Vztah mezi výskytem balvanů v ledovcových sedimentech a charakterem preglaciálního podloží v předpolí Rychlebských hor a ve Zlatohorské vrchovině

Martin Hanáček

Abstrakt

In Rychleby Mountains foreland and Zlaté Hory Highlands exists relationship between frequency of boulders in glacigenic sediments and character of preglacial bedrock. On the soft bedrock (Neogene sediments, kaolinic granitoid) occurs lodgement of boulders. Glacial sediments on the soft bedrock are therefore characterized by high concentration of boulders. On the hard bedrock (non-kaolinic fresh granitoid, metamorphites) there is no lodgement or the lodgement is sporadic. Glacial sediments on the hard bedrock have therefore lower concentration of boulders. On suitable places the glacier detached from the hard bedrock angular boulders which the glacier deposited in the subglacial mobile deformable bed. Loose local boulders from cracked bedrock or eroded glactectonites and tills into glacifluvial sediments also occurred. In the sediments are occurring small boulders (the size is just above the most coarse gravel) of rocks from Rychleby Mts. and Zlaté Hory Highland which the glacier took over from the preglacial colluvial, alluvial and fluvial sediments.

Bibliografická citace

Hanáček, M. (2017). Vztah mezi výskytem balvanů v ledovcových sedimentech a charakterem preglaciálního podloží v předpolí Rychlebských hor a ve Zlatohorské vrchovině. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 24(1-2). doi:https://doi.org/10.5817/GVMS2017-1-2-13

Klíčová slova

Pleistocene; sediments of continental glacier; boulders deposition; soft and hard bedrock; Rychleby Mountains foreland and Zlaté Hory Highlands

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Benn D. I. (1994): Fluted moraine formation and till genesis below a temperate valley glacier:

Slettmarkbreen, Jotunheimen, southern Norway. – Sedimentology, 41, 279–292.

Benn D. I. (1995): Fabric signature of subglacial till deformation, Breidamerkurjokull, Iceland. – Sedimentology, 42, 735–747. https://doi.org/10.1111/j.1365-3091.1995.tb00406.x

Benn D. I. – Evans D. J. A. (1996): The interpretation and classification of subglacially-deformed materials. – Quaternary Science Reviews, 15, 23–52. https://doi.org/10.1016/0277-3791(95)00082-8

Bennett M. – Glasser N. (2009): Glacial geology. – 385 s. Wiley-Blackwell.

Budková M (1947): Bludné balvany v okolí Krnova a Cukmantlu. – Sborník Československé společnosti zeměpisné, 52, 92–95.

Bušíková Z. (2016): Vliv zrnitosti na sedimentárně-geologické vlastnosti glacifluviálních sedimentů: příkladová studie z lokality Kolnovice. – MS, bakalářská práce.Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. Brno.

Evans D. J. A. – Phillips E. R. – Hiemstra J. F. – Auton C. A. (2006): Subglacial till: Formation, sedimentary characteristics and classification. – Earth-Science Reviews, 78, 115–176. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2006.04.001

Gába Z. (1992): Profil ledovcovými uloženinami u Vidnavy ve Slezsku. – Časopis Slezského muzea (A), 41, 167–172.

Gába Z. – Pek I. (1999): Ledovcové souvky moravskoslezské oblasti. – 111 s. Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku.

Hanáček M. (2008): Valounové analýzy glacifluviálních sedimentů na lokalitě Stará kaolínová jáma u Vidnavy na Jesenicku. – Časopis Slezského zemského muzea (A), 57, 222–236.

Hanáček M. (2011): Sedimenty terminoglaciálního kuželu v údolí Javorné na Zlatohorsku. – Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 96, 61–86.

Hanáček M. (2012): Glacifluviální výplavová plošina u Kolnovic a její srovnání s terminoglaciálními kužely mezi Sokolským hřbetem a Zlatohorskou vrchovinou u Jeseníku. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 19, 17–25.

Hanáček M. – Engel Z. – Procházková B. (2016): Vývoj ledovcových sedimentů na kontaktu s žulovským masivem ve Štachlovicích u Vidnavy. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 23, 13–23.

Hanáček M. – Gába Z. – Nývlt D. (2007): Der Findlingsgarten in Velká Kraš im Jeseník-Gebiet (Tschechien). – Geschiebekunde aktuell, 23, 3, 70–77.

Hanáček M. – Nývlt D. – Nehyba S. (2013): Písečník u Javorníku - drumlin se zachovalou sukcesí subglaciálních a supraglaciálních sedimentů. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 20, 22–29.

Hart J. K. (1995): Subglacial erosion, deposition and deformation associated with deformable beds. – Progress in Physical Geography, 19, 2, 173–191. https://doi.org/10.1177/030913339501900202

Hejtman B. (1939): Bludné balvany v Opavském Slezsku. – Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, 52, 149–155.

