Detaily autora

Dolníček, Zdeněk

 • Vol 20, No 1-2 (2013) - Mezozoikum
  ULTRABAZICKÉ HORNINY TĚŠÍNITOVÉ ASOCIACE V ZÁPADNÍ ČÁSTI SLEZSKÉ JEDNOTKY
  Abstrakt  PDF
 • Vol 20, No 1-2 (2013) - Mezozoikum
  ŽILNÁ GRANÁT-KALCITOVÁ MINERALIZACE V KONTAKTNĚ METAMORFOVANÝCH PÍSKOVCÍCH Z BUČNÍKU U KOMNI (BĚLOKARPATSKÁ JEDNOTKA)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 20, No 1-2 (2013) - Mezozoikum
  VNITŘNÍ ZONÁLNOST TĚLES VYVŘELÝCH HORNIN TĚŠÍNITOVÉ ASOCIACE VE SLEZSKÉ JEDNOTCE: PETROFYZIKÁLNÍ DOKLAD
  Abstrakt  PDF
 • Vol 20, No 1-2 (2013) - Mezozoikum
  FLUIDNÍ INKLUZE A CHEMICKÉ SLOŽENÍ ANALCIMU Z LOKALITY ŘEPIŠTĚ (SLEZSKÁ JEDNOTKA, VNĚJŠÍ ZÁPADNÍ KARPATY)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 20, No 1-2 (2013) - Krystalinikum
  FLUIDNÍ INKLUZE V GROSULÁRU „PLOVOUCÍCH GRANÁTŮ“ Z MRAMORU Z VÁPENNÉ V PLÁŠTI ŽULOVSKÉHO PLUTONU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 20, No 1-2 (2013) - Krystalinikum
  PRŮZKUM STARÝCH DŮLNÍCH DĚL V OKOLÍ OBCE KAMENNÁ (SEVERNÍ ČÁST JIHLAVSKÉHO RUDNÍHO REVÍRU) – PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY
  Abstrakt  PDF
 • Vol 20, No 1-2 (2013) - Aplikovaná geologie
  STŘEDOVĚKÉ BARYEM BOHATÉ STRUSKY PO TAVBĚ POLYMETALICKÝCH RUD NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH V JIHLAVĚ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Mezozoikum
  FERRIERIT-Mg Z KALCITOVÉ ŽÍLY V MONCHIQUITU NA LOKALITĚ ŽILINA U NOVÉHO JIČÍNA (SLEZSKÁ JEDNOTKA, VNĚJŠÍ ZÁPADNÍ KARPATY)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Krystalinikum
  DOKLAD AKTIVITY NÍZKOTEPLOTNÍCH Ca-Na-Cl SOLANEK VE FELDSPATITIZOVANÝCH GRANITECH ŽIVCOVÉHO LOŽISKA KRÁSNO (MASIV KRUDUM)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Krystalinikum
  PŮVOD FLUID PRIMÁRNÍ ZLATONOSNÉ MINERALIZACE V HORÁCH U PŘEDÍNA (ZÁPADNÍ MORAVA)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Aplikovaná geologie
  FÁZOVÉ SLOŽENÍ STRUSEK PO TAVBĚ STŘÍBRNÝCH RUD NA HAVLÍČKOBRODSKU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Aplikovaná geologie
  FÁZOVÉ SLOŽENÍ STŘEDOVĚKÝCH STRUSEK PO TAVBĚ Pb-Ag RUD Z HUTNICKÉHO AREÁLU PLANDRY U JIHLAVY
  Abstrakt  PDF
 • Vol 21, No 1-2 (2014) - Mezozoikum
  VNITŘNÍ ZONÁLNOST TĚLES HORNIN TĚŠÍNITOVÉ ASOCIACE VE SLEZSKÉ JEDNOTCE: KORELACE PETROGRAFICKÝCH A PETROFYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 21, No 1-2 (2014) - Paleozoikum
  BORNIT Z HYDROTERMÁLNÍ MINERALIZACE HISTORICKÉHO LOŽISKA ZLATÝ DŮL U HLUBOČEK (KULM NÍZKÉHO JESENÍKU)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 21, No 1-2 (2014) - Aplikovaná geologie
  CHARAKTERIZACE STRUSKOVÝCH HMOT Z DRAŽŮVEK U KYJOVA
  Abstrakt  PDF
 • Vol 21, No 1-2 (2014) - Aplikovaná geologie
  SULFIDICKÉ FÁZE VE STŘEDOVĚKÝCH STRUSKÁCH PO TAVBĚ Ag RUD V JIHLAVSKÉM A HAVLÍČKOBRODSKÉM RUDNÍM REVÍRU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 22, No 1-2 (2015) - Kenozoikum
  NOVÝ VÝSKYT MENILITOVÉHO SOUVRSTVÍ U DŘEVOHOSTIC
  Abstrakt  PDF
 • Vol 22, No 1-2 (2015) - Aplikovaná geologie
  NÁLEZ HLINÍKEM BOHATÝCH SPINELIDŮ A KORUNDU VE STRUSKÁCH PO TAVBĚ STŘÍBRNÝCH RUD ZE STŘÍBRNÝCH HOR NA HAVLÍČKOBRODSKU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 22, No 1-2 (2015) - Aplikovaná geologie
