Detaily autora

Otava, Jiří

 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Paleozoikum
  REVIZE GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE ŠTOL VE KŘTINSKÉM ÚDOLÍ, MORAVSKÝ KRAS
  Abstrakt  PDF
 • Vol 14 (2007) - Paleozoikum
  Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. od Brna
  Abstrakt  PDF
 • Vol 11 (2004) - Mesozoikum-terciér
  GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE ZÁŘEZU ŽELEZNIČNÍHO KORIDORU ZÁPADNĚ BĚLOTÍNA (MORAVSKÁ BRÁNA)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 11 (2004) - Paleozoikum
  VZTAH STRUKTUR, STRATIGRAFIE A KRASOVĚNÍ VE ZBRAŠOVSKÝCH ARAGONITOVÝCH JESKYNÍCH
  Abstrakt  PDF
 • Vol 10 (2003) - Mesozoikum-terciér
  NÁLEZY BADENSKÝCH FOSÍLIÍ V JESKYNI SVÁŽNÁ STUDNA, MORAVSKÝ KRAS – DŮSLEDKY PRO SPELEOGENEZI
  Abstrakt  PDF
 • Vol 10 (2003) - Paleozoikum
  CHARAKTERISTIKA SPODNOKARBONSKÝCH KLASTICKÝCH SEDIMENTŮ NA LISTU 25-123 HRANICE
  Abstrakt  PDF
 • Vol 10 (2003) - Paleozoikum
  NOVÉ VÝSLEDKY STRUKTURNÍHO STUDIA PALEOZOIKA OKOLÍ HRANIC
  Abstrakt  PDF
 • Vol 9 (2002) - Mesozoikum-terciér
  PETROGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA SEDIMENTŮ MAGURSKÉHO FLYŠE NA LISTU MAPY 25-312 HOLEŠOV
  Abstrakt  PDF
 • Vol 9 (2002) - Paleozoikum
  SROVNÁNÍ CHEMISMU DETRITICKÝCH PYROP-ALMANDINŮ LULEČSKÝCH SLEPENCŮ S CHEMISMEM GRANÁTŮ VYBRANÝCH GRANULITŮ ČESKÉHO MASIVU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Mesozoikum-terciér
  PALEOKRASOVÉ VÝPLNĚ TYPU RUDICKÝCH VRSTEV NA ČEBÍNCE A NA KVĚTNICI
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Paleozoikum
  SPODNOKARBONSKÉ DROBY A SLEPENCE MEZI HOSTĚRADICEMI A KADOVEM (JZ. OD BRNA)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Paleozoikum
  ZMĚNY PROVENIENCE DROB DRAHANSKÉHO KULMU: STATISTICKÉ POSOUZENÍ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 6 (1999) - Paleozoikum
  Předběžná zpráva o mapování a petrografickém výzkumu na listu Odry 25-121
  Abstrakt