Cháb J. – Stráník Z. – Eliáš M. (2007): Geologická mapa České republiky 1 : 500 000. – Česká geologická služba. Praha.

Jørgensen F. – Piotrowski J. A. (2003): Signature of the Baltic Ice Stream on Funen Island, Denmark during the Weichselian glaciation. – Boreas, 32, 242–255. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.2003.tb01440.x

Knight J. (2015): Subglacial processes from drumlins in Clew Bay, western Ireland. – Earth Surface Processes and Landforms, 41, 277–288.

Kroutilík V. (1958): Nález největších bludných balvanů na Hlučínsku. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, 19, 312–315.

Linhart J. (1956): Největší bludné balvany u nás a jejich původ. – Věda a život, 4, 163–165.

Macoun J. – Králík F. (1995): Glacial history of the Czech Republic. – In: Ehlers J. – Kozarski S. – Gibbard P.L. (eds.): Glacial Deposits in North-East Europe, 389–405, A.A. Balkema.

Menzies J. (1989): Subglacial hydraulic conditions and their possible impact upon subglacial bed formation. – Sedimentary Geology, 52, 125–150. https://doi.org/10.1016/0037-0738(89)90112-7

Nývlt D. (2008): Paleogeografická rekonstrukce kontinentálního zalednění Šluknovské pahorkatiny. – MS, doktorská disertační práce. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Praha.

Nývlt D. – Engel Z. – Tyráček J. (2011): Pleistocene glaciations of Czechia. – In: Ehlers J. – Gibbard P. L. – Hughes P. D. (eds.): Quaternary Glaciations – Extent and Chronology Part IV – a closer look. Developments in Quaternary Science, 37–46, Elsevier.

Nývlt D. – Opletal M. (2002): Nové nálezy nordických hornin ve Šluknovském výběžku. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001, 35, 139–142.

Opletal M. – Adamová M. – Burda J. – Dušek K. – Fediuk F. – Chlupáčová M. – Knobloch E. – Kořán V. – Manová M. – Nekovařík Č. – Nývlt D. – Rambousek P. – Šalanský K. (2006): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. List 02-212 Horní Poustevna a 02-221 Šluknov. – Česká geologická služba. Praha.

Pecina V. – Čurda J. – Hanáček M. – Kočandrle J. – Nývlt D. – Opletal M. – Skácelová D. – Skácelová Z. – Večeřa J. – Žáček V. (2005): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 14-221 Žulová s Vysvětlivkami. – MS, Česká geologická služba.

Pouba Z. – Dvořák J. – Kužvart M. – Mísař Z. – Musilová L. – Prosová M. – Röhich P., – Skácel J. – Unzeitig M. (1962): Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1 : 200 000, list M - 33 - XVIII Jeseník. – Ústřední ústav geologický.

Prosová M. (1981): Oscilační zóna kontinentálního ledovce. Jesenická oblast. – Acta Universitatis Carolinae, Geologica, 3, 265–294.

Růžičková E. – Růžička M. – Zeman A. – Kadlec J. (2003): Kvarterní klastické sedimenty České republiky. Struktury a textury hlavních genetických typů – 92 s. Česká geologická služba. Praha.

Svoboda J. – Dvořák J. – Havlena V. – Havlíček V. – Horný R. – Chlupáč I. – Klein V. – Kopecký L. – Malecha A. – Malkovský M. – Soukup J. – Tásler R. – Václ J. – Žebera K. (1964): Regionální geologie ČSSR. Díl I. Český masív. Svazek 2. Algonkium – kvartér. – 543 s. Ústřední ústav geologický. Praha.

Urban K. (1937): O bludných balvanech v Opavském Slezsku a na Hlučínsku. – Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, 50, 40–45.

Vašíčková J. – Rozehnal T. (2004): Pustkovecký bludný balvan. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 11, 10–11.

Vitásek F. (1926): Morfologický vývoj Hlučínska. – Spisy vydávané Přírodovědeckou fakultou Masarykovy university, 66, 3–38.

Vitásek F. (1938): Morfologický vývoj Těšínského Podbeskydí. – Spisy vydávané Přírodovědeckou fakultou Masarykovy university, 250, 3–18.

Zielinski T. – Van Loon A. J. (2003): Pleistocene sandur deposits represent braidplains, not alluvial fans. – Boreas, 32, 590–611. https://doi.org/10.1080/03009480310004170

Žáček V. – Čurda J. – Kočandrle J. – Nekovařík Č. – Nývlt D. – Pecina V. – Skácelová D. – Skácelová Z. – Večeřa J. (2004): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 14-222 Vidnava s Vysvětlivkami. – Česká geologická služba. Praha.

https://doi.org/10.5817/GVMS2017-1-2-13