NÁVRH VYMEZENÍ OTTNANGSKÝCH ŠTĚRKŮ V LOKALITĚ OBORAJUNÁCKÁ LOUKA (ÚDOLÍ SVRATKY, SEVEROZÁPADNĚ OD BRNA) NA ZÁKLADĚ GEOFYZIKÁLNÍHO MĚŘENÍ

František Kuda, František Hubatka, Lucie Peterková

Abstrakt

The paper deals with geophysical reseach in the middle Svratka river valley, Junácká louka-Obora site near the Brno dam. The longtime investigations cover development phases of the Svratka river. This part is focused on spatial limitation of a tectonically conditioned depression with Ottnangian sediments. We used ground penetrating radar and vertical electrical sounding for survey, advanced GPR processing and analysis in geographic information system.

Bibliografická citace

Kuda, F., Hubatka, F., & Peterková, L. (2016). NÁVRH VYMEZENÍ OTTNANGSKÝCH ŠTĚRKŮ V LOKALITĚ OBORAJUNÁCKÁ LOUKA (ÚDOLÍ SVRATKY, SEVEROZÁPADNĚ OD BRNA) NA ZÁKLADĚ GEOFYZIKÁLNÍHO MĚŘENÍ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 17(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4733

Klíčová slova

the Svratka River; tectonic depression; Ottnang sediments; ground penetrating radar; vertical electrical sounding

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Čtyroká, J. – Petrová, P. – Vít, J. (1999): Revize a stratigrafické zařazení terciérních sedimentů v depresích severně od Brna. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1998, 51–53. Brno.
Demek, J., ed. (1987): Zeměpisný lexikon ČSR: Hory a nížiny. – Academia, Praha, 584 s.
Jahoda, V. (1980): Zpráva o předběžném hydrogeologickém průzkumu pro zajištění zdroje podzemní vody pro podnikovou školu JmSL na Oboře. – Geotest, Brno, 21 str.
Krejčí, J. (1964): Reliéf brněnského prostoru. – Folia PřF UJEP, spis 4, sv. 5, 123 str.
Nehyba, S. – Bubík, M. – Kirchner, K. – Petrová, P. – Vít, J. (2006): Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2005, 44–47. Brno.
Peterková, L. – Kirchner, K. – Hubatka, F. – Nehyba, S. (2008): Geofyzikální výzkum v lokalitě Obora (SZ od Brna) a jeho aplikace na poznatky vývoje řeky Svratky mezi Veverskou Bítýškou a Brnem. – In Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 55–62. Bratislava, SAV.
Říkovský, F. (1932): Fluviatilní terasy střední Svratky. – Spisy vydávané Přírodovědeckou fakultou Masarykovy university, č. 152, 22 str.