Bazické žíly s pyroxenem v okolí Blanska

Roč.14,(2007)

Abstrakt

Three mafic dykes found in the vicinity of Blansko were examined petrographically. One of them was studied geochemically. All three dykes contain clinopyroxene as phenocrysts (sometimes pseudomorphosed by hornblende) or in the groundmass with lathy plagioclases in the central parts of the dykes. Plagioclase usually takes the form of euhedral phenocrysts toward the contact with the host rock. Also, the structure changes from ophitic in the central parts to porphyric along the contact. Studied dykes display modal composition of microdiorites and porphyric microdiorites respectively. The dyke from Čertův Hrádek (no. 1) shows a noticeable geochemical similarity compared with the Hercynian dykes of porphyric microdiorites (diorite porphyrites) of the eastern granodiorite part of the Brno Massif studied by Hanžl et al. (1995). The dyke is formed by basaltic andesite based on the alkali/SiO2 ratio with features of calc-alkaline within plate basalt due to content of some trace elements or non-orogenic basalt account on content of Ti in pyroxenes (Leterrier et al. 1982).


Klíčová slova:
Brno Massif; Hercynian orogenesis; basic dykes; pyroxene; chemical composition
Reference

Boynton, W. V. (1984): Cosmochemistry of the rare earth elements: meteorite studies. – In: Henderson, P. (Ed.) Rare Earth Element Geochemistry. Elsevier, 63–114. Amsterdam.
Gregerová, M. (1977): Tmavé žilné horniny brněnského masivu. – MS, rigorózní práce. PřF UJEP. Brno.
Hanžl, P. – Melichar, R. – Gregerová, M. (2000): Brněnský masiv. – In: Müller, P., Novák, Z. (Eds.): Geologie Brna a okolí. – Čes. geol. Úst., 14–17. Praha.
Hanžl, P. – Přichystal, A. – Melichar, R. (1995): The Brno massif: volcanites of the northern part of the metabasite zone. – Acta Univ. Palacki., Olom., Geol. 34, 75–82. Olomouc.
Janoušek,V. – Farrow,C. M. – Erban, V. (2006): Interpretation of whole–rock geochemical data in igneous geochemistry: introducing Geochemical Data Toolkit (GCDkit). – J Petrology, 47, 6, 1255–1259. Oxford.
Krmíček, L. – Přichystal, A. – Halavínová, M. (2006): Objev a genetický význam porfyrického alkalickoživcového mikrodioritu (dioritového porfyritu) v Olšanech na Drahanské vrchovině. – Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2005, 98–101. Brno.
Kropáč, K. – Dolníček, Z. – Lehotský, T., – Škoda, R. – Faměra, M. – Čermák, L. (2007): Nové poznatky z lomu Podhůra (kulm kry Maleníku). – In: Faměra, M., Kropáč, K. (eds.): Sborník abstraktů Moravskoslezské paleozoikum 2007, 17–18. UP, Olomouc.
Leterrier, J. – Maury, R. C. – Thonon, P. – Girard, D. – Marchal, M. (1982): Clinopyroxene composition as a method of identification of the magmatic affinities of paleovolcanic series. – Earth Planet. Sci. Lett., 59, 139–154. Amsterdam.
Němec, D. (1995): Basalt dykes of the Brno massif, Moravia, Czech Republic. – Věst. Čes. geol. Úst., 70, 2, 75–80. Praha.
Přichystal, A. (1993): Vulkanismus v geologické historii Moravy a Slezska od paleozoika do kvartéru. – In: Přichystal, A., Obstová, V., Suk, M. (Eds.): Geologie Moravy a Slezska, 59–70. MZM a SGV PřF MU. Brno.
Šmejkal, V. (1964): Absolutní stáří některých vyvřelých a metamorfovaných hornin Českého masívu stanovené kalium–argonovou metodou (II. část). – Sbor. geol. věd, G, 4, 121–136. Praha.
Štelcl, J. – Weiss, J. et al. (1986): Brněnský masiv. – 1–255, PřF UJEP. Brno.

Metriky

323

Views

218

PDF views