAD OLŠÍ Abstrakt   PDF
Miroslav Bubík
 
Vol 24, No 1-2 (2017) Tektonická analýza okrajového zlomu blanenského prolomu Abstrakt   PDF   HTML
Marko Skoršepa, Rostislav Melichar
 
Vol 8 (2001) TEKTONICKÁ MIKROZEMĚTŘESENÍ REGISTROVANÁ NA MORAVĚ A VE SLEZSKU V ROCE 2000 Abstrakt   PDF
Josef Havíř, Jana Pazdírková, Zuzana Skácelová, Zdeňka Sýkorova
 
Vol 24, No 1-2 (2017) Tektonické porušení neogénu jižní části karpatské předhlubně v okolí Hevlína Abstrakt   PDF   HTML
Marie Otáhalová, Rostislav Melichar
 
Vol 6 (1999) Tektonicky postižené drubachity v okolí Nového Města na Moravě Abstrakt
Aleš Mlynář, Rostislav Melichar
 
Vol 9 (2002) TEKTONIKA VÝSKYTU DEVONU U ADAMOVA Abstrakt   PDF
Jiří Rez, Rostislav Melichar
 
Vol 9 (2002) TERCIÉRNÍ JESKYNNÍ SEDIMENTY V LOMU MALÁ DOHODA U HOLŠTEJNA V MORAVSKÉM KRASU Abstrakt   PDF
Jaroslav Kadlec, Zdeněk Táborský
 
Vol 26, No 1-2 (2019) Terciérní říční sedimenty v širším okolí Jihlavy Abstrakt   HTML   PDF
Michal Francírek, Slavomír Nehyba
 
Vol 14 (2007) TERÉNNÍ A LABORATORNÍ DOKUMENTACE STAVEBNÍHO ODKRYVU NA ZÁPADNÍM OKRAJI BĚLOTÍNA, MORAVSKÁ BRÁNA Abstrakt   PDF
Zdeněk Gába, Jarmila Vašíčková, Dalibor Matýsek, Tomáš Rozehnal
 
Vol 20, No 1-2 (2013) TERÉNNÍ GAMASPEKTROMETRICKÁ CHARAKTERISTIKA PSAMITŮ GODULSKÉHO SOUVRSTVÍ: VYUŽITÍ PRO INTERPRETACI JEJICH VZNIKU Abstrakt   PDF
Daniel Šimíček, Ondřej Bábek
 
Vol 27, No 1-2 (2020) Test of the maximum penetration depth of the Roteg GPR above the Hranice Abyss and in the Moravian Karst Abstrakt   PDF (English)   HTML (English)
Pavel Kalenda, Rudolf Tengler, Milan Geršl
 
Vol 17, No 1-2 (2010) TĚŽKÉ MINERÁLY KENOZOIKA BRNĚNSKA: MOŽNOSTI A ÚSKALÍ INTERPRETACÍ Abstrakt   PDF
Jiří Otava
 
Vol 27, No 1-2 (2020) Těžké minerály rozsypových ložisek zlata vázaných na khantaishirský ofiolitový komplex poblíž měst Altaj a Khaliun (jihozápadní Mongolsko) Abstrakt   PDF   HTML
David Buriánek, Jiří Svatuška
 
Vol 7 (2000) TĚŽKÉ MINERÁLY VE WÜRMSKÝCH SEDIMENTECH JESKYNĚ KŮLNA, MORAVSKÝ KRAS Abstrakt   PDF
Lenka Kvítková, Antonín Přichystal
 
Vol 11 (2004) TĚŽKÉ MINERÁLY VE ZDIVU ZŘÍCENINY HRADU OBŘANY A OKOLNÍCH HORNINÁCH (HOSTÝNSKÉ VRCHY) Abstrakt   PDF
Kamil Kropáč, Zdeněk Dolníček, Jiří Janál
 
Vol 18, No 1 (2011) The Eyes of Bohemian Trilobites Abstrakt   PDF (English)
Brigitte Schoenemann, Euan N. K. Clarkson
 
Vol 18, No 1 (2011) The life and times of the olenid trilobites Abstrakt   PDF (English)
Euan N. K. Clarkson
 
Vol 18, No 1 (2011) The Pieniny Klipp en Belt – structure, evolution and position in the Carpathian tectonic framework Abstrakt   PDF (English)
Dušan Plašienka
 
Vol 16 (2009) THORIEM BOHATÉ GRANITY ZÁPADNÍ ČÁSTI BRNĚNSKÉHO MASIVU Abstrakt   PDF
Iva Sedláková, Jaromír Leichmann
 
Vol 19, No 1-2 (2012) TOKY CO2 Z KRASOVÝCH PŮD DO VNĚJŠÍ ATMOSFÉRY Abstrakt   PDF
Martin Blecha, Jiří Faimon, Jana Podhrázská
 
