NOVÝ VÝSKYT MENILITOVÉHO SOUVRSTVÍ U DŘEVOHOSTIC

Kamil Kropáč, Zdeněk Dolníček, Antonín Přichystal, Tomáš Lehotský, Tamara Koštuříková, Jiří Jakubál

Abstrakt

The Menilite Formation is an important lithostratigraphic member of the Krosno-menilite Unit in the Carpathian Flysch Belt. The rocks of the Menilite Formation occur as small bodies also within Sub-Silesian Unit on the geological map sheet 25-13 Přerov. In this paper, we present new occurrence of chert layers of the Menilite Formation at ground elevation 275 which is situated 1.2 km easternly
of the village Dřevohostice. The rock body is formed of layers of laminated gray-white to gray-brown menilite chert interlayered by thin interpositions of weathered gray-green non-calcareous claystones. The menilite cherts consist of brownish-yellow and gray opal laminae with limonite and chalcedony streaks. Opal laminae have thickness mostly in range of 1–10 mm. Rock matrix is cut by numerous veins formed by opal and chalcedony which originated during at least two diff erent events. Menilite cherts sporadically
enclose small siliceous chalcedony geodes. Claystones have pelitic texture with a clotted inner structure and contain siliceous sponge spicules and other non-specified microfossils (probably planktonic diatoms). The cherty layers documented in a dug probe have WNW–ESE direction with inclination to SSW under the angle of 25°. The sediments were folded during the overthrust of the Sub-Silesian Nappe on the Carpathian Foredeep in the Karpatian and during subsequent late-tectonic rotations towards NW.

Bibliografická citace

Kropáč, K., Dolníček, Z., Přichystal, A., Lehotský, T., Koštuříková, T., & Jakubál, J. (2016). NOVÝ VÝSKYT MENILITOVÉHO SOUVRSTVÍ U DŘEVOHOSTIC. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 22(1-2), 5-10.  doi:http://dx.doi.org/10.5817/GVMS2015-1-2-5

Klíčová slova

Outer Western Carpathians; Flysch Belt; Menilite Formation; laminated menilite chert

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Adámek, J. – Brzobohatý, R. – Pálenský, P. – Šikula, J. (2003): The Karpatian in the Carpathian Foredeep (Moravia). – In: Brzobohatý, R. – Cicha, I. – Kováč, M. – Rögl, F. (eds.): The Karpatian, A Lower Miocene Stage of the Central Paratethys, 75–88, Masarykova univerzita.

Benada, S. – Kokolusová, A. (1987): Nové poznatky o geologické pozici hrubých klastik karpatu ve střední části karpatské předhlubně na Moravě. – Zemní plyn a nafta, 32, 1, 1–15.

Brzobohatý, R. – Kalabis, V. (1978): Biostratigrafické korelace v paleogénu a neogénu na základě ichtyofauny. – Zemní plyn a nafta, 23, 4, 533–542.

Čtyroký, P. – Fejfar, O. (1963): Fauna písků a pískovců karpatské formace u Dolních Nětčic v Karpatské čelní hlubině. – Geologické práce, Správy, 27, 143–168.

Eliáš, M. (1998): Sedimentologie podslezské jednotky. – Práce Českého geologického ústavu, 8, 4–48.

Gregorová, R. (1988). Rybí fauna menilitového souvrství na lokalitě Litenčice a její stratigrafická pozice. – Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales, 73, 83–88.

Hanzlíková, E. – Menčík, E. – Pesl, V. (1953): Poznámky ke stratigrafii a tektonice subslezského příkrovu na listu Nový Jičín. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1952, 15–18.

Jurková, A. (1976): Stavba karpatské předhlubně a flyšových příkrovů na sv. Moravě. – Časopis pro mineralogii a geologii, 21, 4, 349–362.

Kalabis, V. (1981): Historický přehled studia ichtyofauny středních třetihor Moravy. – Zemní plyn a nafta, 26, 1, 75–78.

Kropáč, K. – Dolníček, Z. – Přichystal, A. – Koštuříková, T. (2014): Křemité geody z okolí Dřevohostic na Přerovsku. – Minerál, 22, 6, 355–357.

Krhovský, J. (1981): Mikrobiostratigrafické korelace vnějších jednotek flyšového pásma a vliv eustatických změn na jejich paleogeografický vývoj. – Zemní plyn a nafta, 26, 4, 665–683.

Krs, M. – Krsová, M. – Roth, Z. (1977): A paleomagnetic study of Cenomanian-Lower Turonian sediments in the Moravskoslezské Beskydy Mts. – Věstník Ústředního ústavu geologického, 52, 6, 323–332.

Pálenský, P. (1996): Geologická mapa ČR 1 : 50 000, list 25–13 Přerov. – Český geologický ústav. Praha.

Přikryl, T. (2009): A juvenile Trachinus minutus (Pisces, Perciformes, Trachinidae) from the Middle Oligocene of Litenčice (Moravia, Czech Republic). – Sborník Národního muzea v Praze, Řada B – Přírodní vědy, 65, 1–2, 3–8.

Roth, Z. – Cicha, I. – Demek, J. – Eliáš, M. – Frajarová-Eliášová, H. – Hanzlíková, E. – Jetel, J. – Mencl, V. – Mísař, Z. – Pašek, J. – Paulík, J. – Pícha, F. – Plička, M. – Polák, A. – Šalanský, K. – Šamalíková, M. – Šimek, R. – Šmíd, B. – Tyráček, J. – Unzeitig, M. (1962): Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1 : 200 000 M–33–XXIV Olomouc. – Nakladatelství Československé akademie věd. 226 str.

Roth, Z. – Dvořák, J. – Kettner, R. – Paulík, J. (1963): Geologická mapa ČSSR 1 : 200 000 M–33–XXIV Olomouc. – Ústřední ústav geologický. Praha.

Stráník, Z. (1981): Litofaciální vývoj a korelace menilitových vrstev ve flyšovém pásmu Karpat na Moravě. – Zemní plyn a nafta, 26, 1, 9–18.

Stráník, Z. (v tisku): Flyšové pásmo. – In: Stráník, Z. (ed.), Adámek, J. – Brzobohatý, T. – Buchta, Š. – Dudek, A. – Grygar, R. – Otava, J. – Pálenský, P. – Tyráček, J.: Geologie Karpat a jihovýchodního okraje západoevropské platformy v České republice. – Česká geologická služba.

Stráník, Z. – Menčík, E. – Eliáš, M. – Adámek, J. (1993): Flyšové pásmo Západních Karpat, autochtonní mesozoikum a paleogén na Moravě a ve Slezsku. – In: Přichystal, A. – Obstová, V. – Suk, M. (eds.): Geologie Moravy a Slezska, 107–122, Moravské zemské muzeum a Masarykova univerzita.

https://doi.org/10.5817/GVMS2015-1-2-5