VARISKÝ VRÁSOVÝ SYSTÉM ODKRYTÝ V LOMU PODHŮRA (SV. OKRAJ ČESKÉHO MASIVU, KRA MALENÍKU)

Josef Havíř

Abstrakt

V lomu Podhůra, který se nachází v jz. části kry Maleníku, jižně od Lipníka nad Bečvou, jsou dobře odkryty kulmské sedimenty tektonicky ovlivněné variským vrásovo-násunovým systémem. Geometrie variských tektonických vrás byla ve větším detailu studována na pěti místech (A až E), na nichž bylo možné dobře sledovat charakter zámkových oblastí. Dominantním tektonickým prvkem je v lomu Podhůra systém asymetrických řádově kilometrových sevřených vrás s vergencí k VJV. Synforma takové řádově kilometrové vrásy byla studována na místě A, antiformní vrásové ohyby náležející řádově kilometrové sevřené vráse byly sledovány na místech B a C. Na místech D a E pak byly studovány zámkové oblasti (synforma a antiforma) menších, řádově stametrových rozevřených vrás. Vrásové osy většiny studovaných vrásových ohybů měly orientaci SSV-JJZ až SV-JZ, pouze v případě řádově stametrové vrásy na místě E byla určena orientace vrásové osy ve směru S-J. Tato orientace vrásových os je shodná s přednostní orientací vrásových os na východním okraji Nízkého Jeseníku. Oproti tomu byly pozorovány zásadní rozdíly v úklonu osních rovin a ramen vrás. Osní roviny vrásových struktur pozorovaných v lomu Podhůra jsou subvertikální nebo strmě ukloněné k ZSZ až SZ. V případě řádově kilometrových vrás je jedno vrásové rameno strmé (subvertikální) a druhé se vyznačuje středními úklony. V porovnání s geometrií systému řádově kilometrových vrás na východním okraji Nízkého Jeseníku je tedy vrásový systém pozorovaný v lomu Podhůra ukloněný k západu až k severozápadu, a to nejméně o 40°.

Bibliografická citace

Havíř, J. (2016). VARISKÝ VRÁSOVÝ SYSTÉM ODKRYTÝ V LOMU PODHŮRA (SV. OKRAJ ČESKÉHO MASIVU, KRA MALENÍKU). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 23(1-2). doi:https://doi.org/10.5817/GVMS2016-1-2-66

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Čížek, P. – Tomek, Č. (1991): Large-scale thin-skinned tectonics in the eastern boundary of the Bohemian Massif. – Tectonics, 10, 2, 273–286. https://doi.org/10.1029/89TC03241

Dvořák J. (1994): Variský flyšový vývoj v Nízkém Jeseníku na Moravě a ve Slezsku. – Čes. geol. úst. Praha.

Grygar, R. – Vavro, M. (1995): Evolution of Lugosilesian Orocline (north-eastern periphery of the Bohemian Massif): Kinematics of Variscan deformation. – J. Czech Geol. Soc., 40, 1–2, 65–90.

Havíř J. (2001): Paleostress analysis in the Jakubčovice quarry (the Nízký Jeseníky Upland) – an example of results affected by folding. – Bull. Czech. Geol. Survey, 76, 3, 169-177.

Havíř J. (2003): Geometrie strukturních prvků na jv. okraji Nízkého Jeseníku a ve kře Maleníku - předběžné výsledky (měření a analýzy v roce 2002). – MS ČGS. Brno.

Havíř J. – Dvořák V. – Otava (2003): Nové výsledky strukturního studia Paleozoika okolí Hranic. – Geol. Výuk. Mor. Slez. v r. 2002, 48-51.

Havíř J. – Gilíková H. (2007): Výsledky strukturního studia kulmských sedimentů v okolí Suchdolu nad Odrou. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2006, 52-55.

Havíř J. – Otava (2004): Badenian deformations in Carpathian Foredeep; a case study from NE Moravia. – Scripta Fac. Nat. Univ. Masaryk. Brunensis, 31-32, Geology, 99-106.

Kodym O. – Fusán O. – Matějka A. (1967): Geologická mapa ČSSR 1:500 000. – Ústř. Úst. Geol. Praha.

Mahel' M. (ed.) (1973): Tec tonic map of the Carpathian-Bal kan mountain system and adjacent areas 1:1 000 000. – GUDŠ Bratislava/UNESCO Paris.

Krejčí O. – Hanžl P. – Hubatka F. – Sedlák J. – Švancara J. (2002): Hercynian and Alpine brittle deformation of the Bruno-Vistulicum and its sedimentary cover units in the footwall of the Outer Western Carpathians (E part of the Czech Republic). – Krystalinikum, 28, 145-167.

Kumpera O. (1983): Geologie spodního karbonu jesenického bloku. – Knihovna Ústředního ústavu geologického, sv. 59, 172 pp.

Otava J. – Havíř J. (2006): Apparent contradiction between tectonics and deposition in overturned strata — a case study from the “Moravian Culm” (Czech Republic). – Geological Qarterly, 50, 3, 391-396.

Roth Z. (1990): Geologická mapa ČSSR 1:200 000, M-33-XXIV Olomouc. – Ústř. Úst. Geol. Praha.

https://doi.org/10.5817/GVMS2016-1-2-66