Vol 20, No 1-2 (2013) TRANSFORMACE BENTONITU PŘI INTERAKCI S VODOU Abstrakt   PDF
Veronika Kubcová, Josef Zeman, Dana Hanuláková
 
Vol 16 (2009) TRANSFORMACE BENTONITU V PODMÍNKÁCH ÚLOŽIŠTĚ RADIOAKTIVNÍHO ODPADU: GEOCHEMICKÝ MODEL Abstrakt   PDF
Dana Hanuláková, Josef Zeman
 
Vol 18, No 1 (2011) Trilobite biostratigraphy of the Králův Dvůr Formation (upper Katian, Prague Basin, Czech Republic): global faunal changes or facies-related distribution? Abstrakt   PDF (English)
Petr Budil, Oldřich Fatka, Michal Mergl, Martin David
 
Vol 7 (2000) TURMALÍN A PSEUDOMORFÓZY ANGLESITU PO PYROMORFITU ZE ZLATÝCH HOR Abstrakt   PDF
Pavel Novotný
 
Vol 7 (2000) TURMALÍN Z LOUČNÉ NAD DESNOU Abstrakt   PDF
Pavel Novotný
 
Vol 6 (1999) Tuřanská terasa v údolí mezi Stránskou skálou a Bílou horou Abstrakt
Tomáš Kuchovsky
 
Vol 12 (2005) TYPOLOGIE ZIRKONU Z VÝSKYTU HORNIN DURBACHITOVÉ SÉRIE V OKOLÍ NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ Abstrakt   PDF
Marek Dosbaba, Petr Sulovský
 
Vol 19, No 1-2 (2012) TYPY FLUID V KŘIŠŤÁLECH Z KŘEMENNÉ ŽÍLY OD HUTÍ U BECHYNĚ Abstrakt   PDF
Přemysl Pořádek, Marek Slobodník, Jaroslav Cícha
 
Vol 19, No 1-2 (2012) UHLONOSNOST SPODNÍCH HRUŠOVSKÝCH VRSTEV (NAMUR) V ČESKÉ ČÁSTI HORNOSLEZSKÉ PÁNVE Abstrakt   PDF
Lukáš Vebr, Jakub Jirásek, Lada Hýlová, Martin Sivek
 
Vol 20, No 1-2 (2013) UHLONOSNOST SVRCHNÍCH HRUŠOVSKÝCH VRSTEV (NAMUR) V ČESKÉ ČÁSTI HORNOSLEZSKÉ PÁNVE Abstrakt   PDF
Luboš Beneš, Jakub Jirásek, Lada Hýlová, Martin Sivek
 
Vol 20, No 1-2 (2013) ULTRABAZICKÉ HORNINY TĚŠÍNITOVÉ ASOCIACE V ZÁPADNÍ ČÁSTI SLEZSKÉ JEDNOTKY Abstrakt   PDF
David Buriánek, Kamil Kropáč, Zdeněk Dolníček
 
Vol 20, No 1-2 (2013) URAN A THORIUM V GRANITICKÝCH PEGMATITECH A APLITECH SILEZIKA Abstrakt   PDF
Jiří Zimák
 
Vol 24, No 1-2 (2017) Uran, thorium a draslík v krystaliniku a paleozoických sedimentech na mapovém listu 14-33 Polička – laboratorní gamaspektrometrie a parciální chemické složení variských plutonitů Abstrakt   PDF   HTML
Jiří Zimák
 
Vol 19, No 1-2 (2012) URAN V KARBONÁTOVÝCH HORNINÁCH VÝCHODNÍHO OKRAJE ČESKÉHO MASIVU Abstrakt   PDF
Jiří Zimák
 
Vol 7 (2000) UZAVŘENINY ANHYDRITU A BARYTU V JURSKÝCH GEODÁCH Z MORAVY A JEJICH GENETICKÝ VÝZNAM Abstrakt   PDF
Zdeněk Losos, Antonín Přichystal, Dana Richterová
 
Vol 16 (2009) VALIDACE TERÉNNÍHO RENTGEN-FLUORESCENČNÍHO SPEKTROMETRU PRO POTŘEBY ANALÝZ PŮD, ŘÍČNÍCH SEDIMENTŮ A SUSPENDOVANÉ HMOTY Abstrakt   PDF
Milan Geršl, Ilja Knésl
 
Vol 6 (1999) Variabilita intenzity krasovění vápenců v zóně vertikální cirkulace v Moravském krasu Abstrakt
Jan Himmel
 
Vol 12 (2005) VARISKÉ DEFORMACE VE VYBRANÝCH VRTECH V PALEOZOIKU U HRANIC Abstrakt   PDF
Vojtìch Dvořák, Jiří Kalvoda, Rostislav Melichar
 
Vol 23, No 1-2 (2016) VARISKÝ VRÁSOVÝ SYSTÉM ODKRYTÝ V LOMU PODHŮRA (SV. OKRAJ ČESKÉHO MASIVU, KRA MALENÍKU) Abstrakt   PDF
Josef Havíř
 