  STRUSKY PO TAVBĚ POLYMETALICKÝCH RUD Z LOKALITY ČEJKOV-TRSOV (PELHŘIMOVSKÝ RUDNÍ REVÍR)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 2 (2011) - Mezozoikum
  Hydrotermální mineralizace v hornině těšínitové asociace u Nového Jičína (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 2 (2011) - Paleozoikum
  Krystalovaný siderit ze spodnokarbonských aleuropelitů v Hrabůvce (kulm Nízkého Jeseníku)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 2 (2011) - Krystalinikum
  Mineralogie sulfidické, arzenidové a telluridové mineralizace v cordieritickém pegmatitu z lomu Bory u Velkého Meziříčí (strážecké moldanubikum)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 2 (2011) - Krystalinikum
  Gamaspektrometrická charakteristika lokalit primární zlatonosné mineralizace v Horách u Předína (západní Morava)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 15 (2008) - Kenozoikum
  Nález inkluze s vysokou hustotou fluid CO2 v zirkonu z kvartérních fluviálních štěrkopísků u Hulína
  Abstrakt  PDF
 • Vol 15 (2008) - Paleozoikum
  Dickit z hydrotermální žíly na lokalitě Zlatý důl u Hluboček (kulm Nízkého Jeseníku)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 14 (2007) - Krystalinikum
  Základní charakteristika fluid z křemenné žíly od Budče (moldanubikum)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 12 (2005) - Paleozoikum
  IZOTOPOVĚ ANOMÁLNÍ SEDIMENTÁRNÍ KARBONÁTOVÁ HORNINA Z DOMAŠOVA N. BYSTŘICÍ (KULM NÍZKÉHO JESENÍKU)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 12 (2005) - Aplikovaná geologie
  NOVÁ MIKROTERMOMETRIE FLUIDNÍCH INKLUZÍ NA KATEDŘE GEOLOGIE PŘF UP V OLOMOUCI
  Abstrakt  PDF
 • Vol 11 (2004) - Mesozoikum-terciér
  PETROGRAFIE A GEOCHEMIE SEDIMENTÁRNÍCH HORNIN V OKOLÍ KÓTY OBŘANY V HOSTÝNSKÝCH VRŠÍCH
  Abstrakt  PDF
 • Vol 11 (2004) - Aplikovaná geologie
  TĚŽKÉ MINERÁLY VE ZDIVU ZŘÍCENINY HRADU OBŘANY A OKOLNÍCH HORNINÁCH (HOSTÝNSKÉ VRCHY)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 10 (2003) - Krystalinikum
  METAMORFOVANÁ BARYTOVÁ MINERALIZACE Z LOMU V DOLNÍCH LOUČKÁCH U TIŠNOVA
  Abstrakt  PDF
 • Vol 9 (2002) - Paleozoikum
  IZOTOPICKY ANOMÁLNÍ VÁPENEC Z HRABŮVKY A JEHO SROVNÁNÍ S PODOBNÝMI VÝSKYTY NA MORAVĚ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 9 (2002) - Paleozoikum
  PODMÍNKY VZNIKU HYDROTERMÁLNÍ KALCIT-KŘEMEN-SULFIDICKÉ MINERALIZACE U HRANIC
  Abstrakt  PDF
 • Vol 8 (2001) - Paleozoikum
  PODMÍNKY VZNIKU HYDROTERMÁLNÍ MINERALIZACE Z VRTU JANOVICE-9
  Abstrakt  PDF
 • Vol 8 (2001) - Paleozoikum
  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA FLUID Z HYDROTERMÁLNÍ MINERALIZACE U HRABŮVKY, NÍZKÝ JESENÍK
  Abstrakt  PDF
 • Vol 8 (2001) - Krystalinikum
  NÁLEZ KARBONÁTOVÉ HORNINY V LOMU U OMIC (BRNĚNSKÝ MASIV)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Paleozoikum
  MINERALOGIE A PODMÍNKY VZNIKU TIŠNOVSKÝCH BARYTOVÝCH ŽIL
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Krystalinikum
  GENETICKÉ ASPEKTY FLUORITOVÉ MINERALIZACE U RAKŠIC V BRNĚNSKÉM MASIVU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 23, No 1-2 (2016) - Mezozoikum
  PETROGRAFICKÁ VARIABILITA TĚŠÍNITOVÉHO TĚLESA V BLUDOVICÍCH U NOVÉHO JIČÍNA (SLEZSKÁ JEDNOTKA, VNĚJŠÍ ZÁPADNÍ KARPATY)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 6 (1999) - Paleozoikum
  Příspěvek ke genezi krystalovaných křemenů z Květnice u Tišnova
  Abstrakt