TĚŽKÉ MINERÁLY KENOZOIKA BRNĚNSKA: MOŽNOSTI A ÚSKALÍ INTERPRETACÍ

Jiří Otava

Abstrakt

Several substantially different heavy mineral assemblages are distinguished among sources of Tertiary and Quaternary deposits in wider surroundings of the Brno City. Evaluation of both older and recently collected samples has brought some new unusual assemblages. The earlier defined typical assemblages of the Rudice member (kyanite, staurolite, tourmaline, rutile) of Ottnangian sediments (higher share of staurolite), Badenian and generally Visean sediments (both high share of garnets) and Quaternary loess (amphibole, garnet) was completed with a peculiar zircon-tourmaline suite coming most probably from psammitic intercalations in Devonian limestones. The relative share of amphiboles in Cenozoic sediments is discussed. Redeposited mixture of Rudice member and Viséan sediments was documented from central part of the Moravian Karst.

Bibliografická citace

Otava, J. (2016). TĚŽKÉ MINERÁLY KENOZOIKA BRNĚNSKA: MOŽNOSTI A ÚSKALÍ INTERPRETACÍ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 17(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4736

Klíčová slova

Drahany upland; Miocene; provenance; translucent heavy minerals

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Hypr, D. (1975): Miocenní jeskynní sedimenty v oblasti Moravského krasu a okolí. – MS Dipl. Práce, Přírodověd. Fak. Univ. J. E. Purkyně, Brno.
Krystek, I. (1959): Příspěvek k otázce geneze a stáří rudických vrstev. – Kras v Československu, 1, 22–23. Brno.
Krystek, I. (1981): Použití výzkumu společenstev těžkých minerálů v sedimentárních komplexech. – Folia Fac. Sci. Natur. Univ. Purk. Brun, Geologia 22, 3, 101–107. Brno.
Lisá, L. (2004): Význam spraší a spraším podobných sedimentů posledního glaciálu na Moravě. – MS, disertační práce, MU, Ústav geologických věd, PřF MU, Brno.
Nehyba, S. (1995): Contribution to the knowledge of some coarse clastics in the area of Stránská Skála Hill. – Stránská Skála Hill Excavation of open-air sediments 1964–1972 Moravian Museum Brno (Ed. R. Musil). – Anthropos series, Vol. 26 (N.S. 18), 43–46. Brno.
Nehyba, S. (2001): Výsledky studia vybraných neogenních sedimentů v prostoru lomů Cementárny Mokrá; Výzkumná zpráva za rok 2001. – MS, Českomoravský cement a. s. Mokrá.
Němec, F. – Otava, J. (2006): Provenience a geneze sedimentů puklin a jeskyní Stránské skály (Provenance and genesis of cave and crevice sediments at Stránská skála Hill, Brno. – Geol výzk. Mor. Slez. v roce 2005, XIII, 14–15, Brno.
Otava, J. (1989): Těžké minerály jeskynních písků Suchého žlebu a okolí. – Sborník Okresního muzea Blansko, 65–69. Blansko.
Otava, J. (1991): Heavy minerals and provenance of cave sands in the Moravian Karst. – In National symposium of theoretical and applied karstology, 9, Bäile Herculane, Romania.
Otava, J. – Sulovský, P. – Čopjaková, R. (2000): Změny provenience drob drahanského kulmu: statistické posouzení. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1999, VI, 94–98. Brno.
Vít, J – Hanžl, P. – Petrová, P. – Ivanov, M. (2001): Výzkum Mechového závrtu a vztahy k okolním jeskynním dutinám (DP Mokrá u Brna). – Výzkumná zpráva za rok 2001, MS, archiv Cementárna Mokrá a ČGS Brno.