Vol 12 (2005) VÁTÉ PÍSKY NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA Abstrakt   PDF
Lenka Lisá, Aleš Bajer
 
Vol 15 (2008) Veřovické souvrství kelčského vývoje slezské jednotky u Bernartic Abstrakt   PDF
Josef Havíř, Josef Adámek, Miroslav Bubík
 
Vol 24, No 1-2 (2017) Vliv historické těžby železných rud v Podbeskydské pahorkatině a Moravskoslezských Beskydech na současný reliéf Abstrakt   PDF   HTML
Jan Lenart
 
Vol 16 (2009) VLIV HLUBINNÉ TĚŽBY NA SPECIFICKÝ ODTOK PODZEMNÍCH VOD, PŘÍKLAD DOLU ROŽNÁ A ROSICE-OSLAVANY Abstrakt   PDF
Adam Říčka, David Grycz, Tomáš Kuchovský
 
Vol 18, No 2 (2011) Vliv hydrodynamických podmínek na růst sádrovce Abstrakt   PDF
Jarmila Pospíšilová, Jiří Faimon
 
Vol 25, No 1-2 (2018) VLIV LITOLOGIE A MORFOLOGIE VYSOKOGRADIENTOVÝCH KORYT NA DNOVÉ SEDIMENTY: PŘÍKLADOVÁ STUDIE VODNÍHO TOKU KOBYLSKÁ (VSETÍNSKÉ VRCHY, ČESKÁ REPUBLIKA) Abstrakt   PDF   HTML
Tereza Macurová, Václav Škarpich, Tomáš Galia
 
Vol 20, No 1-2 (2013) VLIV NEOTEKTONICKÉ AKTIVITY MORAVSKÉ ZLOMOVÉ ZÓNY NA VÝVOJ ÚDOLNÍ SÍTĚ NA STŘEDNÍM TOKU SVRATKY Abstrakt   PDF
Mojmír Hrádek
 
Vol 17, No 1-2 (2010) VLIV PODZEMNÍCH VOD NA TVORBU EFLORESCENTŮ V MINORITSKÉM KLÁŠTEŘE VE ZNOJMĚ Abstrakt   PDF
Miroslava Gregerová, Ludmila Kurdíková
 
Vol 26, No 1-2 (2019) Vliv říčního dřeva na morfologické a sedimentologické parametry koryta na příkladu meandrujícího toku Odry Abstrakt   HTML   PDF
Václav Gurkovský, Tomáš Galia
 
Vol 27, No 1-2 (2020) Vliv sedimentačního prostředí na magnetickou susceptibilitu přelivových sedimentů nivy Moravy ve Strážnickém Pomoraví Abstrakt   PDF   HTML
Jaroslava Ježková, Zdeněk Máčka
 
Vol 19, No 1-2 (2012) VLIV TĚŽBY URANU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – RADIOAKTIVITA FLUVIÁLNÍCH SEDIMENTŮ A HALDOVÉHO MATERIÁLU V PROSTORU LOŽISKA ZÁLESÍ V RYCHLEBSKÝCH HORÁCH Abstrakt   PDF
Jiří Zimák
 
Vol 17, No 1-2 (2010) VLIV TĚŽEBNÍCH JAM ŠTĚRKOPÍSKŮ NA PODZEMNÍ VODU Abstrakt   PDF
Lucie Potočárová, Tomáš Kuchovský
 
Vol 13 (2006) Vlivy chemického ošetřování vozovky na kvalitu podzemní vody Abstrakt   PDF
Pavel Ondráček
 
Vol 20, No 1-2 (2013) VLTAVÍNOVÉ HRANCE Abstrakt   PDF
František Knížek, Martin Knížek, Jan Krška, Jakub Lukášek
 
Vol 21, No 1-2 (2014) VNITŘNÍ ZONÁLNOST TĚLES HORNIN TĚŠÍNITOVÉ ASOCIACE VE SLEZSKÉ JEDNOTCE: KORELACE PETROGRAFICKÝCH A PETROFYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ Abstrakt   PDF
Kristýna Schuchová, Zdeněk Dolníček
 
Vol 20, No 1-2 (2013) VNITŘNÍ ZONÁLNOST TĚLES VYVŘELÝCH HORNIN TĚŠÍNITOVÉ ASOCIACE VE SLEZSKÉ JEDNOTCE: PETROFYZIKÁLNÍ DOKLAD Abstrakt   PDF
Kristýna Schuchová, Zdeněk Dolníček
 
Vol 20, No 1-2 (2013) VRCHNOBÁDENSKÉ SEDIMENTY OKOLIA BRATISLAVY (VIEDENSKÁ PANVA) Abstrakt   PDF
Adriena Zlinská, Kamil Zágoršek, Irene Zorn
 
