Detaily autora

Nehyba, Slavomír

 • Vol 20, No 1-2 (2013) - Kenozoikum
  PÍSEČNÍK U JAVORNÍKU – DRUMLIN SE ZACHOVALOU SUKCESÍ SUBGLACIÁLNÍCH A SUPRAGLACIÁLNÍCH SEDIMENTŮ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 20, No 1-2 (2013) - Kenozoikum
  VÝSLEDKY VRTNÉHO PRŮZKUMU NA LOKALITĚ BRUS (NEOGENNÍ SEDIMENTY KARPATSKÉ PŘEDHLUBNĚ)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Kenozoikum
  SEDIMENTÁRNĚ-GEOLOGICKÉ STUDIUM VYBRANÝCH KVARTÉRNÍCH SEDIMENTŮ V OKOLÍ BRNĚNSKÉ PŘEHRADY
  Abstrakt  PDF
 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Kenozoikum
  VÝSLEDKY VRTNÉHO PRŮZKUMU NA LOKALITĚ HLUCHOV (SEDIMENTY SPODNÍHO BADENU KARPATSKÉ PŘEDHLUBNĚ)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 21, No 1-2 (2014) - Kenozoikum
  VÝSLEDKY VRTNÉHO PRŮZKUMU NA LOKALITĚ HOLUBICE (SPODNOBADENSKÉ SEDIMENTY KARPATSKÉ PŘEDHLUBNĚ)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 2 (2011) - Kenozoikum
  Příspěvek k poznání sedimentů spodního badenu v severní části karpatské předhlubně na Moravě
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 2 (2011) - Kenozoikum
  Neogenní sedimenty karpatské předhlubně ve vrtech P1, P2 a M1 Černovice
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 2 (2011) - Kenozoikum
  Spodnobadenské klastické sedimenty zastižené v lomu Kalcit (Brno-Líšeň)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 2 (2011) - Paleozoikum
  Příspěvek k poznání provenience sedimentů střední části boskovické brázdy
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 2 (2011) - Paleozoikum
  Petrofaciální analýza permokarbonských sedimentů v jižní části boskovické brázdy a výskytu u Zöbingu (Dolní Rakousko)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 15 (2008) - Kenozoikum
  Fosilní pobřežní valy na břehu sarmatského jezera
  Abstrakt  PDF
 • Vol 15 (2008) - Kenozoikum
  Pleistocenní sedimenty vyšší terasy Bečvy ve Vsetíně
  Abstrakt  PDF
 • Vol 15 (2008) - Kenozoikum
  Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocenních sedimentů v oblasti Brno-Švédské šance
  Abstrakt  PDF
 • Vol 15 (2008) - Kenozoikum
  Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno-Bystrc
  Abstrakt  PDF
 • Vol 14 (2007) - Kenozoikum
  Depoziční architektura moderních fluviálních sedimentů na lokalitě Čerták (Staré Město u Uherského Hradiště) – umělé mrtvé rameno řeky Moravy
  Abstrakt  PDF
 • Vol 14 (2007) - Kenozoikum
  Zastoupení organického materiálu v rámci moderních fluviálních sedimentů na Zlínsku
  Abstrakt  PDF
 • Vol 14 (2007) - Kenozoikum
  Příspěvek k poznání kvartérních fluviálních sedimentů v p rostoru centra města Brna
  Abstrakt  PDF
 • Vol 14 (2007) - Paleozoikum
  Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. od Brna
  Abstrakt  PDF
 • Vol 13 (2006) - Mesozoikum-terciér
  Miocénní sedimenty ve vrtu HVS -2 v areálu spalovny SAKO a. s. v Brně-Líšni
  Abstrakt  PDF
 • Vol 12 (2005) - Kvartér
  PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ GEOLOGICKÉ SITUACE NA JV SVAHU ČERVENÉHO KOPCE V BRNĚ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 12 (2005) - Mesozoikum-terciér
  VULKANOKLASTIKA V PAVLOVICKÉM SOUVRSTVÍ ŽDÁNICKÉ JEDNOTKY
  Abstrakt  PDF
 • Vol 12 (2005) - Mesozoikum-terciér
  KRÁTKÁ ZPRÁVA O MĚLKÝCH VRTECH IK-1 (IVAŇ) A VK-1 (VRANOVICE)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 10 (2003) - Mesozoikum-terciér
  LITOFACIÁLNÍ ANALÝZA MIOCENNÍCH SEDIMENTŮ JIŽNÍ ČÁSTI KARPATSKÉ PŘEDHLUBNĚ NA ZÁKLADĚ PODPOVRCHOVÝCH DAT
  Abstrakt  PDF
 • Vol 9 (2002) - Mesozoikum-terciér
  ŽELEZITÉ PÍSKOVCE V NEOGENNÍCH SEDIMENTECH ŠIRŠÍHO OKOLÍ MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC NA JIHOZÁPADNÍ MORAVĚ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 8 (2001) - Mesozoikum-terciér
  NOVÉ VÝSLEDKY STUDIA SPODNOBADENSKÝCH SEDIMENTŮ A FOSILIÍ Z NĚKTERÝCH VRTŮ V KARPATSKÉ PŘEDHLUBNI JIŽNĚ OD BRNA
  Abstrakt  PDF
 • Vol 8 (2001) - Paleozoikum
  ICHNOFOSILIE V HORNINÁCH PŘEDPOKLÁDANÉHO SPODNOKAMBRICKÉHO STÁŘÍ VE VRTU MĚNÍN-1 NA JIŽNÍ MORAVĚ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Mesozoikum-terciér
  SEDIMENTY SPODNÍHO BADENU U HOSTIMI: GEOMORFOLOGICKÁ INTERPRETACE DOSAVADNÍCH ZJIŠTĚNÍ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Mesozoikum-terciér
  NEJSPODNĚJŠÍ BADEN (STŘEDNÍ MIOCÉN) V OKOLÍ MOKRÉ U BRNA
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Mesozoikum-terciér
  VULKANOKLASTIKA STŘEDNÍHO BADENU VE VRTU OS-2 HAŤ U HLUČÍNA (SLEZSKO)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 6 (1999) - Kvartér
  Sedimentologické a palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně
  Abstrakt
 • Vol 6 (1999) - Kvartér
  Reliéf východního okraje Národního parku Podyjí
  Abstrakt
 • Vol 6 (1999) - Mesozoikum-terciér
  Předběžná zpráva o nálezu neogenních sedimentů v okolí Slatiny (okres Znojmo)
  Abstrakt
 • Vol 24, No 1-2 (2017) - Kenozoikum
  Využití gamaspektrometrie při studiu spodnobadenských sedimentů ve vrtu 2241_B Brno-Černá Pole
  Abstrakt  PDF  HTML
 • Vol 25, No 1-2 (2018) - Kenozoikum
  SPODNOBADENSKÉ SEDIMENTY KARPATSKÉ PŘEDHLUBNĚ NA LOKALITĚ PTENÍ
  Abstrakt  PDF  HTML
 • Vol 25, No 1-2 (2018) - Kenozoikum
  ZANIKLÝ MEANDR U SEVERNÍHO PŘEDHRADÍ ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY POHANSKO U BŘECLAVI
  Abstrakt  PDF  HTML