PSEUDOKRASOVÉ JESKYNĚ JAKO INDIKÁTORY SVAHOVÝCH POHYBŮ

Ivo Baroň, Václav Cílek, Rostislav Melichar

Abstrakt

Caves of crevasse (crack) or debris origin have been located in the flysch mountain areas in the eastern part of the Czech Republic related to deep-seated landslides. This fact evoked a research concerned to the pseudo-karst caves as possible indicators of the slope movements. We aimed our attention to the Vlčí Díra cave at the Vaculov - Sedlo slope failure, Zbojnická cave at the Kříový hill, Pokladnice cave in the Kobylská valley and to the Nadeje and Slimrovka caves at the Kopce slope failure. A rod dilatometer „Hölle“ was used as basic tool for displacement measurement (in the caves). Dilatometric rivets were fixed directly into the cave-walls. Geomorphic mapping, rock-structure orientation changes measuring and glass indicators were supplementary methods for the type of movement establishing. Preliminary results show that just the crevice cave presence indicates slope movement. Resulting length changes of the landslide surface are composed of several component types of movement underground: e.g. spreading, boulder subsidence, shear (both horizontal and vertical) or rotation and toppling. They can be distinguished heavily in such detailed view on the surface. Changes of the sedimentary structures orientation (e.g. bedding, current marks), measured on the cave walls, can help to decode the resulting deformation character. The acquired displacement readings quite correlate with precipitation. Most significant event happened after a sudden precipitation change (extremely wet and long period after the dry one - June and July readings).

Bibliografická citace

Baroň, I., Cílek, V., & Melichar, R. (2016). PSEUDOKRASOVÉ JESKYNĚ JAKO INDIKÁTORY SVAHOVÝCH POHYBŮ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 10. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4968

Klíčová slova

flysch; caves; pseudo-karst; slope movements; deep-seated landslides

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Baroň, I. (2001): Pseudokrasové jeskyně. – In: Pavelka J., Trezner J. et al. (eds.): Příroda Valašska (okres Vsetín). ČSOP Vsetín.

Baroň, I. – Dobeš, P. (2000): Výsledky speleologických výzkumů na Kopcích u Lidečka. –Speleofórum, 19, 511. Praha.

Baroň, I. – Cílek, V. – Kirchner, K. – Krejčí, O. – Melichar, R. (2002): Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku. Případová studie: Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch. – In.: Kirchner, K., Roštínský, P. (eds.): Stav geomorfologických výzkumů v roce 2001 - příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.- 11.6. 2002 v Brně. Geomorfologický sborník 1, vyd. MU Brno, 10-14.

Burkhardt, R. – Plička, M. (1967): Dva význačné sesuvy ve Vizovické vrchovině. – Sborník Československé společnosti zeměpisné, 4, 72, 305311. Praha.

Forlati, F. – Lancellota, R. – Scavia, C. – Simeoni, L. (1998): Swelling processes in sliding marly layers in the Langhe region, Italy. – In.: Evangelista and Picarelli (eds.): The Geotechnics of Hard Soils – Soft Rocks. – Proc. Int. Symp., Napoli, 12-14 October 1998. Balkema, 1089-1099 pp. Rotterdam.

Kirchner, K. – Krejčí, O. (1998): Slope movements in the Flysch Carpathians of Eastern Moravia (Vsetín District), triggered by extreme rainfalls in 1997. – Moravian Geographical Reports, 6, 1, 4352. Brno.

Kirchner, K. – Krejčí, O. – Roupec, P. (1996): Geomorfologický a geologický výzkum některých lokalit v magurském flyši. – Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1995, 65–68. Brno.

Košťák, B. (1982): Sledování recentního vzniku rozsedlinových jeskyní. – Sborník referátů ze Sympozia o pseudo-krasu v ČSSR, Stalagmit, 23–25. Janovičky u Broumova.

Margielewski, W. – Urban, J. (2002): Initiation of Mass Movement in the Polish Carpathians Studied in the Selected Crevice-type Caves. – In: Rybář J., Stemberk J., Wagner P. (eds.): Landslides – Proceedings of the 1st European Conference on Landslides, Prague, Czech Republic, June 24-26, 2002. Swets & Zeitlinger, Lisse, 405 - 409.

Maa, J. (1995): Drobně-tektonický výzkum moravika v okolí Vranova nad Dyjí a vznik Ledových slují. – MS, diplomová práce. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno.

Novosad, S. (1966): Porušení svahů v godulských vrstvách Moravskoslezských Beskyd. – Sbor. geol. Věd, Hydrogeol. in. Geol., 5, 7186. Praha.

Pospíšil, L. – Pazdírek, O. – Frolka, J. – Jančovič, L. – Kirchner, K. – Hanžl, P. (1996): Analýza strukturně-tektonických poměrů území NP Podyjí se zvláštním zřetelem na lokalitu Ledové sluje. – MS. Archiv Geofyzika Brno.

Rybář, J. (1982): Svahové pohyby podmiňující vznik rozsedlinových jeskyní. – Stalagmit, sborník referátů ze Sympozia o pseudokrasu v ČSSR, 2325. Janovičky u Broumova.

Rybář J. (1999): Rozbor příčin zvýšeného výskytu svahových deformací v České republice v červenci 1997. – Geotechnika, 1999, 2, 7–14. Praha.

Rybář, J. – Stemberk, J. – Suchý J. (1997): Zpráva o inženýrskogeologickém mapování svahových deformací podél toku Vsetínské Bečvy v úseku BystřičkaValaské Meziříčí. – MS. MŽP Praha.

Stemberk, J. – Zvelebil, J. (1999): Skalní řícení v kvádrových pískovcích v první polovině roku 1998 na Děčínsku. Geotechnika, 1998, 4, 1012. Praha.

Wagner, J. (1984): Vývoj a morfologie pseudokrasových forem vnějšího flyšového pásma Západních Karpat. – Čs. Kras, 34, 7581. Praha.

Wagner, J. et al. (1990): Jeskyně Moravskoslezských Beskyd a okolí. – Knihovna ČSS, 17, 1130. Praha.