Vol 25, No 1-2 (2018) VRTBY ICHNORODU GASTROCHAENOLITES JAKOŽTO ŽIVOTNÍ PROSTOR MLŽŮ Z LOKALITY BORAČ-PODOLÍ (KARPATSKÁ PŘEDHLUBEŇ, ČESKÁ REPUBLIKA) Abstrakt   PDF   HTML
Jaroslav Šamánek, Radek Mikuláš, Nela Doláková, Šářka Hladilová
 
Vol 7 (2000) VULKANOKLASTIKA STŘEDNÍHO BADENU VE VRTU OS-2 HAŤ U HLUČÍNA (SLEZSKO) Abstrakt   PDF
Slavomír Nehyba
 
Vol 12 (2005) VULKANOKLASTIKA V PAVLOVICKÉM SOUVRSTVÍ ŽDÁNICKÉ JEDNOTKY Abstrakt   PDF
Slavomír Nehyba, Zdeněk Stráník
 
Vol 19, No 1-2 (2012) VÝJIMEČNÉ ZEMĚTŘESENÍ JV. OD POZNANĚ (POLSKO) ZAZNAMENANÉ 6. 1. 2012 Abstrakt   PDF
Josef Havíř, Jana Pazdírková, Zdeňka Sýkorová
 
Vol 27, No 1-2 (2020) Výplň týlní deprese sesuvu mezi Židlochovicemi a Blučinou na severozápadním okraji Výhonu Abstrakt   PDF   HTML
Martin Hanáček, Jan Petřík, Jarmila Bíšková, Richard Bíško, Katarína Adameková, Zuzana Lenďáková
 
Vol 6 (1999) Výskyt malachitu v pestrých jílovcích bělokarpatské jednotky u Radějova Abstrakt
Zdeněk Losos, Miroslav Bubík
 
Vol 18, No 2 (2011) Výskyt mikrogranitu s granofyrickou strukturou na hranici dioritové a metabazitové zóny brněnského masivu východně od Jinačovic Abstrakt   PDF
Pavel Hanžl, Kristýna Hrdličková
 
Vol 13 (2006) Výskyt mramorů nedvědického typu na Klucanině u Tišnova Abstrakt   PDF
Stanislav Houzar, Milan Novák
 
Vol 10 (2003) VÝSKYT SCHEELITU V ZELENÝCH BŘIDLICÍCH NA SULFIDICKÉM PB-ZN-(AG) LOISKU OSKAVA V JESENÍKÁCH Abstrakt   PDF
Jiří Zimák
 
Vol 6 (1999) Výskyty krystalických vápenců v asociaci s amfibolity z jižní části zábřežského krystalinika Abstrakt
Pavel Hanžl, Kristýna Buriánková
 
Vol 14 (2007) Výsledky datování hlubokých svahových deformací v oblasti Vsetínska a Frýdeckomístecka Abstrakt   PDF
Ivo Baroň
 
Vol 6 (1999) Výsledky detailního petrografického a gamaspektrometrického výzkumu ve vybraných částech speleoterapeutické lečebny na 2. patře ložiska Zlaté Hory-jih Abstrakt
Jiří Zimák, Jindřich Štelcl
 
Vol 7 (2000) VÝSLEDKY GAMASPEKTROMETRICKÉHO A PETROGRAFICKÉHO VÝZKUMU „HEŘMANOVICKÝCH MRAMORŮ“ V LOMU V HEŘMANOVICÍCH Abstrakt   PDF
Jiří Zimák, Jindřich Štelcl
 
Vol 9 (2002) VÝSLEDKY GAMA-SPEKTROMETRICKÉHO STUDIA KRYSTALINIKA HORNOMORAVSKÉHO ÚVALU Abstrakt   PDF
Antonín Přichystal, Ivan Gnojek, Stanislava Bednaříková
 
Vol 6 (1999) Výsledky geologického, petrografického a geochemického výzkumu v prostoru speleoterapeutické léčebny Mladeč Abstrakt
Jindřich Štelcl, Jiří Zimák
 
Vol 14 (2007) Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů v račanské jednotce na listu Horní Bečva Abstrakt   PDF
Miroslav Bubík
 
Vol 7 (2000) VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ SEVEROVÝCHODNÍ ČÁSTI ZÁBŘEŽSKÉHO KRYSTALINIKA Abstrakt   PDF
Pavel Hanžl, Kristýna Buriánková, Patrik Kabátník, Fritz Finger
 
Vol 21, No 1-2 (2014) VÝSLEDKY MIKROPALEONTOLOGICKÉ REVIZE ŠARATICKÝCH CF VRTŮ Abstrakt   PDF
Miroslav Bubík
 
Vol 13 (2006) VÝSLEDKY MIKROPALEONTOLOGICKÉHO STUDIA VRTŮ VYHLOUBENÝCH V RÁMCI VÝZKUMU SESUVŮ V MAGURSKÉM FLYŠI Abstrakt   PDF
Miroslav Bubík, Lilian Švábenická
 
Vol 14 (2007) Výsledky strukturního studia kulmských sedimentů v okolí Suchdolu nad Odrou Abstrakt   PDF
Josef Havíř, Helena Gilíková
 
Vol 9 (2002) VÝSLEDKY STUDIA INTRAKLASTŮ Z POHLEDU MIKROPALEONTOLOGIE NA LOKALITĚ TROSKOTOVICE Abstrakt   PDF
Pavla Petrová
 
Vol 20, No 1-2 (2013) VÝSLEDKY VRTNÉHO PRŮZKUMU NA LOKALITĚ BRUS (NEOGENNÍ SEDIMENTY KARPATSKÉ PŘEDHLUBNĚ) Abstrakt   PDF
Václav Zborník, Slavomír Nehyba, Vladimíra Jašková
 
Vol 19, No 1-2 (2012) VÝSLEDKY VRTNÉHO PRŮZKUMU NA LOKALITĚ HLUCHOV (SEDIMENTY SPODNÍHO BADENU KARPATSKÉ PŘEDHLUBNĚ) Abstrakt   PDF
Slavomír Nehyba, Vladimíra Jašková
 
Vol 21, No 1-2 (2014) VÝSLEDKY VRTNÉHO PRŮZKUMU NA LOKALITĚ HOLUBICE (SPODNOBADENSKÉ SEDIMENTY KARPATSKÉ PŘEDHLUBNĚ) Abstrakt   PDF
Slavomír Nehyba, Václav Zborník, Vladimíra Jašková
 
Vol 9 (2002) VÝSLEDKY VÝZKUMU HRANICE KŘÍDA/TERCIÉR V MAGURSKÉM FLYŠI U UZGRUNĚ Abstrakt   PDF
Miroslav Bubík, Marie Adamová, Marta Bąk, Juraj Franců, Przemyslaw Gedl, Radek Mikuláš, Lilian Švábenická, Alfred Uchman
 
Vol 27, No 1-2 (2020) Vysokoteplotní fázové transformace kaolinitu v závislosti na krystalinitě Abstrakt   PDF   HTML
Petr Štursa, Dalibor Všianský, Karel Lang, Lenka Nevřivová, Lukáš Tvrdík, Pavel Kovář, Lucie Keršnerová
 
Vol 22, No 1-2 (2015) VYUŽITELNOST KOLORIMETRIE PŘI STUDIU HORNIN – NA PŘÍKLADU VÁPENCŮ VE VELKOLOMU MOKRÁ Abstrakt   PDF
Kristýna Dalajková, Jiří Zimák, Jindřich Štelcl, Dalibor Všianský
 
Vol 20, No 1-2 (2013) VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ODPOROVÉ TOMOGRAFIE K VIZUALIZACI VÝPLNÍ HISTORICKÝCH STEZEK Abstrakt   PDF
Jan Sedláček, Martin Faměra, Ondřej Bábek, Jan Martínek
 
Vol 24, No 1-2 (2017) Využití gamaspektrometrie při studiu spodnobadenských sedimentů ve vrtu 2241_B Brno-Černá Pole Abstrakt   PDF   HTML
Lucie Dostalíková, Hana Valentíková, Slavomír Nehyba
 
Vol 6 (1999) Využití Lindenmayerových systémů k simulaci vývoje páskování hornin Abstrakt
Vít Prudil
 
Vol 20, No 1-2 (2013) VYUŽITÍ MAGNETICKÉ SUSCEPTIBILITY A DALŠÍCH PROSTŘEDKŮ PRO STUDIUM POVODŇOVÝCH SEDIMENTŮ V ANTROPOGENNĚ OVLIVNĚNÉ NIVĚ ŘEKY OLŠE Abstrakt   PDF
Monika Chudaničová
 
Vol 7 (2000) VYUŽITÍ RTG PRÁŠKOVÉ DIFRAKCE PRO STANOVENÍ CHEMICKÉHO SLOŽENÍ MINERÁLŮ ŘADY ZIRKONU Abstrakt   PDF
Václav Vávra
 
Vol 6 (1999) Využití spádových indexů řek jako indikátorů tektonických pohybů na zlomech Abstrakt
Michal Bíl, Zdeněk Máčka
 
Vol 21, No 1-2 (2014) VYUŽITÍ TERÉNNÍHO RENTGENOFLUORESCENČNÍHO SPEKTROMETRU PRO ANALÝZU ORGANOMINERÁLNÍCH MATRICÍ Abstrakt   PDF
Milan Geršl, Eva Geršlová, Pavol Findura, Jan Mareček
 
Vol 8 (2001) VÝVOJ DVOJSLÍDNÝCH GRANITŮ V OBLASTI MEZI MRÁKOTÍNEM A ŘÁSNOU Abstrakt   PDF
Miloš René
 
Vol 23, No 1-2 (2016) VÝVOJ LEDOVCOVÝCH SEDIMENTŮ NA KONTAKTU S ŽULOVSKÝM MASIVEM VE ŠTACHLOVICÍCH U VIDNAVY Abstrakt   PDF
Martin Hanáček, Zbyněk Engel, Barbora Procházková
 
Vol 8 (2001) VÝVOJ MYLONITIZACE VÁPENCŮ A KONTRASTNÍ VARISKÁ DEFORMACE TEKTONICKÝCH DOMÉN JIHOZÁPADNÍHO BRUNOVISTULIKA Abstrakt   PDF
Petr Špaček, Rostislav Melichar, Jiří Kalvoda, Eva Franců
 
Vol 25, No 1-2 (2018) VÝVOJ PODZEMNÍHO ODTOKU VE VÝCHODNÍ POLOVINĚ ČR Abstrakt   PDF   HTML
Petr Vaníček, Kateřina Chroustová, Josefína Bízová, Adam Říčka
 
Vol 13 (2006) Vývoj povariských fluid v lomech u Nejdku, Jakubčovic a Bohučovic v Nízkém Jeseníku Abstrakt   PDF
Jan Kučera, Walter Prochaska, Philippe Muchez
 
Vol 22, No 1-2 (2015) VÝVOJ PŮD NA OPUŠTĚNÝCH HALDÁCH PO TĚŽBĚ POLYMETALICKÝCH RUD NA HAVLÍČSKOBRODSKU Abstrakt   PDF
Alexandra Brádlová, Martin Ivanov, David Buriánek
 
Vol 16 (2009) VÝVOJ RELIÉFU BAZÁLNÍ ZVĚTRÁVACÍ PLOCHY JIHOZÁPADNĚ OD KRNOVA A SEVERNĚ OD ŽULOVÉ Abstrakt   PDF
Tadeáš Czudek
 
Vol 15 (2008) Výzkum a výskyt akumulací blokovobahenních proudů v Moravskoslezských Beskydech Abstrakt   PDF
Karel Šilhán, Tomáš Pánek
 
Vol 8 (2001) VÝZKUM HRANICE KŘÍDA/TERCIÉR V MAGURSKÉM FLYŠI V ROCE 2000 Abstrakt   PDF
Miroslav Bubík, Marie Adamová, Eva Franců, Juraj Franců, Przemyslaw Gedl, Lilian Švábenická
 
Vol 6 (1999) Výzkum kořeneckého slepence a studium deformace vápencových valounů v kulmských horninách Drahanské vrchoviny Abstrakt
Petr Špaček
 
Vol 22, No 1-2 (2015) VÝZKUM POZDNĚ KVARTÉRNÍ AKTIVITY ZLOMU KOSÍŘE V HORNOMORAVSKÉM ÚVALU ANEB PROČ JE DOBRÉ STUDOVAT SVAHOVINY A SEISMOGRAMY Abstrakt   PDF
Petr Špaček, Vít Ambrož
 
Vol 7 (2000) VÝZKUM SEDIMENTŮ V ŠOŠŮVSKÝCH JESKYNÍCH Abstrakt   PDF
Jan Vít
 
Vol 14 (2007) Význam magnetické susceptibility pro geologické mapování hornin těšínitové asociace na listu 1 : 25 000 Starý Jičín (25-124) Abstrakt   PDF
David Buriánek, Zuzana Skácelová
 
Vol 21, No 1-2 (2014) VÝZNAM VALOUNOVÝCH ANALÝZ LEDOVCOVÝCH SEDIMENTŮ PRO PALEOGEOGRAFICKÉ REKONSTRUKCE PLEISTOCENNÍHO KONTINENTÁLNÍHO ZALEDNĚNÍ JESENICKA Abstrakt   PDF
Martin Hanáček
 
Vol 7 (2000) VZDUŠNÉ MALTY HISTORICKÝCH STAVEB, JEJICH IDENTIFIKACE, PŘÍČINY DEGRADACE A NÁVRH SANACE Abstrakt   PDF
Miroslava Gregerová
 
Vol 13 (2006) VZNIK A VÝVOJ METAGRANITŮ SVRATECKÉHO KRYSTALINIKA Abstrakt   PDF
David Buriánek, Pavel Hanžl, Rostislav Melichar, Alice Zavřelová
 
Vol 24, No 1-2 (2017) Vznik a vývoj mrtvého ramene u Polanky nad Odrou v CHKO Poodří Abstrakt   PDF   HTML
Jan Sedláček, Ondřej Kielar, Daniel Šimíček, Veronika Kapustová
 
Vol 16 (2009) Vznik metamorfní minerální asociace granátovců z desenské jednotky silezika Abstrakt   PDF
David Buriánek, Kamil Kropáč
 
Vol 25, No 1-2 (2018) VZTAH MEZI OBSAHEM NÍZKOMOLEKULÁRNÍCH ORGANICKÝCH KYSELIN V PŮDÁCH A BOHATOSTÍ BYLINNÉHO PATRA KARPATSKÝCH BUČIN Abstrakt   PDF   HTML
Petra Křížová, Václav Tejnecký, Karel Němeček, Zuzana Michalová, Ondřej Drábek, Luboš Borůvka
 
Vol 22, No 1-2 (2015) VZTAH MEZI PŘIROZENOU RADIOAKTIVITOU HORNIN A PŮD NA NICH VYTVOŘENÝCH – ZÁKLADNÍ PROBLÉM INTERPRETACE DAT ZÍSKANÝCH LETECKOU A TERÉNNÍ GAMASPEKTROMETRIÍ Abstrakt   PDF
Jiří Zimák
 
Vol 24, No 1-2 (2017) Vztah mezi výskytem balvanů v ledovcových sedimentech a charakterem preglaciálního podloží v předpolí Rychlebských hor a ve Zlatohorské vrchovině Abstrakt   HTML   PDF
Martin Hanáček
 
Vol 14 (2007) Vztah palynofacií a izotopu 13C v sedimentech křídy slezské jednotky Abstrakt   PDF
Petr Skupien
 
Vol 11 (2004) VZTAH STRUKTUR, STRATIGRAFIE A KRASOVĚNÍ VE ZBRAŠOVSKÝCH ARAGONITOVÝCH JESKYNÍCH Abstrakt   PDF
Josef Havíř, Ondřej Bábek, Jiří Otava
 
Vol 7 (2000) VZTAHY MEZI PÚSTEVENSKÝMI PÍSKOVCI A PÍSKOVCI MALINOVSKÉ SKÁLY (GODULSKÉ SOUVRSTVÍ s.s.) V BESKYDECH Abstrakt   PDF
Mojmír Eliáš
 
Vol 9 (2002) XENOLITY MRAMORŮ UZAVŘENÉ V TONALITECH BUDISLAVSKÉHO MASIVU (POLIČSKÉ KRYSTALINIKUM) Abstrakt   PDF
David Buriánek
 
Vol 17, No 1-2 (2010) XENOTIM-(Y) Z RUDNÍ ŽÍLY NA LOKALITĚ ZLATÝ DŮL U HLUBOČEK (KULM NÍZKÉHO JESENÍKU) Abstrakt   PDF
Zdeněk Dolníček
 
Vol 8 (2001) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA FLUID Z HYDROTERMÁLNÍ MINERALIZACE U HRABŮVKY, NÍZKÝ JESENÍK Abstrakt   PDF
Marek Slobodník, Zdeněk Dolníček
 
Vol 14 (2007) Základní charakteristika fluid z křemenné žíly od Budče (moldanubikum) Abstrakt   PDF
Zdeněk Dolníček, Karel Malý
 
Vol 19, No 1-2 (2012) ZANIKLÉ CIHELNY A VÝZNAMNÉ SPRAŠOVÉ ODKRYVY NA LISTU BRNO-SEVER Abstrakt   PDF
Tomáš Pecka
 
Vol 25, No 1-2 (2018) ZANIKLÝ MEANDR U SEVERNÍHO PŘEDHRADÍ ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY POHANSKO U BŘECLAVI Abstrakt   PDF   HTML
Jan Petřík, Nela Doláková, Slavomír Nehyba, Zuzana Lenďáková, Michaela Prišťáková, Katarína Adameková, Libor Petr, Petr Dresler, Jiří Macháček
 
Vol 14 (2007) Zastoupení organického materiálu v rámci moderních fluviálních sedimentů na Zlínsku Abstrakt   PDF
Slavomír Nehyba, Jiří Rez
 
Vol 10 (2003) ZÁSTUPCI ČELEDI DISCOSAURISCIDAE (ROMER 1947) NA LOKALITĚ OBORA Abstrakt   PDF
Ondřej Dostál
 
Vol 26, No 1-2 (2019) Záznam post-paleozoického geologického vývoje uchovaný v reliktech miocénu v Brně – Líšni Abstrakt   HTML   PDF
Miroslav Bubík, Jiří Otava, Šárka Hladilová
 
Vol 20, No 1-2 (2013) ZÁZNAMY SEVEROKOREJSKÝCH JADERNÝCH EXPLOZÍ NA SEISMICKÉ STANICI VRAC Abstrakt   PDF
Josef Havíř
 
Vol 22, No 1-2 (2015) ZEMĚTŘESENÍ V HOSTĚRADICÍCH V ČERVNU 2014 Abstrakt   PDF
Jana Pazdírková, Jan Zedník, Ivan Prachař, Hana Krumlová, Pavel Zacherle
 
Vol 20, No 1-2 (2013) ZEMĚTŘESENÍ V HRUBÉM JESENÍKU 14. 6. 2012 Abstrakt   PDF
Jana Pazdírková, Jan Zedník, Petr Špaček, Vratislav Pecina, Zdeňka Sýkorová, Hana Krumlová
 
Vol 11 (2004) ZHODNOCENÍ FORAMINIFEROVÝCH SPOLEČENSTEV POCHÁZEJÍCÍCH ZE SEDIMENTŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA Abstrakt   PDF
Pavla Petrová, Jaroslav Hanák
 
Vol 10 (2003) ZHODNOCENÍ MOŽNOSTI STABILIZACE JEZÍRKA NETOPÝRKY V BRNĚ Abstrakt   PDF
Tomáš Kuchovsky, Jitka ŠŠťastná
 
Vol 13 (2006) Zhodnocení neogenních sedimentů oblasti Vizovických vrchů na základě podpovrchových dat Abstrakt   PDF
Jan Šikula, Slavomír Nehyba
 
Vol 14 (2007) Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny Abstrakt   PDF
Eva Kryštofová
 
Vol 18, No 2 (2011) Zlato z dolu Marie Pomocná III ve zlatohorském rudním revíru Abstrakt   PDF
Jiří Zimák, Miroslav Nepejchal
 
Vol 13 (2006) Změna parageneze eflorescentů stavebních materiálů hradu Veveří v průběhu roku Abstrakt   PDF
Miroslava Gregerová, Zuzana Trojanová
 
Vol 17, No 1-2 (2010) ZMĚNY FOREM Fe A Al V RÁMCI PEDOGENEZE VÝVRATIŠŤ V PŘIROZENĚ SE VYVÍJEJÍCÍM JEDLO-BUKOVÉM PRALESE Abstrakt   PDF
Václav Tejnecký, Pavel Šamonil, Luboš Borůvka, Ondřej Drábek, Barbora Šebková, David Janík, Antonín Nikodem, Ondřej Šebek
 
Vol 7 (2000) ZMĚNY PROVENIENCE DROB DRAHANSKÉHO KULMU: STATISTICKÉ POSOUZENÍ Abstrakt   PDF
Jiří Otava, Petr Sulovský, Renata Čopjaková
 
Vol 9 (2002) ZOBECNĚNÁ METODA KLÍNŮ PALEONAPJATOSTNÍ ANALÝZY: ZÁVISLOST NA LODEHO PARAMETRU Abstrakt   PDF
Rostislav Melichar, Miroslav Hroza
 
Vol 8 (2001) ZPRÁVA O SPOLEČENSTVECH FORAMINIFER Z J-VRTŮ (DÁLNICE D47, BĚLOTÍN) U HRANIC NA MORAVĚ Abstrakt   PDF
Pavla Petrová
 
Vol 16 (2009) ZPRÁVA O VÝZKUMU SN-BOHATÉ MINERÁLNÍ ASOCIACE S AS-VESUVIANEM V NEDVĚDICKÉM MRAMORU U KOZLOVA NA ZÁPADNÍ MORAVĚ, SVRATECKÉ KRYSTALINIKUM Abstrakt   PDF
Vladimír Hrazdil, Stanislav Houzar, Radek Škoda
 
Vol 7 (2000) ZPRÁVA O VÝZKUMU TREMOLITOVÝCH MRAMORŮ U KUROSLEP NA ZÁPADNÍ MORAVĚ (OLEŠNICKÁ SKUPINA, MORAVIKUM) Abstrakt   PDF
Stanislav Houzar, Monika Němečková, Milan Novák
 
Vol 6 (1999) Zpráva o výzkumu vápenců při východním okraji boskovické brázdy Abstrakt
Petr Špaček, Jiří Kalvoda, Rostislav Melichar
 
Vol 17, No 1-2 (2010) ZRNITOSTNÍ CHARAKTERISTIKA MODERNÍCH FLUVIÁLNÍCH SEDIMENTŮ – PŘÍKLADOVÁ STUDIE Z VÝCHODNÍ MORAVY Abstrakt   PDF
Slavomír Nehyba, Klára Hilscherová
 
Vol 19, No 1-2 (2012) ZVÝŠENÁ SEISMICKÁ AKTIVITA V EPICENTRÁLNÍ OBLASTI LAŠŤANY (STŘEDNÍ MORAVA) Abstrakt   PDF
Josef Havíř, Jana Pazdírková, Zdeňka Sýkorová
 
Vol 9 (2002) ŽELEZITÉ PÍSKOVCE V NEOGENNÍCH SEDIMENTECH ŠIRŠÍHO OKOLÍ MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC NA JIHOZÁPADNÍ MORAVĚ Abstrakt   PDF
Slavomír Nehyba, Bohuslav Fojt
 
Vol 20, No 1-2 (2013) ŽILNÁ GRANÁT-KALCITOVÁ MINERALIZACE V KONTAKTNĚ METAMORFOVANÝCH PÍSKOVCÍCH Z BUČNÍKU U KOMNI (BĚLOKARPATSKÁ JEDNOTKA) Abstrakt   PDF
Zdeněk Dolníček, Jan Krobot
 
Vol 6 (1999) Žíly alpské parageneze v amfibolitech poličského krystalinika Abstrakt
David Buriánek
 
Vol 6 (1999) Žulová - Korálové jámy. Část II. Výzkum fluidních inkluzí Abstrakt
Pavel Novotný, Petr Dobeš
 
0 - 0 z 675 položek